<<
>>

НАКАЗ від 25.09.2019 № 2993/5 "Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих". Мін'юст України. 2019

Документ актуальний на 22.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2019  № 2993/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2019 р.

за № 1068/34039

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 1517/5 від 24.04.2020

№ 4201/5 від 23.11.2021}

Відповідно до статті 22 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих, що додається.

2. Установити, що Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), утворена наказом Міністерства юстиції України від 13 травня 2015 року № 139/7 «Про утворення Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)», здійснює свої повноваження до формування Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих після проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України відповідно до законодавства України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 81/5 «Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 112/22644 (із змінами).

4.

Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М.Б.) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих.

6. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

25 вересня 2019 року № 2993/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2019 р.

за № 1068/34039

ПОЛОЖЕННЯ

про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих

1. Це Положення визначає порядок утворення при Мін’юсті як державному органі з питань банкрутства Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (далі - Комісія), її завдання, функції та засади діяльності.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Кодексом України з процедур банкрутства, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін’юсту.

3. Основним завданням Комісії є розгляд питань та прийняття рішень щодо притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подання структурного підрозділу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту), саморегулівної організації арбітражних керуючих (далі - саморегулівна організація) про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності;

у разі надходження звернень фізичних і юридичних осіб щодо діяльності арбітражних керуючих направляє відповідні звернення на перевірку до структурного підрозділу Мін’юсту чи саморегулівної організації;

приймає рішення про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення на підставі подання структурного підрозділу Мін’юсту чи саморегулівної організації про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності (далі - подання).

5. До складу Комісії входять сім осіб, три з яких призначаються наказом Міністра юстиції України або особою, яка виконує його обов’язки, а чотири - з’їздом арбітражних керуючих України.

6. Строк повноважень членів Комісії становить два роки.

З метою формування нового складу Комісії саморегулівна організація за два місяці до закінчення строку повноважень членів Комісії, встановленого абзацом першим цього пункту, надає Мін’юсту чотири кандидатури, призначені з’їздом арбітражних керуючих України.

Члени Комісії продовжують здійснювати свої повноваження до формування нового складу Комісії.

7. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються наказом Мін’юсту.

8. Очолює Комісію голова - Міністр юстиції України або визначена ним відповідальна особа Мін’юсту.

Заступник голови Комісії обирається з числа її членів за пропозицією голови Комісії на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

Секретар Комісії призначається головою Комісії з числа її членів - працівників Мін’юсту.

9. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, розподіляє обов’язки між її членами.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

10. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії, інформаційну взаємодію та організацію документообігу між Комісією та структурним підрозділом Мін’юсту.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4201/5 від 23.11.2021}

11. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

12. Для участі у засіданні Комісії запрошується арбітражний керуючий, стосовно якого розглядатиметься подання, який має право давати додаткові пояснення по суті питання.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

У разі необхідності для участі у засіданні Комісії, на якому розглядатиметься подання, внесене структурним підрозділом Мін’юсту або саморегулівною організацією за результатами перевірки діяльності арбітражного керуючого, підставою для проведення якої була заява або скарга фізичної або юридичної особи, може бути запрошений відповідний заявник або скаржник, який може давати додаткові пояснення по суті питання.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

Для участі у засіданні Комісії, на якому розглядатиметься звернення фізичної або юридичної особи щодо діяльності арбітражного керуючого, може бути запрошений заявник, розгляд звернення якого включено до порядку денного засідання Комісії.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

Комісія може прийняти рішення без участі арбітражного керуючого, заявника або скаржника у засіданні Комісії.

{Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

13. Структурний підрозділ Мін’юсту повідомляє не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення засідання членів Комісії, арбітражних керуючих, стосовно яких розглядатимуться подання, заявників або скаржників про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Мін’юсту, а також надає/надсилає членам Комісії необхідні матеріали.

Повідомлення про дату, час і місце проведення засідання Комісії додатково надсилається структурним підрозділом Мін’юсту арбітражним керуючим, які запрошуються для участі у засіданні Комісії, заявникам або скаржникам простим поштовим відправленням.

14. Засідання Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п’яти її членів.

15. Засідання Комісії проводить її голова.

16. Комісія приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а у разі відсутності голови Комісії - заступника голови Комісії.

17. Рішення, що приймаються Комісією, оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії протягом двох робочих днів після цього засідання.

Протокол засідання Комісії складається в стислій формі та має містити перелік членів Комісії, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, інформацію про голосування членами Комісії та прийняте рішення за кожним питанням порядку денного засідання. До протоколу додається перелік осіб, які брали участь у засіданні.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

18. Комісія може в межах своїх повноважень одержувати необхідну інформацію від територіальних органів Мін’юсту, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

Запит щодо надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, готує та надсилає структурний підрозділ Мін’юсту на підставі відповідного протоколу засідання Комісії.

19. Член Комісії має право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід’ємною частиною.

20. Член Комісії зобов’язаний:

особисто брати участь у роботі Комісії;

особисто брати участь у засіданнях Комісії;

{Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням.

21. Члена Комісії може бути виключено з її складу до закінчення строку його повноважень у разі:

неналежного виконання членом Комісії своїх обов’язків;

відкликання члена Комісії, призначеного з’їздом арбітражних керуючих України;

звільнення члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України або особою, яка виконує його обов’язки, із займаної посади;

заміни члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України або особою, яка виконує його обов’язки;

тимчасового зупинення права на здійснення діяльності або припинення діяльності арбітражного керуючого - члена Комісії.

Рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень з підстав, передбачених абзацами другим, шостим цього пункту, приймається шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.

У разі прийняття рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень Комісія шляхом направлення витягу з відповідного протоколу її засідання повідомляє Мін’юст або саморегулівну організацію про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

Одночасно з відкликанням члена Комісії, призначеного з’їздом арбітражних керуючих України, саморегулівна організація надає Мін’юсту кандидатуру нового члена Комісії для включення його до складу Комісії на заміну відкликаного.

22. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу) з таких підстав:

він є членом сім’ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається подання або звернення;

стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість члена Комісії.

За наявності зазначених підстав член Комісії заявляє самовідвід або відвід члену Комісії заявляє голова чи інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити арбітражний керуючий, щодо якого розглядається подання, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об’єктивності.

Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається до Комісії у письмовій формі. Голова Комісії зобов’язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід. Член Комісії, якому заявлено відвід, може дати пояснення з приводу відводу.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу). У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим.

23. Строк внесення структурним підрозділом Мін’юсту чи саморегулівною організацією на розгляд Комісії подання, його розгляду Комісією та прийняття Комісією рішення щодо застосування дисциплінарного стягнення не може перевищувати двох місяців з дня виявлення проступку та одного року з дня його вчинення.

24. Розгляд подання на засіданні Комісії починається із заслуховування доповіді члена Комісії, який попередньо вивчав таке подання, після чого заслуховуються інші члени Комісії, арбітражний керуючий, заявник чи скаржник, які беруть участь у засіданні, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

25. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються ступінь вини арбітражного керуючого, тяжкість вчиненого ним дисциплінарного проступку, а також те, чи застосовувалися раніше до нього дисциплінарні стягнення.

26. За результатами розгляду питання порядку денного Комісія приймає рішення про:

застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення на підставі подання структурного підрозділу Мін’юсту чи саморегулівної організації;

відхилення подання структурного підрозділу Мін’юсту чи саморегулівної організації;

ініціювання проведення структурним підрозділом Мін’юсту або територіальним органом Мін’юсту чи саморегулівною організацією позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, якщо із заяви, скарги або подання вбачається необхідність проведення додаткового контролю;

скасування висновків акта планової або позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого у разі, якщо Комісією встановлено невідповідність таких висновків вимогам законодавства;

ініціювання проведення структурним підрозділом Мін’юсту або територіальним органом Мін’юсту планової перевірки діяльності арбітражного керуючого у разі скасування висновків акта планової перевірки у зв’язку з їх невідповідністю вимогам законодавства;

відмову в задоволенні звернення фізичної або юридичної особи щодо діяльності арбітражного керуючого;

виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 24.04.2020}

27. Протокол засідання Комісії протягом трьох робочих днів з дня його підписання направляється до структурного підрозділу Мін’юсту для забезпечення виконання рішення Комісії.

У разі прийняття Комісією рішення про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення до протоколу засідання Комісії додається подання Комісії про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення, в якому зазначається вид дисциплінарного стягнення.

У разі прийняття Комісією рішення про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення у вигляді тимчасового зупинення діяльності арбітражного керуючого у поданні Комісії зазначається строк, на який зупинено діяльність арбітражного керуючого.

28. Структурний підрозділ Мін’юсту протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного протоколу засідання Комісії повідомляє про прийняте Комісією рішення арбітражного керуючого, щодо якого розглядалось подання, заявника чи скаржника, на підставі заяви або скарги якого здійснювалась перевірка діяльності арбітражного керуючого або розгляд заяви якого щодо діяльності арбітражного керуючого було включено до порядку денного засідання Комісії, саморегулівну організацію або територіальний орган Мін’юсту, який проводив перевірку діяльності арбітражного керуючого, шляхом надіслання листа за підписом керівника структурного підрозділу Мін’юсту або особи, яка виконує його обов’язки.

29. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Комісії здійснює Мін’юст.

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

О. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.10.2019 — 2019 р., № 80, стор. 233, стаття 2763, код акта 96361/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -