<<
>>

НАКАЗ від 24.04.2020 № 1517/5 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 14.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2020  № 1517/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2020 р.

за № 382/34665

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, що додаються.

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В.

Міністр

Д. Малюська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

24 квітня 2020 року № 1517/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2020 р.

за № 382/34665

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

1.

У Положенні про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2019 року № 2993/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1068/34039:

1) у пункті 12:

в абзаці першому слова «На засідання» замінити словами «Для участі у засіданні»;

в абзаці другому слова «на засідання» замінити словами «для участі у засіданні»;

в абзаці третьому слова «На засідання» замінити словами «Для участі у засіданні»;

в абзаці четвертому:

слова «за відсутності» замінити словами «без участі»;

доповнити абзац словами «у засіданні Комісії»;

2) у другому реченні абзацу другого пункту 17 слова «присутніх на» замінити словами «які брали участь у»;

3) в абзаці першому пункту 18 слова «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Мін’юсту)» замінити словами «територіальних органів Мін’юсту»;

4) в абзаці третьому пункту 20 слова «бути присутнім на» замінити словами «брати участь у»;

5) у пункті 24 слова «присутні на засіданні Комісії інші її члени, арбітражний керуючий, заявник чи скаржник» замінити словами «інші члени Комісії, арбітражний керуючий, заявник чи скаржник, які беруть участь у засіданні»;

6) доповнити пункт 26 абзацом такого змісту:

«виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень.».

2. У Порядку тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року № 3192/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2019 року за № 1122/34093:

1) у пункті 4:

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Повідомлення про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого направляється до структурного підрозділу Мін’юсту електронною поштою, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису арбітражного керуючого, та поштовим відправленням.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

в абзаці третьому слово «документи» замінити словами «оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів»;

2) у пункті 7:

абзац перший після слів «(офісу) арбітражного керуючого» доповнити словами та цифрою «шляхом направлення повідомлення за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, електронною поштою, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису арбітражного керуючого, та поштовим відправленням»;

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«У разі зупинення діяльності на строк, що перевищує 30 днів протягом календарного року або на більший строк, до повідомлення арбітражний керуючий повинен додати оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують наявність поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, тимчасова непрацездатність (хвороба), працевлаштування за основним місцем роботи тощо).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

доповнити пункт новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«Структурний підрозділ Мін’юсту вносить інформацію про зупинення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України у разі відповідності повідомлення та доданих до нього документів вимогам, встановленим цим Порядком.

Повідомлення про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого з підстав, передбачених абзацом другим пункту 2 та пунктом 3 цього Порядку, яке надійшло до структурного підрозділу Мін’юсту після призначення перевірки діяльності арбітражного керуючого або під час проведення такої перевірки відносно арбітражного керуючого - заявника, не розглядається до завершення перевірки діяльності арбітражного керуючого.»;

3) у пункті 11 слово «документи» замінити словами «оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів»;

4) у пункті 12 слово «документи» замінити словами «оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів»;

5) у додатку 1 до Порядку:

доповнити додаток після слів «Міністерство юстиції України» знаком та словами «/ міжрегіональне управління Міністерства юстиції України»;

доповнити Повідомлення про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого новим абзацом третім такого змісту:

«

Строк тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого

__________________________________________________________________________

                                           (зазначається у разі можливості визначення строку)

».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим.

3. У Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 06 грудня 2019 року № 3928/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2019 року за № 1228/34199:

1) у розділі I:

у пункті 1 слова «всіх фізичних осіб, які отримали в установленому порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та діяльність яких не зупинена» замінити словами «арбітражних керуючих»;

2) у розділі II:

в абзаці третьому пункту 4 слово «трьох» замінити словом «п’яти»;

абзац другий пункту 16 після слів «керівник територіального органу Мін’юсту» доповнити знаком та словами «/ заступник керівника територіального органу Мін’юсту»;

доповнити пункт 19 новим абзацом такого змісту:

«Місцем проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинена на строк понад 30 днів, є місцезнаходження органу контролю.»;

у пункті 23 слова «керівник структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства,» замінити словами «керівник територіального органу Мін’юсту / заступник керівника територіального органу Мін’юсту»;

в абзаці третьому пункту 28 слова «керівника структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства,» замінити словами «керівника територіального органу Мін’юсту / заступник керівника територіального органу Мін’юсту»;

3) у розділі IV:

у пункті 8:

в абзаці третьому слово «безпідставне» виключити, а після слова «ненадання» доповнити абзац словами «без поважних причин»;

абзац четвертий після слів «арбітражним керуючим» доповнити словами «без поважних причин»;

в абзаці п’ятому слово «безпідставна» виключити, а після слів «арбітражного керуючого» доповнити абзац словами «без поважних причин»;

4) у пункті 11 розділу VI:

в абзаці другому слова «Розпорядження, який долучається до Акта перевірки» замінити словами «розпорядження про усунення виявлених порушень (додаток 11) (далі - Висновок про виконання розпорядження), який підписує керівник структурного підрозділу Мін’юсту чи керівник територіального органу Мін’юсту / заступник керівника територіального органу Мін’юсту або особа, яка виконує його обов’язки»;

доповнити пункт новими абзацами третім-п’ятим такого змісту:

«Висновок про виконання розпорядження не пізніше ніж на третій робочий день після його підписання надається особисто арбітражному керуючому чи його представнику за довіреністю, що посвідчується особистим підписом арбітражного керуючого чи його представника, або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням за рахунок коштів органу контролю на адресу контори (офісу) арбітражного керуючого та електронною поштою.

Висновок про виконання розпорядження вважається належним чином врученим арбітражному керуючому за умови, якщо він особисто чи його представник за довіреністю отримав Висновок про виконання розпорядження або він був надісланий йому органом контролю у спосіб, визначений абзацом другим цього пункту. Докази надсилання Висновку про виконання розпорядження арбітражному керуючому є невід’ємною частиною матеріалів перевірки та зберігаються в органі контролю, який склав Висновок про виконання розпорядження.

Висновок про виконання розпорядження долучається до Акта перевірки.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом шостим;

5) додаток 1 до Порядку після слів «керівник територіального органу Мін’юсту» доповнити знаком та словами « / заступник керівника територіального органу Мін’юсту»;

6) у додатках 3, 4 до Порядку слова «керівник структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства» замінити словами «керівник територіального органу Мін’юсту / заступник керівника територіального органу Мін’юсту»;

7) додатки 9, 10 до Порядку після слів «керівник територіального органу Мін’юсту» доповнити знаком та словами « / заступник керівника територіального органу Мін’юсту»;

8) доповнити Порядок новим додатком 11 такого змісту:

«

Додаток 11

до Порядку здійснення контролю

за діяльністю арбітражних керуючих

(пункт 11 розділу VI)

ВИСНОВОК

про виконання розпорядження про усунення виявлених порушень

».

Директор

Директорату правосуддя

та кримінальної юстиції

О. Олійник


Документи та файли

Сигнальний документ — f494854n83.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.05.2020 — 2020 р., № 35, стор. 126, стаття 1182, код акта 98941/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -