<<
>>

. Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 12.03.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2022  № 208/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 січня 2022 р.

за № 100/37436

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. В абзаці третьому пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5 «Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 812/27257, слова «районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні» виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258, що додаються.

3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом шести місяців з дати набрання ним чинності.

4. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

В.о. генерального директора державного підприємства

«Національні інформаційні системи»

О. Вискуб

Л. Музикус


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

24 січня 2022 року № 208/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 січня 2022 р.

за № 100/37436

ЗМІНИ

до Порядку розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет

1. У розділі I:

1) пункти 1-3 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок регламентує дії працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану - учасників пілотного проекту (далі - відділи державної реєстрації актів цивільного стану) при розгляді заяв фізичних осіб у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (далі - заява), поданих через мережу Інтернет з використанням вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» (далі - Вебпортал) або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія) з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису, а також звернень щодо формування таких заяв, поданих через мережу Інтернет з використанням Вебпорталу.

Автоматизований обмін відомостями між Державним реєстром актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) та Порталом Дія забезпечується через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

2. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану розглядають заяви фізичних осіб про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України, про зміну імені, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про надання витягів з Реєстру, що містять передбачені цим Порядком відомості, з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису, або звернення щодо формування таких заяв.

3. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану розглядають заяви фізичних осіб про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, що містять передбачені цим Порядком відомості, з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису, або звернення щодо формування таких заяв.»;

2) в абзацах першому та другому пункту 4 слова «кваліфікований електронний підпис» в усіх відмінках замінити словами «електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,» у відповідних відмінках;

3) у пункті 5:

в абзаці першому:

слова «кваліфікованих електронних підписів» замінити словами «електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису,»;

після слів «відсканованих копій документів» доповнити словами «, які за наявності додаються до таких заяв або звернень»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Відскановані копії документів, складених іноземною мовою, подаються разом з відсканованими копіями їх перекладів на українську мову, засвідчених в установленому порядку.

Не потребує направлення відсканованих копій документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, якщо заявник повідомив реквізити документа, яким органом державної реєстрації актів цивільного стану України він виданий або дату та місце державної реєстрації актів цивільного стану, відомості про які містяться у Реєстрі.

Оригінали документів, необхідних для розгляду заяв, передбачених у пунктах 2, 3 цього розділу, пред’являються при особистому зверненні заявників до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.»;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і видача витягів з Реєстру за заявами, передбаченими у пунктах 2, 3 цього розділу, здійснюються з дотриманням вимог Сімейного та Цивільного кодексів України, Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915, Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/1879, Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382.»;

5) у пункті 7:

в абзаці першому:

слова «кваліфікованого електронного підпису» замінити словами «електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,»;

слова «отримані документи» замінити словами «відомості, зазначені в заяві та в копіях документів, якщо такі копії були до неї додані»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою програмного забезпечення Вебпорталу або Порталу Дія інформує фізичну особу про результати розгляду заяви та відсканованих копій документів у разі їх подання (необхідність надання додаткової інформації або документів із зазначенням їх переліку; пред’явлення оригіналів документів; отримання свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану або витягів з Реєстру; необхідність особистого звернення для підписання заяви (у разі подання звернення щодо формування заяви без накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) тощо).»;

абзац третій після слів «державної реєстрації актів цивільного стану» доповнити словами «у Реєстрі» та слова «долучення до них відповідних документів» замінити словами «отримання інформації або копій необхідних документів»;

6) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

«8. У день здійснення з використанням Вебпорталу або Порталу Дія попереднього запису фізичної особи на прийом з питань державної реєстрації актів цивільного стану, у тому числі народження, смерті, повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також видачі витягів з Реєстру, розгляду заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану перевіряє отримані відскановані копії документів (у разі їх подання), наявність актових записів цивільного стану в Реєстрі та інформує фізичну особу про дату та час прийому.»;

абзац другий виключити.

2. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Жінка та чоловік (далі - заявники) можуть подати до обраного ними відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу в електронній формі.

Заява про державну реєстрацію шлюбу містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про нареченого:

прізвище;

прізвище обране у зв’язку з реєстрацією шлюбу;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

кількість повних років;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта громадянина України (далі - паспорт), паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства (далі - паспортний документ):

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

інформація про сімейний стан (обирається один з варіантів):

у шлюбі не перебував;

вдівець;

шлюб розірвано.

Якщо особою обрано значення «вдівець» або «шлюб розірвано», додатково зазначаються відомості про документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу:

назва документа;

серія та номер документа (за наявності);

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

в) відомості про наречену:

прізвище;

прізвище обране у зв’язку з реєстрацією шлюбу;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

кількість повних років;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

інформація про сімейний стан (обирається один з варіантів):

у шлюбі не перебувала;

вдова;

шлюб розірвано.

Якщо особою обрано значення «вдова» або «шлюб розірвано», додатково зазначаються відомості про документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу:

назва документа;

серія та номер документа (за наявності);

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

г) інформація про дату та час державної реєстрації шлюбу (обирається дата та час реєстрації);

ґ) інформація про проведення державної реєстрації шлюбу в урочистій обстановці (обирається один з варіантів):

так;

ні;

д) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

Заявники за наявності додають до зазначеної заяви відскановані копії паспорта, паспортного документа, документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (у разі державної реєстрації повторного шлюбу), а також документа (квитанції) про сплату державного мита, оплату платних послуг (при бажанні їх отримати) при здійсненні платежу без використання платіжних систем через Вебпортал.

У разі виявлення бажання зареєструвати шлюб до спливу місячного строку заявники додають відскановані документи, що підтверджують поважні причини для цього.

При направленні іноземцем, особою без громадянства заяви про державну реєстрацію шлюбу до неї додається відсканована копія документа, що підтверджує законність його (її) перебування на території України.»;

2) абзаци другий, третій пункту 2 виключити;

3) в абзаці першому пункту 3 слова «кваліфікованого електронного підпису» замінити словами «електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,».

3. У розділі III:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Подружжя може подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, в електронній формі.

Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про чоловіка:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

який за рахунком шлюб (обирається один з варіантів):

перший;

другий тощо;

прізвище обране у зв’язку з реєстрацією розірвання шлюбу (зазначається один з варіантів):

узяте при державній реєстрації шлюбу;

дошлюбне;

в) відомості про дружину:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

який за рахунком шлюб (обирається один з варіантів):

перший;

другий тощо;

прізвище обране у зв’язку з реєстрацією розірвання шлюбу (зазначається один з варіантів):

узяте при державній реєстрації шлюбу;

дошлюбне;

г) відомості про шлюб, що розривається (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

місце та дата його державної реєстрації;

ґ) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

Подружжя за наявності додає до зазначеної заяви відскановані копії паспорта, паспортного документа, документа про шлюб, а також документа (квитанції) про сплату державного мита при здійсненні платежу без використання платіжних систем через Вебпортал.

При направленні іноземцем, особою без громадянства заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, до неї додається відсканована копія документа, що підтверджує законність його (її) перебування на території України.»;

2) абзаци другий, третій пункту 2 виключити;

3) у пункті 3 слова «кваліфікованого електронного підпису» замінити словами «електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,»;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Подружжя або один з них можуть подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду.

Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про чоловіка:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

який за рахунком шлюб (обирається один з варіантів):

перший;

другий тощо;

прізвище обране у зв’язку з реєстрацією розірвання шлюбу (зазначається один з варіантів):

узяте при державній реєстрації шлюбу;

дошлюбне;

в) відомості про дружину:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

який за рахунком шлюб (обирається один з варіантів):

перший;

другий тощо;

прізвище обране у зв’язку з реєстрацією розірвання шлюбу (зазначається один з варіантів):

узяте при державній реєстрації шлюбу;

дошлюбне;

г) відомості про шлюб, що розривається (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

місце та дата його державної реєстрації;

ґ) відомості про кількість спільних дітей віком до 18 років;

д) реквізити рішення суду про розірвання шлюбу:

назва суду;

дата ухвалення рішення;

номер справи (за наявності);

е) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

До заяви за наявності додаються відскановані копії паспорта, паспортного документа, копії рішення суду (витягу з рішення суду), а також документа (квитанції) про сплату державного мита при здійсненні платежу без використання платіжних систем через Вебпортал.»;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Один з подружжя може подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України.

Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

в) відомості про чоловіка:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

який за рахунком шлюб (обирається один з варіантів):

перший;

другий тощо;

прізвище обране у зв’язку з реєстрацією розірвання шлюбу (зазначається один з варіантів):

узяте при державній реєстрації шлюбу;

дошлюбне;

г) відомості про дружину:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

який за рахунком шлюб (обирається один з варіантів):

перший;

другий тощо;

прізвище обране у зв’язку з реєстрацією розірвання шлюбу (зазначається один з варіантів):

узяте при державній реєстрації шлюбу;

дошлюбне;

ґ) відомості про шлюб, що розривається (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

місце та дата його державної реєстрації;

д) кількість спільних дітей віком до 18 років;

е) відомості про опікуна недієздатного подружжя:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

зареєстроване місце проживання;

є) реквізити рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

назва суду;

дата ухвалення рішення;

номер справи (за наявності);

ж) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

До заяви за наявності додаються відскановані копії паспорта, паспортного документа, копії рішення суду (витягу з рішення) про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним, документа про шлюб, а також документа (квитанції) про сплату державного мита при здійсненні платежу без використання платіжних систем через Вебпортал.

Якщо шлюб, що розривається, зареєстровано іншим відділом державної реєстрації актів цивільного стану, працівник здійснює дії, передбачені пунктом 6 цього розділу.

У день державної реєстрації розірвання шлюбу заявник подає свідоцтво про шлюб, видане органом державної реєстрації актів цивільного стану України, для проставлення відповідної відмітки. У разі якщо свідоцтво про шлюб не збереглося, про це на заяві проставляється відмітка.».

4. У розділі IV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Заявник може подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про зміну імені в електронній формі.

Заява про державну реєстрацію зміну імені містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про особу, яка змінює ім’я:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

стать;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта:

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

інформація про сімейний стан (обирається один з варіантів):

у шлюбі не перебуваю;

перебуваю у шлюбі;

шлюб розірвано;

вдівець, вдова.

Якщо особою обрано значення «перебуваю у шлюбі» або «шлюб розірвано» чи «вдівець» або «вдова», додатково зазначаються відомості про документ, що підтверджує державну реєстрацію шлюбу або припинення попереднього шлюбу:

назва документа;

серія та номер документа (за наявності);

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

відомості про дітей:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

місце народження;

дата народження;

зареєстроване місце проживання;

відомості про наявність підстав для відмови у зміні імені (обирається один або декілька варіантів у разі їх наявності);

перебуваю під слідством;

маю судимість, не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку;

перебуваю під адміністративним наглядом;

відомості про попередню зміну імені (обирається один з варіантів):

не змінювалось;

змінювалось прізвище;

змінювалось власне ім’я;

змінювалось по батькові.

У разі попередньої зміни імені зазначаються місце та дата державної реєстрації зміни імені;

відомості про повний перелік місцевостей, у яких заявник проживав, працював, навчався:

найменування адміністративно-територіальної одиниці місця проживання;

період проживання;

місце роботи;

період перебування у трудових відносинах;

місце навчання;

період навчання;

служба в армії:

назва міста;

номер військової частини;

в) відомості про обране прізвище, власне ім’я, по батькові;

г) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

До заяви за наявності додаються відскановані копії паспорта, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, перелік яких встановлено Порядком розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915, а також документа (квитанції) про сплату державного мита при здійсненні платежу без використання платіжних систем через Вебпортал.»;

2) у пункті 2:

абзаци перший, другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом першим;

в абзаці першому слова «кваліфікованого електронного підпису» замінити словами «електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,»;

3) у пункті 3 слова «інформує заявника з використанням Веб-порталу» замінити словами «надсилає відскановану копію висновку заявникові електронними засобами телекомунікації».

5. У розділі V:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Заявник може подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, заяву про поновлення актового запису цивільного стану, заяву про анулювання актового запису цивільного стану в електронній формі.

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

інформація про сімейний стан (обирається один з варіантів):

у шлюбі не перебуваю;

перебуваю у шлюбі;

шлюб розірвано;

вдівець, вдова.

Якщо особою обрано значення «перебуваю у шлюбі» або «шлюб розірвано» чи «вдівець або «вдова», додатково зазначаються відомості про другого з подружжя та документ, що підтверджує державну реєстрацію шлюбу або припинення попереднього шлюбу:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

назва документа;

серія та номер документа (за наявності);

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

відомості про неповнолітніх дітей:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

в) відомості про суть змін:

актовий запис, до якого вносяться зміни;

коли та яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складений;

які зміни заявник просить внести;

г) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

Заява про поновлення актового запису цивільного стану містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

інформація про сімейний стан (обирається один з варіантів):

у шлюбі не перебуваю;

перебуваю у шлюбі;

шлюб розірвано;

вдівець, вдова.

Якщо особою обрано значення «перебуваю у шлюбі» або «шлюб розірвано» чи «вдівець або «вдова», додатково зазначаються відомості про другого з подружжя та документ, що підтверджує державну реєстрацію шлюбу або припинення попереднього шлюбу:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

назва документа;

серія та номер документа (за наявності);

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

відомості про повний перелік місцевостей, у яких заявник проживав:

найменування адміністративно-територіальної одиниці;

період проживання;

відомості про дітей:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

в) відомості про батьків:

мати (зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);

батько (зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);

відомості про шлюб батьків (дата державної реєстрації);

г) відомості про братів і сестер (зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження).

Відомості про батьків, братів та сестер зазначаються у разі поновлення актового запису про народження;

ґ) відомості про актовий запис цивільного стану, який просить поновити заявник:

вид актового запису;

коли та яким органом державної реєстрації актів цивільного стану був складений;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої поновлюється актовий запис;

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

країна громадянства;

д) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

Заява про анулювання актового запису цивільного стану містить такі відомості:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

прізвище, присвоєне при державній реєстрації народження;

власне ім’я;

по батькові (за наявності).

У разі якщо ім’я раніше змінювалось, зазначаються:

попереднє прізвище;

попереднє власне ім’я;

попереднє по батькові;

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

інформація про відношення до військової служби:

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці призовника;

відомості про районний (міський) військовий комісаріат, де особа перебуває на військовому обліку;

інформація про сімейний стан (обирається один з варіантів):

у шлюбі не перебуваю;

перебуваю у шлюбі;

шлюб розірвано;

вдівець, вдова.

Якщо особою обрано значення «перебуваю у шлюбі» або «шлюб розірвано» чи «вдівець або «вдова», додатково зазначаються відомості про другого з подружжя та документ, що підтверджує державну реєстрацію шлюбу або припинення попереднього шлюбу:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

назва документа;

серія та номер документа (за наявності);

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

в) відомості про актовий запис цивільного стану, який просить анулювати заявник;

г) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

До заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану, про поновлення актового запису цивільного стану, про анулювання актового запису цивільного стану за наявності додаються відскановані копії паспорта, паспортного документа, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану чи рішення суду, що підтверджують наявність підстав для внесення змін до актового запису, а також відомостей для поновленого актового запису або його анулювання, а також документа (квитанції) про сплату державного мита при здійсненні платежу без використання платіжних систем через Вебпортал.

При направленні іноземцем або особою без громадянства заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану, про поновлення актового запису цивільного стану, про анулювання актового запису цивільного стану до неї додається відсканована копія документа, що підтверджує законність його (її) перебування на території України.»;

2) у пункті 2:

абзаци перший, другий пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом першим;

в абзаці першому слова «кваліфікованого електронного підпису» замінити словами «електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,»;

3) у пункті 3 слова «з використанням Веб-порталу» замінити словами «електронними засобами телекомунікації».

6. Доповнити новим розділом такого змісту:

«VI. Розгляд заяв про видачу документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

1. Заявник може подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану або заяву про надання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - заява про надання витягу з Реєстру).

Заява про повторну видачу свідоцтва про народження містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

дата видачі документа;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

в) відомості про особу, щодо якої запитується свідоцтво:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

стать;

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

ступінь родинного зв’язку;

г) відомості про батьків особи, щодо якої запитується свідоцтво:

батько (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності));

мати (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності));

ґ) відомості про причини витребування свідоцтва (зазначається одна з причин):

вкрадено;

загублено;

пошкоджено;

знищено;

д) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти;

е) відомості про спосіб отримання свідоцтва (зазначається один із способів та у разі подання заяви через Портал Дія):

особисто:

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву;

засобами поштового зв’язку за рахунок заявника:

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника;

на іншу поштову адресу (зазначається поштова адреса).

Заява про повторну видачу свідоцтва про шлюб містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

в) відомості про другого з подружжя:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

г) відомості про причини витребування свідоцтва (зазначається одна з причин):

вкрадено;

загублено;

пошкоджено;

знищено;

ґ) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти;

д) відомості про спосіб отримання свідоцтва (зазначається один із способів та у разі подання заяви через Портал Дія):

особисто:

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву;

засобами поштового зв’язку за рахунок заявника:

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника;

на іншу поштову адресу (зазначається поштова адреса).

Заява про повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

в) відомості про другого з колишнього подружжя:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

г) відомості про причини витребування свідоцтва (зазначається одна з причин):

вкрадено;

загублено;

пошкоджено;

знищено;

ґ) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти;

д) відомості про спосіб отримання свідоцтва (зазначається один із способів та у разі подання заяви через Портал Дія):

особисто:

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву;

засобами поштового зв’язку за рахунок заявника:

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника;

на іншу поштову адресу (зазначається поштова адреса).

Заява про повторну видачу свідоцтва про зміну імені містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

в) відомості про державну реєстрацію зміни імені:

зміна прізвища;

зміна власного імені;

зміна по батькові;

г) відомості про причини витребування свідоцтва (зазначається одна з причин):

вкрадено;

загублено;

пошкоджено;

знищено;

ґ) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти;

д) відомості про спосіб отримання свідоцтва (зазначається один із способів та у разі подання заяви через Портал Дія):

особисто:

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву;

засобами поштового зв’язку за рахунок заявника:

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника;

на іншу поштову адресу (зазначається поштова адреса).

Заява про повторну видачу свідоцтва про смерть містить такі відомості:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

в) відомості про померлого:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

ступінь родинного зв’язку із заявником;

г) відомості про документи, що підтверджують право на отримання свідоцтва про смерть та родинні зв’язки з особою, на яку отримується свідоцтво:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

відомості про особу, щодо якої видано документ:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

ґ) відомості про причини витребування свідоцтва (зазначається одна з причин):

вкрадено;

загублено;

пошкоджено;

знищено;

д) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти;

е) відомості про спосіб отримання свідоцтва (зазначається один із способів та у разі подання заяви через Портал Дія):

особисто:

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву;

засобами поштового зв’язку за рахунок заявника:

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника;

на іншу поштову адресу (зазначається поштова адреса).

Заява про надання витягу з Реєстру містить:

а) найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подається заява;

б) відомості про заявника:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

зареєстроване місце проживання;

реквізити паспорта або паспортного документа:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (зазначається за наявності у разі подання заяви через Портал Дія);

в) параметри запиту:

відомості про особу, щодо якої запитується витяг:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

ступінь родинного зв’язку із заявником;

серія та номер свідоцтва;

дата видачі свідоцтва;

г) відомості про вид витягу:

про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України;

про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

про державну реєстрацію смерті;

про державну реєстрацію шлюбу;

про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя;

про державну реєстрацію розірвання шлюбу;

про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища;

про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові);

про внесення змін відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України;

про внесення змін у зв’язку з усиновленням;

про державну реєстрацію встановлення батьківства;

повний витяг щодо актового запису про народження;

повний витяг щодо актового запису про шлюб;

повний витяг щодо актового запису про розірвання шлюбу;

повний витяг щодо актового запису про зміну імені;

про внесення змін до актового запису цивільного стану:

про народження;

про шлюб;

про розірвання шлюбу;

про зміну імені;

про смерть.

У разі витребування витягу з Реєстру про внесення змін обирається вид актового запису, до якого внесені зміни;

ґ) відомості про документи, що підтверджують право на отримання витягу та родинні зв’язки з особою, на яку отримується витяг:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

мета отримання витягу;

д) інформація щодо засобів зв’язку із заявником (зазначається у разі подання заяви через Портал Дія):

абонентський номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти;

е) відомості про спосіб отримання витягу (зазначається один із способів та у разі подання заяви через Портал Дія):

особисто:

в органі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву;

засобами поштового зв’язку за рахунок заявника:

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника;

на іншу поштову адресу (зазначається поштова адреса).

Підписана заявником заява про повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану або отримання витягу з Реєстру засобами поштового зв’язку за рахунок заявника уповноважує оператора поштового зв’язку, якого внесено до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, на отримання відповідних документів в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

До заяв про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану або до заяв про надання витягів з Реєстру за наявності додаються відскановані копії паспорта, паспортного документа, документів, що підтверджують право особи на отримання відповідних свідоцтв або витягів, та в окремих випадках родинні відносини між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану, а також документа (квитанції) про сплату державного мита при здійсненні платежу без використання платіжних систем через Вебпортал.

2. У разі отримання заяви про повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану або заяви про надання витягу з Реєстру працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у строки, визначені в абзаці першому пункту 7 розділу I цього Порядку, звертається з електронним запитом до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання відповідних актових записів цивільного стану для отримання підтвердження про відповідність відомостей у Реєстрі даним паперового носія актового запису.

Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану формує повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Реєстру в день отримання підтвердження про відповідність відомостей у Реєстрі даним паперового носія актового запису та при необхідності після перевірки відомостей в Реєстрі для підтвердження родинних зв’язків з особою, щодо якої повторно видається свідоцтво або отримується витяг з Реєстру.».

Директор Департаменту

О. Ференс


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.02.2022 — 2022 р., № 9, стор. 155, стаття 505, код акта 109787/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2022 № 1310/5 "Деякі питання доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру приватних виконавців України у період воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -