<<
>>

НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021

Документ актуальний на 17.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2021  № 243/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2021 р.

за № 89/35711

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності

Відповідно до підпунктів 63, 65, 66 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою удосконалення положень нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності, що додаються.

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Гайченка А.

Міністр

Д. Малюська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

20 січня 2021 року № 243/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2021 р.

за № 89/35711

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності

1.

В Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5):

1) у пункті 1.8 розділу I:

абзац другий виключити. У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Результати проведення експертиз та експертних досліджень викладаються у письмовому документі - висновку експерта.»;

2) у розділі IV:

пункт 4.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.3-4.23 вважати відповідно пунктами 4.2-4.22;

абзац другий пункту 4.10 виключити;

пункт 4.12 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.13-4.22 вважати відповідно пунктами 4.12-4.21;

абзац шостий пункту 4.12 викласти у такій редакції:

«справа, за якою вона призначена (кримінальна, про адміністративне правопорушення, цивільна, господарська, адміністративна тощо, номер справи), або стаття закону, якою передбачено надання висновку експерта (у разі наявності);»;

абзаци другий - четвертий пункту 4.21 виключити.

2. В Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3505/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1431/20169 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 вересня 2015 року № 1659/5):

1) у розділі III:

пункт 5 після слова «експертиз» доповнити словами «та експертних досліджень»;

абзац п’ятий пункту 9 викласти у такій редакції:

«Відповідність робочого місця вимогам, передбаченим цією Інструкцією, підтверджується актом відповідності робочого місця.»;

2) у абзаці першому пункту 18 розділу IV цифри «30» замінити цифрами «10».

3. У Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року № 492/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 484/20797:

1) у пункті 10:

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«продовження строку дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

у абзаці десятому слова «відповідним поданням Держателя Реєстру» замінити словами «поданням голови Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України, згідно з додатком 1 до цього Порядку».

4. У Положенні про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694:

1) у розділі II:

у пункті 2:

доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) розгляд питання щодо продовження строку дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта у випадках, передбачених цим Положенням;».

У зв’язку з цим підпункти 4-6 вважати відповідно підпунктами 5-7;

підпункт 7 після слова «питань» доповнити словом «щодо»;

у пункті 3:

у абзаці другому цифру «4» замінити цифрою «5»;

у абзаці третьому цифри «5, 6» замінити цифрами «6, 7»;

абзац четвертий доповнити новим реченням такого змісту:

«Голова ЦЕКК має заступника, яким є голова кваліфікаційної палати ЦЕКК. У разі відсутності голови ЦЕКК виконання його обов’язків здійснює заступник голови ЦЕКК.»;

пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

«Секретар палати ЦЕКК виконує доручення голови палати ЦЕКК щодо організації її роботи.

У разі відсутності секретаря палати ЦЕКК його обов’язки за рішенням голови палати ЦЕКК тимчасово покладаються на іншого члена постійного складу палати ЦЕКК (за його згодою).»;

абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

«У разі проведення атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта з експертної спеціальності, з якої відсутні атестовані судові експерти, чи з нової експертної спеціальності до змінного складу палат ЦЕКК включаються досвідчені фахівці відповідної галузі знань наукових установ, закладів вищої освіти, інших державних органів, які мають стаж практичної роботи за спеціальністю не менше ніж п’ять років (за їх згодою).»;

абзац другий пункту 9 виключити. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

пункт 10 доповнити абзацами такого змісту:

«Про час та місце проведення засідання палат ЦЕКК судовий експерт (фахівець), який має намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта, чи судовий експерт, стосовно якого порушено дисциплінарне провадження, повідомляються Структурним підрозділом Мін’юсту не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня проведення засідання палати ЦЕКК.

Членам палати ЦЕКК попередньо надсилаються необхідні матеріали для ознайомлення.

Член палати ЦЕКК в разі неможливості участі в засіданні палати у призначений час зобов’язаний повідомити Структурний підрозділ Мін’юсту не менш як за добу до дня засідання, а в разі непередбачуваних обставин - терміново.»;

пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. Засідання палати ЦЕКК є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше половини постійного складу палати ЦЕКК (в обов’язковому порядку за участі фахівця з процесуальних питань судової експертизи) та не менше двох фахівців зі змінного складу палат ЦЕКК з тієї експертної спеціальності, з якої палата розглядає питання про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або питання щодо дисциплінарної відповідальності, якщо таких фахівців немає у постійному складі палати ЦЕКК.

У разі неможливості члена палати ЦЕКК взяти участь у засіданні палати ЦЕКК для збереження кворуму головою палати вживаються заходи щодо забезпечення присутності необхідного складу членів палати за рахунок членів змінного складу ЦЕКК.

Присутність інших осіб під час засідань палат ЦЕКК допускається за рішенням палат ЦЕКК.»;

абзаци третій та четвертий пункту 15 викласти у такій редакції:

«Засідання палат ЦЕКК може проводитися у режимі відеоконференцзв’язку. У такому випадку, хід і результати засідання палати ЦЕКК фіксуються за допомогою технічних засобів. Фіксація починається з моменту оголошення головою палати про початок проведення засідання. На час ухвалення рішення і голосування членами палати ЦЕКК фіксація призупиняється.

Збереження запису за результатами засідання палати ЦЕКК, проведеного у режимі відеоконференцзв’язку, забезпечується Структурним підрозділом Мін’юсту.»;

пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

«Печаткою ЦЕКК завіряються копії рішень палат ЦЕКК, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта та його дублікат.»;

2) у розділі III:

у пункті 1:

перше речення абзацу третього викласти у такій редакції:

«Програми підготовки (стажування) затверджуюся головою ЦЕКК та оприлюднюються на офіційному вебсайті Мін’юсту.»;

абзац четвертий виключити;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до відповідних установ, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат з урахуванням кількості навчальних годин для проведення лекційних, практичних занять та кількості годин для складання рецензій на проекти (копії) висновків.»;

пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. На рецензування надаються три проекти висновків або копії висновків за кожною експертною спеціальністю. Рецензування забезпечує НДУСЕ.»;

в абзаці шостому пункту 9 слова «(у разі присвоєння кваліфікації судового експерта з відповідної експертної спеціальності)» замінити словами «(для фахівців, які не є працівниками НДУСЕ)»;

пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня їх надходження до ЦЕКК. У разі неможливості вирішення порушеного в заяві питання в 30-денний термін строк розгляду заяви може бути продовжений до 45 календарних днів.»;

3) у розділі IV:

пункт 6 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами шостим - восьмим такого змісту:

«У цей час, а також під час складання кваліфікаційного іспиту забороняється використання фахівцями будь-яких джерел інформації, засобів зв’язку та допомоги сторонніх осіб.

У разі складання кваліфікаційного іспиту у режимі відеоконференцзв’язку фахівцем забезпечується належна якість зображення та звуку.

У разі наявності технічних проблем з відеоконференцзв’язком складання кваліфікаційного іспиту може бути перенесено на чергове засідання палати ЦЕКК за її рішенням.».

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. За наслідками атестації кваліфікаційна палата ЦЕКК приймає одне з таких рішень:

1) про присвоєння кваліфікації судового експерта;

2) про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;

3) про продовження терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

4) про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта.

Рішення кваліфікаційної палати ЦЕКК за наслідками атестації приймається за відсутності осіб, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта.»;

4) у розділі V:

у абзаці першому пункту 2 слова «після чого свідоцтво засвідчується печаткою» замінити словами «а в разі відсутності голови - його заступник»;

у підпункті 7 пункту 12 слова «рішенням дисциплінарної палати» замінити словами «дисциплінарною палатою»;

5) у розділі VI:

назву розділу викласти у такій редакції:

«VI. Порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів»;

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Процедура розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів включає:

розгляд питання щодо порушення дисциплінарного провадження;

розгляд питання та прийняття рішення щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта.»;

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

«Подання вноситься за результатами перевірки відповідності поданого звернення вимогам пункту 5 розділу VI цього Положення.»;

у пункті 4 слово «порушення» замінити словом «порушень»;

у пункті 5:

в абзаці першому:

слово «порушення» замінити словом «порушень»;

слова «та мають містити» замінити словами «які мають містити»;

абзац третій доповнити словами «, а також власне ім’я та прізвище судового експерта; дату і номер висновку експерта; суть порушення з посиланням на частину висновку експерта (сторінка, абзац) із зазначенням конкретних положень нормативно-правових актів та/або методик проведення судових експертиз (назва, пункт, частина тощо), які порушено експертом»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. За результатами розгляду подання та доданих до нього документів дисциплінарна палата ЦЕКК приймає одне з таких рішень:

не порушувати дисциплінарне провадження;

порушити дисциплінарне провадження.

Дисциплінарне провадження не порушується у разі, якщо:

на момент розгляду подання стосовно судового експерта порушено або розглянуто дисциплінарне провадження з приводу тих самих фактів порушень, про які зазначено у документах, доданих до подання;

на момент розгляду подання термін дії Свідоцтва закінчився, або Свідоцтво було анульовано;

перевірка інформації, викладеної у документах, доданих до подання, потребує проведення повторного огляду об’єкта дослідження, вивчення матеріалів та документів, наданих експерту для проведення експертизи, зіставлення їх з документами, зазначеними у висновку, тощо, що по суті є повторною експертизою;

дисциплінарна палата ЦЕКК дійшла до висновку, що зазначена у зверненні інформація про можливі допущення судовим експертом порушення не підтверджується документами, доданими до подання.

У разі порушення дисциплінарного провадження дисциплінарна палата ЦЕКК може прийняти рішення про витребування пояснення у судового експерта та/або проведення аналізу висновку експерта, інформація в якому є предметом оскарження, з метою перевірки відповідності висновку вимогам нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методикам проведення судових експертиз та доручити здійснення аналізу члену (членам) постійного чи змінного складів палат ЦЕКК або НДУСЕ.

Структурний підрозділ Мін’юсту до розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта забезпечує надання до дисциплінарної палати ЦЕКК відомостей про судового експерта стосовно дати присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта, наявності кваліфікаційного класу, а також дисциплінарних стягнень.

У разі наявності інформації стосовно обставин, які унеможливлюють розгляд питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта, дисциплінарна палата ЦЕКК може прийняти рішення про припинення дисциплінарного провадження.»;

пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Розгляд питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта відбувається за участю судового експерта. Прийняття рішення за результатами розгляду дисциплінарного провадження здійснюється за відсутності судового експерта, щодо якого приймається рішення. У разі неявки судового експерта з поважних причин розгляд питання переноситься на чергове засідання дисциплінарної палати ЦЕКК. У випадку повторної неявки судового експерта дисциплінарна палата ЦЕКК може розглянути питання за його відсутності.»;

пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. На початку засідання голова дисциплінарної палати ЦЕКК оголошує склад присутніх членів дисциплінарної палати ЦЕКК, попереджає членів дисциплінарної палати про обов’язок не розголошувати відомості, які стали відомі їм під час дисциплінарного провадження, а також роз’яснює право судового експерта на заявлення відводу членам дисциплінарної палати ЦЕКК.

Під час розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судовий експерт може ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та давати додаткові пояснення.

Дисциплінарна палата ЦЕКК розглядає питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта в межах порушень, зазначених у документах, доданих до подання.»;

пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. За наслідками розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта дисциплінарна палата ЦЕКК приймає одне з таких рішень:

1) притягнути судового експерта до дисциплінарної відповідальності та застосувати відповідне дисциплінарне стягнення;

2) не притягувати судового експерта до дисциплінарної відповідальності;

3) припинити дисциплінарне провадження.

Рішення дисциплінарної палати ЦЕКК за наслідками розгляду дисциплінарного провадження приймається членами палати за відсутності інших осіб.»;

у пункті 11:

абзац перший викласти у такій редакції:

«11. Резолютивна частина рішення дисциплінарної палати ЦЕКК оголошується одразу після його прийняття в присутності всіх учасників засідання.»;

абзац другий після слова «оголошення» доповнити словами «резолютивної частини»;

абзац сьомий після слова «питання» доповнити словом «щодо»;

у пункті 12:

у абзаці першому слова «дисциплінарні стягнення» замінити словами «види дисциплінарних стягнень»;

у підпункті 2 слова «(на строк від 6 місяців і більше)» замінити словами «(на строк до одного року)»;

пункт 13 викласти у такій редакції:

«13. При обранні виду дисциплінарного стягнення дисциплінарна палата ЦЕКК враховує факт визнання судовим експертом своєї вини, тяжкість наслідків, які настали в результаті вчинення дисциплінарного проступку, вжиті судовим експертом заходи для недопущення настання негативних наслідків або їх усунення, відомості щодо обставин, за яких вчинено дисциплінарний проступок, а також те, чи застосовувалися раніше до судового експерта дисциплінарні стягнення, та інші відомості, що його характеризують як судового експерта (досвід роботи судовим експертом тощо).»;

у пункті 15 слова «(на строк від 6 місяців і більше)» замінити словами «(на строк до одного року)»;

у пункті 16:

абзац другий після слів «дії Свідоцтва» доповнити словами «на строк до одного року»;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«У випадку непроходження повторної атестації у строк, визначений пунктом 15 розділу VI цього Положення, Свідоцтво підлягає анулюванню.»;

у пункті 20 слова «через один рік» замінити словами «не раніше, ніж через один рік з дня винесення рішення дисциплінарною палатою ЦЕКК про притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності»;

6) додаток 4 викласти в новій редакції, що додається;

7) додаток 5 доповнити рядком 40 такого змісту:

«

40

Історико-археологічна

19.1

Історико-археологічні дослідження земельних ділянок

».

Директор Директорату

правосуддя та кримінальної

юстиції

О. Олійник

Додаток 4

до Положення про Центральну

експертно-кваліфікаційну комісію

при Міністерстві юстиції України

та атестацію судових експертів

(пункт 9 розділу III)

ЗАЯВА


Документи та файли

Сигнальний документ — f502745n164.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.02.2021 — 2021 р., № 8, стор. 89, стаття 398, код акта 102758/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2021 № 663/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -