<<
>>

НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021

Документ актуальний на 24.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2021  № 307/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 січня 2021 р.

за № 110/35732

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до статей 65-70, 94-99, 123, 124, 127, 129-137 Кримінально-виконавчого кодексу України, підпункту 2-5 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Висоцьку О.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

27 січня 2021 року № 307/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 січня 2021 р.

за № 110/35732

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. Абзац п’ятий пункту 8.2 розділу VIII Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269, викласти в такій редакції:

«щоденник індивідуальної роботи із засудженим (для неповнолітніх - щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім);».

2. У Положенні про відділення соціально-психологічної служби, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395:

1) у розділі І:

пункти 8-13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14, 15 вважати відповідно пунктами 8, 9;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Соціально-виховна та психологічна робота із засудженими здійснюється відповідно до індивідуальних програм, які складаються за результатами медичного обстеження, психодіагностики і психолого-педагогічного вивчення, кримінологічної, кримінально-правової характеристики, оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення та реалізуються за допомогою програм диференційованого виховного впливу.

Ступінь виправлення засуджених визначається з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення та стану реалізації індивідуальної програми соціально-виховної роботи із засудженим.

Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення проводиться згідно з методичними рекомендаціями, визначеними Міністерством юстиції України.

З метою контролю результатів реалізації індивідуальних програм роботи із засудженими, фіксації соціально-виховних та психологічних заходів ведуться у кримінально-виконавчих установах - Щоденник індивідуальної роботи із засудженим (додаток 1), у виховних колоніях - Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (додаток 2).»;

2) у розділі II:

доповнити розділ новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Організовувати та проводити інформаційні години із засудженими відділення.».

У зв’язку з цим пункти 2-10 вважати відповідно пунктами 3-11;

в абзаці другому пункту 5 слова «користуватися дисциплінарними повноваженнями» замінити словами «застосовувати заходи заохочення і стягнення у випадках»;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Звертатися до керівництва виправної колонії з клопотанням щодо переведення до дільниці ресоціалізації засуджених, які тримаються у дільниці посиленого контролю, після виконання такими засудженими спеціальної індивідуальної програми.»;

3) у розділі III:

у пункті 8 слова «Піклуватися про стан» замінити словами «Стежити за станом»;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Брати участь у здійсненні оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, на основі якої складати спільно із засудженим індивідуальну програму соціально-виховної та психологічної роботи протягом строку відбування покарання.

У період відбування покарання засудженими вивчати їх особистість, не рідше ніж один раз на шість місяців переглядати оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, на основі якої вносити зміни до індивідуальної програми соціально-виховної роботи із засудженим.

Для вирішення питання щодо переведення засуджених у виправних колоніях, слідчих ізоляторах до інших структурних дільниць, позачергово проводити оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, за результатами якої вносити зміни до індивідуальної програми соціально-виховної роботи із засудженим.»;

доповнити розділ новим пунктом 12 такого змісту:

«12. Щоквартально здійснювати оцінювання поведінки засуджених та надавати пропозиції адміністрації установи для прийняття вмотивованого рішення про доцільність або недоцільність застосування до засуджених заходів заохочення.».

У зв’язку з цим пункти 12-29 вважати відповідно пунктами 13-30;

пункт 17 виключити.

У зв’язку з цим пункти 18-30 вважати відповідно пунктами 17-29;

у пункті 18 слова «ради колективу засуджених відділення та» виключити;

пункт 23 виключити.

У зв’язку з цим пункти 24-29 вважати відповідно пунктами 23-28;

пункт 26 викласти в такій редакції:

«26. Щоквартально подавати звіт заступнику начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи про виконання плану роботи.»;

4) у розділі IV:

у назві розділу слово «Документування» замінити словами «Службова документація»;

у пункті 1:

в абзаці першому слова після слова «ведення» доповнити словами «та зберігання»;

у підпункті 1 слова «та психологічної роботи із засудженими» замінити словами «роботи із засудженими та заповнених форм оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення»;

підпункт 5 виключити;

5) у додатках до Положення:

додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

у відмітці додатку 2 цифри «14» замінити на цифру «8»;

у додатку 3:

у розділі III:

у пункті 2 слова «застосованих правами начальника (заступника) установи,» виключити;

у пункті 3 слова «начальником (заступником начальника) установи» виключити;

у пункті 4:

слова «Визнано злісними порушниками установленого порядку» замінити словами «Кількість засуджених, які злісно порушують установлений порядок»;

у підпункті 4.1 слова «здійснено порушень злісними порушниками» замінити словами «кількість злісних порушень установленого порядку відбування покарання»;

у підпункті 4.2 слова «є злісними порушниками» замінити словами «злісно порушили установлений порядок відбування покарання»;

пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим, пункти 6-7 вважати відповідно пунктами 5-6;

у пункті 5 слова «начальником (заступником начальника) установи» виключити;

пункт 6 виключити;

у розділі IV:

у заголовку розділу слова «злісних порушників режиму» замінити словами «засуджених, які злісно порушують установлений порядок»;

у графах 4, 6 слова «як злісного порушника режиму відбування покарання» виключити;

у заголовку розділу VI слово «режиму» замінити словами «установленого порядку»;

розділ VII виключити;

додаток 5 виключити.

3. У розділі II Положення про дільницю карантину, діагностики і розподілу засуджених, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1864/24396:

1) абзац шостий пункту 8 викласти в такій редакції:

«початок проведення оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення та визначення цілей і заходів проведення з ними соціально-виховної роботи.»;

2) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. На підставі отриманих даних начальник дільниці КДіР заповнює:

розділи І-IV Щоденника індивідуальної роботи із засудженим, наведеного в додатку 1 до Положення про відділення соціально-психологічної служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395;

розділ І оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення.»;

3) у пункті 14 цифри «VI» замінити цифрами «ХI».

4. У Положенні про самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1865/24397:

1) у розділі І:

у пункті 1 слова «в установах виконання покарань» замінити словами «та засуджених, які залишені для роботи з господарського обслуговування, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Організаційними формами самодіяльних організацій засуджених є рада колективу засуджених установи, ради колективів засуджених відділень соціально-психологічної служби, самодіяльні секції засуджених, редакції теле- та радіостудій.»;

2) розділ II викласти в такій редакції:

«ІІ. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі у відділенні соціально-психологічної служби

1. Відділення соціально-психологічної служби (далі - відділення) організаційно поділяється на певну кількість ланок (бригад) залежно від специфіки виробничого процесу та проживання засуджених на три ланки (бригади), а у виховних колоніях - на групи, які формуються за принципом група-клас.

У кожній ланці (бригаді) з числа засуджених, які характеризуються позитивно, обирається ланковий (бригадир), кандидатура якого затверджується начальником установи за поданням начальника цеху (майстра) за погодженням з начальником відділення.

2. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі у відділенні складаються з ради колективу та самодіяльних секцій.

3. Рада колективу засуджених відділення обирається щороку на зборах засуджених відділення у складі голови та членів ради, відповідальних за напрями роботи.

4. Діяльність ради колективу засуджених відділення спрямовує начальник відділення.

5. До складу ради колективу засуджених відділення входять керівники самодіяльних секцій та ланкові (бригадири).

6. Раду колективу засуджених відділення очолює голова, який обирається на загальних зборах засуджених з числа осіб, які позитивно характеризуються.

Кандидатура голови ради колективу засуджених відділення затверджується начальником установи за спільним поданням начальника відділення та методично-виховної ради установи.

Голова ради колективу засуджених відділення призначається, як правило, на посаду старшого днювального відділення.

7. Не можуть бути обраними до складу ради колективу засуджених відділення особи, які злісно порушують вимоги режиму відбування покарання. Зі складу ради колективу засуджених виключаються особи, які допустили злісні порушення режиму тримання.

8. Рада колективу засуджених відділення зобов’язана:

розвивати активну діяльність засуджених, організовувати виконання ними постійних і разових доручень;

надавати допомогу новоприбулим засудженим у період їх адаптації до умов відбування покарання;

сприяти формуванню у засуджених правомірної поведінки та попередженню конфліктів, надавати громадську оцінку порушенням засудженими встановленого режиму відбування покарання;

залучати засуджених до роботи в самодіяльних секціях;

аналізувати і спрямовувати діяльність ланок (бригад) на виконання виробничих завдань;

аналізувати роботу і спрямовувати діяльність секцій на виконання планових заходів;

виконувати рішення загальних зборів членів самодіяльних організацій засуджених відділень і ради колективу установи.

9. Засідання ради колективу засуджених відділення проводиться не менше одного разу на місяць.

10. Рішення ради колективу засуджених відділення фіксуються в Журналі обліку роботи ради колективу засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток), який зберігається протягом двох років у робочому приміщенні начальника відділення у металевій шафі або сейфі.»;

3) розділ III доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

«1. Рада колективу засуджених установи є дорадчим органом з питань розвитку у засуджених корисної ініціативи, соціальної активності, здорових міжособистісних стосунків, участі у вирішенні питань організації праці, навчання, дозвілля, побуту, розвитку корисних соціальних зв’язків тощо.».

У зв’язку з цим пункти 1, 2 вважати відповідно пунктами 2, 3;

4) доповнити Положення додатком, що додається.

5. У Типових посадових обов’язках психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1866/24398:

1) пункт 5 розділу II викласти в такій редакції:

«5. Участь у проведенні оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення для визначення цілей і заходів проведення з засудженими соціально-виховної роботи.»;

2) у розділі V:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Вивчати засуджених та осіб, взятих під варту, які прибули до установ виконання покарань або слідчих ізоляторів, складати їх психологічну характеристику та надавати рекомендації персоналу установи щодо роботи з ними.»;

у пункті 5 після слова «засуджених» доповнити словами «та осіб, взятих під варту,»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У межах своєї компетенції брати участь у:

проведенні оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення;

реалізації складеної на основі оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення індивідуальної програми соціально-виховної та психологічної роботи із засудженим;

реалізації програм диференційованого виховного впливу на засуджених.»;

у пункті 17 слово «щомісяця» замінити словом «щоквартально»;

3) у розділі VI:

у назві розділу слова «Документування діяльності» замінити словами «Службова документація»;

у пункті 1:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) Журналу обліку роботи із засудженими (особами, взятими під варту), які потребують підвищеного контролю з боку персоналу установи, та результатів індивідуальної роботи з ними (додаток 2);»;

у підпункті 4 після слова «засуджених» доповнити словами «(осіб, взятих під варту)»;

4) додатки 1-4 викласти у новій редакції, що додаються.

6. У Порядку складення досудової доповіді, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 січня 2017 року № 200/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 121/29989:

1) у підпункті 2 пункту 3 розділу III та абзаці третьому пункту 4 розділу IV слово «визначену» замінити словами «проведену згідно з методичними рекомендаціями, визначеними Міністерством юстиції України,»;

2) у додатку 3 до Порядку після слів «для складення» доповнити словами «/ознайомлення з текстом».

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Додаток 1

до Положення про відділення

соціально-психологічної служби

(пункт 8 розділу І)

ЩОДЕННИК

індивідуальної роботи із засудженим


Додаток

до Положення про самодіяльні

організації засуджених

до позбавлення волі

(пункт 10 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ

обліку роботи ради колективу засуджених відділення соціально-психологічної служби

№ ________ ______________________________

(найменування установи)

№ з/п

Дата

засідання

Порядок денний

Прийняте рішення

Результат виконання

Підпис голови ради колективу засуджених

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

до Типових посадових обов’язків

психолога установи виконання

покарань та слідчого ізолятора

(підпункт 2 пункту 1 розділу VI)

ЖУРНАЛ

обліку індивідуальної роботи із засудженими (особами, взятими під варту) та наданих персоналу установи рекомендацій

№ з/п

Дата проведення заходів

Прізвище, ім’я, по батькові засудженого (особи, взятої під варту)

№ від ділення (камери)

Ініціатор звернення

Причина звернення

Зміст роботи

Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, якій надано рекомендації

Короткий зміст наданих рекомендацій персоналу установи

Примітка (контроль за виконанням рекомендацій)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3


Додаток 2

до Типових посадових обов’язків

психолога установи виконання

покарань та слідчого ізолятора

(підпункт 3 пункту 1 розділу VI)

ЖУРНАЛ

обліку роботи із засудженими (особами, взятими під варту), які потребують підвищеного контролю з боку персоналу установи, та результатів індивідуальної роботи з ними

№ з/п

Дата проведення заходів

Прізвище, ім’я, по батькові засудженого (особи, взятої під варту)

№ відділення (камери)

Назва профілактичного обліку (наприклад, схильний до самогубства, схильний до агресії тощо)

Зміст роботи

Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, якій надано рекомендації

Короткий зміст наданих рекомендацій персоналу установи

Примітка (контроль за виконанням рекомендацій)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3


Додаток 3

до Типових посадових обов’язків

психолога установи виконання

покарань та слідчого ізолятора

(підпункт 4 пункту 1 розділу VI)

ЖУРНАЛ

обліку психологічного вивчення засуджених (осіб, взятих під варту), які прибули до установи

№ з/п

Дата проведення заходів

Прізвище, ім’я, по батькові засудженого (особи, взятої під варту)

Дата прибуття засудженого (особи, взятої під варту) до установи

Зміст роботи

Результати вивчення

Рекомендації щодо розподілу та працевлаштування

Результати розподілу

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3


Додаток 4

до Типових посадових обов’язків

психолога установи виконання

покарань та слідчого ізолятора

(підпункт 5 пункту 1 розділу VI)

ЖУРНАЛ

обліку індивідуальних та групових занять з психокорекції із засудженими (особами, взятими під варту)

№ з/п

Дата проведення заходів

Прізвище, ім’я, по батькові засудженого (особи, взятої під варту)

№ відділення (камери)

Заходи

Зміст роботи

Результати проведеної роботи

індивідуальні

групові

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3


Документи та файли

Сигнальний документ — f502942n159.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.02.2021 — 2021 р., № 11, стор. 241, стаття 497, код акта 102884/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -