<<
>>

НАКАЗ від 07.08.2019 № 1209 "Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 05.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2019  № 1209


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2019 р.
за № 998/33969

Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про соціальні послуги» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2012 року № 282, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 876/21188, що додаються.

2. Директорату соціальних послуг та інтеграції (Гайдаржи Ю.) забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування «Асоціація міст України»

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
«Конфедерація громадських організацій
інвалідів України»

Голова Громадської організації
«Всеукраїнська організація Союз осіб
з інвалідністю України»

Генеральний секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Директор Всеукраїнського
Благодійного Фонду «Деполь Україна»О.

МаркароваО.В. СлобожанО.О. ШубінР. Іллічов


О. Мірошниченко
В.В. КарпенкоВ.В. Назаренко
В. Назаренко


В.В. БалабановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
07 серпня 2019 року № 1209


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2019 р.
за № 998/33969

ЗМІНИ
до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги

1. У розділі І:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок визначає загальні засади розроблення та затвердження державного стандарту соціальної послуги (далі - Стандарт) для всіх соціальних послуг, визначених класифікатором соціальних послуг, що надаються особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або вразливим групам населення для забезпечення гарантованого державою обсягу соціальної послуги, оцінки її якості та ефективності.»;

2) в абзаці другому пункту 1.2 слова «і якості» виключити;

3) абзац третій пункту 1.3 викласти в такій редакції:

«здійснення моніторингу надання соціальної послуги, оцінки її якості та контролю за дотриманням вимог, установлених чинним законодавством;»;

4) у пункті 1.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.4. Надавачі соціальних послуг у разі застосування Стандарту забезпечують безкоштовне інформування отримувачів соціальних послуг про відповідний Стандарт у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я та з урахуванням їхніх вікових особливостей, шляхом:»;

в абзаці четвертому слова «соціальних службах» замінити словами «приміщенні надавачів соціальних послуг»;

5) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Стандарт установлює рівні вимоги для державних, комунальних і недержавних надавачів соціальних послуг.»;

6) у пункті 1.7 слова «має включати» замінити словом «включає».

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

в абзаці другому підпункту 2.1.1 слова «недержавних організацій» замінити словами «громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, у тому числі об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг»;

в абзаці другому підпункту 2.1.3 слова «підприємств, установ, закладів, організацій, де буде проходити» замінити словами «надавачів соціальних послуг, у яких проходитиме»;

2) у пункті 2.2 слова «підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, на які поширюється» замінити словами «надавачами соціальних послуг, на яких поширюється».

3. Пункт 3.1 розділу III викласти в такій редакції:

«3.1. Індикатори Стандарту:

вимоги щодо забезпечення необхідного рівня доступності соціальної послуги на кожному етапі її надання;

зміст й обсяг соціальної послуги;

норми та нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги;

показники якості соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.2 слова «заклади, установи та організації, де проходила» замінити словами «надавачів соціальної послуги, у яких проходила»;

2) у пункті 4.3 слова «соціальна група, яка отримує соціальну послугу» замінити словами «отримувач соціальної послуги»;

3) у пункті 4.4:

абзац шостий підпункту 4.4.1 після слова «незалежності» доповнити словами «, найкращих інтересів»;

у підпункті 4.4.2:

в абзаці другому слова «визначення індивідуальних потреб» замінити словами «оцінювання потреб»;

в абзаці третьому слово «складання» замінити словом «розроблення»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«укладення договору про надання соціальної послуги;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

у підпункті 4.4.3:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«співпраці з іншими надавачами соціальних послуг та органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах своєї компетенції надають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці допомогу отримувачам для організації надання їм соціальної послуги, що стандартизується;»;

в абзаці сьомому слово «ефективності» замінити словом «якості»;

в абзаці другому підпункту 4.4.4 слово «стосовно» замінити словом «про»;

4) у пункті 4.5 слова «оцінювання ефективності» замінити словами «оцінки якості».

5. У пункті 5.2 розділу V:

підпункт 5.2.2 викласти в такій редакції:

«5.2.2. Результативність, що визначається шляхом аналізу досягнутих результатів,- задоволення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, вирішення проблемних питань отримувача соціальної послуги, подолання отримувачем соціальної послуги складних життєвих обставин та/або мінімізація їхніх наслідків.»;

у підпункті 5.2.3 слова «надання в разі потреби невідкладної допомоги отримувачу послуг» замінити словами «надання отримувачу в разі потреби соціальної послуги екстрено (кризово)»;

абзац перший підпункту 5.2.4 викласти в такій редакції:

«5.2.4. Доступність і відкритість, що визначаються шляхом аналізу наявності інформації про соціальну послугу, умови та порядок її отримання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я та з урахуванням їхніх вікових особливостей, наявності можливості отримання альтернативних послуг, надання допомоги отримувачам соціальної послуги в одержанні необхідних документів для організації надання соціальної послуги, звернення за отриманням соціальних послуг і вільного (безперешкодного) доступу отримувача соціальних послуг до приміщення надавачів соціальних послуг тощо.»;

у підпункті 5.2.5 слово «її» замінити словом «його»;

підпункт 5.2.6 викласти в такій редакції:

«5.2.6. Професійність, що визначається шляхом аналізу наявності належного рівня кваліфікації працівників надавача соціальних послуг, проходження навчання, підвищення кваліфікації, атестації.»;

у пункті 5.3 слова «суб’єктом, що надає соціальну послугу,» замінити словами «надавачем соціальних послуг».

6. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 6.1 після слів «органи виконавчої влади» доповнити словами «, органи місцевого самоврядування»;

2) абзац п’ятий пункту 6.2 викласти в такій редакції:

«залучати до моніторингу своєї діяльності громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, у тому числі об’єднання надавачів та отримувачів соціальних послуг;»;

3) в абзаці першому пункту 6.3 слово «управління» замінити словами «менеджменту надання соціальної послуги».

7. Пункт 7.2 розділу VII викласти в такій редакції:

«7.2. Вартість соціальної послуги обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.».

8. У тексті Порядку слова «суб’єкти, що надають соціальні послуги,» в усіх відмінках замінити словами «надавачі соціальних послуг» у відповідних відмінках.

В.о. Генерального директора
Директорату соціальних послуг
та інтеграції Міністерства
соціальної політики України
О. Горяженко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.09.2019 — 2019 р., № 72, стор. 23, стаття 2537, код акта 96032/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 15.02.2019 № 214 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2019 № 213 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 25.01.2019 № 102 "Про внесення зміни до пункту 1 форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 11.01.2019 № 35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 29.01.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2019 № 78 "Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2019 № 77 "Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.01.2019 № 127 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019 рік". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 28.02.2019 № 299 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.03.2019 № 440 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.03.2019 № 425 "Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 21.03.2019 № 416 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -