Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 06.05.2021 № 220 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 29.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2021  № 220

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2021 р.

за № 819/36441

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою

Відповідно до статей 11, 16, 17 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 42 розділу II Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року № 429, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 року за № 643/34926, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги перекладу жестовою мовою, що додається.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Міністр охорони здоров’я України

Т.в.о.

Голови Державної регуляторної служби України

Голова Всеукраїнської громадської організації

осіб з інвалідністю «Українське товариство глухих»

Голова виконавчого комітету

Всеукраїнської спілки громадської організації

«Конфедерація громадських організацій

інвалідів України»

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей з інвалідністю»

Уповноважений Президента України

з прав людей з інвалідністю

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Виконавчий Віцепрезидент

Конфедерації роботодавців України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

В.о. Виконавчого директора Асоціації міст України

С. Марченко

М. Степанов

О. Мірошніченко

І.І. Чепчина

В.В. Карпенко

В. Назаренко

В.М. Сушкевич

Т. Баранцова

Л. Денісова

О. Мірошниченко

О.О. Шубін

Р. Іллічов

В.В. Сидоренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

06 травня 2021 року № 220

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2021 р.

за № 819/36441

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

соціальної послуги перекладу жестовою мовою

I. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт соціальної послуги перекладу жестовою мовою визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою (далі - соціальна послуга), показники її якості для надавачів соціальних послуг усіх форм власності, які надають цю послугу.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги (у тому числі з використанням знакових систем та словесною мовою) під час відвідування особами з порушеннями слуху та мовлення адміністративних органів, соціальних, медичних, освітніх та інших установ і закладів, при купівлі товарів, робіт і послуг;

проведення моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги.

3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:

груповий переклад жестовою мовою - форма надання соціальної послуги, яка надається одночасно двом і більше отримувачам соціальної послуги для безперервного перекладу під час виступів, презентацій, доповідей тощо тривалістю понад 30 хвилин, який забезпечується двома і більше перекладачами жестової мови;

дистанційний переклад жестовою мовою - форма надання соціальної послуги, яка надається дистанційно із використанням спеціалізованого програмного забезпечення із двостороннім шифруванням даних, призначеного виключно для комунікації із отримувачами соціальної послуги для перекладу жестовою мовою з використанням відеозв’язку;

індивідуальний план надання соціальної послуги (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що проводитимуться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

індивідуальний переклад жестовою мовою - форма надання соціальної послуги, яка надається отримувачу індивідуально за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги, в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу або в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях і закладах; при купівлі товарів, робіт і послуг та дистанційно з використанням засобів відеозв’язку;

моніторинг надання соціальної послуги та оцінка її якості - постійний чи періодичний перегляд діяльності надавача соціальної послуги, який має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення надання соціальної послуги;

отримувач соціальної послуги перекладу жестової мови - особа з порушеннями слуху та мовлення, яка має комунікативний бар’єр через який не може самостійно вирішити питання своєї взаємодії у суспільстві та для якої жестова мова є основним або одним з основних засобів спілкування;

перекладач жестової мови соціальної послуги (далі - перекладач жестової мови) - фахівець у сфері перекладу між жестовою мовою і словесною мовою, який має відповідну освіту і кваліфікацію, безпосередньо виконує заходи, що складають зміст соціальної послуги;

соціальна послуга - комплекс заходів, який забезпечує взаємодію отримувача соціальної послуги перекладу жестовою мовою (особисто або дистанційно) з чуючими особами під час відвідування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій і закладів а також при купівлі товарів, робіт і послуг;

надавач соціальної послуги - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про соціальні послуги», «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» та іншими нормативно-правовими актами.

4. Соціальна послуга в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до вимог законодавства.

II. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги

1. Підставою для надання соціальної послуги є:

рішення виконавчого органу про надання соціальної послуги в порядку визначеному законодавством (у разі, якщо соціальна послуга надається за рахунок бюджетних коштів);

звернення потенційного отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до надавача соціальної послуги (у разі надання соціальних послуг за рахунок коштів надавача).

Рішення про надання чи відмову в наданні соціальної послуги екстрено приймається невідкладно, але не пізніше однієї доби з моменту отримання відповідної заяви, звернення, повідомлення.

2. Для отримання соціальної послуги сума балів, за якою визначають ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, має бути не менше ніж 10, що розраховується відповідно до шкали, наведеної у таблиці 1 додатка 1 до цього Державного стандарту.

3. У разі відмови у наданні соціальної послуги додатково зазначається інформація про інших надавачів соціальних послуг, які надають таку соціальну послугу. Якщо рішення про відмову приймається надавачем соціальної послуги, копія такого рішення направляється виконавчому органу (для надавачів соціальної послуги, які надають таку послугу за бюджетні кошти).

4. Підставою для відмови у наданні соціальної послуги є:

відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

ненадання надавачем соціальних послуг соціальної послуги, яку потребує особа.

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги у разі наявності у нього відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ, за винятком соціальної послуги перекладу жестової мови, яка надається дистанційно через засоби відеозв’язку. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

5. Підставою для припинення надання соціальної послуги є:

відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальної послуги;

відмова від отримання соціальної послуги отримувача соціальної послуги та/або його законного представника;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги;

зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги, що унеможливлює надання соціальної послуги;

виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальної послуги інформації/ документів при зверненні за їх наданням, що унеможливлює подальше надання соціальної послуги;

дострокове розірвання договору про надання соціальної послуги за ініціативи отримувача соціальної послуги;

ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальної послуги, або припинення надання ним соціальної послуги;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування;

перебування потенційного отримувача соціальної послуги на спеціальному обліку як особи, яка примусово отримує амбулаторну психіатричну допомогу в психіатричному закладі у зв’язку зі схильністю до суспільно небезпечних діянь унаслідок психічного захворювання;

смерть отримувача соціальної послуги.

III. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги

1. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 3 робочих днів з дати прийняття виконавчим органом рішення про надання соціальної послуги.

Спосіб визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги розробляється надавачем соціальної послуги з урахуванням його спеціалізації.

Визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться соціальним працівником надавача соціальної послуги із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника та перекладача жестовою мовою (за потреби).

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться з урахуванням ступеня його індивідуальних потреб згідно з таблицею 2 додатка 1 до цього Державного стандарту.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається на основі шкали оцінки потреби отримувача у послузі перекладу жестовою мовою, наведеної у таблиці 1 додатка 1 до цього Державного стандарту.

2. Результати визначення ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги є підставою для прийняття рішення про надання соціальної послуги, складання/перегляд індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги.

3. У разі виникнення обставин, що становлять загрозу життю та/або здоров’ю отримувача, соціальна послуга надається екстренно (невідкладно) без визначення індивідуальних потреб та складання індивідуального плану.

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на результатах визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Індивідуальний план складається за участю отримувача соціальної послуги та/або його законного представника протягом 3 робочих днів із дня визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

2. Індивідуальний план надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником і надавачем соціальної послуги.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або його законному представнику, другий примірник залишається у надавача соціальної послуги.

3. Індивідуальний план містить:

загальні відомості про потенційного отримувача соціальної послуги;

заходи, що проводяться під час надання соціальної послуги;

періодичність, строки та обсяги виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається надавачем соціальної послуги разом із отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через рік з початку надання такої соціальної послуги з метою коригування (за потреби).

Індивідуальний план може бути переглянуто надавачем соціальної послуги за зверенням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника з метою коригування заходів в межах соціальної послуги.

4. За згодою надавача соціальної послуги узгодження заходів, що становлять зміст соціальної послуги, або їх коригування в межах індивідуального плану провадиться не пізніше ніж за 5 днів до початку надання соціальної послуги за зверненням отримувача соціальної послуги, зокрема, через засоби відеозв’язку.

V. Укладання договору про надання соціальної послуги

1. Із кожним потенційним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання.

2. Договір про надання соціальної послуги укладається за участю потенційного отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

3. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та надавачем соціальної послуги. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Істотними умовами договору про надання соціальних послуг є назва соціальної послуги, умови її надання та вартість, права, обов’язки та відповідальність сторін, строк дії договору та інші умови, які сторони визнають істотними.

Невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги є індивідуальний план надання соціальної послуги.

VI. Місце й строки надання соціальної послуги

1. Соціальна послуга надається у приміщенні надавача соціальної послуги, у тому числі за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги та/або в приміщеннях Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, установ, організацій і закладів, а також при купівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі з використанням засобів відеозв’язку.

2. Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду), екстренно відповідно до законодавства.

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

VII. Принципи надання соціальної послуги

1. Доступність соціальної послуги:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників про зміст такої послуги, порядок звернення за її наданням, порядок і умови її надання.

Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на офіційному сайті структурного підрозділу та надавача соціальної послуги, на спеціальних стендах у доступному місці приміщення надавача соціальної послуги, надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, висвітлюється в засобах масової інформації. Інформація подається доступною для отримувачів соціальної послуги, у тому числі українською жестовою, мовою та з урахуванням вимог її доступності для сприйняття відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0»;

надавач соціальної послуги організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів. За потреби з урахуванням категорії отримувачів соціальної послуги аналогічним чином облаштовується територія, прилегла до приміщень надавача соціальної послуги, призначених для надання такої послуги.

2. Адресність та індивідуальний підхід:

перекладачі жестової мови застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, її раси, національності, культури, релігії;

надавачі соціальної послуги роз’яснюють отримувачам соціальної послуги обставини та наслідки прийняття рішень з питань, що стосуються їх життєдіяльності;

отримувачі соціальної послуги мають бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, надання інформаційних листівок, буклетів тощо.

3. Законність:

надавачі соціальної послуги провадять свою діяльність із дотриманням етичних норм та правил, із повагою до отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги / їхнім законним представникам надається інформація про права та обов’язки отримувача соціальної послуги та, в тому числі, про порядок оскарження дій надавачів соціальної послуги;

інформація отримувачам соціальної послуги з інтелектуальними та сенсорними розладами надається мовою, доступною для їх читання та розуміння, а також у доступних для них форматах.

4. Конфіденційність інформації:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційності інформації щодо отримувачів соціальної послуги та їхніх законних представників;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

При наданні соціальної послуги у формі дистанційного перекладу жестовою мовою надавачі соціальної послуги повідомляють отримувачів соціальної послуги про володільця, розпорядника персональних даних, їхнє місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою спеціального програмного забезпечення, призначеного виключно для комунікації із отримувачами соціальної послуги для перекладу жестовою мовою з використанням відеозв’язку, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства.

VIII. Зміст соціальної послуги

1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, передбачають переклад жестовою мовою під час відвідування особами з порушеннями слуху та мовлення:

органів дежавної влади та місцевого самоврядування, зокрема органів Пенсійого фонду України, Державної служби зайнятості;

банківських установ;

виконавців комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

підприємств, з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

закладів охорони здоров’я, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек;

закладів освіти, в яких навчаються діти нечуючих батьків для комунікації із педагогічними працівниками цих установ тощо;

при купівлі товарів, робіт і послуг;

інших установ, закладів, підприємств, організацій (за згодою надавача соціальної послуги);

при вирішенні громадських, особистих та побутових питань (за згодою надавача соціальної послуги).

У разі потреби за наявності відповідних технічних засобів усі заходи, що становлять зміст соціальної послуги, можуть надаватися дистанційно через засоби відеозв’язку.

2. Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що становить зміст соціальної послуги, та їх періодичність наведено у додатку 3 до цього Державного стандарту.

IX. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги.

При наданні соціальної послуги у формі дистанційного перекладу жестовою мовою надавач забезпечує обробку паралельних дзвінків перекладачами жестової мови, які мають відповідний стаж роботи не менше 1 року, у кількості, визначеній самостійно.

2. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюється перекладачем жестової мови з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.

3. Надавач соціальної послуги на договірних засадах може залучати до надання такої послуги інші підприємства, установи, організації, до надання соціальних послуг можуть залучатися волонтери відповідно до законодавства.

4. Перекладачі жестової мови повинні володіти необхідними знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. «Соціальні послуги», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518.

5. Надавач соціальної послуги вживає заходів із:

підвищення кваліфікації перекладачів жестової мови;

формального та неформального професійного навчання перекладачів жестової мови;

запобігання професійному (емоційному) виснаженню перекладачів жестової мови, зокрема шляхом організації обміну досвідом та супервізії;

проведення атестації перекладачів жестової мови.

6. Надавач соціальної послуги повинен забезпечити умови для проходження працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до законодавства.

Х. Приміщення та обладнання

1. Приміщення надавача соціальної послуги мають відповідати санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки, бути забезпечені системами електропостачання, теплопостачання (в опалювальний період), безперебійним холодним та гарячим водопостачанням, санвузлом та обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами, правилами і стандартами (у разі, якщо соціальна послуга надається в приміщенні надавача). При наданні соціальної послуги із використанням дистанційного перекладу жестовою мовою вимоги щодо обладнання приміщень надавачів соціальної послуги не встановлюються.

2. Надавач соціальної послуги забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги до свого приміщення.

3. Надавач соціальної послуги для проведення індивідуальної роботи з отримувачем соціальної послуги забезпечує конфіденційність.

4. Надавач соціальної послуги забезпечує перекладачів жестової мови робочим місцем, обладнаним засобами зв’язку (телефонний зв’язок, інтернет тощо), обладнанням та програмним оснащенням для відеозв’язку, інвентарем, витратними матеріалами та проїзними квитками (або грошовою компенсацією за їх придбання), необхідними для виконання їхніх обов’язків із надання соціальної послуги.

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

2. Надавач соціальної послуги створює умови для підвищення кваліфікації перекладачів жестової мови, зокрема щодо обміну їх досвідом з іншими надавачами такої соціальної послуги.

XII. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу

Надавач соціальної послуги організовує виконання заходів з надання соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

XIII. Документація для організації процесу надання соціальної послуги

Надавач соціальної послуги провадить свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація, зазначена у розділах II-V цього Державного стандарту ведеться, оформляється та зберігається із дотриманням загальних правил документообігу та правил ведення номенклатурних справ.

XIV. Оцінка ефективності надання соціальної послуги

1. Ефективність надання соціальної послуги визначається під час зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

2. Надавач соціальної послуги здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності надавача соціальної послуги і враховуються у подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

ХV. Моніторинг та оцінювання діяльності з надання соціальної послуги

1. Діяльність надавача соціальної послуги підлягає моніторингу, внутрішньому та зовнішньому оцінюванню на відповідність соціальної послуги, що ним надається, законодавству України, у тому числі вимогам цього Державного стандарту.

Результати моніторингу, внутрішнього та зовнішнього оцінювання використовуються для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів з покращення діяльності надавача соціальної послуги.

2. Під час моніторингу застосовуються статистичні, адміністративні та оперативні дані з надання соціальної послуги.

3. Під час проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання застосовуються показники якості надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою (додаток 4).

Внутрішнє оцінювання проводиться надавачем соціальної послуги не рідше ніж один раз на рік.

Зовнішнє оцінювання надавачів соціальної послуги проводиться центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

Надавач соціальної послуги вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги та їхніх законних представників стосовно проведення зовнішнього оцінювання діяльності надавачів соціальної послуги;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та їхніх законних представників до органу, що проводить зовнішнє оцінювання.

До процедури оцінювання залучаються перекладачі жестової мови, отримувачі соціальної послуги та їхні законні представники (у разі потрнеби).

З метою оцінювання розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, їхніми законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги вимогам, визначеним у цьому Державному стандарті.

4. Результати моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, населення адміністративно-територіальної одиниці, де провадить свою діяльність надавач соціальної послуги.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги

1. Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості такої послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг

та захисту прав дітей

Р. Колбаса

Додаток 1

до Державного стандарту

соціальної послуги перекладу

жестовою мовою

(пункт 1 розділу III)

КАРТА

визначення (оцінювання) індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги перекладу жестовою мовою

Додаток 2

до Державного стандарту

соціальної послуги перекладу

жестовою мовою

(пункт 2 розділу IV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою


Додаток 3

до Державного стандарту

соціальної послуги перекладу

жестовою мовою

(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,

що становлять зміст соціальної послуги перекладу жестовою мовою

№ з/п

Назва заходу

Одиниця вимірювання

Періодичність здійснення заходів

Час на виконання заходу, хв.*

1

2

3

4

5

1

Переклад жестовою мовою під час відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування**

1.1

Написання заяви

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

15 хвилин

1.2

Прийом громадян у громадських приймальнях

Один захід

1 раз на тиждень/ за потреби

30 хвилин

1.3

Розмова по телефону під час прийому у громадських приймальнях

Один захід

1 раз на тиждень/ за потреби

15 хвилин

1.4

Оформлення документів (заповнення бланків заяв, довідок, повідомлень тощо)

Один захід

2 рази на тиждень/ за потреби

30 хвилин

1.5

Отримання консультації та оформлення документів із питань надання соціальних, освітніх, медичних та реабілітаційних послуг, для отримання пенсії, субсидії, матеріальної та інших видів допомоги, встановлення соціального статусу особи, влаштування до санаторно-курортних закладів тощо.

Один захід

2, 3 рази на тиждень/ за потреби

20-40 хвилин

1.6

Прийом у спеціаліста

Один захід

Разово

35 хвилин

1.7

Прийом у керівника

Один захід

Разово

25 хвилин

1.8

Участь у нараді, семінарі, засіданні

Один захід

Разово

60 хвилин

1.9

Участь у конференції

Один захід

Разово

90 хвилин

2

Переклад жестовою мовою під час відвідування органів пенсійного фонду**

Оформлення документів, у тому числі, заповнення бланків заяв, довідок, повідомлень тощо

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

45 хвилин

Консультування

Один захід

1 раз на тиждень/ за потреби

35 хвилин

3

Переклад жестовою мовою під час відвідування служби зайнятості**

Оформлення документів, у тому числі, заповнення бланків заяв, довідок, повідомлень тощо

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

45 хвилин

Консультування, у тому числі по телефону, співбесіда з роботодавцем тощо

Один захід

1 раз на тиждень/ за потреби

35 хвилин

4

Переклад жестовою мовою під час відвідування банківських установ**

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

25-50 хвилин

5

Переклад жестовою мовою під час відвідування обєднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), виконавців комунальних послуг**

Написання заяви

Один захід

Разово/ за потреби

21 хвилина

Оформлення довідок

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

20 хвилин

Звернення щодо ремонту чи аварійної ситуації комунікацій тощо

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

25 хвилин

З’ясування питань, що стосуються надання комунальних послуг

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

25 хвилин

6

Переклад жестовою мовою під час відвідування підприємств, що забезпечують технічними засобами реабілітації**

Оформлення документів

Один захід

Разово/ за потреби

20 хвилин

Консультація з лікарем

Один захід

Разово/ за потреби

35 хвилин

Підбір матеріалів та заміри, отримання виробу, апробація

Один захід

Разово/ за потреби

45 хвилин

7

Переклад жестовою мовою при відвідуванні закладів охорони здоровя, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек**

Телефонний запис

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

20 хвилин

Реєстратура

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

25 хвилин

Прийом у лікаря

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

35 хвилин

Здача аналізів

Один захід

1, 2 рази на місяць/ за потреби

25 хвилин

Обстеження

Один захід

Разово/ за потреби

40 хвилин

Оформлення до медичного закладу з метою госпіталізації

Один захід

Разово/ за потреби

45 хвилин (за потреби)

Прийом під час засідання МСЕК (ЛКК), у тому числі оформлення відповідних документів

Один захід

Разово/ за потреби

90 хвилин (за потреби)

Купівля ліків в аптеці

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

35 хвилин

8

Переклад жестовою мовою при відвідуванні нечуючими батьками закладів освіти**

Участь у батьківських зборах, заходах в робочий час, спілкування з вчителями, директором тощо

Один захід

Разово/ за потреби

30-60 хвилин (за потреби)

При вступі до навчального закладу

Один захід

Разово/ за потреби

30-60 хвилин (за потреби)

9

Переклад жестовою мовою при купівлі товарів**

Купівля продуктів харчування, товарів особистої гігієни, одягу, взуття, техніки тощо.

Один захід

1, 2 рази на тиждень/ за потреби

30-60 хвилин

10

Переклад жестовою мовою при купівлі робіт**

Замовлення робіт щодо ремонту житлового приміщення (квартири, будинку), допомога в укладанні договору на виконання таких робіт. Прийняття роботи після проведеного ремонту тощо.

Один захід

Разово/ за потреби

30-60 хвилин

11

Переклад жестовою мовою при купівлі послуг**

Відвідування перукаря (косметолога)

Один захід

Разово/ за потреби

30-50 хвилин

Відвідування приватних медичних закладів, спеціалістів (стоматолога, гінеколога, терапевта тощо)

Один захід

Разово/ за потреби

30-60 хвилин

12

Переклад жестовою мовою при вирішенні громадських, особистих та побутових питань

Комунікаційний супровід осіб з порушеннями слуху для вирішення громадських та особистих питань

Один захід

Разово/ за потреби

30-60 хвилин

__________

* Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби, стан здоров’я, вік та вподобання отримувача соціальної послуги перекладу жестовою мовою.

** У разі потреби, за наявності відповідних технічних засобів, усі заходи, що становлять зміст соціальної послуги, можуть надаватися дистанційно через засоби відеозв’язку.


Додаток 4

до Державного стандарту

соціальної послуги перекладу

жестовою мовою

(пункт 3 розділу ХV)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість отримувачів соціальної послуги, яким надано послуги з перекладу жестовою мовою;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою (% від загальної кількості звернень);

кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою;

відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід - критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги перекладу жестовою мовою;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою (у разі потреби);

2) результативність - критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою перекладу жестовою мовою (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни в стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;

проведення опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їхнім законним представникам;

розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою;

3) своєчасність - критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою у встановлений строк;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість - критерії оцінювання:

наявність умов доступності на території, прилеглій до приміщень надавача соціальної послуги перекладу жестовою мовою (наявні спеціально обладнанні місця для паркування, контрастні предмети, пандуси, інші пристосування);

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги перекладу жестовою мовою про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги перекладу жестовою мовою, в тому числі у доступних для сприйняття особами з інвалідністю форматах;

відповідність офіційного сайту надавача соціальної послуги перекладу жестовою мовою ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0»;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів телепрограм щодо надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги - критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій;

наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою положень щодо дотримання конфіденційності;

дотримання конфіденційності;

6) професійність - критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

наявні затверджені посадові інструкції;

розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу перекладу жестовою мовою;

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації навачів соціальної послуги перекладу жестовою мовою;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників надавача соціальної послуги;

графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.


Документи та файли

Сигнальний документ — f507622n220.doc
Сигнальний документ — f507622n221.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.07.2021 — 2021 р., № 52, том 2, стор. 1207, стаття 3249, код акта 105681/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2021 № 147 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2021 № 242 "Про внесення змін до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2021 № 153 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.04.2021 № 166 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 26.03.2021 № 151 "Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -