<<
>>

НАКАЗ від 25.09.2019 № 2994/5 "Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих". Мін'юст України. 2019

Документ актуальний на 22.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2019  № 2994/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2019 р.

за № 1067/34038

Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

Відповідно до статті 15 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих, що додається.

2. Установити, що Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), утворена наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2013 року № 1266/5 «Про персональний склад Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)», здійснює свої повноваження до формування Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих після проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України відповідно до законодавства України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 80/5 «Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 111/22643 (із змінами).

4. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5.

Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М.Б.) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.

6. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

25 вересня 2019 року № 2994/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2019 р.

за № 1067/34038

ПОЛОЖЕННЯ

про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

1. Це Положення визначає порядок утворення при Мін’юсті як державному органі з питань банкрутства Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (далі - Комісія), її завдання, функції та засади діяльності.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Кодексом України з процедур банкрутства, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін’юсту.

3. Основним завданням Комісії є перевірка спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

затверджує перелік питань автоматизованого анонімного тестування для складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

розглядає висновок структурного підрозділу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту), щодо відповідності осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, вимогам, встановленим Кодексом України з процедур банкрутства, та документи, що подаються для допуску таких осіб до складення кваліфікаційного іспиту;

формує та затверджує графік складення кваліфікаційних іспитів особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

проводить кваліфікаційні іспити осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

затверджує результати кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

розглядає скарги щодо результатів кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

5. До складу Комісії входять сім осіб, три з яких призначаються наказом Міністра юстиції України, а чотири - з’їздом арбітражних керуючих України.

6. Строк повноважень членів Комісії становить два роки.

З метою формування нового складу Комісії після закінчення строку повноважень членів Комісії, встановленого абзацом першим цього пункту, саморегулівна організація арбітражних керуючих за два місяці до закінчення строку повноважень членів Комісії надає Мін’юсту чотири кандидатури, призначені з’їздом арбітражних керуючих України.

7. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються наказом Мін’юсту.

8. Очолює Комісію голова - Міністр юстиції України або визначена ним відповідальна особа Мін’юсту.

Заступник голови Комісії обирається з числа її членів за пропозицією голови Комісії на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

Секретар Комісії призначається головою Комісії з числа її членів - працівників Мін’юсту.

9. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, розподіляє обов’язки між її членами, дає доручення членам Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

10. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії.

11. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

12. Структурний підрозділ Мін’юсту не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення засідання повідомляє членів Комісії та осіб, що беруть участь у засіданні, про дату, час та місце його проведення.

13. Засідання Комісії є відкритим та вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п’яти її членів.

14. Засідання Комісії проводить її голова.

15. Комісія приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

16. Обговорення питань, що розглядаються під час засідання Комісії, і рішення, що приймаються Комісією, оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії протягом двох робочих днів після цього засідання.

Протокол засідання Комісії має містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Комісією рішення.

Протоколи засідань Комісії зберігаються у структурному підрозділі Мін’юсту.

17. Комісія може в межах своїх повноважень одержувати необхідну інформацію від головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

Запит щодо надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, готує та надсилає структурний підрозділ Мін’юсту на підставі відповідного протоколу засідання Комісії.

18. Член Комісії має право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід’ємною частиною.

19. Член Комісії зобов’язаний:

брати участь у роботі Комісії;

бути присутнім на засіданнях Комісії;

не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;

виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови Комісії.

20. Члена Комісії може бути виключено з її складу до закінчення строку його повноважень у разі:

неналежного виконання членом Комісії своїх обов’язків;

відкликання члена Комісії, призначеного з’їздом арбітражних керуючих України;

звільнення члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України, із займаної посади;

заміни члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України;

тимчасового зупинення права на здійснення діяльності або припинення діяльності арбітражного керуючого - члена Комісії.

Рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень приймається шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.

У разі прийняття рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень Комісія шляхом направлення відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Мін’юст або саморегулівну організацію арбітражних керуючих про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

Одночасно з відкликанням члена Комісії, призначеного з’їздом арбітражних керуючих України, саморегулівна організація надає Мін’юсту кандидатуру нового члена Комісії для включення його до складу Комісії на заміну відкликаного.

21. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу) з таких підстав:

він є членом сім’ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;

стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість члена Комісії.

За наявності зазначених підстав член Комісії заявляє самовідвід або відвід члену Комісії заявляє голова чи інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання або якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об’єктивності.

Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається до Комісії у формі письмової заяви. Голова Комісії зобов’язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.

Член Комісії, якому заявлено відвід, може дати пояснення з приводу відводу.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу). У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим.

22. Скарга щодо результату складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, розглядається Комісією на її засіданні протягом місяця з дня надходження скарги.

23. За результатами розгляду питання порядку денного Комісія приймає рішення про:

допуск або відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

затвердження графіка складення кваліфікаційних іспитів особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

затвердження переліку питань автоматизованого анонімного тестування для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

відхилення або задоволення скарги щодо результатів складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

рекомендування Мін’юсту видати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого в установленому законодавством порядку особі, скаргу якої щодо результатів складення кваліфікаційного іспиту було задоволено.

24. Протоколи засідання Комісії у триденний строк, крім випадку, передбаченого пунктом 25 цього Положення, направляються до структурного підрозділу Мін’юсту для забезпечення виконання її рішень.

25. Комісія за результатами кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, у десятиденний строк рекомендує Мін’юсту шляхом направлення до структурного підрозділу Мін’юсту відповідного протоколу її засідання видати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого в установленому законодавством порядку особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит.

26. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Комісії здійснює Мін’юст.

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

О. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.10.2019 — 2019 р., № 80, стор. 237, стаття 2764, код акта 96362/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -