Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 16.05.2013 № 269 "Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання". Мінсоцполітики України. 2013

Документ актуальний на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013  № 269

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2013 р.

за № 843/23375

Про затвердження Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання

{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1553 від 25.10.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

соціальної політики

№ 180 від 03.04.2014

№ 232 від 09.03.2016

№ 1553 від 25.10.2019}

Відповідно до статті 35 Закону України „Про зайнятість населення” та статті 11 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, з метою створення оптимальних умов для раціонального використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, забезпечення єдиного підходу в діяльності територіальних органів Державної служби зайнятості України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1553 від 25.10.2019}

2.

Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -

керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра освіти і науки України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Борис Жебровський

Г.В. Осовий

М.Ю. Бродський

О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

16.05.2013 № 269

(у редакції наказу Міністерства

соціальної політики України

від 25 жовтня 2019 року № 1553)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2013 р.

за № 843/23375

ПОРЯДОК

відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

1. Цей Порядок визначає механізм проведення відбору Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими центрами зайнятості (далі - центр зайнятості) закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

2. Термін «роботодавець» вжито в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

3. Відбір закладів освіти здійснюється для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання. За результатами відбору формується перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання (далі - Перелік закладів освіти) для реалізації можливості вибору зареєстрованими безробітними закладу освіти для професійного навчання та (або) проживання у період навчання.

Центр зайнятості розміщує на власному вебсайті інформацію про:

місцезнаходження та графік прийому пропозицій про участь у відборі (поштова адреса, структурний підрозділ або посадова особа центру зайнятості, відповідальна за прийом пропозицій, контактний телефон, години прийому);

документи, потрібні для участі у відборі;

критерії прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних;

список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних.

Центр зайнятості вносить зміни до списку професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних, відповідно до потреб регіонального ринку праці та розміщує інформацію про ці зміни на вебсайті центру зайнятості.

4. Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції про участь у відборі разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією, або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

2) щодо організації проживання в період навчання:

інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

5. Заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

6. Відбір закладів освіти проводить Комісія, до складу якої входять посадові особи центру зайнятості у кількості до 5 осіб. Комісія працює на постійній основі.

До складу Комісії також можуть входити представники структурних підрозділів з питань освіти (місцевих органів управління освітою), створених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, відповідних об’єднань організацій роботодавців та профспілок (за згодою).

Членами Комісії не можуть бути представники закладів освіти, що беруть участь у відборі.

Персональний склад Комісії затверджується наказом центру зайнятості.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її членів.

Рішення Комісії про відбір закладів освіти ухвалюється більшістю голосів та оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що брали участь у засіданні.

У разі рівного розподілу голосів членів Комісії вирішальним є голос голови Комісії, за відсутності голови - його заступника.

Основними завданнями Комісії є:

перевірка комплектності й правильності поданих пропозицій, реєстрація їх у встановленому порядку;

перевірка за реєстром (відомостями) органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», інформації про наявність у закладу освіти ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією, або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю, свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

розгляд поданих пропозицій з метою визначення відповідності закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання;

формування за результатами відбору Переліку закладів освіти.

7. Комісія протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Заклади освіти - учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

8. Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь);

наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією, або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;

наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

9. Роботодавці, які замовляють та здійснюють професійне навчання безробітних на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування з подальшим працевлаштуванням безробітних у роботодавця, відбору не проходять. На період такого навчання роботодавці можуть забезпечувати безробітних місцем для проживання відповідно до законодавства без застосування процедури відбору.

Центр зайнятості на підставі заявок роботодавців формує перелік роботодавців, які замовили та здійснюють професійне навчання зареєстрованих безробітних на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування з подальшим їх працевлаштуванням (далі - Перелік роботодавців).

10. Центр зайнятості розміщує на власному вебсайті:

Перелік закладів освіти із зазначенням у ньому інформації про заклад освіти (найменування закладу освіти, місце розташування, назва професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якою здійснюється навчання, строк навчання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, наявність баз для проведення виробничої практики, умови проживання);

Перелік роботодавців із зазначенням у ньому інформації про роботодавця (найменування роботодавця, місце розташування, назва професії (програми), за якою здійснюється навчання, строк навчання, умови проживання).

Заклади освіти та роботодавці забезпечують актуальність відомостей за професіями, спеціальностями (програмами, галузями знань) про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення, наявність баз для проведення виробничої практики, вартість навчання, вартість проживання та у разі їх зміни протягом 15 робочих днів подають інформацію до центру зайнятості.

11. Між центром зайнятості та закладом освіти, який пройшов відбір та включений до Переліку закладів освіти, укладається Договір про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

12. Державний центр зайнятості забезпечує формування та розміщення на офіційному вебсайті державної служби зайнятості зведеного переліку закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання (далі - Зведений перелік закладів освіти) на основі Переліків закладів освіти, сформованих центрами зайнятості за результатами відбору, та зведеного переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної служби зайнятості для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

13. У разі припинення провадження освітньої діяльності чи анулювання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за професією, групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або спеціальністю (програмою, галуззю знань) заклад освіти протягом 15 робочих днів інформує центр зайнятості для вилучення його з Переліку закладів освіти та Зведеного переліку закладів освіти.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1553 від 25.10.2019}

Директор Департаменту

праці та зайнятості

М. Лазебна


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.06.2013 — 2013 р., № 45, стор. 71, стаття 1619, код акта 67478/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -