<<
>>

НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020

Документ актуальний на 15.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2020  № 481

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2020 р.

за № 372/34655

Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, пункту 2.1 розділу II Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, та з метою популяризації наукової діяльності та розвитку наукового світогляду, пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року № 259 «Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 407/25184.

3. Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Сальков В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

Л. Мандзій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

06 квітня 2020 року № 481

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2020 р.

за № 372/34655

ПРАВИЛА

проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі - Конкурс).

2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

анотація - узагальнений короткий виклад основного змісту дослідницької роботи, що дозволяє зрозуміти її суть і містить ключові слова;

декларація академічної доброчесності - документ, який учасник підписує особисто, чим засвідчує, що дослідницьку роботу ним виконано відповідно до зазначених у цій декларації принципів академічної доброчесності;

дослідницька робота - академічний текст, що розкриває актуальність, методологію та результати реалізації проєкту, засвідчує володіння учасником ІІІ етапу Конкурсу понятійно-категоріальним апаратом із обраної теми, компетентностями академічного письма;

мотиваційний лист - короткий текст, який сутнісно відображає персональні цінності учасника та його зацікавленість у реалізації проєкту.

наукова конференція - науковий захід, під час якого учасники представляють найбільш вагомі здобутки проєкту в формі наукової доповіді (повідомлення);

науково-дослідницька робота - індивідуальний дослідницький проєкт (далі - проєкт) наукового або науково-прикладного характеру, що має суспільно значимий результат, провадиться із застосуванням наукових методів; складовими проєкту є дослідницька робота, постерний захист, виступ на науковій конференції;

постерний захист - представлення з використанням постера (плаката) наукового апарату дослідження, ходу та реалізації проєкту у формі короткого повідомлення (на розсуд журі) та відповідей на питання журі;

Терміни: «академічна доброчесність», «порушення академічної доброчесності» вживаються в цих Правилах у значеннях, наведених в Законі України «Про освіту».

3. III етап Конкурсу проводиться щорічно з метою популяризації наукової діяльності та розвитку наукового світогляду, пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді.

4. Основними завданнями Конкурсу є такі:

стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до науково-дослідницької, наукової, проєктної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності;

реалізація здібностей талановитих учнів;

формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи, відповідальності за результати власних досліджень;

популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій

підбиття підсумків роботи гуртків, секцій, наукових товариств учнів;

залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю;

формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

5. Керівником Конкурсу є МОН, яке забезпечує контроль за дотриманням вимог цих Правил.

6. Організатором та координатором III етапу Конкурсу є Національний центр «Мала академія наук України» (далі - НЦ «МАНУ»).

Організаційно-методичне забезпечення III етапу Конкурсу здійснюється спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді у відповідних наукових відділеннях.

Організацію та проведення III етапу Конкурсу НЦ «МАНУ» здійснює спільно з Національною академією наук України, галузевими академіями наук, науково-дослідними установами, закладами вищої освіти, закладами загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

7. Правові відносини, пов’язані і захистом й обробкою персональних даних учасників, здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Учасники III етапу Конкурсу

1. Участь у III етапі Конкурсу в кожному науковому відділенні беруть команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

До складу команди входять здобувачі освіти закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої (І курс) освіти віком, як правило, від 14 до 18 років, які за станом здоров’я можуть бути допущені до участі III етапі Конкурсу та які у відповідних наукових секціях посіли, як правило, перші місця за підсумками II етапу Конкурсу (далі - учасники).

2. Кількість членів команди не може бути більшою за кількість наукових секцій. У кожній науковій секції може брати участь лише один представник команди.

До складу команд не повинні входити сторонні особи (батьки, родичі, педагогічні та наукові керівники) з метою недопущення втручання їх у перебіг III етапу Конкурсу та забезпечення максимальної об’єктивності його результатів.

3. Учасник може брати участь у декількох наукових секціях за умови подання такої ж кількості проєктів, різних за змістом відповідно до напрямів наукових секцій.

4. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, правил техніки безпеки.

5. У разі порушення учасником цих Правил організаційний комітет III етапу Конкурсу має право дискваліфікувати такого учасника.

Учасник, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію, має право надати організаційному комітету III етапу Конкурсу свої пояснення в письмовій формі.

Рішення про дискваліфікацію учасника III етапу Конкурсу приймається на засіданні організаційного комітету цього етапу, про що складається протокол, який підписує керівник наукового відділення Малої академії наук України, голова журі відповідної секції та секретар оргкомітету.

Рішення щодо дискваліфікації учасника вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів засідання організаційного комітету. Витяг із протоколу засідання організаційного комітету надається учаснику, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію. Повернення та супровід додому такого учасника забезпечує керівник команди.

III. Організаційний комітет III етапу Конкурсу

1. Для організації та проведення III етапу Конкурсу створюється організаційний комітет.

Організаційний комітет III етапу Конкурсу формується МОН за поданням НЦ «МАНУ».

2. Організаційний комітет III етапу Конкурсу формується з числа керівників закладів освіти, працівників органів управління освітою, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, науково-педагогічних й наукових працівників наукових і методичних установ та організацій, представників засобів масової інформації, громадських і благодійних організацій, органів місцевого самоврядування та державних органів (за згодою).

До складу організаційного комітету III етапу Конкурсу входить представник МОН, який координує роботу організаційного комітету та журі III етапу Конкурсу.

3. Персональний склад організаційного комітету III етапу Конкурсу затверджується наказом МОН.

4. До складу організаційного комітету III етапу Конкурсу входять: голова, члени організаційного комітету та секретар.

5. Очолює організаційний комітет III етапу Конкурсу голова, який здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації й проведення III етапу Конкурсу.

6. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення III етапу Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.

7. Секретар організаційного комітету III етапу Конкурсу:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків III етапу Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів III етапу Конкурсу в засобах масової інформації;

відповідає за зберігання документів і матеріалів щодо проведення III етапу Конкурсу.

8. Документація III етапу Конкурсу зберігається протягом року в НЦ «МАНУ».

IV. Журі III етапу Конкурсу

1. Журі III етапу Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання проєктів, їх представлення учасниками та визначення переможців.

2. Журі III етапу Конкурсу створюється для кожної наукової секції.

Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників у науковій секції, але становити не менше трьох осіб.

3. До складу журі III етапу Конкурсу не можуть входити близькі особи, наукові керівники учасників та особи, які були членами журі попередніх етапів Конкурсу.

4. Журі III етапу Конкурсу формується МОН за поданням НЦ «МАНУ» з числа працівників органів управління освітою, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, наукових й науково-педагогічних працівників закладів освіти, наукових і методичних установ та організацій, представників органів державної влади (за згодою) тощо.

До складу журі III етапу Конкурсу включаються наукові працівники Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України (за згодою).

Склад журі може доповнюватися фахівцями відповідних галузей, представниками культури, науки тощо (за згодою).

5. Персональний склад журі III етапу Конкурсу затверджується наказом МОН та оприлюднюється в день відкриття III етапу Конкурсу.

6. До складу журі III етапу Конкурсу входять голова, члени журі та секретар.

7. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців III етапу Конкурсу в науковій секції.

8. Члени журі:

забезпечують об’єктивність оцінювання проєктів учасників;

заповнюють оціночні протоколи III етапу Конкурсу в науковій секції;

визначають переможців III етапу Конкурсу в науковій секції.

9. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів III етапу Конкурсу.

Секретар журі не бере участі в оцінюванні проєктів, виступів учасників та визначенні переможців Конкурсу.

V. Строки, місце та умови проведення III етапу Конкурсу

1. Строки, місце проведення III етапу Конкурсу, переліки відділень і наукових секцій, в яких він проводяться, а також строки подання необхідної документації та інші умови, передбачені цими Правилами, визначаються наказом МОН за поданням НЦ «МАНУ».

2. До місця проведення III етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається наказом відповідного органу управління освітою з числа керівників гуртків, секцій, педагогічних працівників закладів освіти.

Керівник команди забезпечує збереження життя та здоров’я учасників, своєчасну та якісну підготовку документів щодо участі в III етапі Конкурсі, прибуття до місця проведення III етапу Конкурсу та їх повернення до закладів освіти.

3. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команди.

4. Для участі в III етапі Конкурсу організатором II етапу у строки, встановлені наказом МОН, до організаційного комітету III етапу подаються такі документи:

копія підсумкового наказу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевого органу управління освітою в області, містах Києві або Севастополі про результати проведення II етапу Конкурсу;

заявка на участь у III етапі Конкурсу (додаток 1);

дослідницькі роботи на паперових і електронних носіях;

відгуки наукових керівників, рецензії фахівців у відповідній галузі;

анотації дослідницьких робіт усіх учасників III етапу Конкурсу від територіального відділення Малої академії наук України на одному електронному носії;

мотиваційний лист (додаток 2);

декларації академічної доброчесності (додаток 3);

паспорт експоната (розробки) - за їх наявності (додаток 4);

інформація про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в II етапі Конкурсу (додаток 5);

анкета учасника III етапу Конкурсу (додаток 6);

по дві фотографії кожного учасника розміром 3,5 × 4,5 см.

5. Дослідницькі роботи мають бути оформлені згідно з Вимогами до написання, оформлення та представлення дослідницьких робіт (додаток 7).

Учасник має право подати на III етап Конкурсу дослідницьку роботу, яка була представлена у попередні роки, за умови, що така робота містить суттєве доопрацювання з отриманням принципово нових результатів.

6. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення III етапу Конкурсу, в роботу організаційного комітету й журі забороняється. Під час роботи журі дозволяється присутність лише учасників у відповідній секції, секретаря секції та членів оргкомітету III етапу Конкурсу.

7. Фото-, кіно-, телезйомки під час проведення III етапу Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог законодавства.

VI. Програма III етапу Конкурсу

1. III етап Конкурсу проводиться за такими розділами:

заочне оцінювання дослідницьких робіт;

постерний захист;

наукова конференція.

2. Заочне оцінювання дослідницьких робіт здійснюється журі на предмет дотримання учасниками Вимог до написання, оформлення та представлення дослідницьких робіт згідно з додатком 7 до цих Правил.

3. Постерний захист на III етапі Конкурсу проходить у кожній науковій секції окремо.

Постер має містити інформацію, зокрема про мету, завдання, об’єкт, предмет, результати дослідження, висновки згідно з Вимогами до оформлення постера (додаток 8).

Під час постерного захисту учасник може використовувати макети (прототипи, демонстраційні моделі), які відповідають правилам техніки безпеки та розміщуються на робочому місці учасника.

Для представлення проєкту учаснику надається до 3 хвилин, на відповіді на запитання журі - від 7 до 15 хвилин.

4. Наукова конференція проходить у кожній науковій секції окремо. Порядок виступів учасників і дебатів визначаються журі.

Для виступу на науковій конференції учаснику надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Після виступу всіх учасників у науковій секції журі проводить оцінювання їхніх виступів.

Під час оцінювання виступів учасників забороняється присутність осіб, які не є членами журі.

5. На підставі протоколів заочного оцінювання дослідницьких проєктів, постерного захисту та наукової конференції організаційним комітетом складається підсумковий протокол проведення III етапу Конкурсу в кожній науковій секції, який є підставою для встановлення результатів.

VII. Умови визначення результатів ІІІ етапу Конкурсу

1. Визначення результатів III етапу Конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів III етапу Конкурсу (додаток 9), розробленої на основі кваліметричного підходу - оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів.

2. Переможці III етапу Конкурсу визначаються в кожній науковій секції окремо за сумою балів, набраних учасниками в усіх розділах програми.

Переможцями III етапу Конкурсу є учасники, які в наукових секціях посіли перше, друге та третє місця та відзначені дипломами відповідно I, II та III ступенів.

3. Кількість призових (перших, других, третіх) місць за результатами III етапу Конкурсу становить, як правило, не більше 50 відсотків від загальної кількості учасників у кожній секції окремо з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3. Для розподілу призових місць може використовуватись Таблиця орієнтовного розподілу призових місць (додаток 10).

Перше місце може визначатися, якщо учасник набрав 85 і більше балів.

Друге місце може визначатися, якщо учасник набрав 80 і більше балів.

Третє місце може визначатися, якщо учасник набрав 75 і більше балів.

При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків постерного захисту.

4. Результати III етапу Конкурсу оголошуються в останній день програми Конкурсу на урочистій церемонії.

Результати III етапу Конкурсу затверджуються наказом МОН за поданням НЦ «МАНУ».

Результати III етапу Конкурсу оприлюднюються на офіційних вебсайтах МОН та НЦ «МАНУ» не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.

5. У разі виникнення питань щодо результатів участі в III етапі Конкурсу учасник після оголошення результатів може подати до організаційного комітету заяву в письмовій формі для отримання роз’яснень.

Відповідь на таку заяву надається в порядку, визначеному законодавством.

VIII. Нагородження переможців III етапу Конкурсу

1. Учасники, які посіли I, II та ІIII місця у відповідних секціях III етапу Конкурсу нагороджуються дипломами переможців.

Учасники, які не стали переможцями III етапу Конкурсу, нагороджуються дипломами учасників.

2. Дипломи переможців та учасників III етапу Конкурсу підписують - Міністр освіти і науки України, Президент Національної академії наук України, Президент НЦ «МАНУ».

3. Автори кращих проєктів можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами, а також спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських і благодійних організацій тощо.

XI. Фінансування III етапу Конкурсу

1. Витрати на організацію та проведення III етапу Конкурсу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством України.

2. За педагогічними, науково-педагогічними й науковими працівниками закладів освіти та наукових установ, які залучаються до проведення III етапу Конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, встановлені Кабінетом Міністрів України.

3. До участі в роботі організаційного комітету та журі можуть залучатися наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ на договірних засадах з оплатою праці відповідно до законодавства України.

4. До організації та проведення III етапу Конкурсу можуть залучатись фахівці на договірних засадах з оплатою праці відповідно до законодавства України.

В.о. генерального директора

директорату дошкільної,

позашкільної та інклюзивної

освіти

В. Сальков

Додаток 1

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 4 розділу V)

ЗАЯВКА

на участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України


Додаток 2

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 4 розділу V)

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Мотиваційний лист - короткий (одна - дві сторінки) прозовий текст, який супроводжує дослідницький проєкт і відображає таке:

причини, що спонукали автора до виконання дослідницького проєкту;

особисті цінності;

пояснює, що дослідник хоче змінити своїм проєктом;

ким бачить себе в майбутньому.

Мотиваційний лист не є структурним елементом дослідницької роботи, але є документом, що входить до переліку обов’язкових документів, які подаються на кожен етап Конкурсу.

Мотиваційний лист повинен розкрити таке:

як виникла ідея дослідження, що наштовхнуло на неї;

які були етапи реалізації, хід дослідження (наприклад: спеціалізовані курси, прослухані за напрямом дослідження (у тому числі онлайн), літні школи, інші освітні/наукові заходи, листування з експертами, публічні заходи з відповідної тематики, які відвідував автор, поїздки, експедиції тощо);

які труднощі постали перед дослідником у процесі роботи над проєктом.

Не допускається написання мотиваційних листів у віршованій формі, додавання малюнків, таблиць тощо.

Мотиваційний лист пишеться з нової сторінки в довільній формі, розпочинається звертанням до членів журі, завершується іменем, прізвищем і підписом автора.


Додаток 3

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 4 розділу V)

ДЕКЛАРАЦІЯ

академічної доброчесності Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Додаток 4

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 4 розділу V)

ПАСПОРТ ЕКСПОНАТА

(РОЗРОБКИ)

Додаток 5

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 4 розділу V)

ІНФОРМАЦІЯ

про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Додаток 6

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 4 розділу V)

АНКЕТА

учасника III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України


Додаток 7

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 5 розділу V)

ВИМОГИ

до написання, оформлення та представлення дослідницьких робіт

I. Загальні положення

1. На Конкурс подаються дослідницькі роботи (далі - роботи) проблемно-пошукового характеру, які відображають методологію, процес, результати власного дослідницького проєкту, відповідають віковим інтересам і пізнавальним можливостям учасників Конкурсу. Тематика проєктів має відповідати напрямам наукових секцій наукових відділень МАН України.

2. Проєкт має ґрунтуватись на певних науковій та експериментальній базах, містити дані особисто проведених дослідів, спостережень чи пошукової роботи; результати їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела; відображати власну позицію дослідника.

У проєкті чітко визначаються: мета, об’єкт, предмет дослідження, завдання, методи дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів і результатів.

Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно, аргументовано, без загальних міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва проєкту має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

3. До роботи додаються відгуки наукового керівника та рецензія фахівця у відповідній галузі (педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника). Достовірність наведених у проєкті результатів підтверджується у відгуку науковим керівником.

4. Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час заочного оцінювання, другий - учасником під час Конкурсу. Обидва примірники роботи мають бути ідентичними.

5. До розгляду не приймаються проєкти (роботи):

тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції;

які були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання;

які містять плагіат, інші випадки порушення академічної доброчесності;

без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків;

без принаймні одного з необхідних структурних елементів роботи, передбачених розділом II цих правил, відредагованих та оформлених

без принаймні одного з необхідних структурних елементів роботи, передбачених розділом II цих правил, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог.

Автори таких робіт після заочного оцінювання дослідницької роботи отримують відповідну рецензію та до подальшої участі в Конкурсі не допускаються.

II. Структура роботи

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними складовими структури роботи є такі:

титульний аркуш;

анотація;

зміст;

перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності);

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідності).

III. Вимоги до змісту роботи

1. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком, наведеним у кінці цього додатку.

2. Анотація є узагальненим коротким викладом основного змісту роботи. В анотації (текст обсягом до однієї сторінки) подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи, ключові слова. Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту роботи, відображати тематику дослідження. Кількість ключових слів становить від п’яти до десяти. Ключові слова подаються в називному відмінку, друкуються в рядок через кому наприкінці анотації.

У заголовку анотації наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва територіального відділення Малої академії наук України; назва закладу позашкільної освіти; назва закладу освіти; клас (курс); назва населеного пункту; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності - науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

3. Зміст подається на початку роботи. Він містить назву та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

4. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розміщуватись двома стовпчиками: у лівому в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни; у правому - їх детальне розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при першому згадуванні.

5. У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи, зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються перелік використаних методів дослідження, характеристика проєкту (теоретична/прикладна); вказуються наукові положення, запропоновані учасником особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше; повідомляється про наукове використання результатів досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів.

У разі використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід вказати на цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також зазначаються відомості про публікації за матеріалами проєкту та апробацію результатів дослідження (за наявності).

Орієнтовний обсяг вступу - 2-3 сторінки.

6. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводяться характеристика джерел, використаних для написання роботи, та короткий огляд літератури за тематикою дослідження, включаючи міжнародні й вітчизняні наукові публікації за темою останніх років, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводяться методика та техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, подається їх оцінка.

Зміст основної частини має відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

7. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання.

8. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах:

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61;

ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61;

ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів», затверджені наказом Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 року № 181;

ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 22 серпня 2013 року № 1010;

Наприклад:

книга одного автора

Ґейман Н. Скандинавська міфологія / пер. з англ. М. Бакалова. Київ: КМ-БУКС, 2018. 256 с.

книга двох авторів

Гокінґ С., Гокінґ Л. Джордж і таємний ключ до Всесвіту / пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Вид-во Старого Лева., 2016. 312 с.

книга трьох авторів

Гейтенко В.В., Пристинський В.М., Пристинська Т. Ь. Педагогічний супровід підлітків старшого шкільного віку у середовищі асоціальних й антисоціальних неформальних молодіжних організацій: моногр. / Держ. ВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т», н.-д. лаб. взаємодії духов. й фіз. виховання дітей та підлітків. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2019. 299 с.

книга чотирьох авторів

Андрейчин М.А., Крушельницький О. Д., Копча В.С., Огороднічук І.В. Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. 320 с.

книга п’яти авторів і більше

Кітч у мистецтві, етосі та вихованні: колект. моногр. / відп. ред., керівники проекту: Г. Гжибек, Т. Дубровний, Ш. Сівек / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: Растр-7, 2019. 144 с.

збірник

Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій: зб. статей і тез: матеріали до Панел. дискусії, 25 верес. 2019 р., Харків. міжнар. юрид. форум, 24-28 верес. 2019 р. / упоряд. О.О. Уварова. Харків: Право, 2019. 128 с.

багатотомна книга

Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці. В 5 т. Т. 4. Іраністика / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. Київ: Стилос, 2008. 387 с.

дисертація та автореферат дисертації

Сталінська Г.Д. Вінтажний інтер’єр: генеза та принципи формування:

дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.07 /; Харків. держ. акад. дизайну мистецтв. Харків, 2019. 400 с.

Костюк О.П. Зачіска як культурно-антропологічний феномен у контекстах ініціації: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2019. 21 с

матеріали конференцій

Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні: тези конференції MSSE2019. Конференція молодих науковців з матеріалознавства та інженерії поверхні, 25-27 вересня 2019 р. / відп. ред. В.Р. Скальський; НАН України, Фіз.- мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. Львів: Бона, 2019. 206 с.

стаття із продовжуваного видання (наукового журналу)

Кравченко О.М. Космофізика - нова методологія. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Гуманітарні науки. 2014. Вип. 203(1). С. 94-101.

стаття із періодичного видання (журнал, газета)

Тацій В.Я. Тютюгін В. І. Пономаренко Ю.А. Виклики сучасності і кримінальне право. Голос України. 2016. 29 січ. (№ 16). С. 6-7.

рецензія

Павлів В. «Медіяетика»: про унікальність та універсальність професійного досвіду. Наукові записки УКУ. 2015. Ч. 6: Журналістика. Медіакомунікації, вип. 1. C. 209-212. Рец. на кн.: К.Ґ. Крістіанс, М. Факлер, К.Б. Річардсон та ін. Медіяетика: практичні випадки та моральні міркування / пер. з англ. Олег Король; наук. ред. Ніна Зражевська. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. 592 с.

Картографічні документи

Малий атлас світу: Карти / Держ. служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, ДНВП «Картографія»; ред. В.В. Радченко; дизайнери: М.Б. Гутман, С.М. Сухенко; М- би різні. Київ: ДНВП «Картографія», 2019. 64 с.

Електронні джерела

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://xn--80aagahqwyibe8an.com /laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80 /paran4202 (дата звернення: 12.12.2019)

9. У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття проєкту, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

IV. Правила оформлення роботи

1. Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів - 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу роботи не входять: анотація, мотиваційний лист, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Роботи виконуються державною мовою; до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою. Постерний захист та конференція для секцій відділення мовознавства (крім секції «Українська мова») здійснюється іноземною мовою.

Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

2. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знаку «№».

Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, анотацію та додатки, підлягають суцільній нумерації; номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: номер розділу, номер підрозділу. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться в тому самому рядку.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: номер розділу, номер підрозділу, номер пункту, наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться в тому самому рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2». Наявність підрозділів на нумерацію формул не впливає. Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки та розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку згадування в тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами та позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

3. Під час написання роботи учасник має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання береться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Текст цитати необхідно точно відтворювати й наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. У тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора та давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 1.3».

4. Формули в тексті роботи розміщуються після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розміщуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках. Це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розміщуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення й ділення з повторенням знаку в наступному рядку.

Символи та коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі.

Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

5. Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.

Усі ілюстрації зазначаються в тексті роботи. Якщо ілюстративний матеріал за обсягом перевищує третину сторінки, він має виноситися в додатки.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номера, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва - посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.

Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Шапка

Рядки

Боковик

Графи (колонки)

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше ніж 8 міліметрів. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться скорочено слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

ЗРАЗОК

оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації

Комунальна установа «Волинська обласна мала академія наук»

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: мистецтвознавство

НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ

ЯК КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТ

Роботу виконала:

Топчій Єва Олександрівна,

учениця 10-А класу комунального закладу

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9

Луцької міської ради»

Волинської області

Науковий керівник:

Бєлова Наталія Володимирівна,

учитель української літератури

комунального закладу

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9

Луцької міської ради» Волинської області

Луцьк - 2020


Додаток 8

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

ауково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 3 розділу VI)

ВИМОГИ

до оформлення постера

Постер - вертикально розміщений плакат формату А0, що оформлюється українською мовою (крім секцій відділення мовознавства).

Постер повинен містити:

зазначення територіального відділення (області);

заголовок (назва проєкту, що співпадає з назвою дослідницької роботи);

інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові; повна назва закладу освіти; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника);

короткий зміст проєкту (мета і завдання проєкту, матеріали та методи його виконання, об’єкт, предмет, результати й висновки).

Рисунок 1. Приклад розміщення інформації на постері

Рекомендований розмір заголовка - не менше 100 пунктів типографських; розмір тексту - не менше 20 пунктів типографських, міжрядковий інтервал - 1,5. Рисунки мають бути чіткі, з підписами; умовні позначення на них мають бути розшифровані. Речення тексту слід робити короткими, конкретними, однозначними.


Додаток 9

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 1 розділу VII)

ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ

визначення результатів III етапу Конкурсу

Факторно-критеріальна модель визначення результатів III етапу Конкурсу, оперує такими поняттями:

вагомість фактора - його частка в загальному показнику (вагомості факторів наведені в таблиці 1);

вагомість критерію - показує його пріоритет у складі фактора;

експертний бал - ступінь виконання вимог певного критерію;

критерії - складові фактора, сукупність яких характеризує фактор загалом;

фактори - основні напрями діяльності; відповідають розділам III етапу Конкурсу: «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», «Постерний захист» та «Наукова конференція».

Таблиця 1

Вагомості факторів моделі визначення результатів III етапу Конкурсу:

№ з/п

Фактор

Вагомість фактора

Максимальна сума балів

1

Заочне оцінювання дослідницьких робіт

2

20

2

Постерний захист

4,5

45

3

Наукова конференція

3,5

35

Усього

-

100

2. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання дослідницьких робіт, постерного захисту та наукової конференції відповідно до такої шкали:

10 балів - критерій реалізовано бездоганно;

9 балів - критерій реалізовано із незначним зауваженням;

8 балів - критерій реалізовано із незначними зауваженнями;

7 балів - критерій реалізовано із зауваженнями;

6 балів - критерій реалізовано наполовину;

5 балів - критерій реалізовано із суттєвим зауваженням;

4 бали - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями;

3 бали - критерій не реалізовано.

3. Значення факторів «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», «Постерний захист» та «Наукова конференція» визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість відповідного фактора.

4. Для визначення значення фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт» необхідно:

визначити значення першого критерію, помноживши бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

визначити значення решти критеріїв таким самим чином;

знайти суму значень критеріїв;

визначити значення фактора, помноживши суму значень критеріїв на вагомість цього фактора.

Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт» наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт»

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми дослідження, наукове/прикладне значення роботи

0,15

2

Системність і повнота розкриття теми

0,2

3

Вміння чітко та ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

0,25

4

Рівень виконання завдань, їх відповідність меті дослідження

0,2

5

Відповідність вимогам оформлення дослідницьких робіт (науковий стиль мовлення, наявність всіх структурних елементів, коректність оформлення джерел та цитування, грамотність)

0,2

5. Визначення значення фактора «Постерний захист» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», описаним в пунктах 3 та 4.

Вагомості критеріїв фактора «Постерний захист» наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Вагомості критеріїв фактора «Постерний захист»

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Дослідницький характер проєкту

0,2

2

Доцільність та коректність використаних методів дослідження, відповідність висновків (результатів) поставленим завданням

0,25

3

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в дослідження

0,2

4

Презентаційні навички: культура мовлення, вільне володіння матеріалом, вичерпність, змістовність та наукова коректність відповідей

0,2

5

Відповідність постера вимогам

0,15

6. Визначення значення фактора «Наукова конференція» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», описаним у пунктах 3 та 4.

Вагомості критеріїв фактора «Наукова конференція» наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Вагомості критеріїв фактора «Наукова конференція»

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Актуальність теми дослідження

0,15

2

Чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу

0,2

3

Критичний аналіз досліджуваної проблеми з зазначенням особистого внеску учасника в її вирішенні

0,25

4

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень

0,25

5

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом, доступність та оригінальність подання інформації кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність, наукова коректність заданих запитань)

0,15

7. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасником у всіх розділах програми III етапу Конкурсу, необхідно додати значення всіх трьох факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми III етапу Конкурсу, становить 100 балів.


Додаток 10

до Правил проведення III етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України

(пункт 3 розділу VІІ)

ТАБЛИЦЯ

орієнтовного розподілу призових місць

Чисельність учасників у секції

Орієнтовний розподіл переможців за призовими місцями

Загальна орієнтовна максимальна кількість призерів

I місце

II місце

III місце

5

1

1

1

3

6

1

1

1

3

7

1

1

2

4

8

1

1

2

4

9

1

1

3

5

10

1

1

3

5

11

1

2

3

6

12

1

2

3

6

13

1

2

4

7

14

1

2

4

7

15

1

3

4

8

16

1

3

4

8

17

1

3

5

9

18

1

3

5

9

19

1

3

6

10

20

1

3

6

10

21

1

4

6

11

22

1

4

6

11

23

2

4

6

12

24

2

4

6

12

25

2

4

7

13

26

2

4

7

13

27

2

4

8

14

28

2

4

8

14

29

2

4

9

15

30

2

4

9

15


Документи та файли

Сигнальний документ — f494874n341.doc
Сигнальний документ — f494874n342.doc
Сигнальний документ — f494874n345.doc
Сигнальний документ — f494874n337.doc
Сигнальний документ — f494874n336.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.05.2020 — 2020 р., № 35, стор. 57, стаття 1173, код акта 98936/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
 12. до. МОН України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 27.04.2020 № 549 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 04.05.2020 № 591 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2020 № 483 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 22.05.2020 № 673 "Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 25.05.2020 № 689 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427". МОН України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 06.04.2020 № 482 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 03.06.2020 № 752 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -