Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 02.06.2021 № 608 "Про затвердження Положення про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів". МОН України. 2021

Документ актуальний на 14.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2021  № 608

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 серпня 2021 р.

за № 1022/36644

Про затвердження Положення про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів

Відповідно до пункту 28 Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 971 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 419), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів, що додається.

2. Директорату науки та інновацій (Безвершенко Ю.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Кизима М.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

02 червня 2021 року № 608

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 серпня 2021 р.

за № 1022/36644

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів

І.

Загальні положення

1. Спеціалізована науково-технічна рада МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів (далі - рада) утворюється з метою проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Рада є консультативно-дорадчим органом МОН.

2. Рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності ради здійснює структурний підрозділ МОН, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (далі - підрозділ).

4. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Положенні про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 971 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 419).

II. Завдання та повноваження ради та секцій ради за тематичними напрямами конкурсу

1. Завданням ради є науково-експертне забезпечення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проєктів (далі - конкурс), поданих на конкурс у формі заявки на участь у конкурсі (далі - заявка) учасниками конкурсу, які претендують на отримання фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Рада виконує функції конкурсної комісії.

Конкурсною комісією є рада та секції ради за тематичними напрямами конкурсу.

2. До повноважень ради належать:

1) здійснення науково-експертного забезпечення конкурсу;

2) аналіз роботи секцій ради за тематичними напрямами конкурсу (далі -секції);

3) формування остаточних пропозицій щодо переліку наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів, рекомендованих секцією для фінансування, та орієнтовного обсягу фінансування кожної наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєктів у вигляді рейтингового списку (далі - остаточні пропозиції).

3. До повноважень секцій належать:

1) прийняття рішень щодо регламенту своєї роботи;

2) організація проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок відповідно до статті 13 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» та умов конкурсу;

3) підготовка пропозицій щодо переліку наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів, рекомендованих секцією для фінансування, та орієнтовного обсягу фінансування наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів за результатами експертних оцінок заявок у вигляді рейтингового списку (далі - пропозиції);

4) підготовка протоколу із зазначенням результатів наукової і науко-технічної експертизи заявок;

5) надання консультативної та організаційної підтримки щодо участі у конкурсі.

III. Порядок формування ради та секцій ради за тематичними напрямами конкурсу

1. Рада утворюється МОН у складі голови, секретаря та членів ради.

2. Персональний склад ради затверджується наказом МОН.

Головою ради є перший заступник Міністра освіти і науки, який за своїми функціональними обов’язками забезпечує реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

До складу ради входять три працівники МОН, голови секцій ради за тематичними напрямами конкурсу та провідні вчені.

Пропозиції щодо персонального складу ради формує підрозділ з урахуванням рекомендацій провідних закладів вищої освіти та наукових установ, які спеціалізуються на провадженні наукової, науково-технічної діяльності у відповідних сферах.

Загальна кількість членів ради не перевищує 25 осіб.

3. Склад секцій формується з провідних вчених, які є фахівцями за відповідними тематичними напрямами, за пропозиціями підрозділу з урахуванням рекомендацій провідних закладів вищої освіти та наукових установ, які спеціалізуються на провадженні наукової, науково-технічної діяльності у відповідних сферах.

4. Утворюється 18 секцій, що відповідає кількості тематичних напрямів конкурсу.

5. Персональний склад кожної секції затверджується наказом МОН.

Загальна кількість членів секції не перевищує три особи.

6. Члени ради та секцій не можуть бути науковими керівниками та входити до складу авторських колективів наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєкту.

IV. Права та обов’язки членів секцій

1. Члени секцій беруть участь у роботі секцій на громадських засадах.

2. Члени секції мають право:

1) ознайомлюватися з інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції секції;

2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження, що додаються до протоколу засідання секції.

3. Члени секції зобов’язані:

1) брати участь у роботі секції та її засіданнях;

2) дотримуватися принципу об’єктивності під час проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок;

3) бути доброчесними та неупередженими в прийнятті рішень;

4) повідомляти про наявність конфлікту інтересів щодо себе або інших членів секції під час розгляду матеріалів, поданих до секції.

Заява про конфлікт інтересів члена секції розглядається на її засіданні та заноситься до протоколу.

Член секції, у якого виявлено конфлікт інтересів, не приймає участь у обговоренні відповідної заявки та голосуванні щодо неї;

5) дотримуватись вимог цього Положення;

6) не розголошувати інформацію, яка вважається конфіденційною.

4. Члени секції не можуть брати участь у розгляді заявок, поданих підприємством, установою або організацією, у яких вони працюють (за основним місцем роботи або за сумісництвом) або мають спільні наукові публікації з керівником або є авторами, виконавцями наукової роботи, опублікованої протягом останніх п’яти років.

V. Організація роботи секцій

1. На першому засіданні кожної секції обираються її голова та секретар.

2. Секція відповідного тематичного напряму виконує такі функції:

прийняття рішень щодо регламенту своєї роботи;

організація проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок відповідно до статті 13 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» та умов конкурсу;

розроблення та затвердження критеріїв та механізму відбору експертів, які проводитимуть наукову і науково-технічної експертизу заявок наукових робіт та проєктів;

обрання експертів з числа вітчизняних та/або іноземних вчених у відповідній галузі, які мають науковий ступінь, наукові публікації та досвід дослідницької діяльності у сфері, що змістовно наближена до тематичного напряму наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєктів;

взаємодія з підрозділом з питань розміщення на офіційному вебсайті МОН критеріїв відбору експертів та опрацювання поданих кандидатами в експерти онлайн-анкет;

розподіл заявок між експертами;

розгляд заявок з урахуванням результатів їх наукової і науково-технічної експертизи;

підготовка пропозицій;

підготовка протоколу із зазначенням результатів розгляду заявок;

надання консультативної та організаційної підтримки учасникам конкурсу щодо участі у конкурсі.

У разі коли пропонований секцією обсяг фінансування наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєкту є нижчим, ніж зазначений у заявці, на засідання секції запрошується учасник конкурсу, який подав заявку, з метою отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення щодо обсягу фінансування.

Інформація про розподіл заявок між експертами є конфіденційною.

3. Голова секції:

1) головує на засіданні секції, забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд заявок з урахуванням експертних висновків за результатами наукової і науково-технічної експертизи, та інших питань порядку денного;

2) ставить на голосування питання формування пропозицій;

3) оголошує результати голосування та прийняті пропозиції;

4) представляє результати роботи секції на засіданнях ради.

4. Секретар секції:

1) здійснює організаційне забезпечення роботи секції;

2) готує матеріали, що подаються секції для розгляду на її засіданнях;

3) інформує членів секції про дату, місце та час проведення засідання;

4) готує протоколи засідань секції;

5) зберігає документацію, пов’язану з роботою секції;

6) здійснює взаємодію між секцією та радою.

5. Матеріали, що подаються на розгляд секції, зокрема експертні висновки, інформація про загальну кількість балів заявки, дату, час і місце проведення засідання та порядок денний доводяться до відома її членів секретарем секції не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

6. Засідання секції вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох її членів.

Засідання секції може проводитися з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу.

Засідання секції можуть проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема

відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів секції.

Під час засідання секції забезпечується його аудіовізуальна фіксація, на відповідний запис накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» секретаря секції або уповноваженої особи та додається до протоколу.

Звукозапис засідання секції зберігається підрозділом до моменту завершення виконання профінансованих за результатами конкурсного відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів.

7. Рішення секції приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу її членів.

Після закінчення голосування голова секції оголошує результати голосування та пропозиції.

8. Член секції, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окрему думку з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.

9. Рішення секції оформляються протоколом, до якого додається перелік наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів, рекомендованих секцією для фінансування та орієнтовний обсяг фінансування кожної наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєкту.

Протокол, складений протягом трьох робочих днів після проведення засідання, створюється також в електронній формі та підписується головою та секретарем відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

10. Протокол разом з додатками, а також заявки разом з експертними висновками з наведеною оцінкою експертів та коментарем передаються раді для прийняття рішення.

VI. Права та обов’язки членів ради

1. Члени ради беруть участь у роботі ради на громадських засадах.

2. Члени ради мають право:

1) ознайомлюватись з інформацією та матеріалами з питань, що належать до її компетенції;

2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження, що додаються до протоколу засідання.

3. Члени ради зобов’язані:

1) брати участь у роботі ради;

2) дотримуватися принципу об’єктивності під час розгляду поданих матеріалів;

3) бути доброчесними та неупередженими в прийнятті рішень;

4) повідомляти про наявність конфлікту інтересів щодо себе або інших членів ради під час розгляду поданих матеріалів.

Заява про конфлікт інтересів члена ради розглядається на її засіданні та заноситься до протоколу.

Член ради, у якого виявлено конфлікт інтересів, не приймає участь у обговоренні відповідної заявки та голосуванні щодо неї;

5) дотримуватись вимог цього Положення;

6) не розголошувати інформацію, яка вважається конфіденційною.

VII. Організація роботи ради

1. На засіданні ради проводиться аналіз роботи секцій та формування остаточних пропозицій.

2. Голова ради:

1) формує порядок денний засідань ради;

2) головує на засіданні ради, забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд матеріалів, що подаються до ради, та інших питань порядку денного, ставить питання на голосування, оголошує його результати.

3. Секретар ради призначається МОН з числа працівників МОН, що входять до складу ради.

Секретар ради:

1) здійснює організаційне забезпечення засідань ради;

2) готує матеріали, що подаються до ради для розгляду на її засіданнях;

3) інформує членів ради про дату, місце та час проведення засідання;

4) готує протоколи засідань;

5) зберігає документацію, пов’язану з роботою ради;

6) передає інформацію про результати засідань ради підрозділу.

4. У разі відсутності секретаря ради його обов’язки виконує особа, уповноважена головою ради.

5. Матеріали, що подаються на розгляд ради (протокол засідання секцій разом з додатками, а також заявки разом з експертними висновками з наведеною загальною кількістю балів заявки та коментарем), інформація про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний доводяться до відома її членів секретарем ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

6. Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

Засідання ради може проводитися з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу.

Засідання ради можуть проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів секції.

Під час засідання секції забезпечується його аудіовізуальна фіксація, на відповідний запис накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» секретаря секції або уповноваженої особи та додається до протоколу.

Звукозапис засідання секції зберігається підрозділом до моменту завершення виконання профінансованих за результатами конкурсного відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів.

7. Рішення ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Після закінчення голосування голова ради оголошує результати голосування та прийняте рішення.

8. Член ради, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окрему думку з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.

9. На засіданні ради ведеться протокол, який складається протягом одного робочого дня після його проведення.

Протокол створюється також в електронній формі та підписується головою та секретарем відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

10. Рішення ради вводиться в дію наказом МОН.

Генеральний директор

директорату науки та інновацій

Ю. Безвершенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.08.2021 — 2021 р., № 64, стор. 265, стаття 4078, код акта 106563/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -