<<
>>

НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022

Документ актуальний на 24.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2022  № 129

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 травня 2022 р.

за № 490/37826

Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат

Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат, що додається.

2. Директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування (Любаченко А.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Музиченка В.В.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Національної соціальної

сервісної служби України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Уповноважений Верховної Ради України

прав людини

Перший заступник 

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

С.

Марченко

О. Борняков

В. Машкін

Р. Іллічов

Л. Денісова

О. Шубін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

11 квітня 2022 року № 129

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 травня 2022 р.

за № 490/37826

ПОРЯДОК

опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається механізм опрацювання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) рекомендацій за результатами проведеної Міністерством фінансів України верифікації державних виплат (далі - рекомендації).

2. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

державні виплати - виплати різних видів допомоги, пільг, житлових субсидій, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету і підлягають верифікації відповідно до законодавства;

отримувачі державних виплат - фізичні особи, які звернулися за призначенням певних видів державних виплат, і члени їхніх сімей (домогосподарств), яким відповідні державні виплати призначено, нараховано та/або проведено.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» та інших актах законодавства, які діють в цій сфері.

3. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення опрацьовує рекомендації щодо:

проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності (за результатами превентивної, поточної та ретроспективної верифікації);

усунення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати (за результатами поточної та ретроспективної верифікації).

Рекомендація містить одну або декілька невідповідностей. Рекомендація надається щодо фізичної особи, яка звернулась за призначенням державної виплати, та містить невідповідності щодо такої особи та/або членів її сім’ї (домогосподарства).

4. Опрацювання рекомендацій здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом проведення перевірки інформації, яка зазначена у рекомендації, та прийняття рішення відповідно до законодавства, що регламентує порядок надання державних виплат.

II. Отримання та опрацювання рекомендацій за результатами превентивної, поточної та ретроспективної верифікації

1. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за результатами превентивної верифікації отримує підтвердження відповідності інформації, наданої отримувачем державної виплати для її призначення, вимогам законодавства, що впливають на визначення права та розмір державної виплати, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності шляхом формування в режимі реального часу запиту до інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа).

У разі підтвердження відповідності даних, вказаних при зверненні за призначенням державних виплат, із даними, отриманими з інформаційно-аналітичної платформи, а також у разі відсутності інформації про отримувача державної виплати в інформаційно-аналітичній платформі та отримання рекомендації щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення приймає рішення про призначення державних виплат відповідно до законодавства та вносить таку інформацію до інформаційно-аналітичної платформи.

2. За результатами поточної та ретроспективної верифікації Міністерство фінансів України щомісяця надсилає до Міністерства соціальної політики України рекомендації, а Міністерство соціальної політики України надсилає до Міністерства фінансів України інформацію про прийняті рішення за результатами опрацювання рекомендацій структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Обмін інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації та моніторингу державних виплат здійснюється відповідно до Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України від 09 лютого 2022 року № 56/83, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2022 року за № 251/37587 (далі - Порядок обміну).

Для забезпечення обміну інформацією щодо рекомендацій та прийнятих рішень за результатами опрацювання рекомендацій Міністерство соціальної політики України залучає державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» (далі - ДП «ІОЦ Мінсоцполітики»).

ДП «ІОЦ Мінсоцполітики» щомісяця (протягом 3 робочих днів) надсилає отримані від Міністерства фінансів України рекомендації до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та забезпечує їм доступ для їх отримання.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

щомісяця (протягом 2 робочих днів) після отримання рекомендацій від ДП «ІОЦ Мінсоцполітики» завантажують їх з інформаційних ресурсів ДП «ІОЦ Мінсоцполітики»;

опрацьовують рекомендації у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дати їх отримання;

вносять (до 19 числа кожного місяця) до програмних комплексів, у яких здійснюється призначення державних виплат (далі - програмні комплекси), інформацію про результати опрацювання кожної невідповідності та щодо прийнятих рішень за результатами опрацювання рекомендацій.

Під час вивантаження інформації про результати опрацювання кожної невідповідності та щодо прийнятих рішень за результатами опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України з інформаційних баз даних програмних комплексів структурними підрозділами з питань соціального захисту населення забезпечується контроль за якістю, повнотою такої інформації та її відповідності вимогам технічного протоколу до Порядку обміну.

Під час опрацювання рекомендацій за результатами поточної та ретроспективної верифікації структурними підрозділами з питань соціального захисту населення інформація, щодо якої виявлено невідповідність, порівнюється з інформацією, що міститься в особовій справі отримувача державних виплат (у її паперовій та електронній формах) (далі - особова справа).

Якщо інформація, що міститься в особовій справі, відрізняється від інформації, щодо якої виявлено невідповідність, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення забезпечує її перевірку шляхом зіставлення даних, отриманих із державних реєстрів, шляхом автоматизованого обміну інформацією у порядку, визначеному законодавством.

Для перевірки інформації, яка згідно з рекомендаціями містить невідповідність, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть звертатись до інших органів (підприємств, установ, організацій) із запитами щодо підтвердження/непідтвердження достовірності певної інформації та безкоштовно отримувати необхідну інформацію.

Якщо отримана на запит інформація підтверджує (не підтверджує) зазначену в рекомендації невідповідність, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення приймає рішення, визначені пунктом 1 розділу III цього Порядку.

Якщо запитувана інформація не надійшла протягом 5 робочих днів або не може бути надана відповідно до законодавства, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення шляхом надсилання листа на поштову адресу повідомляє отримувача державної виплати про необхідність подання документів щодо спростування невідповідності з обов’язковим зазначенням терміну подання документів, який не може перевищувати 10 робочих днів.

Крім того структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє отримувача державної виплати про необхідність подання таких документів в інший спосіб (особиста бесіда, телефонна розмова, надсилання повідомлення на електронну адресу, надсилання смс-повідомлення).

Рекомендація вважається опрацьованою, якщо проведено додаткову перевірку щодо кожної невідповідності, що входить до складу рекомендації.

III. Заходи за результатами опрацювання рекомендацій

1. За результатами опрацювання рекомендацій структурні підрозділи з питань соціального захисту населення приймають рішення щодо:

призначення (перерахунку) державної виплати;

припинення нарахування та/або здійснення державної виплати;

поновлення нарахування та/або здійснення державної виплати;

усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Рішення, визначені абзацами другим - четвертим цього пункту, приймаються для рекомендацій щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, а рішення, визначене абзацом п’ятим цього пункту - для рекомендацій щодо усунення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

Рішення про припинення державної виплати, а також про перегляд її розміру або строку призначення приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення відповідно до законодавства, що регламентує порядок надання державних виплат.

У разі виявлення недостовірності в наданій отримувачем державної виплати інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державну виплату, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розраховує суму коштів, що підлягають поверненню.

2. Інформація про результати опрацювання кожної невідповідності та про рішення, прийняті за результатами опрацювання рекомендацій, відображається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення в програмних комплексах з урахуванням варіантів, визначених у спільному рішенні Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України, що оформляється окремим технічним протоколом до Порядку обміну, а у разі підтвердження виявлених невідповідностей - до бази даних отримувачів державних виплат вносяться відповідні зміни.

Міністерство соціальної політики України доводить до відома структурних підрозділів з питань соціального захисту населення вимоги протоколів, підготовлених відповідно до Порядку обміну, протягом 5 робочих днів з дня прийняття таких протоколів.

3. Посадові особи Національної соціальної сервісної служби України та/або її територіальних органів, наділені повноваженнями щодо державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, проводять перевірку опрацювання рекомендацій структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Під час такої перевірки можуть використовуватися результати проведеного Міністерством фінансів України моніторингу державних виплат та аналіз врахування наданих рекомендацій.

Керівник експертної групи

з питань соціальної інспекції

Директорату адресної

соціальної підтримки

населення та розвитку

соціального інспектування

А. Любаченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.05.2022 — 2022 р., № 37, стор. 176, стаття 2029, код акта 111210/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 9. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 27.04.2022 № 142 "Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 18.04.2022 № 135 "Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.05.2022 № 152 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 19.04.2022 № 136 "Про затвердження Положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 25.05.2022 № 158 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальні вироби для занять спортом для окремих категорій громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 11.05.2022 № 147 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 151 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 03.05.2022 № 145 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -