Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 17.05.2021 № 536 "Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення". МОН України. 2021

Документ актуальний на 09.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2021  № 536

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 липня 2021 р.

за № 885/36507

Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до частини першої статті 72 Закону України «По освіту», Закону України «Про інформацію», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 85-к «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за рік» (далі - форма);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 85-к «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за рік» (далі - Інструкція).

2. Поширити форму та Інструкцію, зазначені в пункті 1 цього наказу, на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

3. Форму та Інструкцію щодо її заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, увести в дію, починаючи зі звіту за 2021 рік.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечувати в установлені терміни контроль за поданням інформації закладами дошкільної освіти до інформаційної системи ДНУ «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України.

5. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (С. Лондар) забезпечувати подання в установлені терміни Державній службі статистики України зведених даних затвердженої форми (за узгодженим колом показників).

6.

Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (А. Осмоловський) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Рогову.

Міністр

C. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

17 травня 2021 року № 536

ЗВІТ

про діяльність закладу дошкільної освіти

(Форма 85-К)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

17 травня 2021 року № 536

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 липня 2021 р.

за № 885/36507

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 85-К «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за рік»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 85-К «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за рік» (далі - звіт). Форму звіту щорічно заповнюють юридичні особи, відокремлені структурні підрозділи (ті, що мають власний код ЄРДПУО) та структурні підрозділи юридичних осіб приватного чи публічного права, фізичні особи-підприємці, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти (заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, в яких є дошкільні підрозділи (філії), інші заклади освіти (професійно-технічної, вищої освіти, позашкільної освіти), в яких є дошкільні підрозділи та/або групи для дітей дошкільного віку) (далі - респонденти), незалежно від підпорядкування та форми власності з 5-го січня до 28 лютого після звітного періоду подають до інформаційної системи ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.

3. Значення показників форми мають формат представлення у цілих числах (за винятком показників у графах 8-9 рядків 3000, 3100, 3300 розділу III, які мають формат представлення в числах з двома десятковими знаками після коми).

4. У разі внесення змін та доповнень до звітів після подання до інформаційної системи ДНУ «Інститут освітньої аналітики» та перевірки звіту органом управління освітою необхідно звернутись до відповідного органу управління освітою місцевого рівня для скасування електронного звіту в системі, після чого внести відповідні правки та повторно подати форму у встановленому порядку.

II. Порядок складання звіту

1. Усі показники звіту заповнюються за даними первинної облікової документації, яка є у закладі: книга наказів та розпоряджень, особові справи працівників, медичні картки дітей, журнал реєстрації захворювань, табель обліку щоденного відвідування закладу дітьми, ліцензія тощо.

2. У звіті закладів освіти, в структурі яких є дошкільний підрозділ та/або групи для дітей дошкільного віку, наводиться інформація тільки щодо зазначених респондентів. Відомості про керівників таких закладів до звіту не включаються.

3. У розділі A «Загальна інформація» зазначається інформація про заклад дошкільної освіти.

4. У рядку «не працює з причин» зазначається: «перебуває на капітальному ремонті» або «непридатний для цільового використання», або «інше». Запис щодо капітального ремонту роблять заклади, які перебувають у цьому стані на кінець звітного періоду. Запис «непридатний для цільового використання» роблять ті заклади, щодо яких відсутні акти про ліквідацію, але приміщення перебувають в аварійному стані, зруйновані, переобладнані, не мають необхідного оснащення, тобто не можуть бути використані як заклади дошкільної освіти без перебудови, добудови, капітального ремонту тощо. Запис «інше» вносять усі інші заклади, які не працюють на кінець звітного року (відсутність дітей, опалення, електропостачання, коштів на утримання тощо).

5. При об’єднанні протягом звітного року закладів різних типів та створенні на їх основі закладу іншого типу в адресній частині зазначається тип закладу на кінець звітного періоду, а в розділах звіту наводяться сумарні дані про чисельність дітей обох закладів.

III. Заповнення розділу I «Кількість дітей у закладі на кінець звітного року»

1. Графа 1 містить інформацію про кількість дітей, які перебували у списку закладу на кінець звітного року. Для закладу, який працював частину року, а на кінець року не працює з різних причин, графа 1 відображає дані про кількість дітей на кінець останнього місяця роботи закладу.

2. Графа 2 містить інформацію щодо кількості дівчаток із загальної кількості дітей у закладі.

Дані, зазначені у графі 2, можуть бути меншими або дорівнювати даним, вказаним у графі 1.

3. Графа 3 вміщує інформацію виключно про кількість дітей у віці 3 роки і старше, які не відвідували заклад дошкільної освіти, але перебували на обліку в цьому закладі на кінець звітного року з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, у тому числі дітьми з особливими освітніми потребами.

Дані, зазначені у графі 3, включаються до даних, зазначених у графі 1.

4. У рядках 1000-1430 наводяться дані про чисельність дітей з розподілом за віком та гендерною ознакою, які перебувають у списку закладу на кінець звітного року (31 грудня), незалежно від того, відвідували діти в цей день заклад чи ні.

5. У рядках 1410-1430 із загальної чисельності дітей у віці 3 років і старше виділяються дані про дітей, яким відповідно 5, 6 та 7 років виповниться на 1 вересня наступного за звітним року.

6. Заклади дошкільної освіти, у яких на момент складання звіту перебували діти у віці 3-х років і старше, наводять дані про них у рядках 1000 та 1400; аналогічно стосовно перебування дітей до 3 років: наводяться дані про них у рядках 1000-1300. Дані рядка 1000 повинні дорівнювати сумі даних по рядках 1100-1400.

7. У рядках 1500-1900 з рядка 1000 виділяються дані про окремі категорії дітей. Сума рядків 1500, 1610, 1620, 1700, 1800, 1900 не повинна перевищувати даних рядка 1000.

8. При заповненні рядка 1500 слід урахувати таке. Дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти, позбавлені батьківського піклування,- це діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти (відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, визначено відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування.

9. При заповненні рядків 1610, 1620, 1700, 1800, 1900 слід урахувати, що віднесення дитини до даних категорій має бути підтверджене відповідними документами згідно з чинним законодавством.

IV. Заповнення розділу II «Наявність дітей і місць у групах на кінець звітного року»

1. Дані графи 1 рядка 1000 розділу I не повинні перевищувати наступні дані розділу II: у санаторному закладі - даним графи 1 рядка 2100, у закладі спеціального призначення - даним графи 1 рядка 2200.

2. Графа 2 може бути заповнена тільки за наявності даних у графі 1 рядка 1400 розділу I.

3. Дані, зазначені у графі 2, можуть бути меншими або дорівнювати даним, указаним у графі 1 за всіма рядками.

4. Дані, зазначені у графі 4, можуть бути меншими або дорівнювати даним, указаним у графі 3 за всіма рядками.

5. Дані, зазначені у графі 6, можуть бути меншими або дорівнювати даним, указаним у графі 5 за всіма рядками.

6. Дані рядка 2100 за всіма графами повинні дорівнювати сумі даних рядків 2110-2170 за всіма графами.

7. Дані рядка 2200 за всіма графами повинні дорівнювати сумі даних рядків 2210-2260 за всіма графами.

8. У рядку 2300 наводяться дані про перебування дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах.

9. У рядку 2400 наводяться дані про дітей у групах короткотривалого перебування до чотирьох годин упродовж дня або в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні тощо) (відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»).

10. У рядку 2500 наводяться дані про дітей у групах цілодобового перебування (відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»).

V. Заповнення розділу III «Кількість працівників закладу на кінець звітного року»

1. У розділі наводяться відомості про працівників закладу, включаючи осіб, які працюють за сумісництвом на кінець звітного року. Відомості відображаються тільки про фактично працюючих осіб.

2. Дані, зазначені у графі 2, можуть бути меншими або дорівнювати даним, указаним у графі 1 за всіма рядками.

3. Підсумок даних граф 3-5 дорівнює даним, указаним у графі 1 за всіма рядками.

4. Графи 6-7 уміщують дані про осіб, які здобули певний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) після закінчення закладів вищої та фахової передвищої освіти: молодший бакалавр, молодший спеціаліст (графа 6); бакалавр, спеціаліст, магістр (графа 7).

5. Сума даних граф 6 та 7 може бути меншою за дані графи 1 за рахунок осіб, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або незакінчену вищу освіту.

6. Дані рядка 3000 повинні дорівнювати сумі даних рядків 3100, 3200 та 3300. Сума рядка 3100 має дорівнювати сумі рядків 3101-3150 за всіма графами. Сума рядка 3151 має дорівнювати сумі рядків 3152-3155 за всіма графами.

7. У рядку 3400 наводяться відомості щодо педагогічного персоналу (жінок), який має освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

8. У рядку 3500 наводяться відомості про педагогічний персонал, який пройшов підвищення кваліфікації щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

VI. Заповнення розділу IV «Розподіл дітей у групах за мовами виховання на кінець звітного року»

1. Розділ заповнюють тільки ті заклади, які заповнили графу 1 рядка 1000 розділу I.

2. У розділі вказують чисельність дітей в групах за відповідною мовою спілкування вихователів з дітьми. Чисельність дітей в групах з іншими мовами спілкування, які не наведено в переліку мов, наводиться сумарно в рядку 4120.

3. Дані рядка 4000 повинні дорівнювати сумі даних рядків 4010-4120.

4. Дані рядка 4000 повинні дорівнювати даним рядка 1000 графи 1 розділу I.

VII. Заповнення розділу V «Відомості про матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти на кінець звітного року»

1. У рядку 5000 наводиться проектна кількість місць у закладі (проектна потужність) у вигляді цілого числа.

2. У рядках 5010, 5030-5070, 5090-5130 обирається лише один з варіантів відповідей (так/ні).

3. У рядках 5020, 5080, 5150 обираються всі вірні варіанти відповідей.

4. При обранні відповіді «так» у рядку 5100, в рядку 5101 обирається потрібний варіант; при обранні відповіді «ні» в рядку 5100, в рядку 5101 також обирається відповідь «ні».

5. Значення графи 1 рядків 5161 та 5162 сумарно не мають перевищувати значення рядка 5160.

VIII. Заповнення розділу VI «Відомості про використання сучасних інформаційних технологій на кінець звітного року»

1. У розділі VI наводяться дані про сучасні інформаційні технології у закладі.

2. У рядку 6100 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів (працюючих і непрацюючих), які налічуються в закладі. До цього рядка не включаються дані про портативні комп’ютери, ноутбуки, нетбуки і планшети, відомості про які наводяться відповідно у рядках 6170, 6180.

3. У рядку 6110 вказуються дані про кількість комп’ютерів з рядка 6100, придбаних лише за бюджетні кошти (державного і місцевих бюджетів). Комп’ютери, які надані закладу в тимчасове користування або придбані (подаровані) закладу за кошти фізичних (юридичних) осіб, до цього рядка не включаються.

4. У рядку 6130 зазначається інформація про кількість комп’ютерів з рядка 6100, термін придбання яких становить більше 5 років.

5. У рядку 6150 зазначаються дані про кількість комп’ютерів з рядка 6100, які мають доступ до мережі Інтернет.

6. У рядку 6160 зазначаються дані про кількість комп’ютерів з рядка 6100, які підключені за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі та (або) до мережі Інтернет.

7. У рядках 6170, 6180 зазначається інформація щодо кількості технічних засобів, дані про які не входять до рядка 6100.

8. У рядку 6170 вказуються дані про кількість портативних комп’ютерів (мобільний або портативний комп’ютер - персональний комп’ютер, який може бути зручно транспортований однією людиною та швидко увімкнений у робочий стан, найчастіше з автономним живленням, з опціональною можливістю бути підключеним до мережі електроживлення). У цьому рядку зазначаються дані про загальну кількість усіх пристроїв, за винятком планшетів, дані щодо яких зазначені в рядках 6180.

9. Під час заповнення рядків 6200-6230 слід мати на увазі, що інтерактивний комплекс є апаратно-програмним засобом, що об’єднує спеціальне інтерактивне та мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер) і комп’ютерні програми для організації інтерактивного навчання. Інтерактивний комплекс може використовуватись як окремо, так і в складі навчального комп’ютерного комплексу.

10. Під час заповнення рядків 6300-6330 слід мати на увазі, що до них вноситься інформація лише про кількість мультимедійного обладнання для організації візуалізації навчання, дані про яке не було зазначено в рядках 6200-6230.

11. У рядку 6400 наводяться дані про загальну кількість принтерів - як тих, що призначені для друку на папері, так і спеціалізованих пристроїв, в тому числі 3D-принтерів.

12. У рядках 6510-6540 зазначається доступна швидкість фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Потрібно обирати лише один з рядків 6510-6540. За наявності декількох технологій доступу або декількох провайдерів обирається рядок з максимальною швидкістю доступу. У вибраному рядку проставляється «1», в інших - «2».

13. У рядках 6610-6640 зазначається швидкість безпроводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Необхідно обрати лише один з рядків 6610-6640. За наявності декількох технологій доступу або декількох провайдерів, обирається рядок з максимальною швидкістю доступу. У вибраному рядку проставляється «1», в інших - «2».

Т.в.о. генерального директора

директорату дошкільної,

шкільної, позашкільної

та інклюзивної освіти

В. Божинський


Документи та файли

Сигнальний документ — f507946n95.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.07.2021 — 2021 р., № 55, стор. 369, стаття 3429, код акта 105891/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -