>>

НАКАЗ від 04.10.2022 № 885 "Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022

Документ актуальний на 24.11.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2022  № 885

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 жовтня 2022 р.

за № 1238/38574

Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

На виконання абзацу шостого частини третьої та пункту 1 частини п’ятої статті 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», положень законів України «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», постанов Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року», від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та з метою поліпшення організації наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, підвищення якості експертизи та ефективності відбору тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Директорату науки та інновацій (Таранов І.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2006 року № 423 «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 року за № 1196/13070, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Шкуратова О.

Міністр

С. Шкарлет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

від 04 жовтня 2022 № 885

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 жовтня 2022 р.

за № 1238/38574

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедури:

проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору (далі - Конкурс) проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження і розробки), виконавцями яких є заклади вищої освіти (далі - ЗВО) та наукові установи (далі - НУ), що належать до сфери управління МОН;

фінансування досліджень і розробок;

оцінювання результатів виконання досліджень і розробок.

2. Метою Конкурсу є відбір проєктів досліджень і розробок, що мають високий науковий та науково-технічний рівень та кращі показники наукових і науково-практичних результатів, забезпечують ефективне використання коштів, для їх подальшого фінансування за рахунок коштів державного бюджету.

3. Відбір проєктів досліджень і розробок здійснюється за результатами їх наукової і науково-технічної експертизи з урахуванням:

відповідності затвердженій в установленому порядку тематиці наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок МОН;

відповідності очікуваних результатів виконання проєкту досліджень і розробок вимогам до наукового або науково-технічного (прикладного) результату відповідно до пунктів 22 та 27 частини першої статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

відповідності завдань, задекларованих в проєкті досліджень і розробок, потребам національної економіки, суспільства та національної безпеки і оборони України, у тому числі шляхом отримання нових знань, створення нових технологій, сприяння інноваціям у реальному секторі економіки та розвиткові інноваційного підприємництва;

відповідності тематики досліджень пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;

відповідності тематики розробок пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та пріоритетним напрямам інноваційної діяльності, визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»;

відповідності вимогам Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу»;

обґрунтованості обсягу фінансування проєкту досліджень і розробок, збалансованості структури його фінансового забезпечення для вирішення визначених завдань.

4. Конкурс проводиться з дотриманням принципів прозорості, об’єктивності та рівності (однаковості) умов з урахуванням таких критеріїв:

для досліджень:

тривалість виконання - до 36 місяців;

наукове обґрунтування перспективності досліджень;

передбачувана наукова новизна результатів та/або методів досліджень;

наявність попереднього доробку колективу авторів за тематикою досліджень;

забезпечення безперервності функціонування та розвитку наукових шкіл у ЗВО/НУ;

перспективність подальшого використання та комерціалізації результатів досліджень;

для розробок:

тривалість виконання - до 24 місяців;

наукове обґрунтування перспективності розробки;

передбачувана наукова і технічна новизна рішень;

практична значимість та суспільна користь результатів розробки;

наявність попереднього досвіду упровадження результатів досліджень і розробок;

забезпечення безперервності функціонування та розвитку наукових шкіл у ЗВО/НУ;

перспективність подальшого використання та комерціалізації результатів розробки, її серійного продукування, упровадження на підприємствах різної форми власності, вирішення завдань імпортозаміщення.

5. На Конкурс подаються проєкти досліджень або розробок згідно вимог, затверджених наказом про оголошення Конкурсу.

6. Оцінювання результатів виконання дослідження або розробки передбачає обов’язкову експертизу звітів про виконання дослідження або розробки (далі - Звіти).

7. При визначенні вимог до роботи експертів, деталізації умов, які дозволять уникнути прихованого конфлікту інтересів та відсторонення експерта у разі його недоброчесності організатори та експерти Конкурсу мають керуватися Кодексом експерта конкурсного відбору проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок та оцінювання результатів їх виконання (Додаток цього Положення).

II. Порядок організації і проведення Конкурсу

1. Організатором Конкурсу є МОН.

Рішення про проведення Конкурсу затверджується наказом МОН (далі - наказ про оголошення Конкурсу), в якому, зокрема, визначаються вимоги до організації та проведення Конкурсу.

2. Проведення Конкурсу забезпечують:

Наукова рада МОН (далі - Рада);

секції Ради за тематичними напрямами (далі - Секція, Секції);

самостійний структурний підрозділ МОН, на який покладено функції формування та реалізації політик у сфері науки та інновацій (далі - Підрозділ);

Комісія з етики експертів (далі - Комісія).

3. Рада є дорадчим органом МОН, що координує проведення Конкурсу та здійснює відповідні повноваження, визначені цим Положенням.

Персональний склад Ради та Секцій затверджується наказом МОН раз на 3 роки. У разі потреби за поданням Голови Ради до персонального складу Ради та Секцій вносяться зміни.

Головою Ради за посадою є заступник (перший заступник) Міністра освіти і науки України, який за своїми функціональними обов’язками здійснює контроль за формуванням та реалізацією державної політики у сфері науки та інновацій.

Секретарем Ради є працівник Підрозділу.

Склад Секцій формується з провідних вчених та фахівців за пропозиціями Підрозділу, сформованими з урахуванням рекомендацій та пропозицій провідних ЗВО, НУ, підприємств та організацій, які провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність у відповідних сферах.

Голова, члени Ради та Секцій здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Члени Ради та Секцій не можуть бути науковими керівниками та/або входити до складу авторських колективів проєктів досліджень і розробок.

4. Комісія є допоміжним дорадчим органом Ради.

Комісія створюється з метою підвищення рівня об’єктивності та незалежності експертизи при оцінці проєктів, уникнення прихованого конфлікту інтересів та відсторонення експерта у разі його недоброчесності.

Комісія утворюється наказом МОН з урахуванням рекомендації відповідного(их) дорадчого(их) органу(ів) МОН у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, до складу якого(их) входять представники ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН, та/або його(їх) президії(й), утвореного(их/ої) в установленому порядку наказом МОН, у складі 9 осіб.

Члени Комісії зі свого складу обирають голову та секретаря. Щорічна ротація членів комісії складає не менше 2 осіб.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Комісії. Допускається дистанційна участь члена Комісії у її засіданні з використанням сучасних інформаційних технологій та за умови проведення аудіо- та відеозапису засідання.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

5. Функції із забезпечення Конкурсу, що здійснюють Підрозділ, Рада, Секція та Комісія:

1) Підрозділ:

забезпечує підготовку та проведення Конкурсу;

формує та подає на затвердження керівництву МОН пропозиції щодо тематичних напрямів Конкурсу;

формує та подає на затвердження керівництву МОН пропозиції щодо персонального складу Ради та Секцій;

здійснює необхідні заходи щодо організації, умов та порядку проведення Конкурсу;

проводить реєстрацію поданих проєктів на Конкурс, висновків експертів, перевіряє комплектність документів та їх відповідність вимогам, визначених наказом про оголошення Конкурсу;

формує та подає на затвердження керівництву МОН пропозиції щодо переліку експертів за тематичними напрямами;

відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» забезпечує проведення попередньої експертизи проєктів та організовує проведення експертами:

первинної наукової і науково-технічної експертизи проєктів;

наукової і науково-технічної експертизи звітів про виконання дослідження або розробки;

забезпечує після видання наказу, яким затверджується перелік проєктів досліджень і розробок, що пройшли Конкурс, надання ЗВО/НУ відповідних висновків експертів з оцінюванню проєктів досліджень і розробок, що були подані в МОН для участі у Конкурсі, без зазначення персональних даних експертів, які проводили експертизу.

2) Рада:

приймає рішення щодо регламенту своєї роботи та регламенту і графіку роботи Секцій;

надає консультативну та організаційну підтримку Секціям;

уносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін до персонального складу Ради та Секцій;

подає рекомендації щодо організації Конкурсу, експертизи проєктів досліджень і розробок та звітів за результатами їх виконання;

затверджує результати Конкурсу;

визначає обсяг видатків для фінансування проєктів досліджень і розробок для кожної секції Ради за тематичними напрямами;

здійснює моніторинг реалізації досліджень і розробок.

3) Секція:

розглядає висновки експертів з експертною оцінкою проєкту та обраховує середній експертний бал проєкту;

розглядає висновки експертів з експертною оцінкою Звіту та обраховує середній експертний бал Звіту;

визначає прохідний бал для проєктів та прохідний бал для Звітів;

готує пропозиції для Ради щодо переліку проєктів, рекомендованих Секцією для виконання;

готує щодо проєктів та Звітів необхідні робочі, інформаційні, підсумкові, звітні тощо матеріали для Підрозділу та Ради.

4) Комісія:

за поданням Підрозділу, Секції або Ради розглядає питання порушення експертами Кодексу експерта та вносить відповідні пропозиції на засідання Ради.

6. Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап - у ЗВО/НУ;

другий етап - у МОН.

Строки проведення обох етапів визначаються наказом про оголошення Конкурсу.

7. Перший етап відбувається у ЗВО/НУ згідно з розпорядчими документами (наказами) їхніх керівників. Організацію роботи з формування тематики проєктів забезпечує керівник ЗВО/НУ.

Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо обговорюються на засіданнях кафедр, лабораторій, інших наукових структурних підрозділів ЗВО/НУ, де визначаються доцільність та можливості кадрового та матеріально-технічного забезпечення виконання досліджень і розробок згідно проєктів.

Розгляд проєктів здійснює вчена (наукова, науково-технічна) рада ЗВО/НУ. Перевага у відборі має надаватися проєктам, які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки країни.

Результати розгляду кожного проєкту, поданої на першому етапі Конкурсу, затверджуються протоколом вченої (наукової, науково-технічної) ради ЗВО/НУ.

8. Після завершення першого етапу Конкурсу ЗВО/НУ подають на розгляд до МОН проєкти, які рекомендовано для подальшого проходження наукової і науково-технічної експертизи впродовж другого етапу Конкурсу.

Проєкти для участі в Конкурсі подаються в електронній формі та на паперовому носієві відповідно до вимог, визначених умовами Конкурсу.

Проєкти, оформлення яких не відповідає встановленим вимогам Конкурсу, після проведення їх попередньої експертизи Підрозділом відхиляються та для проведення первинної наукової і науково-технічної експертизи не передаються.

9. Реєстрація проєктів, що беруть участь у другому етапі Конкурсу, здійснюється Підрозділом відповідно до вимог Конкурсу.

Після реєстрації проєктів Підрозділ забезпечує їх розподіл між експертами за тематичними напрямами для здійснення наукової та науково-технічної експертизи.

Експертиза проєктів здійснюється анонімно, інформація щодо розподілу проєктів між експертами є конфіденційною.

10. За результатами наукової і науково-технічної експертизи проєктів експертом складається відповідний висновок експерта.

Для забезпечення об’єктивного проведення експертизи експерт перед проведенням експертизи проєкту ознайомлюється та погоджується з Кодексом експерта.

11. Експертиза проєкту здійснюється п’ятьма експертами, які готують окремі висновки експерта.

У разі виявлення порушення експертом Кодексу експерта його висновок експерта відхиляється та в автоматизованому режимі призначається інший експерт.

Після завершення експертизи, проводиться розрахунок середнього експертного балу проєкта.

Середній експертний бал проєкта вираховується як середнє арифметичне значення оцінок, виставлених трьома експертами, у діапазоні між найнижчою та найвищою. Межові оцінки не враховуються.

12. Розгляд проєктів з урахуванням результатів їх наукової та науково-технічної експертизи здійснюється на засіданнях Секцій за кожним тематичним напрямом окремо, за результатами якого складається протокол з пропозиціями щодо переліку проєктів досліджень і розробок, рекомендованих Секцією для виконання.

Перелік проєктів досліджень і розробок, рекомендованих для виконання, формується Секцією шляхом рейтингового голосування щодо тих проєктів досліджень і розробок, середній експертний бал яких за результатами їх наукової та науково-технічної експертизи перевищує відповідно встановлений прохідний бал.

13. Результати Конкурсу затверджуються рішенням Ради, що приймається простою більшістю голосів від загального складу її членів з урахуванням переліку проєктів, рекомендованих для виконання Секціями Ради за кожним тематичним напрямом окремо.

14. За результатами роботи Ради МОН видає наказ, яким затверджується перелік проєктів досліджень і розробок, що пройшли Конкурс.

III. Фінансування досліджень і розробок, що пройшли конкурсний відбір

1. Проєкти досліджень і розробок, що пройшли Конкурс, включаються до тематичного плану досліджень і розробок, які виконує ЗВО/НУ за рахунок коштів державного бюджету, на відповідний бюджетний рік.

2. Фінансування проєктів досліджень і розробок, що пройшли Конкурс, розпочинається з дати, визначеної наказом про оголошення Конкурсу.

IV. Оцінювання результатів виконання досліджень і розробок

1. Контроль за результатами виконання досліджень і розробок реалізується через щорічні проміжні звіти (далі - Проміжний звіт) згідно вимог, затверджених наказом про оголошення Конкурсу, та Остаточний звіт за завершеною роботою (далі - Остаточний звіт).

Остаточний звіт оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» у двох примірниках.

Звітність про виконання наукової (науково-технічної) роботи, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, оформляється відповідно до встановлених вимог у сфері охорони державної таємниці.

2. Контроль виконання досліджень та розробок здійснюється з урахуванням очікуваних результатів, запланованих у проєкті.

3. Проміжні звіти за кожний етап подаються зростаючим підсумком, коли дані за кожен наступний етап додаються до попереднього(іх).

4. Оцінювання поточного стану виконання досліджень і розробок здійснюється щороку на основі аналізу Проміжного звіту щодо відповідності фактичних показників результатів дослідження або розробки запланованим. Допускається відхилення від щорічної норми виконання в межах 20% від запланованого на все дослідження або розробку. У разі недовиконання більше як на 20% два експерти розглядають Проміжний звіт за змістовними і формальними показниками та готують науково-експертні висновки, на основі яких Секція приймає рішення щодо подальшого фінансування дослідження чи розробки.

5. Остаточний звіт подається разом із презентацією про виконання дослідження або розробки. Презентація викладається на вебресурсах ЗВО/НУ або у хмарному сховищі. Остаточний звіт повинен містить посилання на презентацію.

6. Оцінювання Остаточного звіту та супровідних матеріалів здійснюється двома експертами за змістовними та формальними показниками.

1) Змістовні показники (Зі) дослідження або розробки визначають:

повноту виконання завдань дослідження або розробки відповідно до проєкту;

відповідність рівня наукової новизни результатів дослідження або розробки відповідно до проєкту;

відповідність рівня практичної значимості результатів дослідження або розробки відповідно до проєкту.

2) Змістовні показники оцінюються так:

досягнуто або перевищено за усіма показниками - 100%;

в цілому досягнуто - 95%;

є вагомі причини сумніватися в досягненні заявленого рівня (у цьому випадку обов’язково має бути коментар експерта) - 60%.

3) Рівень виконання змістовних показників РВЗ визначається як середнє арифметичне показників Зі.

4) Відсоток виконання кожного формального показника дослідження або розробки Фі визначається як відношення фактичного показника до запланованого у проєкті:

Фі = Пі факт / Пі план x 100%.

У випадку перевиконання Фі у 2 рази його значення встановлюється 110%, а у випадку перевиконання Фі у 3 рази і більше його значення встановлюється 120%.

5) Рівень виконання формальних показників РВФ визначається як середнє арифметичне показників Фі. Якщо формальний показник не планувався і не був виконаний, він не враховується в розрахунку РВФ. Якщо показник не планувався і був виконаний, відсоток виконання за цим показником встановлюється 110%.

6) Загальний рівень виконання дослідження або розробки визначається згідно правил:

зразковий,- РВЗ і РВФ перевищують 95%;

задовільний,- РВЗ і РВФ перевищують 60%;

незадовільний,- РВЗ або РВФ не перевищують 60%.

7) У разі отримання зразкового рівня за Остаточним звітом виконаного дослідження або розробки, рішенням Ради може бути рекомендовано відзначити наукового керівника та колектив виконавців.

8) У разі отримання незадовільного рівня - за рішенням Ради, Звіт повертається до відповідного ЗВО/НУ для доопрацювання за власний кошт і повторного звітування через рік. На цей період, науковий керівник дослідження або розробки не має права брати участь у новому Конкурсі.

Генеральний директор

директорату науки

та інновацій

І. Таранов


Додаток

до Положення про проведення

конкурсного відбору проєктів

наукових досліджень

і науково-технічних

(експериментальних) розробок,

виконавцями яких є заклади

вищої освіти та наукові установи,

що належать до сфери управління

Міністерства освіти і науки України

(пункт 7 розділу I)

КОДЕКС

експерта конкурсного відбору проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок та оцінювання результатів їх виконання

I. Загальні обов’язки експерта

1. Експерт - фізична особа, кваліфікація та компетенція якої відповідає вимогам Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» і замовника та організатора експертизи.

2. Експерт зобов’язаний:

виконувати експертизу проєкту або результатів його виконання (далі - експертиза) самостійно й незалежно, а не від імені чи під тиском закладу вищої освіти (ЗВО) або наукової установи (НУ);

оцінювати кожен проєкт, дослідження або розробку конфіденційно й справедливо, з урахуванням показників та критеріїв, встановлених відповідними наказами МОН щодо проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, демонструючи високі етичні й моральні норми та дотримуючись принципів академічної доброчесності;

дотримуватись інструкцій і термінів, забезпечувати незмінно високу якість роботи.

3. Експерт не може самостійно делегувати виконання експертизи іншій особі.

4. Якщо експерт під час виконання експертизи зазнає певного впливу, тиску чи корупційних пропозицій, або будь-яка особа чи організація намагається вплинути на експерта, експерт повинен негайно повідомити про це організаторам експертизи (голова секції та представник МОН), надіславши електронного листа.

II. Гарантії об’єктивності та конфлікт інтересів

1. Експерт повинен виконувати експертизу об’єктивно і неупереджено. З цією метою він зобов’язаний: інформувати організаторів експертизи про будь-який конфлікт інтересів, що виникає під час експертизи; засвідчити відсутність конфлікту інтересів у кожному проєкті, дослідженні, розробці який(е/у) він/вона оцінює.

2. Конфлікт інтересів існує, якщо експерт:

брав участь у підготовці проєкту;

має пряму чи непряму вигоду у разі фінансування проєкту;

має тісні родинні (чоловік або дружина; жінка або чоловік, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі (цивільний партнер); дитина, брат або сестра, батько чи мати і т. д.) або особисті стосунки з керівником чи відповідальним виконавцем проєкту;

має спільні публікації з керівником проєкту впродовж останніх 3-х років;

був науковим керівником чи науковим консультантом керівника чи відповідального виконавця проєкту;

має або мав наукове суперництво чи професійну ворожнечу з науковим керівником проєкту.

III. Гарантії конфіденційності

1. Експерти повинні поводитися конфіденційно з будь-якою інформацією й документами, у будь-якій формі (паперовій чи електронній), розкритій письмово або усно відповідно до чинного законодавства, зокрема у сфері захисту персональних даних, інтелектуальної власності та авторського права стосовно об’єктів експертизи.

2. Експерт зобов’язується дотримуватися суворої конфіденційності щодо своєї експертної діяльності. З цією метою експерт не повинен розкривати, прямо чи побічно, а також використовувати конфіденційну інформацію або документи, які стосуються проєктів, досліджень, розробок, чи їх керівників і виконавців, для будь-яких цілей, крім виконання своїх обов’язків як експерта Конкурсу. Зокрема, експерт:

не повинен обговорювати проєкти, дослідження, розробки з іншими особами, які безпосередньо не пов’язані з оцінкою проєктів, досліджень, розробок за винятком офіційного обговорення;

не має права оприлюднювати та розкривати інформацію, у тому числі у засобах масової інформації та соціальних мережах, що стосується:

назви проєктів, досліджень, розробок, щодо яких він здійснює експертизу, їх суті та імена їх керівників;

подробиць процесу проведення експертизи і його результатів із будь-якою метою, крім виконання своїх обов’язків як експерта;

експертного (науково-експертного) висновку чи рекомендацій, наданих керівникам проєктів, досліджень, розробок;

імена інших експертів, що беруть участь в експертизі;

не повинен спілкуватися з науковими керівниками, відповідальними виконавцями, потенційними виконавцями проєкту, дослідження, розробки чи будь-якою особою, пов’язаною з заявником під час експертизи.

3. Якщо експерт має доступ до проєктів, результатів досліджень, розробок в електронній формі і працює над експертизою у власному або іншому відповідному приміщенні, він/вона несе особисту відповідальність за збереження конфіденційності всіх документів або електронних файлів так само, як і за повернення, видалення або знищення всіх конфіденційних документів або файлів після завершення Конкурсу.

4. У разі необхідності, експерт має право самостійно шукати додаткову інформацію (наприклад, через інтернет, спеціалізовані бази даних тощо), але при цьому він/вона:

зобов’язується дотримуватися загальних правил конфіденційності для отримання такої інформації;

не має права контактувати з науковими керівниками, відповідальними виконавцями, потенційними виконавцями проєкту, дослідження, розробки чи будь-якою іншою особою, пов’язаною з ними;

не має права контактувати з третіми особами щодо поданого проєкту, дослідження розробки чи його керівника та виконавців.

5. Ці зобов’язання конфіденційності є обов’язковими для експерта під час виконання експертизи, за винятком, коли розкриття конфіденційної інформації є необхідним за законом, або за рішенням організаторів Конкурсу.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.11.2022 — 2022 р., № 85, стор. 154, стаття 5299, код акта 114471/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2022 № 66 "Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -