Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 30.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2020  № 72/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2020 р.

за № 28/34311

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Закону України від 20 вересня 2019 року № 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", Закону України від 03 жовтня 2019 року № 159-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності" та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. У наказі Міністерства юстиції України від 25 листопада 2016 року № 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за № 1528/29658:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць";

2) у підпункті 1 пункту 1 слова ", фізичних осіб - підприємців", "/місцем проживання" та "/місця проживання" виключити.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

3.

Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

В.о. генерального директора державного

підприємства "Національні інформаційні системи"

О. Бережний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

09 січня 2020 року № 72/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2020 р.

за № 28/34311

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2012 року № 448/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 березня 2012 року за № 449/20762:

1) у пункті 4 слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) у пункті 5 слова "через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті" замінити словами "мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта".

2. У Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330:

1) у розділі I:

в абзаці третьому пункту 2 слова ", акредитований суб'єкт, що здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації" виключити;

абзац перший пункту 5 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"5. Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців на підставі документів, поданих у паперовій та електронній формі, а також державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місцезнаходження.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "за заявою заявника" замінити словами "на підставі документів, поданих заявником,";

в абзаці другому слова "Заява та документи" замінити словом "Документи";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "заяви та" замінити словами "у паперовій формі";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.";

абзац четвертий доповнити словами "(документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність, відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені іншої особи)";

абзац п'ятий виключити;

після пункту 6 доповнити новими пунктами 7, 8 такого змісту:

"7. Під час проведення реєстраційних дій державний реєстратор у випадках, передбачених законодавством, обов'язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

8. У випадках та порядку, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", державний реєстратор здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності фізичних та юридичних осіб, перевіряє повноваження представника.".

У зв'язку з цим пункти 7 - 17 вважати відповідно пунктами 9 - 19;

абзац сьомий пункту 17 викласти в такій редакції:

"засновника та учасника (крім учасників громадських організацій, акціонерних товариств, благодійних фондів та політичних партій) юридичної особи;";

3) абзац третій пункту 2 розділу III виключити.

3. У Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року № 784/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 427/28557 (зі змінами):

1) у розділі I:

підпункт 2 пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"доступ учасника, керівника юридичної особи до інформації про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи;";

в абзаці другому пункту 5 слова "для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" замінити словами "для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта";

2) у розділі II:

абзац другий пункту 1 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Користувачем персонального кабінету громадського формування, що не має статусу юридичної особи (крім постійно діючих третейських судів), може бути виключно особа, яка відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру є керівником такого громадського формування.

Користувачами персонального кабінету юридичної особи можуть бути виключно особи, які відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру є учасниками та керівником такої юридичної особи.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

пункт 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"доступу в режимі реального часу до інформації про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи, як в паперовій, так і в електронній формі;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

4. У Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року № 1657/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969:

1) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 8 розділу II слова "через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити;

2) пункт 1 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:

"Документи щодо релігійної організації, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, надаються за запитом заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.";

3) у розділі V:

у пункті 3:

у підпункті 10 слова "засновників (учасників)" замінити словами "засновників та учасників (крім учасників громадських організацій, акціонерних товариств, благодійних фондів та політичних партій)";

підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих документів);";

у підпункті 15 слова ", про інших осіб" замінити словами "та про інших осіб (за наявності)";

пункт 6 після підпункту 11 доповнити новим підпунктом 12 такого змісту:

"12) відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства (дата запису в Єдиному державному реєстрі про створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства, дата запису в Єдиному державному реєстрі про зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця у зв'язку зі змінами до договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, підстава внесення);".

У зв'язку з цим підпункт 12 вважати підпунктом 13;

4) у розділі VII:

у пункті 1:

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих документів);";

після підпункту 14 доповнити новим підпунктом 15 такого змісту:

"15) відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства (дата запису в Єдиному державному реєстрі про створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства, дата запису в Єдиному державному реєстрі про зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця у зв'язку зі змінами до договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, підстава внесення);".

У зв'язку з цим підпункт 15 вважати підпунктом 16;

у пункті 2:

в абзаці вісімнадцятому слова "засновників (учасників)" замінити словами "засновників та учасників (крім учасників громадських організацій, акціонерних товариств, благодійних фондів та політичних партій)";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих документів);";

в абзаці двадцять третьому слова ", а також про інших осіб" замінити словами "та про інших осіб (за наявності)";

у пункті 5:

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства (дата запису в Єдиному державному реєстрі про створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства, дата запису в Єдиному державному реєстрі про зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця у зв'язку зі змінами до договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, підстава внесення);".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцятим;

5) у тексті Порядку слова "через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити;

6) у додатках до Порядку:

у виносці "1" додатка 1 слова "через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити;

у додатку 2:

у розділі VI:

у пункті 6 слова "засновників (учасників)" замінити словами "засновників та учасників";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Відомості про органи управління юридичної особи (назви відповідно до установчих документів).";

у пункті 11 слова ", а також про інших осіб" замінити словами "та про інших осіб (за наявності)";

розділ X після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства.".

У зв'язку з цим пункти 5 - 12 вважати відповідно пунктами 6 - 13;

у виносці "1" слова "через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити;

у виносці "1" додатка 3 слова "через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і" виключити.

5. У Формі 3 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5):

1) слова "Заповнюється обов'язково, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та якщо заявником виступає особа, зазначена у пунктах "в" - "е" частини п'ятої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". У разі проставлення відмітки про наявність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи заповнюється відповідна сторінка заяви" замінити словами "Заповнюється обов'язково, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також якщо заявником виступає особа, яка не є уповноваженим представником юридичної особи. У разі проставлення відмітки про наявність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи заповнюється відповідна сторінка заяви";

2) слова "Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті" замінити словами "Зазначаються тільки для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта".

6. У Формі 1 "Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи", Формі 4 "Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи", Формі 5 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Формі 9 "Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Формі 10 "Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем", Формі 11 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Формі 12 "Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням", Формі 13 "Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Формі 18 "Заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи", Формі 19 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Формі 20 "Заява про державну реєстрацію громадського об'єднання (організації профспілки), що не має статусу юридичної особи", Формі 21 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання (організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Формі 22 "Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації", Формі 23 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5), слова "Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті" замінити словами "Зазначаються тільки для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта".

Директор Департаменту

приватного права

О. Ференс


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.01.2020 — 2020 р., № 6, стор. 179, стаття 298, код акта 97657/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2021 № 663/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -