Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 02.07.2021 № 762 "Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)". МОН України. 2021

Документ актуальний на 15.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2021  № 762

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2021 р.

за № 1395/37017

Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 13 та підпункту 10 пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти;

2) Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів).

2. Закладам освіти незалежно від форми власності та сфери управління, які здійснюють підготовку здобувачів за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, розмістити на своїх вебсайтах освітньо-професійні програми у сфері фахової передвищої освіти.

3. Державній службі якості освіти (Гурак Р.) забезпечити переоформлення сертифікатів про акредитацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію всіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, за якими наявний контингент здобувачів освіти на день подання заяви про переоформлення, та строку їх дії.

4.

Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Кучер

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

02 липня 2021 року № 762

СЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

02 липня 2021 року № 762

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2021 р.

за № 1395/37017

ПОРЯДОК

оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів) Державною службою якості освіти України.

Дія цього Порядку поширюється на заклади освіти, в яких здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

відповідальна особа - посадова особа, яка є штатним працівником уповноваженої установи та на яку відповідно до її посадових обов’язків або на підставі розпорядчого документа керівника державної установи покладено виконання обов’язків щодо зберігання, обліку, сертифікатів (їх дублікатів), ведення журналу видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм, обліку та зберігання бланків сертифікатів, їх знищення;

сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти (далі - сертифікат) - виданий офіційний документ, який підтверджує відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою визначеним законодавством вимогам;

уповноважена державна установа - державна установа, яка підпорядкована Державній службі якості освіти України (далі - Служба) та уповноважена на здійснення заходів щодо оформлення та переоформлення видачу сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», та «Про фахову передвищу освіту».

3. Організаційні заходи щодо оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів (їх дублікатів) здійснюються уповноваженою Службою державною установою.

II. Оформлення сертифікату

1. Рішення про оформлення сертифіката приймається на засіданнях акредитаційної комісії, оформлюється протоколом та затверджується наказом Служби.

2. Служба протягом трьох робочих днів з дня затвердження рішення акредитаційної комісії оформлює сертифікат.

3. У сертифікаті зазначається:

найменування органу, що видає сертифікат;

серія та номер сертифіката;

назва освітньо-професійної програми;

код та назва спеціальності, за якою акредитовано освітньо-професійну програму;

найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження закладу освіти (у разі акредитації у територіально відокремленому структурному підрозділі - найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження такого підрозділу);

дата та номер прийнятого рішення про акредитацію, дата та номер наказа, яким затверджено прийняте рішення про акредитацію (у разі переоформлення сертифіката про акредитацію додатково зазначається дата та номер протокола акредитаційної комісії, дата та номер наказа, яким затверджено рішення про переоформлення сертифіката про акредитацію або видачу дубліката);

строк дії сертифіката;

дата видачі сертифіката.

Сертифікат підписується Головою Служби та засвідчується гербовою печаткою Служби.

4. Серія сертифіката складається з двох літер:

перша літера серії сертифіката визначає форму власності закладу освіти:

літера Д - державна форма власності;

літера К - комунальна форма власності;

літера П - приватна форма власності;

друга літера серії сертифіката визначає, кому видано сертифікат:

літера О - заклад освіти, який не є територіально відокремленим структурним підрозділом;

літера С - територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, у якому акредитовано освітньо-професійну програму.

5. Номер сертифіката незалежно від комбінації серії сертифіката налічує шість цифр у наскрізному порядку від 000001 до 999999.

6. Відомості, які зазначаються у сертифікаті вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО).

7. Строк дії сертифіката не може перевищувати строку дії акредитації освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти.

III. Переоформлення сертифікатів

1. Переоформлення сертифіката здійснюється у разі підтвердження рішення про акредитацію з підстав, визначених законодавством:

переоформлення сертифікатів про акредитацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію всіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, за якими наявний контингент здобувачів освіти на день подання заяви про переоформлення, та строку їх дії;

ліквідація, реорганізація, зміна найменування чи місцезнаходження закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти або відповідного закладу вищої освіти (філії закладу фахової передвищої освіти), що провадять освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти;

реорганізація юридичних осіб, що мають рішення про акредитацію, шляхом злиття або приєднання;

зміни в переліку галузей знань, назв галузей знань та спеціальностей.

2. Для переоформлення сертифіката заклад освіти подає до Служби заяву про переоформлення сертифікату за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, у якій зазначає підстави подання такої заяви та інформацію, яка потребує змін. Разом із заявою про переоформлення сертифіката заклад освіти подає до Служби сертифікат, що підлягає переоформленню та документи, що підтверджують наявність визначених законодавством підстав.

Форма заяви про переоформлення сертифіката оприлюднюються на офіційному вебсайті Служби.

3. Заяви про переоформлення сертифікатів подаються закладами освіти в електронній формі.

4. У разі переоформлення сертифіката про акредитацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію всіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, сертифікат (у т.ч. оригінал), що підлягає переоформленню залишається в закладі освіти і є дійсним до завершення навчання осіб, які вступили до відповідного закладу освіти для здобуття такого освітньо-кваліфікаційного рівня.

5. Надані закладом освіти з метою переоформлення сертифіката матеріали розглядаються Службою протягом двадцяти робочих днів з дати їх реєстрації, за результатами чого приймає рішення про переоформлення сертифіката, що затверджується наказом Служби.

Протягом трьох робочих днів з дня затвердження такого рішення Служба оформлює та видає сертифікат.

6. У разі прийняття рішення про відмову у переоформленні сертифіката (строк дії поданого для переоформлення сертифіката менший за дату подання закладом заяви про переоформлення сертифіката про акредитацію, наявність розбіжностей основної інформації в заяві про переоформлення сертифікату про акредитацію та ліцензії закладу на провадження освітньої діяльності, документи, що підтверджують наявність визначених законодавством підстав для переоформлення сертифіката надані не в повному обсязі та інше) Служба протягом трьох робочих днів з дня затвердження рішення надсилає закладу освіти за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді з підтвердженням про отримання) повідомлення про прийняте рішення із зазначенням причин відмови. Усунувши недоліки, заклад освіти має право повторно подати заяву про переоформлення сертифіката.

7. Строк дії переоформленого сертифіката не може перевищувати строку дії сертифіката, що переоформлюється.

IV. Видача сертифікатів (їх дублікатів)

1. Підставами для видачі Службою сертифіката є рішення:

про акредитацію освітньо-професійної програми;

про переоформлення сертифіката;

про підтвердження рішення про акредитацію.

2. Підставами для видачі дубліката сертифіката є заява закладу освіти:

про втрату сертифіката;

про пошкодження сертифіката.

3. Для видачі дубліката сертифіката, з підстав визначених у пункті 2 цього розділу, заклад освіти подає до Служби заяву про видачу дубліката сертифіката, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, до якої додає непридатний для використання сертифікат (у разі його пошкодження). Зразок заяви про видачу дубліката сертифіката оприлюднюються на офіційному вебсайті Служби.

4. Надані закладом освіти, з метою отримання дубліката сертифіката, матеріали розглядаються Службою протягом двадцяти робочих днів з дати їх надходження, за результатами чого вона приймає рішення про видачу дубліката сертифіката, що затверджується наказом Служби.

Протягом трьох робочих днів з дня затвердження такого рішення Служба оформлює та видає сертифікат з новим обліковим номером та серією.

5. Строк дії дубліката сертифіката не може перевищувати строку дії, втраченого або пошкодженого сертифіката.

V. Зберігання та облік сертифікатів (їх дублікатів)

1. Відповідальна особа, яка визначена уповноваженою установою забезпечує зберігання, облік сертифікатів (їх дублікатів), облік та зберігання бланків сертифікатів, їх знищення.

2. Видані Службою сертифікати (їх дублікати) реєструються у журналі видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти (далі - журнал) за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

Ведення журналу здійснюється в електронній формі. У разі необхідності, зокрема видачі сертифіката нарочно, сторінки журналу роздруковуються, прошиваються та нумеруються.

Журнал зберігається протягом строку, установленого законодавством України.

3. У разі видачі дубліката сертифіката, у графу «Примітка» журналу, вноситься запис «дублікат» із зазначенням серії та номеру втраченого або пошкодженого сертифіката (із зазначенням «втрачений» або «пошкоджений»).

4. У разі допущення помилки під час заповнення журналу здійснюється виправлення шляхом закреслення неправильно зробленого запису та заповнення нового рядка таблиці, що підтверджується записом «Виправленому вірити», та підписом відповідальної особи.

5. Бланки сертифікатів зберігаються в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність до дати їх видачі закладу освіти.

У неробочий час спеціально обладнані для зберігання бланків сертифікатів сейфи, металеві шафи або спеціальні приміщення повинні бути опечатані.

6. Пошкоджені та зіпсовані бланки сертифікатів знищуються комісією, яка створюється наказом Служби у складі не менше трьох осіб з числа представників Служби та уповноваженої установи. Комісія складає акт про знищення пошкоджених і зіпсованих бланків сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Акти про знищення пошкоджених і зіпсованих бланків сертифікатів зберігається протягом строку, установленого законодавством України.

7. Контроль за веденням журналу, зберіганням, обліком сертифікатів (їх дублікатів), обліком та зберіганням бланків сертифікатів, їх знищенням, здійснюється Службою.

Генеральний директор

директорату

фахової передвищої,

вищої освіти

О. Шаров

Додаток 1

до Порядку оформлення, переоформлення,

видачі, зберігання та обліку

сертифікатів про акредитацію

освітньо-професійної програми

у сфері фахової передвищої освіти

(їх дублікатів)

(пункт 2 розділу III)

ЗАЯВА

про переоформлення сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти

Додаток 2

до Порядку оформлення, переоформлення,

видачі, зберігання та обліку

сертифікатів про акредитацію

освітньо-професійної програми

у сфері фахової передвищої освіти

(їх дублікатів)

(пункт 3 розділу IV)

ЗАЯВА

про видачу дубліката сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти

Додаток 3

до Порядку оформлення, переоформлення,

видачі, зберігання та обліку

сертифікатів про акредитацію

освітньо-професійної програми

у сфері фахової передвищої освіти

(їх дублікатів)

(пункт 2 розділу V)

ЖУРНАЛ

видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти

Додаток 4

до Порядку оформлення, переоформлення,

видачі, зберігання та обліку

сертифікатів про акредитацію

освітньо-професійної програми

у сфері фахової передвищої освіти

(їх дублікатів)

(пункт 6 розділу V)

АКТ

про знищення пошкоджених і зіпсованих бланків сертифікатів про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти


Документи та файли

Сигнальний документ — f511844n104.doc
Сигнальний документ — f511844n105.doc
Сигнальний документ — f511844n106.doc
Сигнальний документ — f511844n108.doc
Сигнальний документ — f511844n109.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.11.2021 — 2021 р., № 86, стор. 363, стаття 5560, код акта 108006/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -