Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

щодо заповнення форм документів, необхідних для участі в конкурсі на надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення. Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 16.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

02 червня 2021 року № 296

ФОРМА

оголошення про проведення конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

02 червня 2021 року № 296

ФОРМА

конкурсної пропозиції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

02 червня 2021 року № 296

ЗВІТ

про надання соціальних послуг


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

02 червня 2021 року № 296

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 серпня 2021 р.

за № 1013/36635

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм документів, необхідних для участі в конкурсі на надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення

І. Загальні положення

1.

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форм документів, необхідних для участі в конкурсі на надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення, зокрема:

форми конкурсної пропозиції;

форми оголошення про проведення конкурсу;

форми звіту про надання соціальних послуг.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про соціальні послуги», Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 (далі - Порядок), та інших нормативно-правових актах, що регулюють надання соціальних послуг.

II. Оголошення про проведення конкурсу

В оголошенні про проведення конкурсу зазначається:

1. Найменування замовника соціальних послуг, який оголошує конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

2. Інформація про соціальні послуги, що є предметом соціального замовлення відповідно до рядків таблиці.

2.1 У рядку 1 - найменування соціальної послуги.

2.2 У рядку 2 - державний стандарт соціальної послуги.

2.3 У рядку 3 - зміст та обсяг соціальної послуги.

2.4 У рядку 4 - категорії осіб, яким надається соціальна послуга.

2.5 У рядку 5 - орієнтована чисельність отримувачів соціальної послуги.

2.6 У рядку 6 - строк надання соціальної послуги.

2.7 У рядку 7 - територія, на якій надається соціальна послуга.

2.8 У рядку 8 - гранична вартість надання соціальної послуги одній особі.

3. Обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації за надання соціальних послуг.

4. Інформація про те, що до участі в конкурсі запрошуються надавачі соціальних послуг, які відповідають Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

5. Місцезнаходження та графік роботи установи, способи отримання форми конкурсної пропозиції, вимог до її оформлення та необхідних консультацій.

6. Адреса сайту, на якому розміщено форму конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення.

7. Перелік документів, які подаються учасниками конкурсної пропозиції: юридичними та фізичними особами - підприємцями.

8. Вимоги до конкурсної пропозиції, адреса, за якою вони подаються в паперовій та електронній формах.

9. Адреса та дата розкриття конкурсних пропозицій (число, місяць, рік).

10. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій та шкала, за якою вони оцінюються.

11. Дата оголошення результатів конкурсу (число, місяць, рік).

12. Інформація про контактну особу з питань проведення конкурсу (власне ім’я, прізвище), контактний номер телефону та електронна адреса.

III. Конкурсна пропозиція

1. Надавачі соціальних послуг, які виявили намір взяти участь у конкурсі на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (далі - учасники конкурсу), подають конкурсні пропозиції відповідно до Порядку.

2. Конкурсна пропозиція складається з чотирьох розділів.

Конкурсна пропозиція у паперовій формі подається на одно-, двосторонніх аркушах формату А4.

Конкурсна пропозиція заповнюється таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) і збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У конкурсній пропозиції не має бути підчисток, виправлень, дописок і закреслень. У конкурсній пропозиції не повинно бути тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом або іншою рідиною.

3. Достовірність даних конкурсної пропозиції підтверджується підписом учасника конкурсу або особи, уповноваженої на підписання конкурсної пропозиції.

4. У рядку 1 зазначається найменування і місцезнаходження замовника соціальних послуг.

5. У рядку 2 зазначається число, місяць, рік оголошення конкурсу.

6. У розділі І конкурсної пропозиції «Відомості про надавача соціальних послуг» зазначається:

6.1 У таблиці 1 «Загальна інформація»:

6.1.1 У рядку 3:

учасниками конкурсу, які є юридичними особами,- повне та скорочене найменування згідно зі статутними (установчими) документами;

учасниками конкурсу, які є фізичними особами - підприємцями,- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

6.1.2 У рядку 4 - організаційно-правова форма учасника конкурсу.

6.1.3 У рядку 5 - орган і дата державної реєстрації учасника конкурсу згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію (витягом, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

6.1.4 У рядку 6:

учасниками конкурсу, які є юридичними особами,- код ЄДРПОУ;

учасниками конкурсу, які є фізичними особами - підприємцями,- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта громадянина України у разі відмови учасника конкурсу від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

6.1.5 У рядку 7 - податковий статус, а саме: прибуткова чи неприбуткова організація, статус платника податку на додану вартість, платника єдиного податку. Неприбуткова організація вказує дату і номер рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, структуру ознаки неприбутковості.

6.1.6 У рядку 8 згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

учасниками конкурсу, які є юридичними особами,- місцезнаходження;

учасниками конкурсу, які є фізичними особами - підприємцями,- місце проживання.

6.1.7 У рядку 9 - фактична адреса, за якою учасник конкурсу провадить діяльність, якщо вона відрізняється від місцезнаходження (для юридичних осіб) або місця проживання (для фізичних осіб - підприємців).

6.1.8 У рядку 10 - контактний телефон, факс, електронна адреса.

6.1.9 У рядку 11 - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника учасника конкурсу, його посада.

6.1.10 У рядку 12 - банківські реквізити учасника конкурсу - № поточного рахунка, назва установи банку, МФО.

6.2 У пункті «Інформація про соціальні послуги»:

перелік соціальних послуг, що надається учасниками конкурсу:

які є юридичними особами,- згідно зі статутними (установчими) документами;

які є фізичними особами - підприємцями,- відповідно до КВЕД, зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - платників податків, або згідно з раніше укладеними договорами про надання соціальних послуг;

категорії осіб, яким надають соціальні послуги учасники конкурсу:

які є юридичними особами,- згідно із статутними (установчими) документами;

які є фізичними особами - підприємцями,- згідно з раніше укладеними договорами про надання соціальних послуг.

6.3 У позиції «Надавач соціальних послуг» найменування учасника конкурсу, який є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника конкурсу, який є фізичною особою - підприємцем; посада, власне ім’я, прізвище, підпис керівника або уповноваженої особи учасника конкурсу; дата подання пропозиції.

7. У розділі II конкурсної пропозиції «Відомості про персонал надавача соціальних послуг» зазначається:

7.1 У таблиці 1 «Адміністративний та управлінський персонал - інформація про працівників надавача соціальних послуг та осіб, залучених на підставі цивільно-правових договорів, за винятком залучених фізичних осіб - підприємців:

7.1.1 У графі 1 - код рядка.

7.1.2 У графі 2 - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

7.1.3 У графі 3 - посада (функція).

7.1.4 У графі 4 - інформація про освіту: кваліфікація та кваліфікаційний рівень (бакалавр, магістр) згідно з документом про освіту (дипломом), науковий ступінь тощо.

7.1.5 У графі 5 - інформація про спеціальну освіту: курси підвищення кваліфікації, спеціалізовані та інші тренінги, які пройшов працівник за напрямом діяльності, пов’язаним із наданням соціальних послуг (предметом конкурсу).

7.1.6 У графі 6 - інформація про попередній досвід роботи на підприємствах, в установах, організаціях тощо з надання соціальних послуг, пов’язаних із предметом конкурсу.

7.1.7 У графі 7 - функції в межах соціального замовлення.

7.1.8 У рядку 13 - інформація, зазначена у графах 2-7, про управлінський персонал.

7.1.9 У рядку 14 - інформація, зазначена у графах 2-7, про фінансово-господарський персонал.

7.1.10 У рядку 15 - інформація, зазначена у графах 2-7, про інший адміністративний персонал.

7.2 У таблиці 2 «Основний персонал - інформація про соціальних, медичних, педагогічних працівників, соціальних робітників та інший персонал суб’єкта, що безпосередньо надає соціальні послуги:

7.2.1 У графі 1 - код рядка.

7.2.2 У графі 2 - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

7.2.3 У графі 3 - посада (функція).

7.2.4 У графі 4 - інформація про категорію посади (наприклад, головний або молодший спеціаліст, сестра медична старша).

7.2.5 У графі 5 - інформація про освіту: кваліфікація та кваліфікаційний рівень (бакалавр, магістр) згідно з документом про освіту (дипломом), науковий ступінь тощо.

7.2.6 У графі 6 - інформація про спеціальну освіту: курси підвищення кваліфікації, спеціалізовані та інші тренінги, які пройшов працівник за напрямом діяльності, пов’язаним із наданням соціальних послуг (предметом конкурсу).

7.2.7 У графі 7 - інформація про попередній досвід роботи на підприємствах, в установах, організаціях тощо з надання соціальних послуг, пов’язаних із предметом конкурсу.

7.2.8 У графі 8 - функції в межах соціального замовлення.

7.2.9 У рядку 16 - інформація, зазначена у графах 2-8, про соціальних працівників та робітників.

7.2.10 У рядку 17 - інформація, зазначена у графах 2-8, про медичний персонал.

7.2.11 У рядку 18 - інформація, зазначена у графах 2-8, про педагогічний персонал.

7.2.12 У рядку 19 - інформація, зазначена у графах 2-8, про інший основний персонал.

7.3 У таблиці 3 «Допоміжний персонал» - інформація про працівників надавача соціальних послуг, безпосередньо залучених до надання соціальних послуг, які виконують допоміжні та обслуговуючі функції:

7.3.1 У графі 1 - код рядка.

7.3.2 У графі 2 - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

7.3.3 У графі 3 - посада (функція).

7.3.4 У графі 4 - інформація про категорію посади (наприклад, головний або молодший спеціаліст, сестра медична старша).

7.3.5 У графі 5 - інформація про освіту: кваліфікація та кваліфікаційний рівень (бакалавр, магістр) згідно з документом про освіту (дипломом), науковий ступінь тощо.

7.3.6 У графі 6 - інформація про спеціальну освіту: курси підвищення кваліфікації, спеціалізовані та інші тренінги, які пройшов працівник за напрямом діяльності, пов’язаним із наданням соціальних послуг (предметом конкурсу).

7.3.7 У графі 7 - інформація про попередній досвід роботи на підприємствах, в установах, організаціях тощо з надання соціальних послуг, пов’язаних із предметом конкурсу.

7.3.8 У графі 8 - функції в межах соціального замовлення.

8. У розділі III конкурсної пропозиції «Відомості про матеріально-технічну базу надавача соціальних послуг» зазначається:

8.1 У таблиці 1 «Відокремлені приміщення, будівлі та споруди» - інформація про наявні у надавача соціальних послуг приміщення та споруди, які знаходяться у власності, оренді чи користуванні:

8.1.1 У графі 1 - код рядка.

8.1.2 У графі 2 - інформація про тип будівлі: відокремлене приміщення, будівля (будинок), споруда тощо.

8.1.3 У графі 3 - інформація про місце розташування будівлі.

8.1.4 У графі 4 - інформація про право власності, оренди, лізингу, користування (позики) тощо (якщо майно належить не на праві власності, також вказується дата закінчення строку користування).

8.1.5 У графі 5 - інформація про функціональне призначення.

8.1.6 У графі 6 - інформація про основні характеристики, у тому числі загальна та корисна площа, поділ приміщень на основні та підсобні тощо.

8.1.7 У графі 7 - інформація про санітарний стан приміщень (відмінний, добрий, задовільний, рівень зношеності тощо).

8.1.8 У графі 8 - інформація про висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, щодо відповідності приміщень ДБН В 2.2-40:2018, а саме вказується «відповідає ДБН В 2.2-40:2018» або «забезпечено розумне пристосування», зазначаються в обох випадках реквізити такого висновку (номер, дата, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фахівця, реквізити його сертифікату), в обов’язковому порядку додається сканована копія висновку фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, в якому підтверджується відповідність приміщення ДБН В 2.2-40:2018 або здійснення його розумного пристосування та інформація засновника (власника) надавача соціальних послуг про забезпечення розумного пристосування.

8.1.9 У графі 9 - інформація про примітки.

8.1.10 У рядку 20 - інформація, зазначена у графах 2-8, про приміщення, будівлі та споруди спеціального призначення (спеціально пристосовані (обладнані) для надання соціальних послуг).

8.1.11 У рядку 21 - інформація, зазначена у графах 2-8, про інші приміщення, будівлі та споруди (загальногосподарського призначення, офісні приміщення тощо).

8.2 У таблиці 2 «Транспортні засоби - інформація про наявні у надавача соціальних послуг транспортні засоби:

8.2.1 У графі 1 - код рядка.

8.2.2 У графі 2 - інформація про вид транспортного засобу.

8.2.3 У графі 3 - інформація про марку транспортного засобу.

8.2.4 У графі 4 - інформація про рік випуску транспортного засобу.

8.2.5 У графі 5 - інформація про право користування транспортним засобом.

8.2.6 У графі 6 - інформація про основні технічні та експлуатаційні характеристики, інші суттєві особливості.

8.2.7 У графі 7 - інформація про фізичний і технічний стан (відмінний, добрий, задовільний; про справність, рівень зношеності тощо).

8.2.8 У графі 8 - інформація про примітки.

8.2.9 У рядку 22 - інформація, зазначена у графах 2-8, про спеціальні транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб із числа маломобільних груп (осіб з особливими потребами), тощо.

8.2.10 У рядку 23 - інформація, зазначена у графах 2-8, про транспортні засоби загального призначення.

8.3 У таблиці 3 «Прилади, засоби та інвентар, призначені для надання соціальних послуг» - інформація про наявні у надавача соціальних послуг прилади, засоби та інвентар для надання соціальних послуг:

8.3.1 У графі 1 - код рядка.

8.3.2 У графі 2 - найменування, категорія обладнання, засобу, інвентаря.

8.3.3 У графі 3 - право користування майном.

8.3.4 У графі 4 - інформація про призначення приладів, засобів, інвентаря.

8.3.5 У графі 5 - основні характеристики (технічні та експлуатаційні характеристики, інші суттєві особливості обладнання).

8.3.6 У графі 6 - інформація про технічний стан (відмінний, добрий, задовільний; про справність, рівень зношеності тощо).

8.3.7 У графі 7 - інформація про примітки.

8.3.8 У рядку 24 - інформація, зазначена у графах 2-7, про обладнання та інструменти, призначені для надання соціальних послуг.

8.3.9 У рядку 25 - інформація, зазначена у графах 2-7, про спеціальні засоби та інвентар.

8.4 У таблиці 4 «Прилади, засоби та інвентар адміністративного призначення» - інформація про наявні у надавача соціальних послуг прилади, засоби та інвентар адміністративного призначення:

8.4.1 У графі 1 - код рядка.

8.4.2 У графі 2 - найменування, категорія приладів, засобів, інвентаря.

8.4.3 У графі 3 - основні характеристики (технічні та експлуатаційні характеристики, інші суттєві особливості обладнання).

8.4.4 У графі 4 - інформація про стан приладів, засобів та інвентарю адміністративного призначення.

8.4.5 У графі 5 - інформація про примітки.

8.4.6 У рядку 26 - інформація, зазначена у графах 2-5, про комп’ютерне обладнання.

8.4.7 У рядку 27 - інформація, зазначена у графах 2-5, про прилади, засоби та інвентар.

9. У розділі IV конкурсної пропозиції «Фінансування соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів» зазначається:

9.1 У пункті 1 - інформація про «Прямі витрати»:

9.1.1 У таблиці 1.1 «Заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - інформація про заробітну плату основного і допоміжного персоналу, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податок на доходи фізичних осіб:

9.1.1.1 У графі 1 - код рядка.

9.1.1.2 У графі 2 - посада працівників основного та допоміжного персоналу.

9.1.1.3 У графі 3 - заробітна плата за місяць.

9.1.1.4 У графі 4 - професійне навантаження на працівника (кількість робочого часу, протягом якого працівника задіяно на роботі).

9.1.1.5 У графі 5 - тривалість надання соціальних послуг, місяців.

9.1.1.6 У графі 6 - сума.

9.1.1.7 У рядку 28 - інформація, зазначена у графах 2-6, про основний персонал (соціальних, медичних, педагогічних працівників, соціальних робітників та інших працівників, що безпосередньо надають соціальні послуги).

9.1.1.8 У рядку 29 - інформація, зазначена у графах 2-6, про допоміжний персонал (працівників, безпосередньо залучених до надання соціальних послуг, які виконують допоміжні функції).

9.1.1.9 У рядку 30 - інформація про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

9.1.1.10 У рядку 31 - інформація про податок на доходи фізичних осіб.

9.1.1.11 У рядку 32 - інформація про загальну суму витрат.

9.1.2 У таблиці 1.2 «Придбання товарів, робіт, послуг» інформація про витрати на товари, роботи, послуги, їх кількість, вартість:

9.1.2.1 У графі 1 - код рядка.

9.1.2.2 У графі 2 - стаття витрат.

9.1.2.3 У графі 3 - вартість товарів, робіт, послуг.

9.1.2.4 У графі 4 - одиниця виміру товарів, робіт, послуг.

9.1.2.5 У графі 5 - кількість одиниць товарів, робіт, послуг.

9.1.2.6 У графі 6 - сума товарів, робіт, послуг.

9.1.2.7 У рядку 33 - інформація, зазначена у графах 2-6, про предмети, матеріал, обладнання та інвентар.

9.1.2.8 У рядку 34 - інформація, зазначена у графах 2-6, про медикаменти та перев’язувальні матеріали.

9.1.2.9 У рядку 35 - інформація, зазначена у графах 2-6, про продукти харчування.

9.1.2.10 У рядку 36 - інформація, зазначена у графах 2-6, про супутні роботи і послуги, безпосередньо пов’язані з наданням соціальних послуг.

9.1.2.11 У рядку 37 - інформація, зазначена у графах 2-6, про інші товари, роботи, послуги.

9.1.2.12 У рядку 38 - інформація про загальну суму витрат.

9.1.3 У таблиці 1.3 «Інші прямі витрати» - інформація про транспортні витрати, ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, їх амортизація:

9.1.3.1 У графі 1 - код рядка.

9.1.3.2 У графі 2 - стаття витрат.

9.1.3.3 У графі 3 - вартість статті витрат.

9.1.3.4 У графі 4 - одиниця виміру прямих витрат.

9.1.3.5 У графі 5 - кількість одиниць прямих витрат.

9.1.3.6 У графі 6 - сума прямих витрат.

9.1.3.7 У рядку 39 - інформація, зазначена у графах 2-6, про транспортні витрати (витрати на залучення транспортних послуг, які є складовою соціальної послуги або без яких надання соціальних послуг неможливе).

9.1.3.8 У рядку 40 - інформація, зазначена у графах 2-6, про ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів (обладнання, яке безпосередньо використовується для надання соціальних послуг).

9.1.3.9 У рядку 41 - інформація, зазначена у графах 2-6, про амортизацію спеціального обладнання та інших спеціальних засобів.

9.1.3.10 У рядку 42 - інформація, зазначена у графах 2-6, про інші витрати.

9.1.3.11 У рядку 43 - інформація про загальну суму витрат.

9.2 У пункті 2 - інформація про «Адміністративні витрати»:

9.2.1 У таблиці 2.1 «Заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - інформація про оклад за місяць адміністративного, управлінського, фінансово-господарського персоналу, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

9.2.1.1 У графі 1 - код рядка.

9.2.1.2 У графі 2 - штатна посада працівника.

9.2.1.3 У графі 3 - оклад за місяць працівника.

9.2.1.4 У графі 4 - професійне навантаження на працівника (кількість робочого часу, протягом якого працівника задіяно на роботі).

9.2.1.5 У графі 5 - тривалість надання соціальних послуг, місяців.

9.2.1.6 У графі 6 - сума витрат на заробітну плату та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

9.2.1.7 У рядку 44 - інформація, зазначена у графах 2-6, про адміністративний та управлінський персонал (працівників адміністрації, бухгалтерії та планово-фінансового відділу, інженерно-технічних працівників та ін.).

9.2.1.8 У рядку 45 - інформація, зазначена у графах 2-6, про фінансово-господарський персонал.

9.2.1.9 У рядку 46 - інформація про суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

9.2.1.10 У рядку 47 - інформація про загальну суму витрат.

9.2.2 У таблиці 2.2 «Придбання товарів, робіт, послуг - інформація про витрати на предмети, матеріали, обладнання, інвентар, роботи та послуги для адміністративних потреб:

9.2.2.1 У графі 1 - код рядка.

9.2.2.2 У графі 2 - стаття витрат.

9.2.2.3 У графі 3 - вартість товарів, робіт, послуг.

9.2.2.4 У графі 4 - одиниця виміру товарів, робіт, послуг.

9.2.2.5 У графі 5 - кількість товарів, робіт, послуг.

9.2.2.6 У графі 6 - сума товарів, робіт, послуг.

9.2.2.7 У рядку 48 - інформація, зазначена у графах 2-6, про предмети, матеріали та інвентар, необхідні для адміністративних потреб.

9.2.2.8 У рядку 49 - інформація, зазначена у графах 2-6, про роботи та послуги, необхідні для адміністративних потреб.

9.2.2.9 У рядку 50 - інформація, зазначена у графах 2-6, про інші товари, роботи та послуги.

9.2.2.10 У рядку 51 - інформація про загальну суму витрат.

9.2.3 У таблиці 2.3 «Інші адміністративні витрати» - інформація про витрати на оренду та обслуговування приміщень, будівель, споруд, витрати на комунальні послуги та енергоносії, зв’язок (в тому числі пошту, телефон, інтернет), транспортні витрати на адміністративні потреби, витрати на відрядження, ремонт і обслуговування обладнання адміністративного призначення та ін.:

9.2.3.1 У графі 1 - код рядка.

9.2.3.2 У графі 2 - стаття адміністративних витрат.

9.2.3.3 У графі 3 - вартість одиниці адміністративних витрат.

9.2.3.4 У графі 4 - одиниця виміру адміністративних витрат.

9.2.3.5 У графі 5 - кількість одиниць адміністративних витрат.

9.2.3.6 У графі 6 - сума адміністративних витрат.

9.2.3.7 У рядку 52 - інформація, зазначена у графах 2-6, про орендну плату, плату за охорону, поточний ремонт тощо.

9.2.3.8 У рядку 53 - інформація, зазначена у графах 2-6, про витрати на комунальні послуги та енергоносії.

9.2.3.9 У рядку 54 - інформація, зазначена у графах 2-6, про витрати на зв’язок (пошту, телефон, інтернет).

9.2.3.10 У рядку 55 - інформація, зазначена у графах 2-6, про витрати на транспорт і забезпечення адміністративних потреб.

9.2.3.11 У рядку 56 - інформація, зазначена у графах 2-6, про витрати на відрядження працівників.

9.2.3.12 У рядку 57 - інформація, зазначена у графах 2-6, про витрати, пов’язані з ремонтом і обслуговуванням обладнання адміністративного призначення.

9.2.3.13 У рядку 58 - інформація, зазначена у графах 2-6, про витрати, пов’язані з амортизацією нематеріальних активів адміністративного призначення.

9.2.3.14 У рядку 59 - інформація, зазначена у графах 2-6, про витрати, пов’язані з амортизацією основних засобів адміністративного призначення.

9.2.3.15 У рядку 60 - інформація, зазначена у графах 2-6, про витрати, пов’язані з амортизацією інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення.

9.2.3.16 У рядку 61 - інформація, зазначена у графах 2-6, про інші витрати.

9.2.3.17 У рядку 62 - інформація про загальну суму витрат.

9.3 У пункті 3 - інформація про «Вартість людино-години».

9.3.1 У таблиці 3.1 «Розрахунок коефіцієнта розподілу адміністративних витрат» - інформація про заробітну плату основного та допоміжного персоналу, залученого до надання соціальних послуг у межах соціального замовлення, загальні витрати на заробітну плату та коефіцієнт розподілу адміністративних витрат:

9.3.1.1 У рядку 63 - інформація про суму витрат на заробітну плату основного та допоміжного персоналу, залученого до надання соціальних послуг у межах соціального замовлення.

9.3.1.2 У рядку 64 - інформація про суму загальних витрат на заробітну плату основного та допоміжного персоналу, який надає соціальні послуги, за усіма договорами/проектами надавача соціальних послуг.

9.3.1.3 У рядку 65 - інформація про суму коефіцієнта розподілу адміністративних витрат (розраховується шляхом ділення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, залученого в межах соціального замовлення, на заробітну плату всього основного та допоміжного персоналу, який надає соціальні послуги за різними договорами та проектами надавача соціальних послуг).

9.3.2 У таблиці 3.2 «Розрахунок вартості людино-години» - інформація про прямі витрати (заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, придбання робіт і послуг, інші прямі витрати) та про адміністративні витрати (заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, придбання робіт і послуг, інші адміністративні витрати):

9.3.2.1 У графі 1 - код рядка.

9.3.2.2 У графі 2 - категорія витрат.

9.3.2.3 У графі 3 - сума за категорією.

9.3.2.4 У графі 4 - коефіцієнт розподілу адміністративних витрат.

9.3.2.5 У графі 5 - вартість за категорією (для адміністративних витрат вказується частка витрат на конкретну соціальну послугу, обчислена з урахуванням коефіцієнта розподілу адміністративних витрат).

9.3.2.6 У графі 6 - інформація про вартість на одну людино-годину (розраховується виходячи з вартості за категорією, помноженої на коефіцієнт розподілу непрямих витрат, що ділиться на кількість робочих днів у місяці та нормативну кількість робочих годин на день).

9.3.2.7 У рядку 66 - категорія витрат «Прямі витрати».

9.3.2.8 У рядку 67 - інформація, зазначена у графах 3-6, про заробітну плату і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

9.3.2.9 У рядку 68 - інформація, зазначена у графах 3-6, про придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення прямих витрат.

9.3.2.10 У рядку 69 - інформація, зазначена у графах 3-6, про інші прямі витрати.

9.3.2.11 У рядку 70 - інформація, зазначена у графах 5-6, про вартість загальних прямих витрат.

9.3.2.12 У рядку 71 - категорія витрат «Адміністративні витрати».

9.3.2.13 У рядку 72 - інформація, зазначена у графах 3-6, про заробітну плату і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

9.3.2.14 У рядку 73 - інформація, зазначена у графах 3-6, про придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення адміністративних витрат.

9.3.2.15 У рядку 74 - інформація, зазначена у графах 3-6, про інші адміністративні витрати.

9.3.2.16 у рядку 75 - інформація, зазначена у графах 5-6, про вартість загальних адміністративних витрат.

9.3.2.17 У рядку 76 - інформація про загальну вартість на одну людино-годину прямих та адміністративних витрат.

9.4 У таблиці 4 «Розрахунок вартості надання соціальної послуги - інформація про вартість людино-години, кількість людино-годин, кількість отримувачів соціальної послуги відповідно до категорій отримувачів:

9.4.1 У графі 1 - код рядка.

9.4.2 У графі 2 - категорія отримувачів (I, II, III).

9.4.3 У графі 3 - вартість людино-години.

9.4.4 У графі 4 - кількість людино-годин.

9.4.5 У графі 5 - кількість отримувачів соціальної послуги.

9.4.6 У графі 6 - сума наданих соціальних послуг.

9.4.7 У рядку 77 - інформація, зазначена у графах 3-6, про розрахунок вартості надання соціальної послуги для отримувачів категорії І.

9.4.8 У рядку 78 - інформація, зазначена у графах 3-6, про розрахунок вартості надання соціальної послуги для отримувачів категорії II.

9.4.9 У рядку 79 - інформація, зазначена у графах 3-6, про розрахунок вартості надання соціальної послуги для отримувачів категорії III.

9.4.10 У рядку 80 - інформація про загальну вартість надання соціальної послуги.

10. У позиції «Надавач соціальних послуг» - найменування учасника конкурсу, який є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника конкурсу, який є фізичною особою - підприємцем; посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника конкурсу; дата подання пропозиції.

IV. Звіт про надання соціальних послуг

У звіті про надання соціальних послуг зазначається:

1. Найменування надавача соціальних послуг в межах соціального замовлення та звітний період.

2. У графі 1 таблиці звіту про надання соціальних послуг - планова кількість отримувачів соціальних послуг.

3. У графі 2 таблиці звіту про надання соціальних послуг - кількість осіб, яким фактично було надано соціальні послуги.

4. У графі 3 таблиці звіту про надання соціальних послуг - обсяг фінансування соціальних послуг.

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг та захисту

прав дітей

Міністерства соціальної

політики України

Р. Колбаса


Документи та файли

Сигнальний документ — f508979n274.doc
Сигнальний документ — f508979n275.doc / zip
Сигнальний документ — f508979n276.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.08.2021 — 2021 р., № 64, стор. 286, стаття 4082, код акта 106571/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2021 № 147 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2021 № 242 "Про внесення змін до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2021 № 153 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.04.2021 № 166 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 26.03.2021 № 151 "Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -