<<
>>

НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 12.03.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2022  № 280/5/41

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 лютого 2022 р.

за № 124/37460

Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Відповідно до статті 12 розділу III Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про захист персональних даних», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (далі - Порядок), що додається.

2. Визначити адміністраторами обміну інформацією, які забезпечують і здійснюють технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей, державне підприємство «Національні інформаційні системи» та Державну податкову службу України.

3. До запровадження інформаційної взаємодії згідно з Порядком, затвердженим цим наказом, Міністерству юстиції України забезпечити разом з Державною податковою службою України проведення ідентифікації та верифікації осіб, відомості щодо яких містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі відомостей, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

4.

Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр юстиції України

Д. Малюська

Міністр фінансів України

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

В.о. Голови Державної податкової служби України

О. Вискуб

Т. Кірієнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України,

Міністерства фінансів України

31 січня 2022 року № 280/5/41

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 лютого 2022 р/

за № 124/37460

ПОРЯДОК

електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, підпункту 2-2 пункту 3, підпунктів 2, 3 пункту 6 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 61 пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723, Порядку проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків на запити суб’єктів інформаційних відносин, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 листопада 2015 року № 1007, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2015 року за № 1443/27888 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12 травня 2021 року № 258), з метою удосконалення механізмів ідентифікації фізичних осіб під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії та загальні правила подання суб’єктами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, нотаріусами та особами, уповноваженими на прийняття та видачу документів (далі - суб’єкт подання запиту) запитів щодо проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичних осіб даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр), сформованих за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), та надання Державною податковою службою України відповідей на такі запити. Запити формуються та подаються на етапі прийняття заяв для проведення реєстраційних дій.

4. Державне підприємство «Національні інформаційні системи», яке є адміністратором Державного реєстру прав, забезпечує за допомогою Державного реєстру прав передачу до Державної податкової служби України запитів, сформованих суб’єктами подання запиту.

5. Один запит формується щодо однієї фізичної особи та містить:

1) відомості про суб’єкта подання запиту, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) відомості про фізичну особу, щодо якої сформовано запит, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

6. Державна податкова служба України забезпечує перевірку даних та передачу відповідей на запити суб’єктів подання запиту через адміністратора Державного реєстру прав - державне підприємство «Національні інформаційні системи».

7. Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер та дату відповіді на запит;

номер, дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;

результат обробки запиту.

8. Ведення електронних журналів запитів та відповідей здійснюють державне підприємство «Національні інформаційні системи» та Державна податкова служба України.

9. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

10. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

11. Перелік відомостей, структура та формат даних, що передаються та приймаються в рамках інформаційної взаємодії, строки їх передачі, процедури взаємодії інформаційних систем визначаються Міністерством юстиції України та Державною податковою службою України та оформлюються договорами про інформаційну взаємодію, підготовленими відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357, або окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

12. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, адміністратори обміну інформацією зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

13. Під час автоматизованого обміну інформацією адміністратори обміну інформацією упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

14. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами подання запиту виключно з метою реалізації ними повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту

приватного права

Міністерства юстиції України

О. Ференс

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи Міністерства фінансів

України

Ю. Конюшенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.02.2022 — 2022 р., № 10, стор. 298, стаття 575, код акта 109897/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2022 № 1310/5 "Деякі питання доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру приватних виконавців України у період воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -