<<
>>

НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019

Документ актуальний на 01.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2019  № 152

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2019 р.

за № 234/33205

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про освіту», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737), такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

«Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток»;

2) у пункті 2 слова «Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка» замінити словами «Порядок замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток»;

3) у підпункті 4.2 пункту 4 слова «документів про освіту державного зразка» замінити словами «документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту».

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, що додаються.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4.

Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців четвертого, п’ятого підпункту 2 та абзаців тринадцятого, чотирнадцятого підпункту 4 пункту 1 Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В.А.

Міністр

Л. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

07 лютого 2019 року № 152

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2019 р.

за № 234/33205

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

1. У Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737):

1) заголовок Порядку викласти у такій редакції:

«Порядок замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток»;

2) у розділі І:

пункт 1.1 викласти у такій редакції:

«1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». Цей Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та обліку документів про базову середню та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій (далі - документи про освіту).»;

у пункті 1.2:

підпункт 1.2.1 викласти у такій редакції:

«1.2.1. Документ про освіту (далі - Документ) - персональні дані про здобутий особою у закладі освіти України рівень загальної середньої освіти, занесені до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України та Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) та відтворені в пластиковій картці (далі - Картка).»;

підпункт 1.2.4 викласти у такій редакції:

«1.2.4. Замовлення в електронному вигляді - текст, складений згідно із затвердженими формами у вигляді електронних даних у закладі освіти із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення, що вноситься до інформаційних ресурсів ІВС «ОСВІТА».»;

підпункт 1.2.6 після слів «систематизацію інформації,» доповнити словами «внесення до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України персональних даних про здобуті особами у закладах освіти України рівні загальної середньої освіти; внесення до ЄДЕБО усієї інформації про створені Документи, у тому числі їх серії та номери; виконання інших завдань та функцій, визначених цим Порядком,»;

пункт 1.3 викласти у такій редакції:

«1.3. Цей Порядок поширюється на такі Документи відповідно до встановленого зразка:

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти;

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»;

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»).»;

3) у пункті 2.3 розділу II:

в абзаці першому слова «відбитка печатки та» виключити;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Перед поданням документів до підрозділу Виконавця заклад освіти перевіряє достовірність, точність та повноту інформації про себе, що міститься в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, та в разі виявлення невідповідностей самостійно або через органи управління у сфері освіти, яким він підпорядкований, приводить у відповідність цю інформацію шляхом внесення до ЄДЕБО достовірної, точної та повної інформації про заклад освіти.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Вимоги до зразка підпису керівника закладу освіти:

зразок підпису приймається тільки на оригінальному бланку, який має свій унікальний номер;

поля для внесення зразка підпису розміщуються в рамці 120 х 60 мм;

підпис керівника наноситься капілярною або чорнильною ручкою з чорнилом чорного кольору.»;

4) у розділі III:

пункт 3.1 викласти у такій редакції:

«3.1. Зведені попередні підтвердження Замовлення, де вказуються кількість та тип Документів, Замовники подають до Державного підприємства «Інфоресурс» щороку до 01 липня на наступний рік за формою, наведеною у додатку 22.»;

пункт 3.3 викласти у такій редакції:

«3.3. Основою для створення Замовлення є дані щодо осіб, для яких створюються Документи та виготовляються їх Картки.

Документи подаються за формами, наведеними в додатках 23-25. Дані Документів мають бути звірені з даними, що подаються закладами освіти до Українського центру оцінювання якості освіти для проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Розбіжності, виявлені під час звірки даних, усуваються до завершення створення Замовлення.

Документи, подані за формами згідно із додатками 15, 16 (анкети випускників), є підставою для обробки персональних даних таких осіб під час виготовлення Документів та підтвердження достовірності виготовлених Документів в установленому законодавством порядку.

Щодо осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не мають документів, що посвідчують особу, для Замовлення використовуються дані, зазначені в довідці про звернення за захистом в Україні.

Здобувачам освіти з порушенням зору Замовники замовляють Документи, Картки, які виготовляються відповідно до технічного опису, визначеного Міністерством освіти і науки України, з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації про освіту (з використанням шрифту Брайля), а саме назви документа про освіту, прізвища, імені, по батькові (за наявності) випускника, року здобуття ним освіти (закінчення ним закладу освіти), повного найменування закладу освіти, дати видачі документа про освіту, його серії та номера.»;

у пункті 3.5 слова «і печаткою» виключити;

у пункті 3.7 слова «документів про загальну середню освіту» замінити словом «Документів»;

пункт 3.9 викласти у такій редакції:

«3.9. Виконавець здійснює контроль за обґрунтованістю подання Замовлень та змін до них шляхом зіставлення інформації про заклад освіти, отриманої згідно з абзацом першим пункту 2.3 розділу II цього Порядку, з інформацією, що міститься в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.»;

у підпункті 3.10.1 пункту 3.10:

слова «та рівнів акредитації» виключити;

слова «про загальну середню освіту» виключити;

у пункті 3.14 слова «Печатка, посада» замінити словом «Посада»;

пункт 3.16 доповнити новим реченням такого змісту: «Помилка у Замовленні в тій інформації, що не відтворена в Картці, виправляється Виконавцем на підставі звернення Замовника без заміни Картки Документів.»;

друге речення пункту 3.19 викласти у такій редакції: «Документи для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, та з порушенням зору виготовляються після додаткового підтвердження з боку закладу освіти (додатки 24, 25).»;

у пункті 3.20:

абзац другий підпункту «а» викласти у такій редакції:

«за 2 місяці до дати вручення Документів випускникам закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності;»;

підпункт «б» викласти у такій редакції:

«б) закладами вищої освіти та регіональними вузлами:

за 1 місяць до дати вручення Документів випускникам закладів вищої освіти.»;

5) у розділі IV:

пункт 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Всю інформацію про створені Документи, у тому числі їх серії та номери, Виконавець вносить до ЄДЕБО не пізніше наступного дня з дня передання Карток Документів до Державного підприємства «Інфоресурс».»;

у пункті 4.2 слово «печаткою» замінити словами «підписом керівника»;

в абзаці четвертому пункту 4.3 слова «(атестат, свідоцтво)» виключити;

пункт 4.7 після слова «замовлені,» доповнити словами «у Виконавця»;

доповнити новим пунктом 4.8 такого змісту:

«4.8. Особи отримують можливість перевірки достовірності Документа в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО з дня, наступного за днем внесення Виконавцем до ЄДЕБО інформації про створений Документ.»;

6) підпункт 5.5.2 пункту 5.5 розділу V викласти у такій редакції:

«5.5.2. Завірену виписку з книги обліку і видачі документів про здобуття загальної середньої освіти та обліку додатків до них, срібних і золотих медалей із ксерокопією титульної сторінки книги (журналу) та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою Картки Документа.»;

7) у тексті Порядку:

слова «навчальний заклад», «професійно-технічний навчальний заклад», «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках та числах замінити словами «заклад освіти», «заклад професійної (професійно-технічної) освіти», «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках та числах;

слова «Уповноважений орган» в усіх відмінках та числах замінити словами «Державне підприємство «Інфоресурс» у відповідних відмінках та числах;

слова «управління освіти і науки» в усіх відмінках та числах замінити словами «департаменти (управління) освіти і науки» у відповідних відмінках та числах;

8) у додатках до Порядку:

у додатках 1, 2:

слова «до пункту 2.2 Порядку» замінити словами «до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток (пункт 2.2)»;

цифри «200» замінити цифрами «20»;

літери «М.П.» виключити;

у додатку 23:

слова «до пункту 3.19 Порядку» замінити словами «до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток (пункт 3.19)»;

слова «навчального закладу» замінити словами «закладу освіти»;

цифри «200» замінити цифрами «20»;

додатки 3-22, 24 викласти у новій редакції, що додаються;

доповнити Порядок новим додатком 25, що додається.

2. Абзац четвертий пункту 4.1 розділу IV Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, викласти в такій редакції:

«за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;»;

3. У Положенні про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року № 306, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 354/26799:

1) пункт 2.7 розділу II викласти у такій редакції:

«2.7. Учням (вихованцям) закладів загальної середньої освіти, які нагороджені Золотою або Срібною медаллю, видається відповідний документ про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.»;

2) у розділі V слова «атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту» замінити словами «відповідний документ про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою».

4. У пункті 9 розділу III Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284, слова «свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту» замінити словами «та відповідний документ про здобуття загальної середньої освіти».

5. У пункті 1 розділу VII Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683, слова «і в атестаті про повну загальну середню освіту та у» замінити словами «та у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти і».

Директор департаменту

загальної середньої

та дошкільної освіти

Ю.Г. Кононенко


Додаток 3

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.3)

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються закладами освіти до відділу ведення реєстру інформаційно-технічного адміністратора

1. Для закладів загальної середньої освіти - завірені підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копії ліцензії на надання освітніх послуг та свідоцтва про атестацію (для закладів освіти, що відповідно до законодавства надають освітні послуги на підставі ліцензій на надання освітніх послуг та свідоцтв про атестацію);

копія наказу про призначення керівника;

зразок підпису керівника закладу освіти.

2. Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти - завірені підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія ліцензії на надання освітніх послуг та додаток до цієї ліцензії;

копія свідоцтва про атестацію;

копія наказу про призначення керівника;

зразок підпису керівника закладу освіти.

Додатково подається завірена копія сертифіката про акредитацію для відповідних закладів освіти, які забезпечують здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Для закладів вищої освіти - завірені підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія ліцензії на надання освітніх послуг та додаток до цієї ліцензії;

копія сертифіката про акредитацію;

копія наказу про призначення керівника;

зразок підпису керівника закладу освіти.


Додаток 4

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.3)

ЗРАЗОК ПІДПИСУ

керівника закладу освіти

Додаток 5

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виготовлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти

Додаток 6

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виготовлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти

Додаток 7

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

загального замовлення районного (міського) відділу освіти і науки на виготовлення документів про здобуття загальної середньої освіти для закладів загальної середньої освіти

Додаток 8

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

загального замовлення обласного управління освіти і науки на виготовлення документів про здобуття загальної середньої освіти для закладів загальної середньої освіти

Додаток 9

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

загального замовлення обласного управління освіти і науки на виготовлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти для закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Додаток 10

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виправлення документів про здобуття загальної середньої освіти для закладів загальної середньої освіти

Додаток 11

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виправлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти для закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Додаток 12

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виготовлення дубліката документа про здобуття загальної середньої освіти для закладу загальної середньої освіти

Додаток 13

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виготовлення дубліката свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Додаток 14

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 2.4)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виготовлення дубліката свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для закладу вищої освіти

Додаток 15

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 3.3)

АНКЕТА

випускника закладу загальної середньої освіти

Додаток 16

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 3.3)

АНКЕТА

випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Додаток 17

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 4.4)

ЗВІТ

про видані документи про здобуття загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Додаток 18

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 4.4)

ЗВІТ

про видані свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти закладами професійної (професійно-технічної) освіти

Додаток 19

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 4.4)

ЗВІТ

про невидані документи про здобуття загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Додаток 20

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 4.4)

ЗВІТ

про невидані свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти закладами професійної (професійно-технічної) освіти

Додаток 21

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 4.4)

ЗВІТ

про невидані свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти закладом вищої освіти

Додаток 22

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 3.1)

ПОПЕРЕДНЄ ЗАМОВЛЕННЯ

документів про загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій

Додаток 24

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 3.19)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

на виготовлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами

Додаток 25

до Порядку замовлення документів

про базову середню освіту та повну

загальну середню освіту, видачі

та обліку їх карток

(пункт 3.19)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

на виготовлення документів про здобуття загальної середньої освіти з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)


Документи та файли

Сигнальний документ — f482730n178.doc
Сигнальний документ — f482730n179.doc
Сигнальний документ — f482730n200.doc
Сигнальний документ — f482730n199.doc
Сигнальний документ — f482730n182.doc
Сигнальний документ — f482730n183.doc
Сигнальний документ — f482730n184.doc
Сигнальний документ — f482730n185.doc
Сигнальний документ — f482730n186.doc
Сигнальний документ — f482730n187.doc
Сигнальний документ — f482730n188.doc
Сигнальний документ — f482730n189.doc
Сигнальний документ — f482730n190.doc
Сигнальний документ — f482730n191.doc
Сигнальний документ — f482730n192.doc
Сигнальний документ — f482730n193.doc
Сигнальний документ — f482730n194.doc
Сигнальний документ — f482730n195.doc
Сигнальний документ — f482730n196.doc
Сигнальний документ — f482730n197.doc
Сигнальний документ — f482730n198.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2019 — 2019 р., № 23, стор. 45, стаття 825, код акта 93805/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
 13. до. МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2020 № 549 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 04.05.2020 № 591 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2020 № 483 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 18.02.2019 № 221 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -