<<
>>

НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021

Документ актуальний на 30.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2021  № 32

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2021 р.

за № 253/35875

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 625 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (зі змінами), та з метою здійснення контролю за напрямами використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплатою винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, а також з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221 «Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2014 року за № 376/25153, такі зміни:

1) заголовок наказу після слів «авторам таких технологій» доповнити словами «та особам, які здійснюють їх трансфер»;

2) преамбулу наказу доповнити словами «та особам, які здійснюють їх трансфер»;

3) пункт 2 наказу викласти в такій редакції:

«2.

Міністерству освіти і науки України забезпечувати щороку до 15 травня подання Кабінетові Міністрів України звітної інформації про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, інформації про виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, органами державної влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук за формою № 2 та інформаційно-аналітичної записки із зазначеного питання.»;

4) форму № 1 «Відомості організації-розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», викласти в новій редакції, що додається;

5) форму № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», викласти в новій редакції, що додається;

6) Інструкцію щодо заповнення форми № 1 «Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» та форми № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», викласти в новій редакції, що додається;

2. Директорату науки та інновацій (Безвершенко Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Кизима М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної регуляторної служби України

В. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

13 березня 2014 року № 221

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 12 січня 2021 року № 32)

Форма № 1

ВІДОМОСТІ

організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

13 березня 2014 року № 221

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 12 січня 2021 року № 32)

Форма № 2

ВІДОМОСТІ

органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

13 березня 2014 року № 221

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 12 січня 2021 року № 32)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2021 р.

за № 253/35875

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми № 1 «Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» та форми № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми № 1 «Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» (далі - форма № 1) та форми № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» (далі - форма № 2).

2. Форма № 1 заповнюється організацією-розробником технологій, розроблення яких здійснювалось за кошти державного бюджету, у разі коли майнові права на такі технології належать організації - розробнику.

Форма № 2 заповнюється органом державної влади, Національною академією наук України та національною галузевою академією наук, що здійснював (здійснювала) фінансування розроблення технологій, на основі наданої йому (їй) організаціями-розробниками технологій інформації за формою № 1, а також Міністерством освіти і науки України на основі наданої йому органами державної влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук інформації за формою № 2.

3. У формі № 1 зазначаються такі дані:

у рядку 110 «Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій» проставляється кількість укладених організацією-розробником договорів про трансфер технологій в одиницях та вказується загальна сума коштів, яку отримає організація-розробник після завершення дії договорів, у тисячах гривень;

у рядку 120 «Передані у звітному році технології, які раніше не передавались, усього» вказується загальна кількість уперше переданих технологій в одиницях та зазначається розподіл їх кількості за областю призначення згідно з КВЕД-2010 - Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457, із змінами (далі - КВЕД) (рядки 121-129). При визначенні коду необхідно виходити з галузевого призначення створених технологій (для розвитку яких галузей, видів діяльності і послуг створена технологія). Додатковими орієнтирами може бути віднесення організації, у якій передбачено впровадження технології чи сфера її застосування, до того чи іншого виду економічної діяльності за КВЕД;

у рядку 200 «Загальна сума коштів, на яку протягом року укладено договорів про трансфер технологій» зазначається загальна сума коштів, на яку у звітному році організація-розробник уклала договорів про трансфер технологій;

у рядку 201 «Загальна сума коштів, на яку протягом року укладено договорів про трансфер технологій» зазначається загальна сума коштів, на яку у звітному році організація-розробник уклала договорів про трансфер технологій (ліцензійних договорів, договорів про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, договорів змішаного типу, якими передбачено виплату ліцензійних платежів;

у рядку 202 «Загальна сума коштів, одержаних протягом року у вигляді періодичних виплат (роялті)» зазначається загальна сума коштів, яку отримала організація-розробник у звітному році у вигляді періодичних виплат (роялті) за договорами про трансфер технологій, укладеними як у звітному році, так і в попередні роки, у тисячах гривень;

у рядку 203 «Загальна сума коштів, одержаних протягом року у вигляді разових виплат (роялті)» зазначається загальна сума коштів, яку отримала організація-розробник у звітному році у вигляді разових виплат (роялті) за договорами про трансфер технологій, укладеними як у звітному році, так і в попередні роки, у тисячах гривень;

у рядку 204 «Загальна сума коштів, одержаних протягом року від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності» зазначається загальна сума коштів, яку отримала організація-розробник у звітному році від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності у результаті трансферу технологій та\або їх складових, у тисячах гривень;

у рядках 210-370 розділу II «Напрями використання коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій» у графі 4 зазначається сума коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій, яку організація-розробник витратила за кожним напрямом та розділом у звітному році;

у рядках 220-357 напряму 1 «розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій» у графі 3 наводяться дані у кількісному вимірі про здійснені у поточному році відповідні заходи;

у рядку 360 за напрямом 2 «виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій»: у графі 1 проставляється середня ставка винагороди авторам технологій, яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, отриманих організацією-розробником у вигляді: роялті та від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності (сума даних, зазначених у рядках 202, 203, 204); у графі 3 проставляється кількість договорів про трансфер технологій, за якими була здійснена виплата;

у рядку 370 за напрямом 3 «виплата винагороди особам, що здійснюють трансфер технологій» у графі 1 проставляється середня ставка винагороди особам, якими здійснено трансфер технологій та/або їх складових, яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, отриманих організацією-розробником у вигляді: роялті та від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності (сума даних, зазначених у рядках 202, 203, 204); у графі 3 проставляється кількість договорів про трансфер технологій, за якими була здійснена виплата.

4. У формі № 2 зазначаються такі дані:

у рядку 110 «Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій, усього,» у графі 3 проставляється кількість укладених договорів про трансфер технологій, фінансування розроблення яких здійснювалось власником технологій, в одиницях; у графі 4 вказується загальна сума, яку отримає власник технологій - орган державної влади, Національна академія наук України та національна галузева академія наук або організація-розробник (далі - власники технологій) після завершення дії договорів, у тисячах гривень;

у рядку 120 «Передані технології, які раніше не передавались, усього» вказується загальна кількість уперше переданих технологій, фінансування розроблення яких здійснювалось органом державної влади, Національною академією наук України та національною галузевою академією наук, в одиницях;

у рядках 121-139 зазначається розподіл за областю призначення згідно з КВЕД уперше переданих технологій, власником яких є орган державної влади, Національна академія наук України та національна галузева академія наук. При визначенні коду необхідно виходити з галузевого призначення створених технологій (для розвитку яких галузей, видів діяльності і послуг створена технологія). Додатковими орієнтирами може бути віднесення організації, у якій передбачено впровадження технології чи сфера її застосування, до того чи іншого виду економічної діяльності за КВЕД;

у рядках 140-199 у графі 3 зазначається розподіл за областю призначення згідно з КВЕД кількості уперше переданих технологій, власниками яких є організації-розробники, а у графі 5 вказується найменування організації-розробника - власника майнових прав на технології/технологію;

у рядку 200 «загальна сума коштів, на яку протягом року укладено договорів про трансфер технологій, у тому числі» зазначається загальна сума коштів, на яку у звітному році власниками технологій укладено договорів про трансфер технологій;

у рядку 201 «Загальна сума коштів, на яку протягом року укладено договорів про трансфер технологій» зазначається загальна сума коштів, на яку у звітному році власником технології було укладено договорів про трансфер технологій (ліцензійних договорів, договорів про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, договорів змішаного типу, якими передбачено виплату ліцензійних платежів;

у рядку 202 «Загальна сума коштів, одержаних протягом року у вигляді періодичних виплат (роялті)» зазначається загальна сума коштів, яку отримали власники технологій у звітному році у вигляді періодичних виплат (роялті) за договорами про трансфер технологій, укладеними як у звітному році, так і в попередні роки, у тисячах гривень;

у рядку 203 «Загальна сума коштів, одержаних протягом року у вигляді разових виплат (роялті)» зазначається загальна сума коштів, яку отримали власники технологій у звітному році у вигляді разових виплат (роялті) за договорами про трансфер технологій, укладеними як у звітному році, так і в попередні роки, у тисячах гривень;

у рядку 204 «Загальна сума коштів, одержаних протягом року від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності» зазначається загальна сума коштів, яку отримали власники технологій у звітному році від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності у результаті трансферу технологій та\або їх складових, у тисячах гривень;

у рядку 210 «Використання коштів, що надійшли за договорами про трансфер технологій» вказується загальна сума витрачених у звітному році коштів, що надійшли за договорами про трансфер технологій, у тисячах гривень;

у рядках 220-357 у графі 4 зазначається сума коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій, яку власники технологій витратили за кожним напрямом та розділом напряму у звітному році;

у рядках 220-357 напряму 1 «розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій»: у графі 3 наводяться дані у кількісному вимірі про здійснені у поточному році заходи, зазначені у графі 1, у графі 5 - найменування власників технологій, які їх здійснювали;

у рядку 360 за напрямом 2 «виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій»: у графі 1 проставляється середня ставка винагороди авторам технологій, яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, отриманих власником технології у вигляді: роялті та від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності (сума даних, зазначених у рядках 202, 203, 204); у графі 3 - кількість договорів про трансфер технологій, за якими була здійснена виплата винагороди; у графі 4 - загальний обсяг виплаченої винагороди; у графі 5 - найменування власників технологій, які здійснювали такі виплати у звітному році;

у рядку 361 проставляється відсоток, який становлять значення у графах 3-5 у звітному році стосовно попереднього. У випадку, коли в попередньому році значення показника було нульовим, у відповідній графі проставляється прочерк;

у рядку 370 за напрямом 3 «виплата винагороди особам, що здійснюють трансфер технологій» у графі 1 проставляється середня ставка винагороди особам, якими здійснено трансфер технологій та/або їх складових, яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, отриманих власником технології у вигляді: роялті та від передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності (сума даних, зазначених у рядках 202, 203, 204); у графі 3 проставляється кількість договорів про трансфер технологій, за якими була здійснена виплата.

5. Звітна інформація за формою № 1 та формою № 2 подається в електронному та паперовому вигляді.

Генеральний директор

директорату науки та інновацій

Ю. Безвершенко


Документи та файли

Сигнальний документ — f504034n64.doc
Сигнальний документ — f504034n65.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2021 — 2021 р., № 19, стор. 434, стаття 836, код акта 103309/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 16. до. МОН України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
 20. про Реєстр сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти. МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -