<<
>>

до. Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 03.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16 березня 2020 року № 971/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2020 р.
за № 285/34568

ЗМІНИ
до Тимчасового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві

1. Заголовок Тимчасового положення викласти в такій редакції:

«ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті».

2. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Це Тимчасове положення визначає особливості діяльності управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті (далі - Управління), на період проведення експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 700 «Про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень».»;

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3.

Управління є структурним підрозділом відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління) та органом державної виконавчої служби, підзвітним та підконтрольним Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - Департамент).»

3) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Управління організовує роботу в офісі «Центр виконання рішень».»;

4) у пункті 7:

у підпункті 1 слова «головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві» замінити словами «відповідного міжрегіонального управління»;

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) забезпечує у відділі примусового виконання рішень автоматизацію перерахунку коштів, стягнутих з боржника, через органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або державний банк;».

У зв’язку з цим підпункти 4-19 вважати відповідно підпунктами 5-20;

5) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

«12. Управління очолює заступник начальника міжрегіонального управління - начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень (далі - начальник Управління).»;

в абзаці п’ятому слова «здійснюються за ініціативою суб’єкта призначення» замінити словами «порушуються суб’єктом призначення шляхом видання відповідного наказу»;

6) у підпункті 8 пункту 13 слово «ініціювання» замінити словом «порушення».

3. У розділі II:

1) заголовок розділу викласти в такій редакції:

«II. Особливості організації роботи в офісі «Центр виконання рішень»;

2) у пункті 1 після слів «Організація роботи» слово «Управління» виключити;

3) в абзаці четвертому пункту 2 слова «(крім виконавчих проваджень, які перебувають (перебували) на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України)» виключити;

4) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Про отримання стороною виконавчого провадження документів виконавчого провадження, що містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження, посадова особа Управління формує довідку (додаток 3) в автоматизованій системі виконавчого провадження із накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.»;

5) у пункті 6:

в абзаці першому слово «учасника» замінити словом «сторону»;

в абзаці другому слово «учасника» замінити словом «сторони», цифру «3» замінити цифрою «4»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«На паперовому примірнику виконавчого провадження робиться відмітка, передбачена абзацом третім пункту 11 розділу II Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2012 року за № 489/20802.».

4. В абзаці другому пункту 2 розділу III слова «, у тому числі документів, що підтверджують сплату стягувачем авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим,» виключити.

5. У тексті Тимчасового положення слова «головного територіального управління юстиції» в усіх відмінках і числах замінити словами «міжрегіонального управління» у відповідних відмінках і числах.

6. Додаток 1 до Тимчасового положення після слів «підпис особи, якій надано консультацію» доповнити словами «(у разі особистого звернення)».

7. У відмітках до додатків Тимчасового положення слова «державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві» замінити словами «забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті»

8. Доповнити Тимчасове положення новим додатком 3, що додається.

У зв’язку з цим додаток 3 вважати додатком 4.

Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиціїО. ОлійникДодаток 3
до Тимчасового положення
про управління забезпечення
примусового виконання рішень
міжрегіональних управлінь
Міністерства юстиції України, які
беруть участь в експериментальному проекті
(пункт 5 розділу II)

ДОВІДКА
про отримання стороною виконавчого провадження документів виконавчого провадження, що містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження

Дата й час формування:

<Дата й час формування довідки у форматі:
ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ>

Документи видав(ла):

<Прізвище, ім’я, по батькові користувача.
Повне найменування організації користувача>

Перелік документів виконавчого провадження, отриманих стороною виконавчого провадження*:

1.2.

Документи отримав(ла):

<Сторони. Прізвище, ім’я, по батькові боржника>або<Сторони. Прізвище, ім’я, по батькові стягувача>


__________
*Заповнюється посадовою особою Управління, що надає документи стороні виконавчого провадження.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.03.2020 — 2020 р., № 25, стор. 24, стаття 946, код акта 98582/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -