<<
>>

НАКАЗ від 25.09.2019 № 2994/5 "Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих". Мін'юст України. 2019

Документ актуальний на 22.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2019  № 2994/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2019 р.

за № 1067/34038

Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 1921/5 від 10.06.2020

№ 3327/5 від 20.09.2021

№ 4201/5 від 23.11.2021}

Відповідно до статті 15 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих, що додається.

2. Установити, що Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), утворена наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2013 року № 1266/5 «Про персональний склад Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)», здійснює свої повноваження до формування Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих після проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України відповідно до законодавства України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 80/5 «Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 111/22643 (із змінами).

4.

Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М.Б.) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.

6. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

25 вересня 2019 року № 2994/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2019 р.

за № 1067/34038

ПОЛОЖЕННЯ

про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

1. Це Положення визначає порядок утворення при Мін’юсті як державному органі з питань банкрутства Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (далі - Комісія), її завдання, функції та засади діяльності.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Кодексом України з процедур банкрутства, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін’юсту.

3. Основним завданням Комісії є перевірка спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє та затверджує перелік питань автоматизованого анонімного тестування для складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3327/5 від 20.09.2021}

розглядає висновок структурного підрозділу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту), щодо відповідності осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, вимогам, встановленим Кодексом України з процедур банкрутства, та документи, що подаються для допуску таких осіб до складення кваліфікаційного іспиту;

формує та затверджує графік складення кваліфікаційних іспитів особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

проводить кваліфікаційні іспити осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

затверджує результати кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

розглядає скарги щодо результатів кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

5. До складу Комісії входять сім осіб, три з яких призначаються наказом Міністра юстиції України, а чотири - з’їздом арбітражних керуючих України.

6. Строк повноважень членів Комісії становить два роки.

З метою формування нового складу Комісії після закінчення строку повноважень членів Комісії, встановленого абзацом першим цього пункту, саморегулівна організація арбітражних керуючих за два місяці до закінчення строку повноважень членів Комісії надає Мін’юсту чотири кандидатури, призначені з’їздом арбітражних керуючих України.

Члени Комісії продовжують здійснювати свої повноваження до формування нового складу Комісії.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3327/5 від 20.09.2021}

7. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються наказом Мін’юсту.

8. Очолює Комісію голова - Міністр юстиції України або визначена ним відповідальна особа Мін’юсту.

Заступник голови Комісії обирається з числа її членів за пропозицією голови Комісії на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

Секретар Комісії призначається головою Комісії з числа її членів - працівників Мін’юсту.

9. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, розподіляє обов’язки між її членами, дає доручення членам Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

10. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії, інформаційну взаємодію та організацію документообігу між Комісією та структурним підрозділом Мін’юсту.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4201/5 від 23.11.2021}

11. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

12. Структурний підрозділ Мін’юсту не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення засідання повідомляє членів Комісії та осіб, що беруть участь у засіданні, про дату, час та місце його проведення.

13. Засідання Комісії є відкритим та вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п’яти її членів.

14. Засідання Комісії проводить її голова.

15. Комісія приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

16. Обговорення питань, що розглядаються під час засідання Комісії, і рішення, що приймаються Комісією, оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії протягом двох робочих днів після цього засідання.

Протокол засідання Комісії має містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Комісією рішення.

Протоколи засідань Комісії зберігаються у структурному підрозділі Мін’юсту.

17. Комісія може в межах своїх повноважень одержувати необхідну інформацію від територіальних органів Мін’юсту, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

Запит щодо надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, готує та надсилає структурний підрозділ Мін’юсту на підставі відповідного протоколу засідання Комісії.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020}

18. Член Комісії має право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід’ємною частиною.

19. Член Комісії зобов’язаний:

брати участь у роботі Комісії;

бути присутнім на засіданнях Комісії;

не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;

виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови Комісії.

20. Члена Комісії може бути виключено з її складу до закінчення строку його повноважень у разі:

неналежного виконання членом Комісії своїх обов’язків;

відкликання члена Комісії, призначеного з’їздом арбітражних керуючих України;

звільнення члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України, із займаної посади;

заміни члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України;

тимчасового зупинення права на здійснення діяльності або припинення діяльності арбітражного керуючого - члена Комісії.

Рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень приймається шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.

У разі прийняття рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень Комісія шляхом направлення відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Мін’юст або саморегулівну організацію арбітражних керуючих про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

Одночасно з відкликанням члена Комісії, призначеного з’їздом арбітражних керуючих України, саморегулівна організація надає Мін’юсту кандидатуру нового члена Комісії для включення його до складу Комісії на заміну відкликаного.

21. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу) з таких підстав:

він є членом сім’ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;

стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість члена Комісії.

За наявності зазначених підстав член Комісії заявляє самовідвід або відвід члену Комісії заявляє голова чи інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання або якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об’єктивності.

Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається до Комісії у формі письмової заяви. Голова Комісії зобов’язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.

Член Комісії, якому заявлено відвід, може дати пояснення з приводу відводу.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу). У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим.

22. Скарга щодо результату складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, розглядається Комісією на її засіданні протягом місяця з дня надходження скарги.

23. За результатами розгляду питання порядку денного засідання Комісія приймає рішення про:

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020}

допуск або відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

затвердження графіка складення кваліфікаційних іспитів особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

затвердження переліку питань автоматизованого анонімного тестування для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

відхилення або задоволення скарги щодо результатів складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

рекомендування Мін’юсту видати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого в установленому законодавством порядку особі, скаргу якої щодо результатів складення кваліфікаційного іспиту було задоволено;

виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень.

{Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020}

Комісія може приймати інші рішення, пов’язані з виконанням покладених на неї завдань.

{Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020}

24. Протоколи засідання Комісії у триденний строк, крім випадку, передбаченого пунктом 25 цього Положення, направляються до структурного підрозділу Мін’юсту для забезпечення виконання її рішень.

25. Комісія за результатами кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, у десятиденний строк рекомендує Мін’юсту шляхом направлення до структурного підрозділу Мін’юсту відповідного протоколу її засідання видати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого в установленому законодавством порядку особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит.

26. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Комісії здійснює Мін’юст.

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

О. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.10.2019 — 2019 р., № 80, стор. 237, стаття 2764, код акта 96362/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -