>>

НАКАЗ від 05.09.2022 № 784 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504". МОН України. 2022

Документ актуальний на 24.11.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2022  № 784

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2022 р.

за № 1288/38624

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону України «Про освіту», пункту 17 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» та з метою удосконалення процедури визнання в Україні документів про освіту, виданих закладами освіти іноземних держав, а також визначення особливостей визнання документів про освіту, що видані освітніми установами Російської Федерації та Республіки Білорусь на час дії воєнного стану, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059, такі зміни:

1) преамбулу викласти в такій редакції:

«Відповідно до частини третьої статті 82 Закону України «Про освіту», пункту 17 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» та з метою удосконалення процедури визнання в Україні документів про освіту, виданих закладами освіти іноземних держав, а також визначення особливостей визнання документів про освіту, що видані освітніми установами Російської Федерації та Республіки Білорусь на час дії воєнного стану»;

2) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1) Порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти»;

3) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«2) Порядок визнання в Україні документів про загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу освіту, що відповідають 2-5 рівням Національної рамки кваліфікацій, виданих закладами освіти іноземних держав».

2.

Внести зміни до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до Порядку визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 615/27060, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Управлінню міжнародного співробітництва та протоколу (Шаповал С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного агентства

із забезпечення якості вищої освіти

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Заступник Міністра цифрової трансформації України

А. Бутенко

Д. Лубінець

Г. Дубинський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

05 травня 2015 року № 504

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05 вересня 2022 року № 784)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2022 р.

за № 1288/38624

ПОРЯДОК

визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти

I. Загальні положення

1. Цим Порядком встановлено процедуру визнання в Україні здобутих в іноземних освітніх установах кваліфікацій вищої освіти та/або пройдених періодів навчання з метою забезпечення права громадян, які здобули вищу освіту або пройшли певний період навчання в освітніх установах іноземних держав, претендувати на вступ та/або продовження навчання в закладах вищої освіти України, можливість претендувати на працевлаштування, провадження професійної діяльності відповідно до законодавства України.

2. У цьому Порядку терміни вжито в таких значеннях:

автоматичне визнання - підтвердження права власника іноземного документа про освіту, якому присвоєна певна кваліфікація на певному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країн Європейського простору вищої освіти, здобувати вищу освіту на наступному рівні;

академічні права - право власника іноземного документа про освіту на продовження навчання, у тому числі на наступному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, що надається власнику документа про освіту в країні походження документа;

верифікація - процес перевірки та підтвердження документів про освіту, поданих заявником, в обсягах та способами, визначеними цим Порядком, за допомогою якого компетентний орган з визнання робить висновок, що вони є дійсними (не змінені та відображають достовірну інформацію);

відмова у визнанні - офіційне рішення компетентного органу з визнання про відмову у визнанні іноземного документа про освіту;

визнання - офіційне підтвердження компетентним органом з визнання справжності та академічного рівня іноземної освітньої кваліфікації або періодів навчання з метою надання власнику кваліфікації права претендувати на вступ до закладу вищої освіти та/або продовження навчання, можливості претендувати на працевлаштування в Україні;

власник документа про освіту (далі - Власник) - будь-яка фізична особа, на ім’я якої виданий документ, що володіє, користується та розпоряджається документом про освіту;

документ про освіту (далі - Документ) - документ, який містить інформацію (у тому числі персональні дані) про Власника, його кваліфікацію, рівень та ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізацію, перепідготовку або засвідчує проходження періоду навчання в іноземному закладі вищої освіти;

заявник (далі - Заявник) - Власник або інша юридична та/або фізична особа, яка представляє інтереси Власника з питань процедури визнання; інтереси неповнолітньої особи може представляти її законний представник;

кваліфікація (далі - Кваліфікація) - офіційний результат оцінювання і підтвердження, який отримано, у разі, якщо освітня установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним Документом;

компетентний орган з визнання - орган, якому відповідно до законодавства офіційно доручено ухвалювати рішення про результати процедури визнання іноземних кваліфікацій та періодів навчання;

освітній провайдер - філія, представництво, кампус, або інший відокремлений підрозділ іноземної освітньої установи; заклад, який провадить освітню діяльність за іноземною освітньою програмою та/або належить до системи освіти іноземної країни;

освітня програма (далі - Програма) - комплекс освітніх компонентів певного курсу навчання, прийнятий та підтверджений компетентним органом, що належить до системи вищої освіти іноземної країни, після закінчення якого слухачу присуджується відповідний ступінь вищої освіти;

освітня установа - заклад освіти або інший суб’єкт освітньої діяльності іноземної країни, який присуджує ступені вищої освіти та/або видає документи про освіту і періоди навчання;

офіційна установа - освітня установа, освітній провайдер, компетентний орган з визнання, компетентний орган, орган у сфері освіти та якості освіти, центр Європейської мережі інформаційних центрів у Європейському регіоні (ENIC), національний інформаційний центр академічного визнання в Європейському Союзі (NARIC), дипломатичне представництво, орган державної влади України та/або іноземної країни, установа, яка здійснює верифікацію документів про освіту або надає офіційну інформацію в сфері освіти;

період навчання - будь-яка частина освітньої програми з вищої освіти, оцінена і документально підтверджена, яка не становить повний курс навчання за програмою, але є істотним здобутком знань та навичок;

повідомлення про відмову у визнанні Документа (далі - Повідомлення) - документ, що засвідчує офіційне рішення компетентного органу з визнання про відмову у визнанні іноземного документа про освіту;

професійні права - право Власника на здійснення професійної діяльності в країні походження Документа;

процедура визнання - процедура визнання в Україні Документів, виданих за результатами навчання у закладах освіти іноземних держав, що здійснюється компетентним органом з визнання відповідно до законодавства України;

рішення про результати процедури визнання - рішення про визнання або відмову у визнанні Документа, прийняте компетентним органом з визнання за результатами процедури визнання іноземних кваліфікацій та періодів навчання, що оформлюється відповідним документом про результати процедури визнання;

свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту (далі - Свідоцтво) - документ, що засвідчує офіційне рішення компетентного органу з визнання про визнання іноземного документа про освіту;

статус освітньої установи, освітнього провайдера - наявність в освітньої установи, освітнього провайдера права провадити освітню діяльність за програмами вищої освіти та присвоювати кваліфікації у країні здійснення освітньої діяльності та країні походження документа про освіту;

суттєва різниця - це відмінність іноземної кваліфікації, присвоєної Власнику за результатами навчання в іноземних освітніх установах та/або освітніх провайдерах, від кваліфікації в Україні, яка за загальними результатами співставлення складових кваліфікації (рівень, навантаження, якість, профіль та результати навчання) може завадити Власнику продовжувати навчання/здобувати освіту, працевлаштовуватися та/або здійснювати професійну діяльність в Україні;

тимчасово окупована територія України:

1) території України, визначені Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Датою початку тимчасової окупації цих територій є 20 лютого 2014 року;

2) території України, визначені Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

3. Інші терміни вжито у значеннях, наведених в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту».

II. Компетентні органи з визнання

1. Процедура визнання в Україні Документів здійснюється такими компетентними органами з визнання:

1) закладом вищої освіти - з метою зарахування Власника на навчання для здобуття освіти та/або призначення на посаду наукового або науково-педагогічного працівника до цього закладу вищої освіти. Рішенням закладу вищої освіти про визнання підтверджується право Власника претендувати на вступ, продовжувати навчання або здійснювати професійну діяльність у цьому закладі вищої освіти, про що видається Свідоцтво;

2) МОН - з метою зарахування Власника на навчання для здобуття освіти в закладах вищої освіти України та/або здійснення професійної діяльності в Україні. Рішенням МОН про визнання підтверджується право Власника претендувати на вступ, продовжувати навчання та/або здійснювати професійну діяльність в Україні, про що видається Свідоцтво.

2. Для здійснення процедури визнання заклад вищої освіти утворює комісію з визнання здобутих в іноземних освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів (далі - Комісія ЗВО з визнання).

3. Інформація про процедуру визнання оприлюднюється на офіційному сайті компетентного органу з визнання.

4. Компетентний орган з визнання забезпечує надання Заявнику інформації про процедуру визнання, розгляд документів та результати процедури визнання.

III. Сфера застосування

1. Цей Порядок поширюється на Документи, що засвідчують набуття їх Власником певної кваліфікації, освітнього або освітньо-професійного ступеня вищої освіти, спеціальності, спеціалізації або перепідготовки, що входять до системи вищої освіти, а також на документи, що свідчать про періоди навчання в освітніх установах (окрім документів про професійну підготовку медичного або фармацевтичного спрямування, у тому числі інтернатуру, клінічну ординатуру, резидентуру, підтвердження або підвищення кваліфікації).

2. Дія цього Порядку не поширюється на документи, видані на тимчасово окупованих територіях України, з урахуванням періодів навчання або на підставі результатів навчання на тимчасово окупованих територіях України.

3. Не потребують процедури визнання документи, видані з метою продовження навчання в рамках програм академічної мобільності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність».

IV. Порядок подання документів

1. Процедура визнання здійснюється за заявою особи, поданою до компетентного органу з визнання. До заяви Заявник додає такі документи:

1) засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою Документа (у разі необхідності - пред’явлення оригіналу);

2) засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською мовою додатка до Документа та/або інших документів, які містять інформацію про зміст Програми та результати навчання (у разі необхідності - пред’явлення оригіналів);

У разі, якщо у країні походження Документа передбачено видачу електронних Документів, Заявник може надати електронний Документ разом із перекладом цього Документа українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;

3) копії документів про попередню базову/повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (за наявності такої освіти) у разі необхідності;

4) документ від офіційної установи (довідка, сертифікат або інший) про академічні та/або професійні права, які надаються Власнику в країні походження Документа (у разі необхідності);

5) копії документів, що посвідчують особу Заявника та Власника, якщо Заявник не є Власником.

Процедура визнання здійснюється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

Компетентний орган з визнання та установа, на яку покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності, під час виконання функцій, покладених на них цим Порядком, здійснюють обробку персональних даних Заявника та/або Власника, в тому числі передачу персональних даних з метою отримання інформації, необхідної для здійснення процедури визнання, до міжнародних органів, установ і організацій.

2. Документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4 пункту 1 цього розділу, мають бути засвідчені в країні їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (консульська легалізація або проставлення апостиля,- для країн - учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), ратифікованої Законом України від 10 січня 2002 року № 2933-III «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів».

У разі, якщо Документ не засвідчений в країні його видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні, або якщо засвідчення не підтверджує підпис та якість, в якій виступала особа, яка підписала Документ, Заявник (Власник) надає до компетентного органу з визнання додаткову інформацію та/або документи, що підтверджують факт видачі та/або автентичність Документа, у тому числі відомості, які містяться в реєстрах, базах даних документів про освіту тощо,- у разі відсутності відкритого доступу до таких реєстрів, баз даних (у разі необхідності - із перекладом українською мовою).

3. Документи, зазначені у підпунктах 3-5 пункту 1 цього розділу подаються до компетентного органу з визнання разом із перекладом українською мовою у разі необхідності.

4. Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію Власника, у тому числі документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід (у разі необхідності-із перекладом українською мовою).

5. Компетентний орган з визнання має право звернутися до офіційних установ та/або Заявника (Власника) для надання додаткової інформації та/або документів, письмових заяв Власника, у тому числі афідевіту, необхідних для здійснення процедури визнання та винесення рішення щодо її результатів.

6. Компетентний орган з визнання має право звернутися до офіційних установ та/або Заявника (Власника) для надання додаткової інформації або документів з метою перевірки походження Документа, документа про попередню освіту з тимчасово окупованих територій України, а також відомостей щодо проходження періодів навчання в нелегітимних освітніх установах, освітніх провайдерах, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

7. Заявник може подати до компетентного органу з визнання заяву та документи, зазначені у підпунктах 1-5 пункту 1 цього розділу, у форматі електронного документа та/або електронних копій документів.

Електронні копії документів засвідчуються кваліфікованим електронним підписом Власника відповідно до законодавства України.

Компетентний орган з визнання визначає можливість і порядок подання документів у форматі електронного документа та/або електронних копій документів із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Компетентний орган з визнання має право перевірити відповідність електронних копій оригіналам та/або копіям з перекладами документів, зазначених у підпунктах 1-5 пункту 1 цього розділу.

8. Якщо документи надані Заявником не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам цього Порядку, компетентний орган з визнання може повернути документи без розгляду протягом 15 робочих днів з дати отримання пакета документів.

9. Надання до компетентного органу з визнання достовірної інформації, відомостей та документів забезпечують Заявник та Власник.

10. Заявник подає документи до компетентного органу з визнання для проведення процедури визнання:

1) з метою реалізації права Власника претендувати на вступ до закладу вищої освіти України та/або продовження навчання на певному рівні вищої освіти - до початку навчання або протягом першого місяця навчання;

2) з метою працевлаштування в Україні - згідно з вимогами та протягом строку, встановленого роботодавцем відповідно до чинного законодавства України.

11. Процедура визнання Документа з метою навчання/здобуття освіти, здійснюється протягом першого року навчання Власника. У разі навчання Власника на підготовчому факультеті (відділенні або підрозділі) у закладі вищої освіти України, процедура визнання Документа здійснюється до зарахування Власника на навчання для здобуття відповідного освітнього або освітньо-професійного ступеня вищої освіти з рівня, визначеного закладом вищої освіти України.

12. Заклад вищої освіти України забезпечує контроль за строками подання документів до компетентного органу з визнання та здійсненням процедури визнання, визначених підпунктом 1 пункту 10, пунктом 11 цього розділу.

13. Строк зберігання поданих відповідно до пункту 1 цього розділу до компетентного органу з визнання документів становить 8 років. Строк зберігання копій документів про результати процедури визнання - 75 років.

V. Процедура визнання

1. Процедура визнання Документа, окрім випадків, зазначених у пунктах 2-3 цього розділу, складається з:

1) верифікації Документа та/або додатка до нього; а у разі необхідності - верифікації документів про попередню освіту;

2) перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, за результатами якої виданий Документ (далі - перевірка статусу);

3) оцінки кваліфікації або періоду навчання, зазначеного в Документі, та встановлення їхньої відповідності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав (далі - оцінка кваліфікації).

Для отримання відомостей про Документ та/або проходження Власником періоду навчання, перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, за результатами якої виданий Документ, проведення оцінки кваліфікації або періодів навчання, зазначених в Документі, компетентний орган з визнання має право звернутися до офіційних установ.

Компетентний орган з визнання має право перевірити походження Документа, документа про попередню освіту з тимчасово окупованих територій України та відомостей щодо проходження Власником періодів навчання в нелегітимних освітніх установах, освітніх провайдерах, розташованих на тимчасово окупованих територіях України. Перевірка включає запити до офіційних установ, додаткові опитування та тестування Власника Документа, аналіз додаткових документів, письмові заяви Власника Документа, у тому числі афідевіт.

2. Процедура визнання Документів, виданих освітніми установами, освітніми провайдерами, та/або за результатами навчання в цих установах, що входять до академічного рейтингу університетів світу - Academic Ranking of World Universities (ARWU) або відповідно до цього рейтингу за викладанням з окремих дисциплін (відповідно до року завершення навчання / присвоєння ступеня) складається з підпунктів 1, 3 пункту 1 цього розділу.

3. Процедура визнання Документа про періоди навчання складається з:

1) верифікації Документа;

2) перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, за якою виданий Документ;

3) перевірки періоду навчання та рівня освіти, за яким відбувалось навчання, та встановлення відповідного освітнього або освітньо-професійного ступеня, за яким може бути продовжено навчання / здобуття освіти в Україні.

4. Автоматичне визнання Документа може бути застосовано компетентним органом з визнання у разі, якщо задовольняються всі зазначені критерії:

1) країною походження Документа ратифіковано та імплементовано Конвенцію про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (м. Лісабон, 1997 рік), ратифікованої Законом України від 03 грудня 1999 року № 1273-XIV «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні»;

2) національна рамка кваліфікацій країни походження Документа співставлена з Європейською рамкою кваліфікації для навчання впродовж життя та самосертифікована згідно з Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;

3) систему вищої освіти країни походження Документа організовано відповідно до трирівневої структури і принципів Болонського процесу, вона включає, за наявності, короткий цикл у значенні Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;

4) у країні походження Документа зовнішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється незалежними агенціями із забезпечення якості, що включені до Європейського реєстру забезпечення якості або здійснюють діяльність, спрямовану на забезпечення такого включення, та які функціонують відповідно до стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та Європейського підходу до забезпечення якості спільних освітніх програм;

5) Документ видано відповідно до трирівневої Болонської системи;

6) в країні походження Документа імплементовано додаток до диплома європейського зразка та додаток до Документа відповідає цій формі;

7) верифікацію Документа можна здійснити одним із способів, визначених підпунктами 1, 2 пункту 5 цього розділу;

8) перевірку статусу освітньої установи можна здійснити у спосіб, визначений підпунктом 1 пункту 6 цього розділу;

9) Компетентний орган з визнання для винесення рішення не потребує додаткової інформації від офіційних установ.

5. Для верифікації Документа можуть застосовуватися такі способи:

1) перевірка наявності апостиля або консульської легалізації, якщо такі штампи підтверджують підпис та якість, в якій виступала особа, яка підписала Документ, а також перевірка реквізитів апостиля у відповідному реєстрі, якщо такий реєстр запроваджено країною походження Документа або освітньою установою, що його видала,- за наявності доступу до такого реєстру;

2) перевірка у реєстрі документів про освіту, якщо такий реєстр запроваджено країною походження Документа або освітньою установою, що його видала,- за наявності доступу до такого реєстру;

3) отримання підтвердження про факт видачі та/або автентичність Документа від офіційних установ;

4) якщо країною походження Документа або освітньою установою, освітнім провайдером затверджені зразки (стандарти) оформлення документів про освіту, здійснюється аналіз на відповідність таким зразкам (стандартам) поданого Документа.

5) у разі необхідності компетентний орган з визнання може вжити заходи для додаткової перевірки Документа;

6) компетентний орган з визнання має право використовувати методичні розробки та рішення центрів Європейської мережі інформаційних центрів у Європейському регіоні (ENIC), національних інформаційних центрів академічного визнання в Європейському Союзі (NARIC), органів державної влади України та/або іноземних країн, іноземних організацій з визнання кваліфікацій.

Для верифікації Документа та/або перевірки проходження періоду навчання, або іншої необхідної інформації, компетентний орган з визнання має право звернутися до освітньої установи, освітнього провайдера та/або будь-якої іншої офіційної установи.

6. З метою встановлення права в освітньої установи та/або освітнього провайдера надавати певну кваліфікацію, компетентний орган з визнання здійснює перевірку статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, за результатами якої виданий Документ.

Для перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми можуть застосовуватися такі способи:

1) перевірка в офіційних джерелах національного або регіонального рівня: реєстрах органів акредитації / забезпечення якості освіти, профільних органів управління, асоціацій агенцій з акредитацій / забезпечення якості освіти та інших офіційних установ, офіційних національних публікаціях про систему освіти;

2) перевірка в міжнародних офіційних джерелах: вебсайтах визнаних міжнародних організацій, вебсайтах мереж з визнання;

3) отримання інформації від офіційних установ щодо статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми.

Статус освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми перевіряється компетентним органом з визнання на дату присвоєння кваліфікації з урахуванням законодавства країни видачі Документа та країни здійснення навчання.

З метою перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, за якою виданий Документ, компетентний орган з визнання має право звернутися до освітньої установи, освітнього провайдера та іншої офіційної установи.

Під час перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, компетентний орган з визнання має право використовувати інформацію, методичні розробки та рішення центрів Європейської мережі інформаційних центрів у Європейському регіоні (ENIC), національних інформаційних центрів академічного визнання в Європейському Союзі (NARIC), органів державної влади, іноземних організацій з визнання кваліфікацій.

7. Для оцінки кваліфікації можуть застосовуватися такі способи:

1) співставлення систем освіти, міжнародних та/або національних рамок кваліфікацій з Національною рамкою кваліфікацій України:

для Документів, що задовольняють критеріям щодо автоматичного визнання, визначеним пунктом 4 цього розділу;

для Документів, виданих в іноземних країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

для Документів, виданих в іноземних країнах, якщо країною затверджено національну рамку кваліфікацій.

2) для Документів, виданих у країнах, з якими Україною укладено міжнародні договори, що регулюють питання визнання документів про освіту та визначають безумовну відповідність освітніх кваліфікацій,- на підставі положень відповідного міжнародного договору з урахуванням мети визнання;

3) для Документів, які визнаються виключно з метою продовження навчання у закладах вищої освіти України та не підпадають під дію підпунктів 1 і 2 цього пункту,- на підставі визначення рівня освіти, за яким відбувалося навчання, та встановлення відповідного освітнього або освітньо-професійного ступеня, за яким може бути продовжене навчання в Україні, шляхом аналізу інформації в офіційних джерелах національного або регіонального рівня: реєстрах органів акредитації / забезпечення якості освіти, профільних органів управління, асоціацій агенцій з акредитацій / забезпечення якості освіти та інших офіційних установ, офіційних національних публікаціях про систему освіти;

4) для Документів, які не підпадають під дію підпунктів 1-3 цього пункту, або якщо міжнародний договір між Україною і країною походження Документа не визначає безумовну відповідність освітніх, освітньо-професійних ступенів, кваліфікацій, що присуджуються в країнах-учасницях договору,- встановлення відповідності кваліфікації, зазначеної в Документі, кваліфікації вищої освіти України здійснюється шляхом порівняльного аналізу Програми (плану), за якою (яким) видано такий Документ, зі змістом Програми (плану) в межах відповідної або наближеної галузі, спеціальності тощо, за якою (яким) видаються Документи відповідного рівня в Україні (далі - Порівняльний аналіз);

5) оцінка кваліфікації може здійснюватися компетентним органом з визнання на підставі іншого Порівняльного аналізу аналогічної Програми, що суттєво не відрізняється за періодом та результатом навчання.

Якщо Документ виданий у країні, з якою Україною укладений міжнародний договір, що регулює питання визнання документів про освіту, в процесі процедури визнання компетентний орган з визнання перевіряє чи підпадає Документ під дію відповідного міжнародного договору.

Наявність міжнародного договору між Україною та державою, освітньою установою та/або освітнім провайдером, якою видано Документ, не скасовує необхідності отримання офіційного рішення компетентного органу з визнання про результати процедури визнання.

8. Порівняльний аналіз здійснюється закладами вищої освіти України, які провадять підготовку фахівців на відповідному рівні вищої освіти за акредитованими освітніми програмами, програмами спеціалізації або перепідготовки, або установою, на яку покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності.

Порівняльний аналіз містить:

1) ступінь вищої освіти, кваліфікацію, що засвідчується відповідним Документом, та його місце в національній системі освіти на дату видачі Документа;

2) обсяг та/або зміст Програми (очікувані результати навчання за академічною (навчальною) програмою, обсяг кредитів або академічних годин за фахово необхідними дисциплінами чи інші критерії);

3) відповідність Програми певному рівню вищої освіти;

4) профіль Програми;

5) академічні та/або професійні права, які надаються Документом;

6) мету визнання в Україні Документа;

7) результати навчання Власника.

9. Компетентний орган з визнання визначає обсяг відмінностей в освітніх програмах України та в країні походження Документа, допустимий для:

1) прийняття рішення про визнання;

2) прийняття рішення про визнання після усунення відмінностей Власником;

3) прийняття рішення про визнання із заниженням освітнього рівня;

4) неможливість прийняття рішення про визнання, у зв’язку із встановленням суттєвої різниці між освітніми програмами;

5) прийняття рішення про визнання кваліфікації початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти з метою продовження навчання у закладах вищої освіти України з рівня, що визначається закладом вищої освіти (обсяг Програми відповідного ступеня визначається закладом вищої освіти, який здійснює зарахування на навчання).

10. У разі неможливості прийняття рішення про визнання, у зв’язку із встановленням суттєвої різниці між освітніми програмами, заклад вищої освіти може надати Власнику право на продовження навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти з рівня, визначеного закладом вищої освіти України.

11. У разі, якщо Порівняльним аналізом визначено відмінності між освітніми програмами України та країни походження Документа, без усунення яких визнання кваліфікації Власника неможливе,- йому може бути запропоновано проходження додаткового навчання та/або тестування на компетентність тощо, або визнання із заниженням рівня вищої освіти.

12. Додаткове навчання, проходження тестів на компетентність, проходження практики, захист курсових, дипломних робіт або проєктів, співбесіди, підготовчі курси тощо для компенсації відмінностей між освітніми програмами з метою визнання кваліфікації в Україні здійснюється Власником у закладі вищої освіти, який провадить підготовку фахівців на відповідному рівні вищої освіти України за освітнім чи освітньо-професійним ступенем, у центрі фахової підготовки, підвищення кваліфікації тощо.

На час проходження Власником додаткового навчання, тестів на компетентність тощо для компенсації відмінностей процедура визнання призупиняється.

У разі ненадання компетентному органу з визнання результатів додаткового навчання, тестів на компетентність тощо протягом 1 року з дати направлення відповідного повідомлення або заяви про продовження цього строку, компетентним органом з визнання приймається рішення про відмову у визнанні поданого Документа відповідно до вимог підпункту 17 пункту 3 розділу VII цього Порядку.

13. З метою оцінки кваліфікації, отримання додаткових відомостей та документів, необхідних для прийняття рішення про визнання, компетентний орган з визнання має право звернутися до освітньої установи, освітнього провайдера та/або іншої офіційної установи.

Під час здійснення оцінки кваліфікації компетентний орган з визнання має право використовувати методичні розробки та рішення центрів Європейської мережі інформаційних центрів у Європейському регіоні (ENIC), національних інформаційних центрів академічного визнання в Європейському Союзі (NARIC), органів державної влади, іноземних організацій з визнання кваліфікацій.

14. Дані, отримані під час верифікації Документа, перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, оцінки кваліфікації, у тому числі від офіційних установ, оформлюються Комісією ЗВО з визнання або установою, на яку покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності, у вигляді висновку про результати процедури визнання документів про освіту, виданих освітніми установами іноземних держав (далі - Висновок), який є підставою для прийняття компетентним органом з визнання рішення про результати процедури визнання.

15. Компетентні органи з визнання у разі необхідності можуть звернутися до установи, на яку покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності, для надання інформації необхідної для здійснення процедури визнання, а саме:

надання роз’яснень, консультацій та рекомендацій з визнання Документів;

здійснення верифікації Документів;

перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та (або) Програми;

визначення рівня освіти та періодів навчання;

оцінки кваліфікацій, засвідчених у Документах;

співставлення академічних та/або професійних прав.

Інформація установи, на яку покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності, оформлюється відповідним Висновком.

VI. Визнання кваліфікацій біженців та осіб, прирівняних до них

1. Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на визнання кваліфікації компетентним органом з визнання без наявності повного пакета документів, зазначеного в пункті 1 розділу IV цього Порядку.

2. Підставою для початку процедури визнання без наявності повного пакета документів є посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні.

3. Для проведення процедури визнання біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, надають наявні у них освітні документи, у тому числі не зазначені у пункті 1 розділу IV цього Порядку, такі як: копії документів про освіту або періоди навчання, студентський квиток, довідку, академічну відомість, залікову книжку, опис курсів, документи про неформальне та інформальне навчання або інші документи, що можуть підтвердити факт навчання/здобуття освіти та/або здобуття кваліфікації; а також наявні документи про досвід роботи, такі як: свідоцтво про досвід роботи, трудовий договір, трудову книжку, довідки з місць роботи або інші документи, які можуть свідчити про відповідну кваліфікацію.

4. У разі недостатньої інформації процедура визнання іноземних освітніх кваліфікацій біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, може включати спеціально організовані екзамени, тестування, співбесіди, результати яких беруться до уваги компетентним органом з визнання під час прийняття рішення.

VII. Прийняття рішення

1. Кваліфікації з вищої освіти, присуджені освітніми установами, освітніми провайдерами мають визнаватися компетентними органами з визнання, якщо немає суттєвої різниці між іноземною кваліфікацією, визнання якої запитує Заявник, та відповідною кваліфікацією в Україні,- за умови наявності позитивного Висновку та за відсутності підстав, зазначених у підпункті 4 пункту 9 розділу V та пункті 3 цього розділу.

Документ про періоди навчання визнається таким, що дає право на продовження навчання на відповідному рівні освіти у закладах вищої освіти України, з рівня, що визначається закладом вищої освіти, в якому буде здійснюватися навчання (з урахуванням рівня освіти та академічних прав у країні походження Документа).

Визначення академічної різниці та її ліквідацію (у разі необхідності) забезпечує заклад вищої освіти України, в якому Власник буде навчатися / здобувати освіту.

2. Компетентний орган з визнання на підставі Висновку приймає одне з таких рішень, яке оформлюється наступним чином:

про визнання Документа, про що Заявнику видається Свідоцтво;

про відмову у визнанні поданого Документа, про що Заявнику надається Повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

3. Рішення про відмову у визнанні поданого Документа приймається у разі, якщо наявні такі підстави:

1) щодо документів, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, компетентним органом з визнання отримано негативний результат верифікації;

2) компетентним органом з визнання отримано негативний результат перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, за результатами якої виданий Документ;

3) Документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, видані за результатами навчання/здобуття освіти в освітній установі, освітньому провайдері, яка(ий) не є офіційно визнаною(им) в системі освіти держави, до якої належить, та держави, на території якої здійснюється освітня діяльність;

4) Документ виданий за результатами навчання/здобуття освіти в освітній установі, освітньому провайдері, які не є офіційно визнані в державі, на території якої провадять освітню діяльність, якщо це передбачено законодавством цієї держави, та/або здійснюють освітню діяльність без дотримання вимог чинного законодавства цієї держави;

5) Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером невизнаних держав (територій) відповідно до зовнішніх правових відносин України;

6) Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером, що здійснюють освітню діяльність на тимчасово окупованій території України;

7) Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером, до якої(ого) застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідно до рішення органів державної влади України (в межах дії рішення);

8) встановлено, що Документ виданий на підставі документів, що походять з освітніх установ, освітніх провайдерів, які провадять освітню діяльність на тимчасово окупованих територіях України;

9) встановлено, що Власник для здобуття рівня/ступеня вищої освіти, зазначеного в Документі, проходив окремий період навчання в освітніх установах, освітніх провайдерах, визначених підпунктами 3-8 пункту 3 цього розділу;

10) виявлені ознаки підробки, недостовірності інформації в поданих документах;

11) Документ виданий за результатами навчання, під час якого загальний обсяг навантаження менший за мінімально передбачений освітньою установою, освітнім провайдером обсяг навантаження для одного семестру навчання;

12) Документ виданий за результатами навчання за Програмою, яка не входить в систему вищої освіти країни походження документа;

13) Документи, зазначені в підпунктах 1-2 пункту 1 розділу IV цього Порядку, не містять повної інформації про Програму, необхідну для встановлення відповідного ступеня та/або освітньої програми в Україні;

14) Документ виданий за результатами навчання за період, що становить менше ніж один навчальний рік з дати вступу на освітню програму;

15) Документ виданий за результатами навчання за Програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним ступенем вищої освіти в Україні;

16) під час здійснення Порівняльного аналізу, відповідно до підпункту 3 пункту 8 розділу V цього Порядку, встановлено суттєву різницю в освітніх програмах, що унеможливлює прийняття рішення про визнання;

17) протягом 1 року з дати направлення письмового повідомлення Заявнику до компетентного органу з визнання не надано додаткові документи: результати додаткового навчання, результати тестів на компетентність тощо або заяви про продовження цього строку;

18) встановлено, що Документ одержаний на підставі документа про попередню освіту або період навчання, який не надавав його Власнику відповідних академічних прав;

19) якщо текст Документа та/або його переклад неможливо прочитати внаслідок пошкодження, наявні незастережні виправлення або дописки, помилки, які суттєво змінюють зміст Документа.

4. Рішення про визнання складається у електронній формі компетентним органом з визнання у вигляді Свідоцтва українською мовою, у разі необхідності частина інформації, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Власника, найменування освітньої установи, що видала Документ, та ступінь вищої освіти, дублюється іноземною мовою. Свідоцтво оформлюється компетентним органом з визнання у паперовій формі шляхом друку електронної форми Свідоцтва та засвідчується уповноваженою особою компетентного органу з визнання.

5. Свідоцтво дійсне разом з оригіналом Документа та діє безстроково.

Документ про результати процедури визнання, виданий МОН, є таким, що приймається всіма закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності України.

6. У випадку отримання спростування факту навчання/здобуття освіти, факту видачі Документа, встановлення ознак підробки Документа, прийняття рішення про визнання Документа унеможливлюється і відомості про такий Документ передаються правоохоронним органам України.

Якщо підтверджено факт навчання/здобуття освіти, факт видачі Документа, спростовано факт підробки Документа, компетентний орган з визнання здійснює перегляд рішення відповідно до положень розділу ІX цього Порядку.

7. Компетентний орган з визнання має право скасувати своє рішення, якщо було отримано додаткову інформацію, документи від офіційних установ, що впливають на результати процедури визнання, про що повідомляється Заявнику (Власнику), та анулювати відповідне Свідоцтво або Повідомлення.

8. Строк надання Заявнику рішення про результати процедури визнання не може перевищувати 45 календарних днів з дня надходження усіх документів, інформації, необхідних для прийняття рішення.

VIII. Облік Свідоцтв про визнання та порядок видачі дублікатів документів про результати процедури визнання

1. Свідоцтва мають бути зареєстровані компетентним органом з визнання в електронному журналі визнання в Україні іноземних освітніх документів (далі - електронний облік).

2. Функціонування електронного обліку забезпечує установа, на яку відповідно до законодавства, покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності.

3. Для реєстрації Свідоцтва компетентний орган з визнання заповнює в електронній формі проєкт Свідоцтва та додає електронні копії (фотокопії або сканкопії) таких документів, а саме:

1) Документа;

2) додатка до Документа та/або іншого документа, в якому міститься інформація про зміст та тривалість Програми, а також успішність завершення освітніх компонентів або досягнення результатів навчання;

3) Висновку;

4) документа про результат процедури визнання для внесення інформації до Свідоцтва;

5) копії документа, що засвідчує особу Власника.

Документи, зазначені в підпунктах 1, 2 цього пункту, подаються разом із засвідченими в установленому порядку перекладами.

4. Після занесення компетентним органом з визнання необхідної інформації до електронного обліку, установа, яка забезпечує функціонування електронного обліку, генерує реєстраційний номер Свідоцтва та електронну форму Свідоцтва, яке оформлюється компетентним органом з визнання у паперовій формі шляхом друку електронної форми Свідоцтва та засвідчується уповноваженою особою компетентного органу з визнання.

Свідоцтво видається Заявнику або іншій уповноваженій Заявником особі.

5. Компетентний орган з визнання видає дублікат документа про результати процедури визнання, у разі:

1) втрати, викрадення, знищення тощо;

2) пошкодження, що призвело до порушення цілісності інформації;

3) наявності помилок;

4) зміни (корекції) статевої належності Власника.

6. Дублікат Свідоцтва або Повідомлення видається за заявою Заявника, Власника або уповноваженої ним особи,- за умови пред’явлення нотаріально посвідченої довіреності від Власника. Дублікат документа про результати процедури визнання видається за чинною на дату видачі дубліката формою та зі змістом, що відповідає оригіналу.

Дублікат документа про результати процедури визнання має таку ж юридичну силу, що і оригінал, при цьому оригінал документа вважається таким, що втратив чинність.

7. Інформація про анулювання Свідоцтва відповідно до пункту 7 розділу VII та пункту 2 розділу IX цього Порядку вноситься до електронного обліку.

8. Відповідальний структурний підрозділ МОН, із залученням установи, на яку покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності, здійснює моніторинг рішень закладів вищої освіти про результати процедури визнання та має право перевіряти відомості, подані закладом вищої освіти. Під час перевірки даних, внесених закладом вищої освіти до електронного обліку для реєстрації Свідоцтва, у разі необхідності надсилаються додаткові запити до офіційних установ.

Установа, на яку покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності, надає на запит МОН інформацію про відповідність прийнятих закладами вищої освіти рішень нормам міжнародних та національних нормативно-правових актів, а також про випадки внесення неповної та/або некоректної інформації з порушенням вимог пункту 3 розділу VII цього Порядку.

9. МОН забезпечує внесення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти відомостей про Документи, визнані компетентними органами з визнання.

IX. Перегляд і оскарження результатів

1. У разі незгоди Власника з результатами процедури визнання, Власник або інша уповноважена ним особа не пізніше 3 місяців з дати видачі Свідоцтва або Повідомлення може звернутися до компетентного органу з визнання, що здійснював процедуру визнання, із мотивованою письмовою заявою про перегляд рішення, в якій має бути зазначено дату реєстрації, номер документа про результат процедури визнання, та надати додаткові документи щодо Програми, отриманої кваліфікації тощо. У такому випадку компетентний орган з визнання розглядає всі додатково надані Власником документи та проводить їх дослідження, у результаті якого попереднє рішення може бути переглянуто.

За результатами перегляду рішення видається Свідоцтво або надсилається офіційний лист із зазначенням підстав відмови у перегляді рішення.

Перегляд рішення здійснюється у строк не більше 4 місяців з дати отримання всіх необхідних документів та інформації необхідної для здійснення перегляду рішення.

Якщо Власник не згодний з результатами процедури визнання, здійсненої компетентним органом з визнання - закладом вищої освіти, Власник, або уповноважена ним особа, може звернутися до МОН для здійснення процедури визнання відповідно до положень цього Порядку.

2. Якщо у результаті моніторингу виявлено невідповідність рішення, прийнятого компетентним органом з визнання - закладом вищої освіти, вимогам пункту 3 розділу VIІ цього Порядку МОН скасовує таке рішення. Документ про результати процедури визнання у такому разі втрачає чинність і анулюється.

3. МОН надає компетентному органу з визнання - закладу вищої освіти, рішення якого скасовано, відповідне повідомлення із зазначенням підстав скасування рішення.

4. Рішення компетентного органу з визнання може бути оскаржене у судовому порядку.

X. Особливості здійснення процедури визнання Документів у період дії правового режиму воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації та її підтримкою з боку Республіки Білорусь

1. Положення цього розділу визначають особливості здійснення процедури визнання Документів, виданих освітніми установами Російської Федерації та Республіки Білорусь, під час дії відповідно до законодавства України воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації та її підтримкою з боку Республіки Білорусь.

2. З дати введення в Україні воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації проти України та її підтримкою з боку Республіки Білорусь, і до дати їх припинення Документи, Власниками яких є громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та які були видані освітніми установами цих країн, для здійснення процедури визнання компетентним органом з визнання не приймаються.

3. Дія пункту 2 цього розділу не розповсюджується на громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, які отримали в Україні статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або які отримали посвідку на постійне проживання в Україні, або вступили до 2021 року включно та навчаються у закладах освіти, або вступили до закладів освіти на підставі індивідуального дозволу МОН, або в інших випадках, визначених законодавством.

4. Процедура визнання Документів, виданих освітніми установами Російської Федерації або Республіки Білорусь, Власниками яких є громадяни України, громадяни третіх країн, особи без громадянства, та особи, визначені пунктом 3 цього розділу, здійснюється відповідно до розділів І-ІХ цього Порядку з урахуванням пунктів 5 і 6 цього розділу.

5. Компетентний орган з визнання приймає рішення за результатами процедури визнання Документів, виданих освітніми установами Російської Федерації або Республіки Білорусь, за наявності повної інформації, необхідної для прийняття відповідного рішення.

6. У разі відсутності повної інформації, необхідної для прийняття компетентним органом з визнання рішення про визнання або відмови у визнанні Документів, виданих закладами освіти та установами Російської Федерації та Республіки Білорусь, процедура визнання призупиняється до припинення обставин, зазначених у пункті 1 цього розділу.

Начальник управління

міжнародного співробітництва

та протоколу

С. Шаповал


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.11.2022 — 2022 р., № 84, том 4, стор. 2675, стаття 5240, код акта 114426/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2022 № 66 "Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -