<<
>>

НАКАЗ від 02.12.2019 № 1498 "Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України". МОН України. 2019

Документ актуальний на 27.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2019  № 1498


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2020 р.
за № 153/34436

Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», підпункту 86 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України, що додається.

2. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції (Щітка Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о.

Міністра закордонних справ України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людиниВ.М. Боднар


Л. ДенісоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
02 грудня 2019 року № 1498


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2020 р.
за № 153/34436

ПОРЯДОК
встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства (далі - іноземці) в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України (далі - міжнародні договори).

Цей Порядок не застосовується до громадян держави-агресора.

2. Здобуття вищої освіти іноземцями, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів, за кошти державного бюджету здійснюється згідно з чинним законодавством у межах квот, встановлених Міністерством освіти і науки України та/або іншими центральними органами виконавчої влади (далі - ЦОВВ), у сфері управління яких перебувають заклади вищої освіти (далі - ЗВО).

3. Квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому іноземців, які прибувають в Україну з метою навчання відповідно до міжнародних договорів.

4. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, а також яким надано статус біженців в Україні або які визнані особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

5. Координацію роботи ЦОВВ, пов’язану з прийомом іноземців на навчання відповідно до міжнародних договорів, здійснює МОН.

6. Квоти на навчання іноземців у ЗВО за кошти державного бюджету встановлюються за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) денної форми навчання та за умови, якщо певний ступінь вищої освіти в Україні іноземець здобуває вперше.

7. Квоти для здобуття іноземцями ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, не встановлюються.

8. У разі відрахування іноземців, які навчалися за кошти державного бюджету, із ЗВО за власним бажанням, академічну неуспішність та/або в інших випадках, передбачених законодавством, квоти на навчання за кошти державного бюджету повторно не встановлюються.

9. МОН щороку здійснює моніторинг чинних міжнародних договорів і узагальнює інформацію щодо навчання іноземців у ЗВО з метою планування кількості місць державного замовлення, необхідних для їх прийому на наступний рік.

10. МОН щороку до 15 грудня інформує відповідальні органи іноземних держав, з якими укладені міжнародні договори, та/або представництва цих держав, акредитованих в Україні, про кількість квот на навчання громадян цих держав на наступний рік за ступенями вищої освіти, вимоги до кандидатів та перелік необхідних документів.

11. МОН щороку до 31 березня включно приймає пропозиції від відповідальних органів іноземних держав, з якими укладені міжнародні договори, та/або представництв цих держав, акредитованих в Україні, щодо потреби у підготовці фахівців у ЗВО за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії/мистецтва.

До пропозицій додаються такі документи кандидатів на навчання:

1) анкетні дані;

2) копія паспортного документа для виїзду за кордон;

3) копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

4) копія додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

5) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності та (за наявності) завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата, список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою (під час вступу до аспірантури).

У разі відсутності на момент подання до МОН документів про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень кандидати подають такі документи:

учні закладів загальної середньої освіти - довідку про навчання у випускному класі з оцінками за півріччя, підписану керівником закладу освіти та завірену печаткою закладу (у разі наявності);

студенти закладів вищої освіти - виписку із залікових відомостей із зазначенням навчальних дисциплін та складених іспитів/заліків з оцінками, підписану керівником / заступником керівника ЗВО та завірену печаткою закладу (у разі наявності).

Документи, зазначені у цьому пункті, подаються з перекладом українською мовою.

12. Питання щодо навчання іноземців у ЗВО за кошти державного бюджету розглядаються комісією з розподілу квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягу державного замовлення (далі - Комісія), яка створюється в МОН та/або інших ЦОВВ.

Склад Комісії, до якого входять працівники структурних підрозділів, затверджується наказом МОН та/або інших ЦОВВ.

Формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на засіданні.

Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює структурний підрозділ МОН та/або інших ЦОВВ відповідно до покладених на нього завдань та функцій щодо здійснення міжнародного співробітництва.

13. Комісія розглядає подані документи кандидатів на навчання та пропозиції щодо встановлення квот прийому іноземців до ЗВО в межах обсягу місць державного замовлення, визначеного Кабінетом Міністрів України та приймає рішення щодо встановлення розміру квот для здобуття вищої освіти іноземцями за державами громадянства та їхнього розподілу за ступенями вищої освіти, спеціальностями, ЗВО, які визначаються з урахуванням пропозицій кандидата на навчання, наявності у ЗВО ліцензії на підготовку іноземців та акредитації, розміру ліцензійного обсягу за відповідною спеціальністю.

У разі наявності пропозицій щодо можливості здобуття іноземцями вищої освіти у медичних та мистецьких ЗВО МОН надсилає запит до відповідних ЦОВВ щодо узгодження питання встановлення квот.

14. Квоти для здобуття вищої освіти іноземцями за кошти державного бюджету затверджуються наказом МОН та/або інших ЦОВВ з урахуванням рішення Комісії.

15. Затверджені квоти прийому іноземців до відповідних ЗВО за ступенями вищої освіти та спеціальностями доводяться листом до відома ЗВО щороку у тижневий строк після прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік та оприлюднюються на офіційному вебсайті МОН та/або інших ЦОВВ.

16. На підставі встановлених квот ЗВО створюють в Єдиній державній електронній базі з питань освіти конкурсні пропозиції з зазначенням відповідної кількості бюджетних місць для прийому іноземців.

17. Згідно із встановленими квотами МОН надсилає ЗВО незалежно від їхнього підпорядкування листи з прізвищами іноземців, рекомендованих до зарахування відповідальними органами іноземних держав, з якими укладені міжнародні договори, та/або представництва цих держав, акредитованих в Україні, за відповідними ступенями вищої освіти та спеціальностями.

18. Для зарахування до ЗВО на навчання в межах встановлених квот іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу / приймальної комісії заяву у паперовій формі та документи відповідно до чинного законодавства та правил прийому до ЗВО на відповідний рік.

19. Зарахування іноземців до ЗВО на місця державного замовлення в межах встановлених квот здійснюється щороку до 30 вересня. У разі неможливості прибуття вступників з поважних причин у встановлений для зарахування термін, місця державного замовлення, передбачені для їх навчання, зберігаються до моменту їх прибуття, але не пізніше ніж до 31 жовтня поточного навчального року.

20. Іноземці, які прибувають для здобуття вищої освіти відповідно до міжнародних договорів, і потребують мовної підготовки, зараховуються на підготовчі факультети, відділення (підрозділи) закладів вищої освіти на підставі листів МОН. Квота для здобуття відповідного ступеня вищої освіти за кошти державного бюджету для них встановлюється на наступний рік.

21. У разі відмови іноземців від навчання або неприбуття до ЗВО на навчання у межах встановлених квот, заповнення або повернення вакантних (невикористаних) місць державного замовлення, передбачених для прийому іноземців, у кожному окремому випадку можливо за погодженням з МОН та/або відповідних ЦОВВ.

22. ЗВО інформують МОН та інші ЦОВВ про результати зарахування іноземців на місця державного замовлення відповідно до встановлених квот щороку до 10 жовтня поточного року.

Виконуюча обов’язки
генерального директора
директорату стратегічного
планування та європейської
інтеграції

Л. Щітка


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.02.2020 — 2020 р., № 15, стор. 77, стаття 612, код акта 98075/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 18.02.2019 № 221 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369". МОН України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 14.02.2019 № 194/331 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900". МОН України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.03.2019 № 372/404 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів". МОН України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.02.2019 № 179 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 09.01.2019 № 17 "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 239 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -