Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 11.08.2017 № 1167 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2017

Документ актуальний на 30.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2017  № 1167

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 вересня 2017 р.

за № 1097/30965

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (із змінами), виключивши підпункт 3 пункту 1.

2. Затвердити Зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2005/24537 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272), що додаються.

4.

Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

В.о. Міністра

охорони здоров'я України

Т.в.о. Міністра

закордонних справ України

Перший заступник

Голови Служби безпеки України

Т.в.о. Голови Державної

прикордонної служби України

Голова Державної

міграційної служби України

А.Б. Аваков

У. Супрун

В.В. Пристайко

П. Демчина

В. Серватюк

М.Ю. Соколюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

11.08.2017 № 1167

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 вересня 2017 р.

за № 1097/30965

ЗМІНИ

до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без  громадянства

1. У пункті 3 слово «(дистанційною)» виключити.

2. Пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Організацію набору іноземців на навчання здійснюють:

1) навчальні заклади.

Навчальні заклади можуть залучати суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів) на підставі укладених із навчальними закладами договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання;

2) уповноважене МОН державне підприємство (далі - уповноважене державне підприємство).».

3. У пункті 6:

у підпункті 1 після слів «молодшого спеціаліста» виключити слово «спеціаліста»;

у підпункті 3 після слів «державної мови» слово «або» замінити словами «та/або»;

у тексті пункту слово «співбесіда» в усіх відмінках замінити словами «вступні випробування» у відповідних відмінках.

4. Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчих факультетів, відділень (підрозділів), з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.».

5. У пункті 9:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;»;

підпункт 8 після слова «українця» доповнити словами «(за наявності)».

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Після успішного закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства (далі - Свідоцтво).

Свідоцтва виготовляються навчальними закладами за зразком згідно з додатком до цього Порядку.

Облік виданих Свідоцтв ведеться у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу (відповідного структурного підрозділу навчального закладу).

У книзі обліку відображаються такі дані:

порядковий реєстраційний номер;

прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові особи, якій видано документ;

номер та серія документа;

дата видачі документа;

підпис особи, яка видала документ.».

7. Абзац четвертий пункту 16 викласти в такій редакції:

«У разі прийняття Міністерством освіти і науки або вищим навчальним закладом рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, навчальний заклад відраховує такого іноземця.».

8. Після пункту 17 доповнити Порядок пунктами 18,19 такого змісту:

«18. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі), за програмами академічної мобільності та/або з вивчення державної мови та/або мови навчання, шляхом внесення відповідних відомостей до електронного журналу протягом 15 днів після зарахування іноземця.

19. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців шляхом внесення змін в електронний журнал протягом 15 днів після зміни статусу студента.».

У зв’язку з цим пункт 18 вважати пунктом 20.

9. Доповнити Порядок новим пунктом 21 такого змісту:

«21. Уповноважене державне підприємство у строки, що встановлюються МОН, узагальнює подану навчальними закладами інформацію щодо надання ними освітніх послуг іноземцям та надсилає МОН для здійснення моніторингу.».

10. У тексті Порядку слова «факультети (відділення)» в усіх відмінках замінити словами «факультети, відділення (підрозділи)» у відповідних відмінках.

11. Додаток до Порядку викласти у такій редакції:

«Додаток

до Порядку організації набору

та навчання (стажування) іноземців

та осіб без громадянства

(пункт 11)

ЗРАЗОК СВІДОЦТВА

про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства

».

Начальник управління

міжнародного співробітництва

та європейської інтеграції

Г. Новосад


Документи та файли

Сигнальний документ — f469781n62.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.10.2017 — 2017 р., № 78, стор. 295, стаття 2411, код акта 87443/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -