<<
>>

НАКАЗ від 31.12.2020 № 4591/5 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 28.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2020  № 4591/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 січня 2021 р.

за № 15/35637

Про затвердження Змін до Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Відповідно до статей 13, 30, 31, 36, 41 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 10 Закону України «Про пробацію», підпункту 2-6 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 року № 272/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2019 року за № 120/33091, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Висоцьку О.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України

Голова Державної міграційної служби України

Заступник Міністра соціальної політики України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Національної поліції України

Заступник Генерального прокурора України

Голова Державної податкової служби України

Голова Державної прикордонної служби України

Голова Верховного Суду

Т. Слюз

М. Соколюк

Б. Лебедцов

А. Аваков

І. Клименко

Г. Мамедов

О. Любченко

С. Дейнеко

В. Данішевська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України від

31 грудня 2020 року № 4591/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 січня 2021 р.

за № 15/35637

ЗМІНИ

до Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

1. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці дев’ятому слово «здійснює» замінити словом «проводить»;

в абзаці десятому після слова «здійснює» доповнити словами «спільно із службами у справах дітей»;

в абзаці чотирнадцятому слово «щокварталу» замінити словами «раз на три місяці»;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«погоджує виїзд за межі України засудженим особам, яким встановлено законом або покладено судом обов’язок не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;»;

в абзаці вісімнадцятому слова «одного разу на квартал» замінити словами «ніж раз на три місяці, стосовно засуджених осіб, яким заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації»;

2) у пункті 2:

в абзаці сьомому слова «зокрема інформування соціальних служб,» замінити словами «зокрема, шляхом повідомлення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади для організації проведення оцінювання потреб дитини / сім’ї у соціальних послугах, а також інформування»;

в абзаці дев’ятому після слів «у справах дітей,» доповнити словами «структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади,».

2. У розділі IV:

1) у главі 2:

в абзаці п’ятому пункту 2 слова «опікунами чи піклувальниками, або іншими повнолітніми близькими родичами чи членами сім’ї, або представниками органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебувають неповнолітні засуджені особи (далі - представники)» замінити словами «іншими законними представниками»;

в абзаці восьмому пункту 7 слово «представників» замінити словами «батьків, а у разі їх відсутності - інших законних представників»;

в абзаці першому пункту 8 слово «правопорушення» замінити словами «порушення громадського порядку»;

2) у главі 3:

пункт 2 після слів «цього Порядку» доповнити словами «, після роз’яснення засудженій особі порядку та умов відбування покарання»;

в абзаці першому пункту 4 слова «з дня поставлення на облік засудженої особи» замінити словами «після роз’яснення засудженій особі порядку та умов відбування покарання»;

3) главу 4 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Про зміну місця проживання засуджені особи повідомляють уповноважений орган з питань пробації до їх зміни або протягом трьох днів після зміни у письмовій формі.».

3. У розділі VI:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 7 слова «строк для їх надання» замінити словами «10 днів для їх подання»;

пункт 8 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У разі застосування покарання до особи, для якої ця діяльність не є професійною, то повідомлення, зазначене в абзаці першому цього пункту, за її місцем роботи не надсилається, і запис до трудової книжки не вноситься.»;

в абзаці третьому пункту 9 слово «фіскальної» замінити словом «податкової»;

пункт 11 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі наявності у трудовій книжці засудженого до ЗЗПД запису про заборону обіймати посади або займатися певною професійною діяльністю, власник підприємства, установи, організації інформується уповноваженим органом з питань пробації про відсутність необхідності повторно вносити такий запис.»;

2) у главі 2:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі ухилення засудженого до ЗЗПД від відбування покарання уповноважений орган з питань пробації надсилає до територіального органу Національної поліції України подання про притягнення до кримінальної відповідальності за формою, наведеною у додатку 29 до цього Порядку, копії судового рішення, пояснення засудженого до ЗЗПД та інших матеріалів, що свідчать про ухилення або порушення умов і порядку відбування покарання.»;

у пункті 4 після слова «розслідування» доповнити словами «та судового розгляду»;

3) у пункті 1 глави 4:

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

«вчинення кримінального правопорушення до постановлення вироку, за яким засуджений перебуває на обліку - за наявності рішення суду із застосуванням частини четвертої статті 70 КК України що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

після абзацу сьомого доповнити пункт новими абзацами восьмим, дев’ятим такого змісту:

«звільнення від покарання або пом’якшення санкції статті - за наявності копії відповідного судового рішення із застосуванням частини третьої статті 74 КК України, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання відповідно до статті 80 КК України - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

в абзаці десятому після слова «померлим» доповнити словами «, повідомлення органів державної реєстрації актів цивільного стану про внесення актового запису про смерть».

4. У розділі VII:

1) у главі 2:

у пункті 3:

в абзаці першому слова «надає», «інформацію» замінити відповідно словами «подає», «документи»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі відсутності таких документів засудженому до ГР надається 10 днів для їх подання, про що зазначається у поясненні.»;

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Засудженим до ГР роз’яснюється, що залежно від графіку роботи на основній роботі вони можуть звернутися до керівника за місцем роботи про надання щорічної відпустки, відпустки за власний рахунок або про скорочення робочого часу на період відбування громадських робіт.»;

у пункті 9 слова «пенсійного віку», «або копії пенсійного посвідчення» замінити відповідно словами «віку та за наявності страхового стажу, встановлених статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» / віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»», «, копії пенсійного посвідчення або копії посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»»;

2) у главі 3:

в абзаці першому пункту 2 слово «систематичне» виключити;

в абзаці сьомому пункту 3 після слова «розслідування» доповнити словами «та судового розгляду»;

3) у главі 5:

у пункті 1:

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

«вчинення кримінального правопорушення до постановлення вироку, за яким засуджений перебуває на обліку - за наявності рішення суду із застосуванням частини четвертої статті 70 КК України що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;

після абзацу сьомого доповнити пункт новими абзацами восьмим - десятим такого змісту:

«звільнення від покарання або пом’якшення санкції статті - за наявності копії відповідного судового рішення із застосуванням частини третьої статті 74 КК України, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання відповідно до статті 80 КК України - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання осіб, визнаних особами з інвалідністю першої або другої групи, вагітних жінок, осіб, які досягли віку та за наявності страхового стажу, встановлених статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» / віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п’ятнадцятим;

в абзаці дванадцятому після слова «померлим» доповнити словами «, повідомлення органів державної реєстрації актів цивільного стану про внесення актового запису про смерть»;

в абзаці п’ятнадцятому після слова «здійснюється» доповнити словами «не пізніше»;

у пункті 2 слова «У день закінчення строку покарання у виді громадських робіт, а при звільненні за іншими підставами, визначеними у пункті 1 цієї глави,- не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідних документів» замінити словами «Не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідних документів, які свідчать про відбуття громадських робіт або підтверджують інші підстави, визначені у пункті 1 цієї глави,».

5. У розділі VIII:

1) пункт 12 глави 2 викласти в такій редакції:

«12. Стосовно засудженого до ВР, який після винесення судового рішення досяг віку та за наявності страхового стажу, встановлених статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» / віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», а також засудженої до ВР жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації протягом трьох діб з моменту отримання копії пенсійного посвідчення, копії посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», або медичного висновку надсилає до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений до ВР відбуває покарання, клопотання, особову справу, завірену копію пенсійного посвідчення, завірену копію посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», або завірену копію медичного висновку про звільнення такого засудженого від відбування покарання відповідно до частини другої статті 57 КК України, при цьому до вирішення зазначеного питання судом відбування покарання призупиняється.»;

2) в абзаці четвертому пункту 8 глави 3 слово «щокварталу» замінити словом «щомісяця»;

3) у главі 4:

пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-10 вважати відповідно пунктами 7-9;

у пункті 7 слово «фіскальної» замінити словом «податкової»;

4) в абзаці другому пункту 8 глави 5 після слова «України» доповнити словами «та під час судового розгляду»;

5) у пункті 1 глави 7:

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«вчинення кримінального правопорушення до постановлення вироку, за яким засуджений перебуває на обліку - за наявності рішення суду із застосуванням частини четвертої статті 70 КК України що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:

«звільнення від покарання або пом’якшення санкції статті - за наявності копії відповідного судового рішення із застосуванням частини третьої статті 74 КК України, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання відповідно до статті 80 КК України - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, непрацездатних осіб, осіб, що досягли віку та за наявності страхового стажу, встановлених статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» / віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» - за наявності відповідного рішення суду, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому після слова «померлим» доповнити словами «, повідомлення органів державної реєстрації актів цивільного стану про внесення актового запису про смерть».

6. У розділі IХ:

1) у пункті 10 глави 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«відмова жінки від дитини, передання дитини до будинку дитини, дитячого будинку або інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти, дитячого будинку-інтернату;»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«ухилення жінки від виконання батьківських обов’язків,»;

2) в абзаці другому пункту 1 глави 2 слово «представників» замінити словами «батьків, а у разі їх відсутності - інших законних представників»;

3) у главі 4:

у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«відмова жінки від дитини, передання дитини до будинку дитини;»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«ухилення жінки від виконання батьківських обов’язків;»;

в абзаці першому пункту 4 слова «дитячий будинок», «виховання дитини, догляду за нею» замінити відповідно словами «будинок дитини», «виконання батьківських обов’язків»;

4) у пункті 1 глави 5:

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«вчинення кримінального правопорушення до постановлення вироку, за яким засуджений перебуває на обліку - за наявності рішення суду із застосуванням частини четвертої статті 70 КК України що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим;

після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами одинадцятим, дванадцятим такого змісту:

«звільнення від покарання або пом’якшення санкції статті - за наявності копії відповідного судового рішення із застосуванням частини третьої статті 74 КК України, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання відповідно до статті 80 КК України - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому після слова «померлими» доповнити словами «повідомлення органів державної реєстрації актів цивільного стану про внесення актового запису про смерть або»;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«пересилання судового рішення стосовно військовослужбовця - за наявності підтверджуючого документа про проходження військової служби особою, звільненою від відбування покарання з випробуванням.».

У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

7. У розділі Х:

1) в абзаці першому пункту 1 після злів «з дня» доповнити словами «встановлення факту»;

2) у пункті 6 після слів «у розшук» доповнити словами «або повідомлення територіального органу Національної поліції із зазначенням номеру та дати заведення розшукової справи».

8. У пункті 10 глави 2 розділу ХI:

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

«вчинення кримінального правопорушення до постановлення вироку, за яким засуджений перебуває на обліку - за наявності рішення суду із застосуванням частини четвертої статті 70 КК України що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

після абзацу сьомого доповнити пункт новими абзацами восьмим - одинадцятим такого змісту:

«звільнення від покарання або пом’якшення санкції статті - за наявності копії відповідного судового рішення із застосуванням частини третьої статті 74 КК України, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання відповідно до статті 80 КК України - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання за хворобою - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання осіб, визнаних особами з інвалідністю першої або другої групи, вагітних жінок, осіб, які досягли віку та за наявності страхового стажу, встановлених статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» / віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленим відбитком гербової печатки суду;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим.

9. У додатках до Порядку:

1) у додатках 5-7 слова «прізвище, ініціали», «рік народження» замінити відповідно словами «прізвище, ім’я, по батькові», «число, місяць, рік народження»;

2) у розділі II додатку 24 слова «обов’язок, покладений судом», «результат виконання» замінити відповідно словами «обов’язок, визначений законом та покладений судом», «результат виконання/періодичність»;

3) додаток 27 викласти у новій редакції, що додається;

4) у додатку 32 слова «розпорядження від «___» ____________ 20___ р. № ________» замінити словами «судового рішення від «___» ____________ 20___ р. ________ суду (№ судової справи _____)»;

5) додаток 34 викласти у новій редакції, що додається;

6) у додатку 46 слова «КВК України» замінити словами «КК України».

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Додаток 27

до Порядку здійснення нагляду

та проведення соціально-виховної

роботи із засудженими до покарань,

не пов’язаних з позбавленням волі

(пункт 8 глави 1 розділу VI)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 34

до Порядку здійснення нагляду

та проведення соціально-виховної

роботи із засудженими до покарань,

не пов’язаних з позбавленням волі

(пункт 6 глави 2 розділу VII)

ГРАФІК

виходу на роботу засудженого(ї) до громадських робіт

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

Період роботи: з ________________ по ________________ 20___ р.

Число, місяць, рік

Кількість годин за графіком

Години праці

Об’єкти

Види робіт

1

2

3

4

5

Графік склав

________________________

(посада)

_____________________________

(підпис) (власне ім’я та прізвище)

«___» _____________________ р.

Керівник підприємства

____________

(підпис)

________________________

(власне ім’я та прізвище)

«____» _________________  _______ р.

ПОГОДЖЕНО

______________________________

(посада, найменування

уповноваженого органу

з питань пробації)

_____________________________________

_____________________________________

___________

(підпис)

____________________________

(власне ім’я та прізвище)


Документи та файли

Сигнальний документ — f502173n165.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.01.2021 — 2021 р., № 4, стор. 711, стаття 262, код акта 102599/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -