<<
>>

проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 23.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

28 листопада 2022 року № 5298/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2022 р.

за № 1500/38836

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги

I. Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурсний відбір), з метою включення їх до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Реєстр).

2. Рішення про проведення конкурсного відбору приймається Координаційним центром з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр).

Зазначене рішення повинно містити: період проведення конкурсного відбору, назву дистанційного курсу, що має пройти медіатор до початку першого етапу конкурсного відбору, посилання на адресу вебсторінки, створеної для подачі медіатором документів для участі у конкурсному відборі, а також мінімальні оцінки за кожним етапом конкурсу та підсумкову оцінку медіатора, достатні для його включення до Реєстру, іншу необхідну інформацію.

3. Рішенням про проведення конкурсного відбору також затверджується план-графік проведення конкурсного відбору, в якому зазначають строки:

оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

подання документів медіаторами для участі в конкурсному відборі;

проходження медіаторами, які подаються на участь у конкурсному відборі, дистанційного курсу, що має пройти медіатор до початку конкурсного відбору;

надсилання Координаційним центром секретарю відповідної комісії з відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - комісія), сканованих копій документів, які подав медіатор для участі у конкурсі, та результатів проходження дистанційного курсу;

проведення конкурсного відбору (кожного з етапів) згідно з пунктами 3-5 розділу V цього Порядку;

оприлюднення результатів конкурсного відбору.

4.

У разі неможливості проведення окремих етапів конкурсного відбору, зокрема у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, Координаційний центр має право прийняти рішення про зупинення проведення конкурсу, внаслідок чого перебіг строків, визначених планом-графіком, зупиняється, про що не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення повідомляється медіаторам на вказану ними адресу електронної пошти.

5. Координаційний центр приймає рішення про повторне проведення конкурсного відбору (окремих його етапів) відповідно до цього Порядку в разі:

відсутності претендентів для участі у конкурсному відборі;

коли не відібрано жодного з медіаторів за результатами проведення конкурсу;

порушення порядку проведення конкурсного відбору.

II. Комісія

1. Конкурсний відбір проводить(ять) комісія(ї), у складі не менше п’яти осіб з числа медіаторів, представників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Координаційного центру, а також Міністерства юстиції України, органів прокуратури, адвокатури, суддів, об’єднання медіаторів, юридичних вищих навчальних закладів, громадських об’єднань, міжнародних організацій, суб’єктів, що забезпечують проведення медіації, суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підготовку медіаторів та ведуть реєстри своїх випускників (за їх згодою).

Комісія(ї) утворюється(ються) з урахуванням кількості поданих медіаторами заяв на участь у конкурсному відборі.

2. Рішення про затвердження персонального складу комісії(й) приймається директором Координаційного центру за поданням керівника структурного підрозділу Координаційного центру, відповідального за впровадження медіації системою надання безоплатної правової допомоги. Головою та секретарем комісії визначаються працівники Координаційного центру. Секретар має право голосу.

Під час проведення конкурсу можуть бути присутні спостерігачі.

3. Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах і не можуть брати участі у конкурсі.

4. Комісія:

забезпечує розгляд документів, надісланих медіаторами та проведення індивідуальних співбесід з медіаторами;

перевіряє відповідність документів, поданих медіатором на підтвердження статусу медіатора, відповідно до вимог, установлених Законом України «Про медіацію». З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених медіатором, комісія може звертатися із запитами до органів державної влади, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань;

оцінює медіаторів за критеріями, визначеними цим Порядком;

приймає рішення у зв’язку з проведенням конкурсного відбору, а також щодо проведення своїх засідань дистанційно в режимі відеоконференції. Рішення комісії оформляються відповідними протоколами, що підписуються усіма членами комісії, які були присутні на відповідному засіданні або брали участь в оцінюванні медіаторів під час конкурсного відбору. Протоколи можуть бути створені в електронній формі з накладенням кваліфікованих електронних підписів усіх членів комісії, які були присутні на відповідному засіданні або брали участь в оцінюванні медіаторів під час проведення конкурсного відбору;

розглядає скарги та звернення від медіаторів, які беруть участь у конкурсному відборі;

інформує Координаційний центр про порушення порядку проведення конкурсного відбору;

забезпечує відкритість та прозорість проведення конкурсу, запобігання конфлікту інтересів під час його проведення, захист персональних даних та до моменту завершення конкурсу - конфіденційність результатів оцінювання медіаторів:

про відсутність конфлікту інтересів та нерозголошення результатів оцінювання медіаторів члени комісії подають заяву на ім’я голови комісії за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

про наявність конфлікту інтересів члени комісії подають заяву на ім’я голови комісії за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

здійснює інші повноваження щодо організації та проведення конкурсного відбору згідно з цим Порядком.

5. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань.

Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Засідання комісії можуть проводитись дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості.

Організація та проведення засідань комісії дистанційно в режимі відеоконференції здійснюється у загальному порядку. Технічне забезпечення проведення засідань комісії дистанційно в режимі відеоконференції здійснюється Координаційним центром.

Засідання комісії, що проводиться дистанційно в режимі відеоконференції, є правомочним, якщо на ньому в режимі відеоконференції, що дає змогу одночасно бачити та чути всіх учасників засідання комісії, присутні члени комісії в кількості не менш як двох третин її складу.

6. Координаційний центр здійснює організаційне забезпечення роботи комісії(й).

III. Оголошення про проведення конкурсного відбору

1. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції України та системи надання безоплатної правової допомоги, поширюється через інформаційні канали комунікації зацікавлених сторін.

2. В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються такі відомості:

підстава для проведення конкурсного відбору;

перелік документів, необхідних для участі у конкурсному відборі;

спосіб та строки подачі документів для участі у конкурсному відборі;

дата (термін) і місце проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер телефону, адреса електронної пошти та інші контактні дані осіб, які забезпечують зв’язок з медіаторами.

IV. Подання документів для участі у конкурсному відборі та проходження дистанційного курсу

1. Медіатори, які мають намір взяти участь у конкурсному відборі, подають з використанням кваліфікованого електронного підпису через зазначену в оголошенні про проведення конкурсного відбору вебсторінку заяву про участь у конкурсному відборі за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, та скановані копії таких документів:

1) усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України / спеціальний статус, визначеного Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», чи паспортного документа іноземця;

2) диплома про вищу освіту;

3) сертифіката(ів), що підтверджує(ють) проходження до набрання чинності Законом України «Про медіацію» навчання базовим навичкам медіатора (медіації) та додатка(ів) до нього (за наявності), або сертифіката, що підтверджує проходження відповідно до Закону України «Про медіацію» базової підготовки медіатора та додатка до нього з переліком компонентів програми навчання і набутих компетентностей. До сканованих копій сертифікатів та додатків до них, виданих іноземною мовою, додається переклад на українську мову.

До сертифіката(ів) щодо проходження базової підготовки медіатора відповідно до Закону України «Про медіацію» додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або інший документ, що підтверджує навчання медіатора суб’єктом освітньої діяльності;

4) резюме за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

5) двох рекомендаційних листів від медіатора та/або об’єднання медіаторів, та/або суб’єкта забезпечення проведення медіації, та/або клієнта(ів);

6) мотиваційного листа з описом готовності надавати послуги з медіації суб’єктам права на безоплатну правову допомогу (до однієї сторінки);

За достовірність відомостей, що містяться у надісланих медіатором копіях документів, відповідальність несе медіатор.

2. Координаційний центр забезпечує перевірку наявності надісланих медіаторами документів та у разі відповідності їх вимогам, установленим пунктом 1 цього розділу, не пізніше трьох робочих днів надсилає на вказану ними адресу електронної пошти повідомлення, у якому зазначає посилання для проходження дистанційного курсу.

У разі невідповідності копій документів вимогам, установленим пунктом 1 цього розділу, Координаційний центр не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів надсилає на адресу електронної пошти медіатора відповідне повідомлення.

Медіатор може повторно подати документи для участі в конкурсному відборі до моменту завершення строку подання документів, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

3. Проходження медіаторами дистанційного курсу здійснюється у строк, зазначений у плані-графіку.

Доступ до проходження медіаторами дистанційного курсу забезпечує Координаційний центр.

Дистанційний курс містить перевірочні тестові завдання, результат проходження яких формується автоматично.

Протягом трьох днів після закінчення встановленого строку для проходження дистанційного курсу Координаційний центр надсилає секретарю комісії з використанням засобів електронного зв’язку результати проходження дистанційного курсу за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, та скановані копії документів, поданих медіаторами. У разі коли медіатор не зареєструвався для проходження дистанційного курсу або не повністю пройшов його, внаслідок чого результат проходження дистанційного курсу не було сформовано, Координаційний центр зазначає таку інформацію під час надіслання результатів комісії.

V. Проведення конкурсного відбору

1. До участі у конкурсному відборі допускаються медіатори, які до набрання чинності Законом України «Про медіацію» пройшли навчання базовим навичкам медіатора (медіації) обсягом не менше 48 годин, що підтверджується відповідними сертифікатами або пройшли базову підготовку медіатора, проведену суб’єктом освітньої діяльності за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання, що включає теоретичну підготовку і відпрацювання практичних навичок та після підтвердження набутих компетентностей отримали сертифікат базової підготовки медіатора, що відповідає вимогам Закону України «Про медіацію», мають вищу освіту, скановані копії документів та результати проходження дистанційного курсу яких були надіслані секретарю комісії Координаційним центром.

2. У разі встановлення комісією факту подання медіатором документів, що містять недостовірні відомості, непроходження медіатором дистанційного курсу він за рішенням комісії не допускається до участі у конкурсному відборі, про що секретар комісії інформує медіатора з використанням засобів електронного зв’язку протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

3. Конкурсний відбір проводиться двома етапами.

4. На першому етапі комісія розглядає надіслані Координаційним центром скановані копії документів медіатора та на підставі інформації, що міститься у зазначених документах, оцінює медіатора за критерієм наявності або відсутності рішення про притягнення медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики, а також враховує результат проходження медіатором дистанційного курсу за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

5. На другому етапі конкурсного відбору, що проходить у формі індивідуальної співбесіди з медіатором, комісія оцінює медіатора за критеріями мотивації до надання послуг з медіації суб’єктам права на безоплатну правову допомогу, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити ситуаційні приклади ведення переговорів, вміння представити ситуаційні приклади проведення підготовчих заходів до медіації та проведення медіації, а також компетенцій медіатора.

Під час проходження співбесіди медіатор пред’являє оригінал документа, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 розділу IV цього Порядку.

За рішенням комісії співбесіда може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції за наявності технічної можливості.

Перед проходженням співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції медіатор пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус чи паспортний документ іноземця, що дає змогу ідентифікувати цього медіатора.

6. Для оцінювання медіаторів за кожним з критеріїв застосовується п’ятибальна шкала.

Під час формування оцінки медіатора за результатами конкурсного відбору, у тому числі кожного з його етапів, застосовуються коефіцієнти питомої ваги критеріїв оцінювання (Кi), а саме:

0,20 - результат проходження дистанційного курсу;

0,05 - наявність або відсутність рішення про притягнення медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики;

0,15 - мотивація до надання послуг з медіації суб’єктам права на безоплатну правову допомогу;

0,10 - комунікабельність;

0,10 - емоційна врівноваженість;

0,10 - вміння представити ситуаційні приклади досвіду ведення переговорів;

0,10 - вміння представити ситуаційні приклади досвіду проведення підготовчих заходів до медіації та проведення медіації;

0,20 - компетенції медіатора.

Оцінка з урахуванням питомої ваги критерію (ОКi) розраховується шляхом множення оцінки, виставленої комісією за відповідним критерієм (Oi), на відповідний коефіцієнт питомої ваги критерію (Кi) з округленням до сотих.

7. За результатами оцінювання за критерієм наявності або відсутності рішення про притягнення медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики виставляються такі бали:

5 балів - у разі, якщо медіатор протягом останнього року до дати оголошення конкурсного відбору не притягався до відповідальності за недотримання норм професійної етики;

1 бал - у разі притягнення медіатора протягом останнього року до дати оголошення конкурсного відбору до відповідальності за недотримання норм професійної етики.

8. За критерієм результату проходження дистанційного курсу медіатор оцінюється комісією залежно від кількості правильних відповідей на питання тестового завдання дистанційного курсу з виставлянням таких балів:

5 балів - 25 і більше правильних відповідей;

4 бали - від 17 до 24 правильних відповідей;

3 бали - від 10 до 17 правильних відповідей;

2 бали - від 3 до 10 правильних відповідей;

1 бал - 2 і менше правильних відповідей.

9. Підсумкова оцінка медіатора за результатами першого етапу конкурсного відбору (ΣОКіI) розраховується шляхом додавання оцінок за кожним із критеріїв, обчислених з урахуванням питомої ваги (ОКі).

10. У разі якщо підсумкова оцінка за результатами першого етапу конкурсного відбору:

є нижчою за мінімальну оцінку, установлену в прийнятому Координаційним центром рішенні про проведення конкурсного відбору,- за рішенням комісії такий медіатор не допускається до участі в другому етапі конкурсного відбору;

відповідає або є вищою за мінімальну оцінку, установлену в прийнятому Координаційним центром рішенні про проведення конкурсного відбору,- за рішенням комісії такий медіатор допускається до участі в другому етапі конкурсного відбору.

11. За заявою медіатора, який з поважної причини не може (не зміг) взяти участь в співбесіді, комісія своїм рішенням може призначити її проведення в інший день у межах визначеного терміну проведення конкурсного відбору.

12. У разі проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції канал зв’язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з медіатором будь-яким доступним способом, у тому числі технічними засобами електронних комунікацій.

Під час проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції технічні засоби та/або технології, що використовуються, повинні забезпечувати належну якість зображення та звуку.

13. Оцінювання медіатора за кожним критерієм під час проведення співбесіди здійснюється членами комісії індивідуально після обговорення рівня відповідності критерію на засіданні комісії за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

Оцінка виставляється у балах з урахуванням таких рівнів відповідності критерію:

5 балів - повна відповідність критерію;

4 бали - високий рівень;

3 бали - середній рівень;

2 бали - низький рівень;

1 бал - дуже низький рівень.

14. Під час оцінювання медіатора за критерієм мотивації до надання послуг з медіації суб’єктам права на безоплатну правову допомогу враховується зміст мотиваційного листа, а також береться до уваги участь або членство медіатора в об’єднаннях медіаторів та/або громадських організаціях, діяльність яких пов’язана із захистом прав людини.

15. Під час оцінювання медіатора за критерієм комунікабельності враховується здатність медіатора до:

налагодження взаємодії з клієнтами та іншими заінтересованими сторонами;

недопущення дискримінації при спілкуванні стосовно будь-кого із суб’єктів права на безоплатну правову допомогу;

вміння слухати та чітко, логічно, зрозуміло, тактовно й аргументовано формулювати думки.

16. Під час оцінювання медіатора за критерієм емоційної врівноваженості враховується здатність медіатора:

ефективно діяти у нестандартних ситуаціях, зберігати спокій, швидко реагувати на ознаки кризової ситуації та запобігати негативним наслідкам;

витримувати значне робоче навантаження;

володіти собою у складних ситуаціях, в умовах стресу чи невизначеності, управляти власними емоціями, розуміти їх причини та наслідки.

17. Під час оцінювання вміння медіатора представити ситуаційні приклади ведення переговорів, проведення підготовчих заходів до медіації та проведення медіації, а також компетенцій медіатора враховується наявність рекомендацій інших медіаторів, об’єднань медіаторів, суб’єктів забезпечення проведення медіації або клієнтів.

18. Під час оцінювання медіатора за результатами другого етапу конкурсу за кожним із критеріїв підсумовуються оцінки всіх членів комісії, які брали участь у проведенні співбесіди, за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку. Оцінка за кожним з критеріїв формується шляхом ділення відповідної сумарної оцінки на кількість членів комісії, які брали участь у співбесіді.

19. Підсумкова оцінка медіатора за результатами другого етапу конкурсу (ΣОКіII) розраховується шляхом додавання оцінок за кожним із критеріїв з урахуванням питомої ваги критерію (ОКі).

У разі якщо підсумкова оцінка за результатами другого етапу конкурсу є нижчою за мінімальну оцінку, установлену в прийнятому Координаційним центром рішенні про проведення конкурсу, за рішенням комісії медіатор вважається таким, що не пройшов другий етап конкурсу, про що секретар комісії інформує його шляхом надіслання повідомлення на відповідну адресу електронної пошти в перший робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення.

20. Підсумкова оцінка медіатора за результатами конкурсу формується шляхом додавання підсумкових оцінок за результатами першого та другого етапів конкурсу (ΣОКіI + ΣОКіII).

21. Рішення комісії про результати конкурсного відбору приймається на її засіданні більшістю голосів та затверджується протоколом засідання, форма якого встановлюється Координаційним центром, що містить дані про медіаторів, необхідні для включення їх до Реєстру, та результати проходження ними конкурсу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Зазначений протокол підписується, в тому числі з накладенням кваліфікованих електронних підписів відповідно до пункту 4 розділу II цього Порядку, протягом семи робочих днів після завершення конкурсу членами комісії, що брали участь в оцінюванні медіаторів.

22. Секретар комісії протягом двох робочих днів з дня підписання протоколу її засідання надсилає Координаційному центру для включення відомостей про медіаторів до Реєстру протокол в паперовому та електронному вигляді (скановану копію протоколу), а в разі створення протоколу в електронній формі з накладенням кваліфікованих електронних підписів - в електронній формі.

Протокол у паперовому вигляді повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані, кількість аркушів засвідчена підписом секретаря комісії.

23. Конкурсний відбір вважається таким, що завершився, з дня підписання комісією протоколу засідання комісії.

24. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції України, системи надання безоплатної правової допомоги та можуть бути оскаржені в порядку, установленому законодавством.

25. Протоколи рішень комісії, оціночні форми медіаторів та інші документи, створені під час проведення конкурсного відбору, зберігаються у Координаційному центрі протягом шести місяців.

Директор Директорату

правосуддя

та кримінальної юстиції

О. Олійник


Додаток 1

до Порядку проведення

конкурсного відбору медіаторів,

які залучаються центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(абзац дев’ятий пункту 4 розділу II)

ЗАЯВА

члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інтересів та зобов’язання щодо нерозголошення результатів оцінювання медіаторів

Додаток 2

до Порядку проведення

конкурсного відбору медіаторів,

які залучаються центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(абзац десятий пункту 4 розділу II)

ЗАЯВА

члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів

Додаток 3

до Порядку проведення

конкурсного відбору медіаторів,

які залучаються центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(пункт 1 розділу IV)

ЗАЯВА

про участь у конкурсному відборі медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Додаток 4

до Порядку проведення

конкурсного відбору медіаторів,

які залучаються центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

РЕЗЮМЕ


Додаток 5

до Порядку проведення

конкурсного відбору медіаторів,

які залучаються центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(абзац четвертий пункту 3 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ

проходження медіаторами дистанційного курсу

Додаток 6

до Порядку проведення

конкурсного відбору медіаторів,

які залучаються центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(пункт 4 розділу V)

ОЦІНКА МЕДІАТОРА

за результатами першого етапу конкурсу

Додаток 7

до Порядку проведення

конкурсного відбору медіаторів,

які залучаються центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(пункт 13 розділу V)

ОЦІНКА МЕДІАТОРА

за результатами другого етапу конкурсу

Додаток 8

до Порядку проведення

конкурсного відбору медіаторів,

які залучаються центрами з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

(пункт 18 розділу V)

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА МЕДІАТОРА

за результатами другого етапу конкурсного відбору та конкурсного відбору в цілому


Документи та файли

Сигнальний документ — f521700n151.docx
Сигнальний документ — f521700n152.docx
Сигнальний документ — f521700n159.docx
Сигнальний документ — f521700n154.docx
Сигнальний документ — f521700n155.docx
Сигнальний документ — f521700n156.docx
Сигнальний документ — f521700n157.docx
Сигнальний документ — f521700n158.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.12.2022 — 2022 р., № 93, стор. 264, стаття 5846, код акта 115162/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -