<<
>>

НАКАЗ від 06.03.2019 № 332 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 08.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2019  № 332

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 квітня 2019 р.

за № 341/33312

Про затвердження Змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437

Відповідно до статті 53 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Заголовок та пункт 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437 «Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці та державної служби зайнятості», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 року за № 845/25622 (зі змінами), після слів «Державної служби України з питань праці» доповнити словами «, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад».

2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці та державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 року за № 845/25622.

3.

Директорату норм та стандартів гідної праці (Кузовой Ю.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор Асоціації міст України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

О.В. Слобожан

Г.В. Осовий

Р.В. Іллічов

О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

06 березня 2019 року № 332

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 квітня 2019 р.

за № 341/33312

ЗМІНИ

до Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці та державної служби зайнятості

1. Заголовок Порядку після слів «Державної служби України з питань праці» доповнити словами «, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад».

2. У пункті 1:

абзац перший після слів «(далі - Держпраці)» доповнити словами «, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі - виконавчі органи рад)»;

абзац другий після слів «Сторони взаємодіють» доповнити словами «, у тому числі».

3. У пункті 2 слова «державних інспекторів з питань праці» замінити словами «інспекторів праці».

4. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

«3. Держпраці, виконавчі органи рад та державна служба зайнятості, у тому числі на центральному та територіальному рівні, взаємодіють шляхом:».

5. У пункті 4:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) органи державної служби зайнятості надають територіальним органам Держпраці:

перелік роботодавців, які не виконали протягом звітного року квоту для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Інформація надається щороку до 01 березня року, наступного за звітним, в електронному та паперовому вигляді;

інформацію про роботодавців, які відмовили у працевлаштуванні громадянам, зазначеним у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (протягом 10 календарних днів після отримання інформації про таку відмову);

перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб. Інформація надається щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, в електронному та паперовому вигляді (у міру формування переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні);

інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю працівниками, які за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виявлені як такі, що працюють без укладення трудового договору;

перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, за два звітні періоди підряд, що передують періоду надання відомостей. Інформація надається щороку до 15 лютого в електронному та паперовому вигляді (у міру формування переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні);

перелік роботодавців, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді прийнято рішення про відмову в наданні дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;

перелік роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства на різних посадах, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;

перелік роботодавців, які застосовують працю іноземних високооплачуваних професіоналів, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;

інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю працівниками, які за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виявлені як такі, що працюють без укладення трудового договору;

інформацію щодо стягнення в судовому порядку штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою, шостою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення», за матеріалами, переданими Держпраці. Інформація надається щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, в електронному та паперовому вигляді (з наданням копій документів, що підтверджують порушення);

інформацію щодо ознак порушень законодавства про зайнятість населення, у тому числі зазначених у зверненнях фізичних і юридичних осіб (протягом 10 робочих днів з дати отримання інформації);

інформацію про заплановане масове вивільнення працівників (протягом 10 робочих днів з дати отримання інформації);

перелік роботодавців, які працевлаштували дітей віком до 15 років;

іншу інформацію за узгодженням Сторін;»;

підпункт 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2;

підпункт 2 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, в електронному та паперовому вигляді інформацію про виявлених працівників за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, які працюють без укладення трудового договору;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

6. Пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Матеріали справ про накладення штрафів передаються територіальними органами Держпраці, виконавчими органами рад до регіонального або базового центру зайнятості за місцезнаходженням боржника нарочним з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа з описом вкладення протягом 10 календарних днів після закінчення терміну для добровільної сплати (крім випадків, коли постанова про накладення штрафу оскаржується у судовому порядку).

Опис документів має містити повний перелік документів справи про накладення штрафів із зазначенням кількості аркушів кожного окремого документа, прізвища, імені та по батькові особи, яка передає зазначені документи (складається у двох примірниках).

Опис документів підписується керівником або заступником керівника (згідно з розподілом обов’язків) територіального органу Держпраці чи керівником виконавчого органу ради та скріплюється печаткою.».

7. В абзаці першому пункту 6 слово «документи» замінити словами «матеріали справи».

8. Текст Порядку після слів «територіальні органи» в усіх відмінках і числах доповнити словами «, виконавчі органи рад» у відповідних відмінках і числах.

Генеральний директор

Директорату норм

та стандартів гідної праці

Ю. Кузовой


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2019 — 2019 р., № 30, стор. 189, стаття 1074, код акта 94077/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2019 № 214 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.02.2019 № 213 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 102 "Про внесення зміни до пункту 1 форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 11.01.2019 № 35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 29.01.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2019 № 78 "Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 22.01.2019 № 77 "Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 31.01.2019 № 127 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019 рік". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 28.02.2019 № 299 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 27.03.2019 № 440 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.03.2019 № 425 "Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -