>>

НАКАЗ від 24.03.2021 № 180/21 "Про затвердження Змін до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Мін'юст України. 2021

Документ актуальний на 29.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

24.03.2021  № 180/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 квітня 2021 р.

за № 471/36093

Про затвердження Змін до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20 березня 2020 року № 109/20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2020 року за № 331/34614, що додаються.

2. Управлінню по роботі з персоналом подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного представницького

органу сторони роботодавців на національному рівні

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання «Національна

Асамблея людей з інвалідністю України»

Г.

Осовий

Р. Іллічов

В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства

з питань запобігання корупції

24.03.2021  № 180/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 квітня 2021 р.

за № 471/36093

ЗМІНИ

до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції

1. Пункт 9 розділу І викласти в такій редакції:

«9. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про державну службу» не можуть вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.».

2. У розділі ІІ:

1) в абзаці першому пункту 1 цифру «7» замінити цифрою «5»;

2) пункти 2-4 викласти в такій редакції:

«2. До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів, підрозділу внутрішнього контролю, інші працівники Національного агентства.

До складу конкурсної комісії включаються представники Громадської ради при Національному агентстві.

3. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

4. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців, зокрема з інших державних органів, науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань (у разі проведення такого етапу конкурсу) та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

Залучені до роботи конкурсної комісії особи запрошуються адміністратором не пізніше ніж за 24 години до початку проведення засідання конкурсної комісії.

Перед засіданням конкурсної комісії залучена до її роботи особа пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

Залучені до роботи конкурсної комісії особи беруть участь у роботі комісії в порядку, визначеному пунктом 16 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі - Порядок).»;

3) в абзаці другому пункту 6 слова «абзаців п’ятого - дев’ятого» виключити;

4) у пункті 7:

слово «двох» виключити;

доповнити реченням такого змісту: «У разі необхідності Голова Національного агентства може визначити осіб, які виконуватимуть функції адміністраторів, також з числа інших працівників Національного агентства.»;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів членів такої комісії, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.».

3. У розділі ІІІ:

1) після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. За рішенням Голови Національного агентства конкурс або його окремі етапи можуть проводитися у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (далі - Центр оцінювання).».

У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6;

2) у пункті 6 слова «кандидатів на зайняття посад державної служби» виключити;

3) доповнити розділ новими пунктами 7-9 такого змісту:

«7. У разі неможливості проведення окремих етапів оцінювання у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, перебуванням на самоізоляції під медичним наглядом з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, членів конкурсної комісії, адміністраторів Центру оцінювання, адміністраторів, зупиненням перевезень пасажирів у міському та міжміському транспорті, іншими встановленими Кабінетом Міністрів України обмеженнями у зв’язку із карантином, які унеможливлюють проведення окремих етапів оцінювання, та запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Голова Національного агентства має право зупинити проведення конкурсу.

У такому разі перебіг строків, визначених частиною п’ятою статті 23 Закону України «Про державну службу», зупиняється.

Рішення Голови Національного агентства про зупинення та про відновлення проведення конкурсу оформлюється шляхом видання відповідного наказу.

Служба управління персоналом не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, передбаченого абзацом третім цього пункту, повідомляє про це кандидатам.

8. Проведення тестування на знання законодавства, тестування загальних здібностей, розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди здійснюються за фізичної присутності кандидата у Національному агентстві, Центрі оцінювання (у разі прийняття Головою Національного агентства рішення щодо проведення конкурсу або його окремих етапів у Центрі оцінювання) чи іншому відповідно обладнаному приміщенні, визначеному Головою Національного агентства.

За рішенням Голови Національного агентства може проводитися дистанційно (без фізичної присутності кандидата у зазначених приміщеннях):

тестування на знання законодавства (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби (далі - Єдиний портал));

співбесіда (шляхом застосування технічних засобів в режимі відеоконференції).

Про проведення тестування на знання законодавства та співбесіди дистанційно зазначається в умовах проведення конкурсу.

9. Для проходження тестування на знання законодавства (крім дистанційного), тестування загальних здібностей, розв’язання ситуаційних завдань, співбесіди та психологічного тестування кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

Для проходження тестування на знання законодавства дистанційно кандидат застосовує власний кваліфікований електронний підпис.».

4. У пункті 1 розділу IV слова «вакансій державної служби (далі - Єдиний портал)» виключити.

5. У розділі V:

1) підпункт 3 пункту 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Подача додатків до заяви не є обов’язковою.»;

2) у пункті 8 слова «встановленим вимогам» виключити;

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Про дату, час та місце проведення оцінювання кандидатів інформують на попередньому етапі конкурсу або не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження відповідного етапу конкурсу одним із доступних способів, який обраний кандидатом, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.».

6. У розділі VI:

1) у главі 1:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Тестування на знання законодавства проводиться у Національному агентстві відповідно до Порядку.

У разі прийняття рішення щодо проведення тестування на знання законодавства у Центрі оцінювання місце, дату і час початку проведення тестування узгоджує служба управління персоналом Національного агентства з Центром оцінювання перед затвердженням умов проведення конкурсу.»;

у пункті 2 слова «за два робочих дні» замінити словами «за один робочий день»;

абзац десятий пункту 3 викласти в такій редакції:

«Результати тестування на знання законодавства можуть використовуватися протягом одного року з дня його проходження у разі участі кандидата в інших конкурсах, у тому числі в день отримання таких результатів.»;

пункт 5 після слів «передається адміністратору» доповнити словами «конкурсної комісії, а у разі проведення тестування в Центрі оцінювання - адміністратору»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Кандидати, які за результатами тестування на знання законодавства набрали 0 балів, а також кандидати, які не розпочали тестування протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, або не засвідчили звіт про результати тестування на знання законодавства, проведеного дистанційно, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.»;

2) у главі 2:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Перевірка загальних здібностей здійснюється у формі тестування з використанням комп’ютерної техніки або власноруч на папері. Рішення про спосіб проведення тестування приймає конкурсна комісія. Приклад тесту розміщується на вебсайті Національного агентства.»;

перше речення пункту 6 замінити двома реченнями такого змісту:

«Кандидати, які за результатами тестування загальних здібностей набрали 0 балів, а також кандидати, які не розпочали тестування протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.»;

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Кандидат інформує конкурсну комісію про своє бажання скористатися результатами тестування загальних здібностей шляхом подання до конкурсної комісії відповідної заяви.»;

доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Проведення повторного тестування загальних здібностей здійснюється на підставах та в порядку, передбачених пунктом 38 Порядку.»;

3) пункт 3 глави 3 після слів «відповідно до» доповнити словами «положення про структурний підрозділ та»;

4) у главі 4:

у пункті 2 слова «за два дні» замінити словами «за один день»;

після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Під час проведення співбесіди дистанційно необхідно забезпечити належну якість зображення та звуку.

Кандидати, які не вийшли на зв’язок для проходження співбесіди дистанційно та не повідомили адміністратору про технічний збій не пізніше ніж протягом однієї години після визначеного часу початку проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

У разі коли кандидат повідомив адміністратору про технічний збій, у зв’язку з яким не відбулася співбесіда з таким кандидатом, її проведення переноситься за рішенням конкурсної комісії на інший час в той же день або на інший день з урахуванням строків, визначених законом. Перенесення часу або дати проведення співбесіди здійснюється один раз.

Про перенесення дати проведення співбесіди дистанційно служба управління персоналом Національного агентства повідомляє кандидату в порядку, передбаченому абзацом одинадцятим пункту 17 Порядку, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

Кандидат, який не пройшов співбесіду, вважається таким, що не пройшов конкурсний відбір та не може бути включеним до загального рейтингу.

Інформація про проведення співбесіди з кандидатом дистанційно, технічні збої, перенесення часу або дати співбесіди зазначається в протоколі засідання конкурсної комісії.».

У зв’язку з цим пункти 5-11 вважати відповідно пунктами 6-12;

пункт 6 після слів «члени конкурсної комісії» доповнити словами «та залучені до її роботи особи»;

пункт 9 після слів «членами конкурсної комісії» доповнити словами «та залученими до її роботи особами».

7. У розділі VII:

1) у пункті 2 слова «п’ять кандидатур» замінити словами «три кандидатури»;

2) у пункті 3 слово «п’яти» замінити словом «трьох»;

3) у пункті 4 слово «п’ятий» замінити словом «третій», а слово «п’ята» замінити словом «третя».

8. Абзаци перший і другий пункту 1 розділу VIII замінити новими абзацами такого змісту:

«1. З метою з’ясування особистісних характеристик кандидатів на посади державної служби категорії «Б», внесених Голові Національного агентства конкурсною комісією відповідно до пункту 5 розділу VII цього Положення, за рішенням Голови Національного агентства може проводитися психологічне тестування, у тому числі з використанням комп’ютерної техніки.

Проходження кандидатом психологічного тестування не є обов’язковим і здійснюється за його згодою.».

9. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

Керівник Управління

по роботі з персоналом

І. Дробко

Додаток 2

до Положення про відкритий конкурс

для призначення на посади державної

служби категорій «Б» та «В»

у Національному агентстві з питань

запобігання корупції

(абзац другий пункту 7 глави 4 розділу VI)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів


Документи та файли

Сигнальний документ — f505185n103.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.04.2021 — 2021 р., № 28, стор. 79, стаття 1597, код акта 104258/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2021 № 663/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -