<<
>>

НАКАЗ від 13.08.2019 № 2536/5 "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій". Мін'юст України. 2019

Документ актуальний на 23.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2019  № 2536/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2019 р.

за № 926/33897

Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 4010/5 від 13.12.2019

№ 1921/5 від 10.06.2020

№ 2932/5 від 28.08.2020

№ 2577/5 від 21.06.2022}

Відповідно до абзацу третього статті 3, частин першої, четвертої статті 11, частини першої статті 92 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року № 1973/5 «Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 6/22538 (із змінами).

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Глущенко С.В.

Заступник Міністра

з питань державної реєстрації

І. Садовська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

13 серпня 2019 року № 2536/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2019 р.

за № 926/33897

ПОЛОЖЕННЯ

про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

I. Загальні положення

Це Положення визначає порядок підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, порядок підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих та порядок підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.

II. Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

тексті розділу II слова «Головні територіальні управління юстиції» в усіх відмінках і числах замінено словами «територіальні органи Мін’юсту» у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019}

1. Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший - навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

2. Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, полягає у проведенні закладами вищої освіти (установами), які відповідають встановленим у пункті 5 цього розділу вимогам (далі - заклади), навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність) (далі - курси) з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

3. До проходження курсів допускається громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня (далі - особа).

4. Особа проходить курси на підставі договору, укладеного між нею і закладом.

5. Проводити курси може заклад, який відповідає таким вимогам:

надає освітні послуги у сфері вищої освіти;

здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями у галузях знань «Управління та адміністрування», або «Право», або за спеціальністю «Економіка» у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», або за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» у галузі знань «Міжнародні відносини»;

{Абзац третій пункту 5 розділу II в редакції Наказів Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019, № 1921/5 від 10.06.2020}

має сертифікат про акредитацію освітньої програми (другого рівня вищої освіти) за однією із спеціальностей у зазначених галузях знань протягом не менше трьох років або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цими спеціальностями не менше 10 років;

{Абзац четвертий пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019}

внесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

6. Заклад, який має намір проводити курси, подає до структурного підрозділу Міністерства юстиції, який забезпечує реалізацію Міністерством юстиції державної політики з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту), письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, наведеним у пункті 5 цього розділу.

7. Структурний підрозділ Мін’юсту на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити курси формує перелік закладів, що проводять курси (далі - Перелік закладів), та забезпечує його розміщення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

8. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (далі - Перелік питань), визначених Міністерством юстиції.

9. Заклад, який має намір проводити курси, на кожний календарний рік готує навчальний план проведення курсів (далі - План). План складається з навчальних програм дисциплін і містить викладення конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, їх обсяг. План має містити всі питання, визначені у Переліку питань, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

{Пункт 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019}

10. План подається закладом на погодження до структурного підрозділу Мін’юсту. Протягом 15 робочих днів структурний підрозділ Мін’юсту опрацьовує План і погоджує його або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій щодо його доопрацювання.

11. Структурний підрозділ Мін’юсту відмовляє у погодженні Плану в разі, якщо План подано закладом з порушенням вимог пункту 9 цього розділу.

12. Проведення курсів закладом без Плану або відповідно до Плану, що не погоджений структурним підрозділом Мін’юсту, не допускається.

13. У разі внесення змін до Переліку питань структурний підрозділ Мін’юсту інформаційним листом повідомляє про це заклади, які зобов’язані привести План у відповідність до Переліку питань та подати його на погодження в порядку, визначеному пунктами 10-12 цього розділу, при цьому погоджений попередній План вважається недійсним.

14. Організація проведення курсів закладом розпочинається після погодження структурним підрозділом Мін’юсту Плану.

15. Строк проведення курсів становить не менше ніж один календарний місяць.

16. Курси проводяться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів місці, обраному закладом.

17. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Мін’юсту про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

18. Навчання завершується проведенням у закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначає заклад і затверджує його керівник. У разі успішного складення заліку заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня складення заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами (далі - сертифікат про проходження навчання) (додаток 1).

19. Строк дії сертифіката про проходження навчання становить два роки з дати його видачі.

20. Заклад веде облік виданих сертифікатів про проходження навчання. Інформацію про видані сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами особам, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (додаток 2), заклад подає до структурного підрозділу Мін’юсту у тижневий строк після їх видачі.

21. Структурний підрозділ Мін’юсту веде узагальнений облік осіб, яким видано сертифікати про проходження навчання, та надає (за вимогою) цю інформацію Кваліфікаційній комісії арбітражних керуючих.

22. Заклад виключається з Переліку закладів за наявності однієї з таких підстав:

непроведення закладом курсів протягом року з дати включення закладу до Переліку закладів;

порушення вимог, передбачених пунктами 12, 13 цього розділу.

23. Структурний підрозділ Мін’юсту надсилає до закладу інформаційний лист про виключення закладу з Переліку закладів та розміщує цю інформацію на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет. Право закладу на повторне подання документів, передбачених пунктом 6 цього розділу, виникає з 01 січня наступного календарного року.

24. Стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

25. Стажування проходить особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання відповідно до пункту 18 цього розділу.

26. Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, становить шість місяців.

27. Особа, яка має намір пройти стажування (далі - стажист), звертається до саморегулівної організації арбітражних керуючих із заявою про проходження стажування в порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих.

{Пункт 27 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 28 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 29 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 30 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 31 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

28. Керівником стажування стажиста (далі - керівник стажування) може бути арбітражний керуючий, який внесений до переліку найбільш досвідчених та висококваліфікованих арбітражних керуючих (далі - Перелік). Перелік складається саморегулівною організацією арбітражних керуючих та подається до Мін’юсту. У разі внесення змін до Переліку оновлений Перелік протягом трьох робочих днів подається до Мін’юсту.

Не може бути призначений керівником стажування арбітражний керуючий, внесений до Переліку, до якого протягом трьох років до дня початку стажування було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани, тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого або позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

29. Порядок проходження стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, встановлюється саморегулівною організацією арбітражних керуючих.

{Пункт 29 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

30. Інформація про стажування розміщується на офіційному вебсайті саморегулівної організації арбітражних керуючих в мережі Інтернет та повинна містити відомості про стажиста, керівника стажування та дату початку стажування.

{Пункт 30 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

31. У випадку неможливості виконання своїх обов’язків керівником стажування під час стажування (у разі тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого за власним бажанням на строк понад 30 днів, припинення діяльності арбітражного керуючого за його заявою, застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення у вигляді догани, тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого або позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого) стажисту призначається інший керівник стажування в порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих. Строк стажування у такому разі не переривається.

{Пункт 31 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

32. Відгук керівника стажування про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затверджується у порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих (далі - відгук керівника стажування).

{Пункт 32 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

33. Відгук керівника стажування має містити таку інформацію:

період проходження стажування;

відповідність особи, яка пройшла стажування та має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, загальним та професійним компетентностям, визначеним професійним стандартом «Арбітражний керуючий», затвердженим наказом Міністерства економіки України від 12 січня 2022 року № 95-22;

відповідність особи, яка пройшла стажування та має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, етичним нормам, правилам та принципам поведінки арбітражного керуючого;

інші відомості щодо особистісних якостей (працездатність, здатність до навчання, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості тощо);

висновки із пропозиціями, оцінкою та/або зауваженнями (за наявності).

{Пункт 33 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

34. Оригінал відгуку керівника стажування, затверджений у порядку, встановленому саморегулівною організацію арбітражних керуючих, надається особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, для подання до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.

{Пункт 34 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 35 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 36 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 37 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 38 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 39 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

{Пункт 40 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2577/5 від 21.06.2022}

III. Порядок перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

1. У разі нескладення особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, повторного кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції, та якщо вона має намір в подальшому здійснювати діяльність арбітражного керуючого, ця особа повинна пройти перепідготовку в порядку, встановленому цим Положенням, для підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

2. У разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого особи, які в подальшому мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проходять перепідготовку в порядку, встановленому цим Положенням, для підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

IV. Порядок підвищення кваліфікації арбітражними керуючими

1. Арбітражний керуючий повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня та один раз на два роки підвищувати свою кваліфікацію.

Арбітражний керуючий може пройти підвищення кваліфікації протягом календарного року, в якому настав строк для підвищення його кваліфікації.

2. Підвищення кваліфікації арбітражним керуючим проводиться з метою покращення знань, умінь та професійних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності арбітражних керуючих.

3. Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих здійснюється у формі короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами. Тривалість підвищення кваліфікації становить не менше 27 год.

4. Підвищення кваліфікації організовується та проводиться закладами, що включені до Переліку закладів, відповідно до пункту 6 розділу II цього Положення.

5. Заклад на кожний курс підвищення кваліфікації готує програму семінару з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами (далі - Програма семінару) і подає її на погодження до структурного підрозділу Мін’юсту. Програма семінару містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та список викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

6. Підвищення кваліфікації проводиться за такими тематиками:

актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючого;

новели у законодавстві України, що стосуються діяльності арбітражного керуючого;

судова практика у справах про банкрутство (неплатоспроможність);

{Абзац четвертий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019}

інші питання, пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого, знання яких потребує постійного оновлення та удосконалення.

7. Протягом 10 робочих днів структурний підрозділ Мін’юсту опрацьовує Програму семінару і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій щодо її доопрацювання.

8. Проведення підвищення кваліфікації закладом без Програми семінару або відповідно до Програми семінару, не погодженої зі структурним підрозділом Мін’юсту, не допускається.

9. За 30 календарних днів до початку проведення підвищення кваліфікації заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Мін’юсту про намір, строк та місце його проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

10. За три дні до початку проведення підвищення кваліфікації заклад повідомляє структурний підрозділ Мін’юсту про орієнтовну кількість арбітражних керуючих, які візьмуть участь у ньому.

11. Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих здійснюється на підставі договору, укладеного між ними і закладом.

12. Підвищення кваліфікації проводиться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення семінарів місці, обраному закладом.

13. Підвищення кваліфікації завершується проведенням закладом підсумкового заліку шляхом письмового тестування.

14. У день проведення підсумкового заліку арбітражний керуючий для взяття участі у ньому подає документ, що посвідчує особу.

15. Для проведення заліку заклад утворює комісію у складі не менше ніж три особи.

16. Головою комісії є представник структурного підрозділу Мін’юсту.

17. Тестові питання для заліку розробляє структурний підрозділ Мін’юсту. Тестовий білет складається із 10 запитань, до кожного з яких надається перелік із трьох відповідей. Одна відповідь правильна, решта - неправильні.

Тестові питання розробляються державною мовою.

{Пункт 17 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2932/5 від 28.08.2020}

Моніторинг актуальності тестових питань здійснюється постійно. У разі втрати чинності або зміни правових норм, на яких ґрунтуються тестові питання, вони приводяться в актуальний стан.

{Пункт 17 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2932/5 від 28.08.2020}

Тестові питання оприлюдненню не підлягають.

{Пункт 17 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2932/5 від 28.08.2020}

18. На складення заліку надається 30 хв. Після закінчення часу, наданого для заліку, комісія перевіряє тестові білети. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.

19. Арбітражний керуючий вважається таким, що склав залік, якщо він набрав не менше ніж сім балів.

20. У разі успішного складення заліку заклад видає свідоцтво про підвищення кваліфікації (додаток 3).

21. У разі нескладення заліку арбітражний керуючий повинен скласти його повторно до кінця календарного року, в якому він проходив підвищення кваліфікації.

22. Арбітражний керуючий, який не склав залік повторно, вважається таким, що не пройшов підвищення кваліфікації.

23. Заклад у п’ятиденний строк після закінчення підвищення кваліфікації надсилає до структурного підрозділу Мін’юсту списки осіб, яким видано свідоцтва про підвищення кваліфікації, із зазначенням номерів та дати видачі.

24. Структурний підрозділ Мін’юсту здійснює моніторинг осіб, які пройшли підвищення кваліфікації.

У разі виявлення осіб, які не пройшли підвищення кваліфікації до кінця календарного року, протягом якого вони повинні були пройти підвищення кваліфікації, структурний підрозділ Мін’юсту у січні місяці наступного календарного року вносить подання до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих щодо застосування до таких осіб дисциплінарної відповідальності, передбаченої законодавством.

25. У разі тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк більше ніж на один рік підвищення кваліфікації відповідно до пункту 1 цього розділу арбітражним керуючим не здійснюється.

{Абзац перший пункту 25 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019}

Підвищення кваліфікації арбітражний керуючий проходить перед поновленням його діяльності або протягом шести місяців після поновлення діяльності.

V. Порядок підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій

1. Підготовку у справах про банкрутство страхових організацій проходять арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій організовується та проводиться закладами, які включено до Переліку закладів, відповідно до пункту 6 розділу II цього Положення.

3. Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій полягає у проведенні закладами навчальних курсів з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій (далі - курси у сфері банкрутства страхових організацій) з видачею свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

4. Арбітражний керуючий проходить курси у сфері банкрутства страхових організацій на підставі договору, укладеного між ним і закладом.

5. Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій проводиться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій місці, обраному закладом.

6. Курси у сфері банкрутства страхових організацій проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до Переліку обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій (додаток 4).

7. Строк проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій становить не менше 72 год.

8. Заклад на кожний курс готує навчальну програму з підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій (далі - Навчальна програма). Навчальна програма містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та список викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

9. Навчальна програма має містити всі питання, визначені у Переліку обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

10. Навчальна програма подається закладом на погодження до структурного підрозділу Мін’юсту. Протягом 15 робочих днів структурний підрозділ Мін’юсту опрацьовує Навчальну програму і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій щодо її доопрацювання.

11. Структурний підрозділ Мін’юсту відмовляє у погодженні Навчальної програми у разі її невідповідності положенням пунктів 6-9 цього розділу.

12. Проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій закладом без Навчальної програми або відповідно до Навчальної програми, не погодженої зі структурним підрозділом Мін’юсту, не допускається.

13. За 15 календарних днів до початку проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Мін’юсту про намір проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

14. Проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій завершується проведенням у закладі, який здійснював підготовку арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій, іспиту. Порядок проведення іспиту визначає заклад і затверджує його керівник.

15. Для проведення іспиту заклад утворює комісію у складі не менше ніж три особи.

16. Головою комісії є представник структурного підрозділу Мін’юсту.

17. У разі успішного складення іспиту заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня складення іспиту видає арбітражним керуючим свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій (додаток 5).

18. Арбітражний керуючий, який не склав іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій, має право скласти його повторно протягом року з дати складення іспиту, але не більше ніж один раз.

19. У разі нескладення особою повторного іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій така особа проходить перепідготовку в порядку, встановленому цим Положенням, для підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.

20. Заклад веде облік виданих свідоцтв про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій і у тижневий строк після їх видачі подає до структурного підрозділу Мін’юсту інформацію про видані свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій (додаток 6). Структурний підрозділ Мін’юсту вносить відповідну інформацію до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

21. Структурний підрозділ Мін’юсту веде узагальнений облік арбітражних керуючих, яким видано свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

22. Строк дії свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій становить три роки з дати його видачі.

23. Арбітражний керуючий, строк дії свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій якого закінчився, повинен підтвердити свій фаховий рівень в порядку, встановленому цим розділом, для підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

О. Олійник

Додаток 1

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 18 розділу II)

СЕРТИФІКАТ

про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019}


Додаток 2

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 20 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про видані сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами особам, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Паспортні дані

№ (серія) сертифіката

Дата видачі сертифіката

Додаток 3

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 20 розділу IV)

СВІДОЦТВО

про підвищення кваліфікації

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019}


Додаток 4

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 6 розділу V)

ПЕРЕЛІК

обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій

1. Законодавство України з питань банкрутства.

2. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Державне регулювання страхової діяльності.

3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

4. Економічна суть та характерні ознаки страхування.

5. Принципи та функції страхування.

6. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням.

7. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види страхування.

8. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов’язкового та добровільного страхування.

9. Системи страхування та франшизи.

10. Поняття та економічна суть страхових ризиків.

11. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні.

12. Управління страховими ризиками.

13. Поняття страхового ринку та його структура.

14. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку.

15. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст.

16. Організаційні форми страховиків.

17. Страхова компанія як базова ланка страхового ринку.

18. Організаційна структура страхових організацій.

19. Об’єднання страховиків та їхні функції.

20. Актуарні розрахунки у страхуванні.

21. Перестрахування і співстрахування.

22. Фінансово-економічна діяльність страхових організацій. Доходи, витрати та фінансові результати страховика.

23. Склад та економічний зміст доходів страховика.

24. Склад та економічний зміст витрат страховика.

25. Фінансові результати страховика.

26. Оподаткування страхових компаній.

27. Поняття фінансової надійності страховика.

28. Умови забезпечення платоспроможності страховика.

29. Страхові резерви та порядок їх формування.

30. Оцінка фінансового стану страховика.

31. Основні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеля.

32. Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика.

33. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховика.


Додаток 5

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 17 розділу V)

СВІДОЦТВО

про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4010/5 від 13.12.2019}


Додаток 6

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 20 розділу V)

ІНФОРМАЦІЯ

про видані свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові арбітражного керуючого

Номер та дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Номер та дата видачі свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

Термін дії свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій


Документи та файли

Сигнальний документ — f487994n214.doc
Сигнальний документ — f487994n213.doc
Сигнальний документ — f487994n212.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.08.2019 — 2019 р., № 66, стор. 389, стаття 2336, код акта 95730/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -