>>

НАКАЗ від 13.10.2022 № 908 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 694". МОН України. 2022

Документ актуальний на 02.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2022  № 908

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 жовтня 2022 р.

за № 1343/38679

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 694

З метою приведення у відповідність до положень Закону України від 01 квітня 2022 року № 2179-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій», Закону України від 19 червня 2022 року № 2312- IХ «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки», удосконалення діяльності навчально-практичних центрів, створених на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 694 «Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1109/21421, такі зміни:

1) у заголовку і тексті наказу:

слова «(за галузевим спрямуванням)» виключити;

слова «професійно-технічного навчального закладу» в усіх відмінках і числах замінити словами «закладу професійної (професійно-технічної) освіти» у відповідному відмінку і числі;

2) у пункті 4 наказу слова «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.),» виключити.

2.

Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 694, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1109/21421, викласти в новій редакції, що додається.

3. Директорату професійної освіти (Шумік І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітки у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Г. Осовий

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді

та спорту України

від 14 червня 2012 року № 694

(в редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 13.10.2022 року № 908)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 жовтня 2022 р.

за № 1343/38679

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-практичний центр закладу професійної (професійно-технічної) освіти

I. Загальні положення

1. Навчально-практичний центр (далі - НПЦ) є структурним підрозділом закладу професійної (професійно-технічної) освіти державної або комунальної форми власності (далі - заклад професійної (професійно-технічної) освіти).

Положення про НПЦ затверджується закладом професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчими органами з питань освіти міських рад міських територіальних громад з адміністративним центром у містах обласного значення - обласних центрах та суб’єктами господарювання, які співфінансують та/або надають іншу допомогу НПЦ у розмірі не менше 30 відсотків від кошторису НПЦ на відповідний календарний рік, за їх згодою.

2. Головною метою діяльності НПЦ є вдосконалення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників суб’єктів господарювання, у тому числі шляхом реалізації освітніх програм неформальної освіти різних форм.

3. НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

4. НПЦ створюється наказом керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчими органами з питань освіти міських рад міських територіальних громад з адміністративним центром у містах обласного значення - обласних центрах.

II. Напрями діяльності НПЦ

1. Забезпечення здобуття здобувачами освіти повних або часткових кваліфікацій та компетентностей.

2. Стажування педагогічних працівників суб’єктів освітньої діяльності та професійне навчання працівників суб’єктів господарювання.

3. Розвиток співпраці із суб’єктами господарювання, закладами освіти, центрами зайнятості, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими заінтересованими сторонами, відповідно до договорів, укладених закладами професійної (професійно-технічної) освіти, структурними підрозділами яких є НПЦ.

4. Впровадження в освітній процес та поширення новітніх педагогічних, інформаційних та інноваційних виробничих технологій із застосуванням сучасної техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

III. Функції НПЦ

1. Забезпечення якісної, у тому числі із використанням педагогічних, технологічних і виробничих інновацій, первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування здобувачів освіти, зокрема осіб із числа незайнятого населення, працівників суб’єктів господарювання.

Поєднання професійно-практичної підготовки здобувачів освіти з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів на базі НПЦ та оплачуються згідно із законодавством України.

2. Організація на базі НПЦ стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки та інших педагогічних працівників суб’єктів освітньої діяльності.

3. Формування пропозицій щодо вдосконалення професійних стандартів, державних освітніх стандартів з конкретних професій, освітніх програм, робочих навчальних планів, навчальних програм освітніх компонентів.

4. Надання суб’єктам господарювання, іншим заінтересованим сторонам тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих та інших послуг відповідно до законодавства.

5. Надання працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти методичної, консультативної, інформаційної допомоги з питань впровадження в освітній процес новітніх технологій і матеріалів, інформатизації і комп’ютеризації навчання за професіями.

6. Участь у розробленні навчального контенту, методичного забезпечення професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів, інструментів оцінювання результатів навчання та інше.

7. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, вебінарів, засідань методичних секцій та інших навчально-комунікаційних заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки кваліфікованих кадрів у закладах освіти.

8. Організація та проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації.

9. Організація та проведення процедури оцінювання результатів навчання здобувачів, присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій та/або часткових професійних кваліфікацій за умови набуття закладом професійної (професійно-технічної) освіти статусу кваліфікаційного центру.

IV. Управління діяльністю НПЦ

1. Керівництво НПЦ закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює завідувач відділення (далі - завідувач НПЦ).

2. Завідувач НПЦ призначається та звільняється з посади наказом керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Річні плани та звіти про діяльність НПЦ готуються завідувачем НПЦ, затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти та подаються до навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти.

4. Річні плани та звіти про діяльність НПЦ опрацьовуються навчально (науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти і подаються на розгляд та узагальнення до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів/управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Узагальнені звіти про діяльність НПЦ надсилаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами/управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до Міністерства освіти і науки України.

5. Супровід навчально (науково)-методичної роботи НПЦ здійснюють навчально (науково)-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти.

V. Кадрове забезпечення

1. Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти затверджує штатний розпис НПЦ за рахунок коштів загального та спеціального фонду кошторису закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

2. У штатний розпис НПЦ можуть вводитись такі посади: педагог професійного навчання, майстер виробничого навчання, методист, бухгалтер, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.

3. При затвердженні штатного розпису НПЦ слід керуватись штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

4. На працівників НПЦ поширюються усі права та обов’язки працівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до займаних посад.

VI. Забезпечення діяльності НПЦ

Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється закладом професійної (професійно-технічної) освіти в межах коштів, виділених на його діяльність, а також спеціального фонду кошторису закладу професійної (професійно-технічної) освіти, за участю суб’єктів господарювання, які співпрацюють із закладом професійної (професійно-технічної) освіти, на умовах, визначених договорами між цими суб’єктами господарювання та закладом професійної (професійно-технічної) освіти, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Генеральний директор

директорату професійної

освіти

І. Шумік


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.11.2022 — 2022 р., № 89, стор. 148, стаття 5569, код акта 114764/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2022 № 66 "Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -