Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021

Документ актуальний на 12.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2021  № 682/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 лютого 2021 р.

за № 237/35859

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5

Відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про центральні органи виконавчої влади», Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів», постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним», від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 27 січня 2021 року № 59 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5 «Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 546/6834, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Інструкції про порядок включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та надання інформації з нього»;

2) пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

«1.

Затвердити Інструкцію про порядок включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та надання інформації з нього, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 546/6834, що додаються.

3. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Банчука О.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

23 лютого 2021 року № 682/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 лютого 2021 р.

за № 237/35859

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

1. Заголовок викласти в такій редакції:

«Інструкція про порядок включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та надання інформації з нього».

2. У першому реченні абзацу другого пункту 1.4 розділу I слова «державне підприємство «Національні інформаційні системи»» замінити словами «визначене державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України».

3. Розділ II доповнити новими пунктами 2.1 та 2.2 такого змісту:

«2.1. Робочий фонд Реєстру - комп’ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру і використовується для підготовки та опрацювання текстів нормативно-правових актів при внесенні їх до еталонного фонду Реєстру.

2.2. Еталонний фонд Реєстру - комп’ютерна інформаційна система, призначена для зберігання та обліку еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. Еталонний фонд формується та зберігається у Міністерстві юстиції України.».

У зв’язку із цим пункти 2.1-2.8 вважати відповідно пунктами 2.3-2.10.

4. Доповнити Інструкцію новим розділом III такого змісту:

«III. Порядок обліку та опрацювання актів законодавства в робочому та еталонному фондах Реєстру

3.1. Для включення до Реєстру повні офіційні тексти нормативно-правових актів з усіма додатками, прийнятих Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, подаються до Міністерства юстиції України протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття (законів України - протягом трьох робочих днів з дня підписання Президентом України). Тексти міжнародних договорів України із зазначенням дати підписання, дати ратифікації (затвердження), дати набрання чинності та терміну дії договору подаються Міністерством закордонних справ України до Міністерства юстиції України протягом п’яти робочих днів з дня набрання ними чинності.

Рішення і висновки Конституційного Суду України подаються до Міністерства юстиції України згідно із Законом України «Про Конституційний Суд України» та Регламентом Конституційного Суду України.

3.2. Для включення до Реєстру нормативно-правові акти подаються Міністерству юстиції України через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або у паперовій формі. Копія нормативно-правового акта повинна бути підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою органу, що його видав, копія міжнародного договору України - Міністерством закордонних справ України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України надходять до Міністерства юстиції України через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади та на паперових носіях (в одному примірнику).

3.3. Для включення нормативно-правового акта, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України, до Реєстру суб’єкт нормотворення не пізніше наступного робочого дня після отримання супровідного листа Міністерства юстиції України про державну реєстрацію нормативно-правового акта, крім актів, які містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, надає структурному підрозділу, який здійснює ведення Реєстру, копію нормативно-правового акта на електронному носії, текст якої має бути ідентичним оригіналу зареєстрованого нормативно-правового акта, або на адресу службової електронної пошти prawinform@minjust.gov.ua із застосуванням електронної печатки. Зазначена копія зареєстрованого нормативно-правового акта має бути підготовлена у Microsoft Word, формат DOCX (DOC, RTF), з використанням гарнітури Times New Roman та шрифту розміром 14 друкарських пунктів, таблиці, діаграми тощо - у Microsoft Excel, формат XLSX (XLS) із зазначенням таких реквізитів акта: назви виду розпорядчого документа, найменування суб’єкта нормотворення, дати підписання і номера, заголовка, місця видання. При необхідності окремі структурні одиниці зареєстрованого нормативно-правового акта подаються в кольорі (зображення, таблиці тощо).

3.4. Після надходження актів законодавства вони опрацьовуються у робочому фонді Реєстру (середовищі LOTUS NOTES, розробленого Технічним адміністратором).

3.5. До робочого фонду Реєстру по кожному акту законодавства відповідальною особою Управління систематизації законодавства (далі - Управління) Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (далі - Департамент) заноситься така інформація: найменування суб’єкта нормотворення, вид акта, дата і номер прийняття, назва акта, дата надходження акта, реквізити актів, які змінюються цим актом, дата та номер державної реєстрації для актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

3.6. Включення нормативно-правових актів до робочого фонду Реєстру здійснюється автоматизовано за допомогою програмних засобів ведення Реєстру протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.

3.7. Нормативно-правові акти після включення до робочого фонду Реєстру з присвоєння їм реєстраційного коду передаються не пізніше наступного робочого дня на службову електронну адресу, крім актів, які містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, Технічному адміністратору та державному підприємству, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, яке забезпечує видання інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України».

Технічний адміністратор готує тексти нормативно-правових актів, включених до робочого фонду Реєстру, у тому числі тих, до яких вносяться зміни, у вигляді комп’ютерних файлів відповідних форматів, які після перевірки відповідальною особою Управління заносяться до еталонного фонду Реєстру.

3.8. Після занесення до еталонного фонду Реєстру текст нормативно-правового акта та його основні реквізити програмно відтворюються в інформаційному фонді Реєстру.

3.9. Переліки нормативно-правових актів, включених до Реєстру, які підлягають опублікуванню в чергових номерах інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», формуються програмно.

Переліки нормативно-правових актів, включених до Реєстру, які підлягають опублікуванню в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», передаються до державного підприємства, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, яке забезпечує видання інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», листами Міністерства юстиції України за підписом заступника Міністра (відповідно до розподілу повноважень між Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра).».

5. У зв’язку із цим розділи III, IV вважати відповідно розділами IV, V.

6. Відмітку до додатка до Інструкції викласти в такій редакції:

«

Додаток

до Інструкції про порядок включення

нормативно-правових актів

до Єдиного державного реєстру

нормативно-правових актів

та надання інформації з нього

(підпункт 4.2.3 пункту 4.2 розділу IV)

».

Директор Департаменту

реєстрації та систематизації

правових актів

Н. Железняк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.02.2021 — 2021 р., № 15, стор. 192, стаття 609, код акта 103148/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2021 № 663/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -