НАКАЗ від 06.03.2012 № 568 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України"Втрата чинності від 28.03.2017. МНС України. 2012

Документ актуальний на 05.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2012  № 568


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2012 р.
за № 439/20752

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 74 від 31.01.2017}

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, з метою забезпечення спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України, що додається.

2. Визначити Відділ взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра, відповідальним за взаємодію з Державним агентством України з управління зоною відчуження, Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України і Державною інспекцією техногенної безпеки України.

3.

Управлінню правового забезпечення (Поворозник Р.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Балога
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
06.03.2012  № 568


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2012 р.
за № 439/20752

ПОРЯДОК
взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України) з Державним агентством України з управління зоною відчуження, Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державною інспекцією техногенної безпеки України (далі - центральні органи) у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

1.2. Відповідальним за взаємодію із центральними органами є Відділ взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра (далі - Відділ взаємодії).

1.3. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики, а також ефективності її реалізації.

1.4. Керівники центральних органів забезпечують неухильне виконання покладених на ці центральні органи завдань.

1.5. Проекти відповідей на листи, інші документи, адресовані МНС України з питань, що належать до компетенції центрального органу, подаються до МНС України разом із супровідним листом за підписом керівника центрального органу або особи, яка виконує його обов'язки.

II. Підготовка центральними органами законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України

2.1. Підготовка центральними органами законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - проекти актів) здійснюється відповідно до їх компетенції, виходячи з предмета правового регулювання проектів актів.

2.2. Підготовка центральними органами проектів актів здійснюється у порядку, визначеному Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (із змінами) (далі - Регламент).

2.3. Проекти актів, розробниками яких є центральні органи, вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Міністром надзвичайних ситуацій України (далі - Міністр).

Центральні органи забезпечують підготовку та подання Міністрові матеріалів (виступів) до таких проектів актів для їх представлення на засіданні Кабінету Міністрів України.

2.4. Центральний орган надсилає завізований керівником органу проект акта разом із супровідним листом, пояснювальною запискою, а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів України) до МНС України для його погодження Міністром.

Свою позицію щодо проекту акта Міністр доводить до відома центрального органу шляхом надсилання листа, до якого в разі відсутності зауважень додається також завізований ним проект акта. Позиція Міністра доводиться до відома центрального органу через уповноважену ним особу шляхом надсилання листа за підписом такої особи.

У разі висловлення до проекту акта зауважень і пропозицій проект акта повертається центральному органу для його доопрацювання.

2.5. Центральний орган направляє проект акта на погодження до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром. Керівник центрального органу є відповідальним за вчасне погодження проекту акта із заінтересованими органами.

2.6. Погоджений із заінтересованими органами проект акта разом із супровідним листом та пакетом документів, передбачених Регламентом, проектом супровідного листа МНС України на Кабінет Міністрів України центральний орган подає до МНС України для внесення Міністром на розгляд Кабінету Міністрів України.

Супроводження проектів актів під час погодження із заінтересованими органами, проведення правової експертизи Міністерством юстиції України та під час їх розгляду в Кабінеті Міністрів України покладається на керівників центральних органів.

2.7. Якщо проект акта подано до МНС України з порушенням вимог Регламенту та цього Порядку, МНС України разом із супровідним листом повертає його на доопрацювання до центрального органу.

2.8. Центральний орган має забезпечити доопрацювання проекту акта у строк, який дозволить Міністру вчасно внести такий проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

2.9. У разі втрати актуальності проекту акта або з інших причин центральний орган забезпечує своєчасне інформування та подання до МНС України обґрунтованої пропозиції про його відкликання.

2.10. Супроводження поданого центральним органом проекту акта в апараті МНС України та узагальнення інформації щодо його погодження покладаються на Відділ взаємодії.

III. Підготовка центральними органами проектів нормативно-правових актів МНС України, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України

3.1. Підготовка центральними органами проектів нормативно-правових актів МНС України, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України (далі - проекти нормативно-правових актів), здійснюється відповідно до їх компетенції, виходячи з предмета правового регулювання проектів нормативно-правових актів.

3.2. Підготовка центральним органом проектів нормативно-правових актів здійснюється відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (із змінами) (далі - Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації).

3.3. Розроблений центральним органом та завізований його керівником і керівником юридичної служби проект нормативно-правового акта, у разі якщо він не містить положень та доручень, що поширюються на інші органи, і не підлягає погодженню з ними, подається разом із супровідним листом до МНС України. Також проект супровідного листа на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України разом із пакетом документів, передбачених Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, подається на розгляд і підпис Міністру.

3.4. У випадках, передбачених законодавством, або в разі наявності в проекті нормативно-правового акта положень та доручень, що поширюються на інші заінтересовані органи, проект нормативно-правового акта подається центральним органом для проведення процедури погодження із заінтересованими органами.

3.5. Проекти регуляторних нормативно-правових актів, які розробляються центральними органами, підлягають погодженню із спеціально уповноваженим органом у встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порядку та відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

3.6. Супроводження проектів нормативно-правових актів під час погодження із заінтересованими органами покладається на керівників центральних органів.

3.7. Погоджений із заінтересованими органами проект нормативно-правового акта подається разом із супровідним листом до МНС України, та проектом супровідного листа на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України разом із пакетом документів, передбачених Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, на розгляд та підпис Міністру.

3.8. У разі якщо поданий центральним органом на підпис Міністру проект нормативно-правового акта та матеріали до нього не відповідають вимогам цього Порядку, МНС України разом із супровідним листом повертає його центральному органу на доопрацювання.

Якщо в процесі доопрацювання проекту нормативно-правового акта вносяться істотні зміни, він підлягає повторному погодженню із заінтересованими органами.

Доопрацьований з урахуванням висловлених МНС України зауважень у встановлений ним термін проект нормативно-правового акта повторно направляється центральним органом на розгляд та підпис Міністру.

3.9. Центральний орган забезпечує подання підписаного Міністром нормативно-правового акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.10. Супроводження поданого центральним органом проекту нормативно-правового акта в апараті МНС України, узагальнення інформації щодо його погодження покладаються на Відділ взаємодії.

IV. Підготовка проектів наказів МНС України організаційно-розпорядчого характеру

4.1. Центральні органи розробляють проекти наказів МНС України організаційно-розпорядчого характеру (далі - проект наказу) за дорученням Міністра та подають їх до МНС України на розгляд Міністру.

4.2. У разі наявності зауважень та пропозицій МНС України доводить до відома центрального органу свою позицію щодо проекту наказу, розробленого центральним органом, шляхом надсилання листа.

4.3. Центральні органи враховують зауваження та пропозиції і повторно вносять проект наказу на розгляд до МНС України.

4.4. У разі відсутності зауважень та пропозицій проект наказу подається на підпис Міністру.

4.5. Супроводження поданого центральним органом проекту наказу в апараті МНС України, узагальнення інформації щодо його погодження покладаються на Відділ взаємодії.

V. Погодження центральними органами законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

5.1. Центральний орган опрацьовує законопроекти, проекти актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до центрального органу як до заінтересованого органу, та подає їх до МНС України для розгляду та погодження Міністром.

5.2. Позицію Міністра щодо законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до центрального органу як до заінтересованого органу, МНС України доводить до відома центрального органу шляхом надсилання листа для її обов'язкового доведення до відома розробника.

5.3. Погодження центральним органом законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України, які надійшли до нього як до заінтересованого органу, без урахування позиції Міністра не допускається.

VI. Визначення пріоритетів діяльності центральних органів

6.1. Центральні органи, їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління центральних органів, здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетами діяльності.

6.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері центральні органи подають до МНС України пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік.

Пропозиції центральних органів опрацьовуються в МНС України та подаються на погодження Міністру.

6.3. Центральні органи організовують свою роботу відповідно до річних планів та пріоритетних напрямів їх роботи.

6.4. Центральні органи формують річні плани роботи та подають МНС України для затвердження Міністром.

6.5. Плани роботи центральних органів повинні передбачати:

заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів роботи центральних органів, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів, і шляхи виконання покладених на них завдань;

заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МНС України, інших актів чинного законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра;

вирішення актуальних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у відповідній сфері;

участь представників центральних органів у конгресах, форумах, семінарах, нарадах, інших заходах (у тому числі міжнародних), проведення яких забезпечують центральні органи або де передбачена їх участь;

підбиття підсумків діяльності центральних органів за рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

включення питань щодо організації діяльності структурних підрозділів апарату центральних органів та їх територіальних органів з виконання актів чинного законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра;

підготовку пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів центральних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів.

6.6. У планах роботи центральні органи визначають відповідальних за виконання запланованих заходів (структурні підрозділи апарату центрального органу, територіальні органи центрального органу, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління центрального органу), а також строки їх виконання.

6.7. У разі потреби МНС України може включати до планів роботи центральних органів виконання інших заходів, необхідних для забезпечення ефективної реалізації державної політики у визначеній сфері.

6.8. Унесення змін до погоджених планів роботи центральних органів здійснюється за рішенням Міністра.

6.9. Центральні органи подають до МНС України звіти про виконання планів роботи центральних органів та покладених на них завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію щодо виконання покладених на центральні органи та їх територіальні органи завдань.

VII. Контроль за реалізацією центральними органами та їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, державної політики у відповідних сферах

7.1. МНС України здійснює контроль за виконанням покладених на центральні органи та їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління центральних органів, завдань та планів їх роботи, виконанням доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, доручень Міністра та дотриманням вимог цього Порядку.

7.2. МНС України здійснює контроль за діяльністю центральних органів шляхом проведення перевірок, за результатами яких може порушувати питання щодо проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності.

7.3. Рішення про проведення перевірок приймається Міністром шляхом видання наказу, у якому зазначаються склад комісії з проведення перевірки (далі - комісія), мета перевірки, дата початку та закінчення перевірки. Зазначеним наказом також затверджується план проведення перевірки.

7.4. МНС України письмово повідомляє центральні органи, їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, про проведення перевірок за десять днів до дати початку проведення. До листа додається копія наказу МНС України про проведення перевірки.

7.5. МНС України проводить перевірки без попереднього повідомлення центральних органів, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів, за наявності однієї з таких обставин:

виявлення недостовірної інформації в поданих центральними органами документах, у тому числі звітах про стан виконання планів роботи центральних органів;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення центральними органами, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, вимог законодавства;

неподання в установлений строк центральними органами звітності про виконання планів роботи центральних органів та покладених на них завдань;

систематичне порушення вимог виконавської дисципліни.

7.6. Строк проведення перевірок не повинен перевищувати десять робочих днів.

7.7. Перевірки проводяться з додержанням вимог чинного законодавства щодо запобігання розголошенню конфіденційної, таємної та службової інформації.

7.8. Під час проведення перевірок уповноважені посадові особи МНС України мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб та працівників центральних органів, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів, усні та письмові пояснення;

отримувати відповідно до чинного законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на центральні органи завдань та планів їх роботи;

відвідувати для здійснення контролю територіальні органи центральних органів, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління центральних органів;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених під час проведення попередніх перевірок.

7.9. За результатами перевірки комісія протягом п'яти робочих днів складає звіт, в якому фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та порушень із зазначенням термінів їх усунення.

7.10. Звіт підписується головою та членами комісії і подається для ознайомлення та підпису керівнику відповідного центрального органу.

7.11. У разі незгоди із викладеною у звіті інформацією керівник центрального органу зобов'язаний зробити відповідний письмовий запис.

7.12. Голова комісії інформує Міністра про результати проведення перевірки та подає йому на розгляд звіт.

7.13. Керівник центрального органу протягом трьох робочих днів після ознайомлення зі звітом затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки.

7.14. Керівник центрального органу в установлені у плані заходів строки інформує МНС України про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків та порушень.

7.15. За результатами перевірки комісією оцінюються факти, що є підставою для проведення відповідно до законодавства службового розслідування, та подаються Міністру пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно керівників центральних органів, їх заступників, працівників апарату центральних органів, керівників і працівників їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів.

7.16. Голова комісії за наявності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів, їх заступників, працівників апарату центральних органів, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів, подає на розгляд Міністра пропозиції щодо:

порушення перед Президентом України питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу та/або його заступників;

притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів, його територіальних органів, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів.

VIII. Скасування актів центрального органу

8.1. Якщо акти центрального органу або його територіальних органів не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, така інформація протягом трьох днів з дня виявлення зазначених обставин надається Міністру та за його рішенням порушується перед керівником центрального органу питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

8.2. Керівник центрального органу протягом трьох днів зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у п'ятиденний строк письмово повідомити МНС України.

8.3. Інформація про заходи, вжиті керівником центрального органу, його територіальними органами з метою приведення актів центрального органу у відповідність до Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших актів чинного законодавства, надається Міністру.

8.4. Якщо акт центрального органу, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам чинного законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, Міністр порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

8.5. Якщо акт територіального органу центрального органу, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України та іншим актам чинного законодавства, не скасовано в установлений Міністром строк, МНС України видає наказ про скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

IX. Порядок обміну інформацією між МНС України та центральними органами

9.1. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії центральні органи подають до МНС України:

а) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС України, розроблені центральними органами;

б) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до центрального органу як до заінтересованого органу, протягом двох робочих днів з дня їх надходження;

в) пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік до 01 грудня року, що передує звітному;

г) схвалений на засідання колегії проект річного плану роботи центрального органу до 10 грудня року, що передує звітному;

ґ) звіти про виконання планів роботи центрального органу та покладених на них завдань за попередній рік до 10 січня поточного року;

д) доповіді, інформаційні та інші матеріали у встановлені МНС України строки;

е) інформацію про стан виконання актів чинного законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України та доручень Міністра - щоквартально до 10-го числа місяця, що передує звітному;

є) інформацію про стан підготовки (погодження) проектів нормативно-правових актів, відповідальним (головним) виконавцем яких визначено центральний орган;

ж) інформацію за запитом Міністра чи його першого заступника, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра у встановлені ними строки;

з) інформацію про надзвичайні та резонансні події, що відбулися в центральному органі, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління центрального органу, не пізніше наступного дня після настання події;

и) проекти структури апарату центрального органу, проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центрального органу;

і) подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів центрального органу;

ї) пропозиції щодо преміювання керівників центрального органу та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром.

Інформацію та документи, що подаються до МНС України, підписує керівник центрального органу або в разі відсутності керівника - його перший заступник.

9.2. МНС України надає центральним органам:

а) підписані Міністром нормативно-правові акти, розроблені центральними органами;

б) позицію Міністра щодо законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до центрального органу як до заінтересованого органу;

в) затверджені Міністром пріоритети діяльності центральних органів;

г) затверджені Міністром плани роботи центральних органів;

ґ) погоджені Міністром проекти структури апаратів центральних органів;

д) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства центральним органом, його територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління центрального органу;

е) практичну допомогу у розв’язанні проблем, пов'язаних з виконанням завдань, що стоять перед центральними органами;

є) пропозиції щодо вдосконалення діяльності центральних органів, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни у центральних органах.

Начальник Управління
правового забезпечення


Р.Р. Поворозник


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 09.04.2012 — 2012 р., № 25, стор. 129, стаття 960, код акта 60978/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
|

МНС України:

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -