<<
>>

НАКАЗ від 23.03.2018 № 892/5/379 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним". Мін'юст України. 2018

Документ актуальний на 09.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2018  № 892/5/379

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 березня 2018 р.

за № 362/31814

Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним

Відповідно до Митного кодексу України, Закону України «Про виконавче провадження» та з метою вдосконалення механізму розпорядження конфіскованим за рішеннями судів майном, що було вилучене митницями Державної фіскальної служби, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 12 жовтня 2009 року № 1833/5/943 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2009 року за № 978/16994.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра В.С. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр фінансів України

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови

Державної фіскальної служби України

М.В. Продан


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України,

Міністерства фінансів України

23.03.2018  № 892/5/379

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 березня 2018 р.

за № 362/31814

ПОРЯДОК

взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Митного кодексу України, Закону України «Про виконавче провадження», врегульовує механізм передавання вилученого митницями Державної фіскальної служби (далі - митниці ДФС) та конфіскованого за судовими рішеннями майна органам державної виконавчої служби, подальшого інформування про здійснене розпорядження ним та взаємодії представників митниць ДФС і державних виконавців під час здійснення такої діяльності.

2. Дія цього Порядку поширюється на майно (в тому числі транспортні засоби), вилучене митницями ДФС і конфісковане на підставі судових рішень, а також на вилучене митницями ДФС майно з обмеженим терміном зберігання, що потребує невідкладного розпорядження.

3. Метою взаємодії є забезпечення виконання завдань з мобілізації коштів до Державного бюджету України шляхом вжиття дієвих заходів щодо забезпечення визначення реальної вартості конфіскованого майна, а також якісного та своєчасного оформлення необхідних документів під час роботи з конфіскованим майном.

4. Реалізація конфіскованого за рішеннями судів майна здійснюється відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431, державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи реалізації арештованого майна, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електронних торгів та торгів за фіксованою ціною, забезпечення збереження майна (далі - уповноважене державне підприємство).

5. Облік, попередня оцінка конфіскованого за рішеннями судів майна до його вилучення державним виконавцем або передачі уповноваженому державному підприємству покладаються на митниці ДФС та здійснюються відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року № 1724 (зі змінами) (далі - Порядок обліку майна).

6. Протягом першого кварталу поточного року за участю керівників або уповноважених ними посадових осіб органів державної виконавчої служби, які задіяні в процесі розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном, та митниць ДФС, якими це майно було вилучено, проводиться робоча нарада, на якій розглядаються результати роботи в минулому році та виносяться в межах компетенції рішення для покращення взаємодії.

Копія протоколу робочої наради не пізніше 5 робочих днів після її проведення надсилається органами державної виконавчої служби та митницями ДФС відповідно до підпорядкованості до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та до Державної фіскальної служби України.

7. Розпорядження конфіскованим майном у способи, відмінні від реалізації, здійснюється комісією, порядок утворення та роботи якої визначено пунктом 11 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985 (зі змінами) (далі - Порядок розпорядження майном).

8. Після відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення суду про конфіскацію майна державний виконавець невідкладно з'ясовує у митниці ДФС місцезнаходження майна, що підлягає опису та арешту, та умови його зберігання для організації його подальшого зберігання. У разі необхідності на вимогу державного виконавця митниця ДФС надає вказану інформацію у письмовому вигляді.

Опис та арешт майна проводяться державним виконавцем у строк не пізніше п'яти днів з моменту відкриття виконавчого провадження.

На призначений державним виконавцем день проведення опису та арешту майна митниця ДФС забезпечує безперешкодний доступ та супроводження державного виконавця, суб'єкта оціночної діяльності, понятих, інших осіб, залучених державним виконавцем, до майна, що підлягає опису та арешту.

9. Державний виконавець за участю суб’єкта оціночної діяльності оглядає майно, що підлягає конфіскації, і виносить постанову про опис та арешт майна, в якій зазначаються відомості про майно.

Передача майна зберігачеві (крім митниці ДФС) оформлюється актом приймання-передавання майна за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

10. Постанова про опис та арешт майна підписується державним виконавцем, представником митниці ДФС, понятими, зберігачем майна, іншими особами, які були присутні при описі майна. Постанова про опис та арешт майна складається у трьох примірниках (у разі якщо зберігачем майна визначено митницю ДФС - у двох примірниках). Перший примірник залишається у провадженні державного виконавця, другий та третій видаються представнику митниці ДФС і зберігачу майна під підпис на першому примірнику.

11. Довідка про визначення вартості майна після нарахування усіх податків та зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України (далі - довідка), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, готується митницею ДФС до кожного примірника постанови про опис та арешт майна/рішення суду про конфіскацію майна та надсилається до органу державної виконавчої служби для подальшої передачі суб’єкту оціночної діяльності.

Суб’єкт оціночної діяльності на дату оцінки майна на підставі довідки та офіційного курсу гривні до іноземної валюти встановленого Національним банком України, на дату оцінки майна визначає його ринкову вартість з урахуванням особливостей, визначених у пункті 4 Порядку обліку майна.

12. Узгодження вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, проводиться відповідно до пункту 9 Порядку обліку майна.

Заборонено передавання на реалізацію або безоплатне передавання конфіскованого майна до повного узгодження оцінки такого майна державним виконавцем та митницею ДФС.

Перевірка митницею ДФС повноти та правильності врахування розміру податків, зборів, платежів, установлених Податковим кодексом України, при визначенні ринкової вартості майна полягає у звіренні застосованих суб’єктом оціночної діяльності ставок податків з даними Довідки митниці ДФС.

Якщо відповідно до звіту про оцінку майна сумарний розмір нарахованих податків, зборів, платежів перевищує ринкову вартість майна, визначену суб’єктом оціночної діяльності, комісія, визначена пунктом 7 цього Порядку, приймає рішення про недоцільність передачі майна на реалізацію. Подальше розпорядження таким майном здійснюється відповідно до Порядку розпорядження майном.

13. Передача конфіскованого майна від зберігача уповноваженому державному підприємству здійснюється згідно з пунктом 10 Порядку обліку майна.

14. Перші примірники акта приймання-передавання майна та видаткової накладної, а також копія звіту про оцінку майна суб'єктом оціночної діяльності залишаються у справах митниці ДФС.

15. Вилученим митницями ДФС майном, що швидко псується або має обмежений строк зберігання, до моменту опису такого майна державним виконавцем мають право розпоряджатися митниці ДФС згідно з Порядком розпорядження майном.

Швидкопсувне майно передається митницею ДФС для реалізації, а за наявності ознак псування, непридатності до використання чи загрози санітарно-епідеміологічному благополуччю населення, що підтверджується фаховими висновками спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпечністю продукції, - для переробки або знищення (утилізації) з дотриманням вимог Порядку розпорядження майном.

Якщо до рішення суду передане митницею ДФС для реалізації швидкопсувне майно не реалізовано або реалізовано частково, подальше розпорядження таким майном здійснюється митницею ДФС шляхом передачі його на переробку або знищення (утилізацію). Після здійснення остаточного розпорядження швидкопсувним майном митниця ДФС надсилає державному виконавцю, яким відкрито виконавче провадження про конфіскацію майна, інформацію про спосіб розпорядження цим майном з копіями підтвердних документів.

Після отримання вказаних документів державний виконавець закінчує виконавче провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження».

16. Доручення державного виконавця щодо розпорядження майном за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, надається митниці ДФС виключно у випадках, передбачених абзацом другим пункту 11 Порядку обліку майна.

Про результати виконання доручення державного виконавця щодо розпорядження майном або про неможливість його виконання із наведенням обґрунтованих підстав митниця ДФС письмово повідомляє відповідного державного виконавця у 10-денний строк.

17. Майно (в тому числі транспортні засоби), яке не може бути реалізоване, заборонене для експлуатації та яке не реалізоване в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», передається безоплатно або на переробку чи знищення (утилізацію) згідно з Порядком розпорядження майном.

Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, надається митницею ДФС державному виконавцю для забезпечення її оприлюднення разом з повідомленням про майно, щодо якого комісією прийнято рішення про можливість безоплатної передачі.

18. Документи, що підтверджують сплату податків, зборів, платежів, визначених Податковим кодексом України, під час операцій з реалізації конфіскованого майна, надсилаються до митниці ДФС протягом трьох днів з дня їх сплати.

Кошти, одержані від реалізації конфіскованого майна, після сплати податків, зборів, платежів, справляння яких передбачене Податковим кодексом України, та відшкодування витрат виконавчого провадження підлягають перерахуванню державним виконавцем до Державного бюджету України.

19. У разі реалізації, переробки або знищення (утилізації) чи безоплатного передавання конфіскованого майна державний виконавець виносить відповідну постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження», копію якої надсилає до митниці ДФС.

20. У разі скасування рішення суду про конфіскацію майна орган, у якого воно знаходиться на зберіганні чи у розпорядження якого надійшло, повертає майно власникові в порядку, встановленому законодавством.

Якщо описане державним виконавцем майно на момент скасування рішення суду про конфіскацію продовжує зберігатися митницею ДФС, таке повернення здійснюється митницею ДФС за участю державного виконавця.

Якщо на момент скасування рішення суду про конфіскацію майна таке майно надійшло у розпорядження державного виконавця (передано ним на зберігання чи реалізацію), орган державної виконавчої служби забезпечує повернення майна митниці ДФС для забезпечення дотримання митних формальностей під час повернення його власнику, або уповноваженій ним особі, або особі, до якої перейшло право власності на таке майно чи право володіння ним. Повернення майна митниці ДФС здійснюється на підставі матеріальної довіреності та оформлюється актом приймання-передавання від зберігача майна до митниці ДФС.

21. Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, між органом державної виконавчої служби та митницею ДФС проводиться звірення щодо розпорядження конфіскованим майном.

За результатами такого звірення складаються акт звірення щодо розпорядження конфіскованим майном за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, та узагальнений акт щодо розпорядження конфіскованим майном за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

Звірення проводиться наростаючим підсумком з початку року з урахуванням залишків описаного та (або) переданого протягом попередніх років майна. В актах звірення обов'язково зазначаються показники щодо всього конфіскованого майна, виконавчі документи стосовно якого знаходяться на виконанні, з урахуванням документів, які на початок звітного року не були завершені. Дані можуть бути виключені з актів звірення лише після здійснення повного розпорядження майном на початку наступного звітного року.

Узагальнений акт щодо розпорядження конфіскованим майном до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилається органами державної виконавчої служби та митницями ДФС відповідно до підпорядкованості до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та до Державної фіскальної служби України.

22. У кінці поточного року (грудень) комісія у складі представників органу державної виконавчої служби та митниці ДФС проводить суцільну перевірку наявності конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію, в усіх місцях його зберігання, у тому числі в митницях ДФС та на уповноваженому державному підприємстві. За результатами проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна складається акт за формою, встановленою у додатку 6 до цього Порядку.

Про результати проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна органи державної виконавчої служби та митниці ДФС інформують у довільній формі відповідно до підпорядкованості Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та Державну фіскальну службу України одночасно з поданням узагальненої інформації про результати розпорядження конфіскованим майном за четвертий квартал.

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

О.М. Олійник

Директор Департаменту

митної політики

О.П. Москаленко

Додаток 1

до Порядку взаємодії органів державної

виконавчої служби та митниць Державної

фіскальної служби під час передавання

майна, конфіскованого за рішеннями

судів, та розпорядження ним

(пункт 9)

АКТ

приймання-передавання майна

Додаток 2

до Порядку взаємодії органів державної

виконавчої служби та митниць Державної

фіскальної служби під час передавання

майна, конфіскованого за рішеннями

судів, та розпорядження ним

(пункт 11)

ДОВІДКА

про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України

Додаток 3

до Порядку взаємодії органів державної

виконавчої служби та митниць Державної

фіскальної служби під час передавання

майна, конфіскованого за рішеннями

судів, та розпорядження ним

(пункт 16)

ДОРУЧЕННЯ

державного виконавця щодо розпорядження майном

Додаток 4

до Порядку взаємодії органів державної

виконавчої служби та митниць Державної

фіскальної служби під час передавання

майна, конфіскованого за рішеннями

судів, та розпорядження ним

(пункт 21)

АКТ

звірення щодо розпорядження конфіскованим майном

Додаток 5

до Порядку взаємодії органів державної

виконавчої служби та митниць Державної

фіскальної служби під час передавання

майна, конфіскованого за рішеннями

судів, та розпорядження ним

(пункт 21)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ АКТ

щодо розпорядження конфіскованим майном

Додаток 6

до Порядку взаємодії органів державної

виконавчої служби та митниць Державної

фіскальної служби під час передавання

майна, конфіскованого за рішеннями

судів, та розпорядження ним

(пункт 22)

АКТ

проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна


Документи та файли

Сигнальний документ — f473994n79.doc
Сигнальний документ — f473994n78.doc
Сигнальний документ — f473994n77.doc
Сигнальний документ — f473994n76.xls
Сигнальний документ — f473994n75.xls
Сигнальний документ — f473994n74.xls

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.04.2018 — 2018 р., № 26, стор. 239, стаття 963, код акта 89712/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -