Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 18.04.2017 № 605 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей". МОН України. 2017

Документ актуальний на 02.06.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2017  № 605

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 2017 р.

за № 620/30488

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту", статті 61 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 лютого 2012 року № 202 "Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 березня 2012 року за № 389/20702.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М.

Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

18.04.2017 № 605

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 2017 р.

за № 620/30488

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (далі - Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до наукових робіт, подання та розгляд апеляцій, визначення та нагородження переможців, фінансування Конкурсу.

2. Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

3. У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі - студенти) у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

4. Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки України (далі - МОН).

5. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" (далі - ІМЗО).

6. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює Організаційний комітет.

7. Конкурс оголошується наказом МОН, в якому, зокрема, зазначаються: склад Організаційного комітету, строки проведення Конкурсу. Перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс, вищі навчальні заклади, в яких буде проходити ІІ тур Конкурсу (далі - базові вищі навчальні заклади), затверджуються наказом МОН строком на три роки.

8. Якщо базові вищі навчальні заклади проводили Конкурс з порушенням вимог цього Положення, Організаційний комітет може змінити такі базові вищі навчальні заклади до закінчення трирічного строку проведення.

9. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Завдання Конкурсу

Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю;

формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

ІІІ. Вимоги до наукових робіт

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;

наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

ІV. Проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у два тури:

І тур - у вищих навчальних закладах;

ІІ тур - у базових вищих навчальних закладах.

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

перший етап - рецензування робіт;

другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції.

2. Для організації та проведення І туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом керівника створюється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи.

3. Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у строк, визначений наказом МОН.

Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищих навчальних закладів.

4. Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу у базовому вищому навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом керівника базового вищого навчального закладу.

До складу галузевої конкурсної комісії входять наукові, науково-педагогічні працівники базового вищого навчального закладу, представники інших вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо (за згодою). Кількість представників базового вищого навчального закладу у складі галузевої конкурсної комісії не може перевищувати 50% від затвердженого її складу.

Головою галузевої конкурсної комісії призначається керівник, заступник керівника базового вищого навчального закладу.

5. Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування (додаток 2). Одна робота рецензується двома рецензентами.

Наукові роботи не подаються на рецензування до вищих навчальних закладів, у яких навчаються їх автори.

6. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт (далі - рейтинговий список), який оприлюднюється.

7. Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки академічного плагіату, галузева конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням:

підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного вищого навчального закладу про цей факт;

не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну наукову роботу до подальшої участі у Конкурсі.

8. Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій приймає рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію. Рішення галузевої конкурсної комісії приймається більшістю від її затвердженого складу. За рівної кількості голосів членів галузевої конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

9. Авторам відповідних наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.

Якщо претендент на нагородження не має можливості приїхати для участі у підсумковій науково-практичній конференції, допускається його участь з використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції.

За рішенням галузевої конкурсної комісії підсумкова науково-практична конференція також може бути проведена у режимі відеоконференції.

10. Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції та їх наукові роботи, рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс (без даних про рецензента), рейтинговий список не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науково-практичної конференції висвітлюються на веб-сайті базового вищого навчального закладу.

11. Галузеві конкурсні комісії ведуть реєстр студентських наукових робіт з метою виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.

12. Документація з проведення ІІ туру Конкурсу зберігається у базових вищих навчальних закладах протягом трьох років.

V. Подання та розгляд апеляцій

1. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ туру Конкурсу у базовому вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом керівника базового вищого навчального закладу.

2. Членами апеляційної комісії призначаються представники МОН, базового вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою). Кількість представників базового вищого навчального закладу в апеляційній комісії не повинна перевищувати 1/3 її складу.

3. Учасники Конкурсу можуть протягом п’яти календарних днів після оприлюднення рейтингового списку подати заяву в письмовій формі апеляційній комісії щодо необ’єктивної оцінки їх наукової роботи.

4. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі засідання апеляційної комісії Конкурсу (додаток 3), та надає його заявнику.

5. Забороняється втручання наукових керівників, батьків учасників та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу та розгляду апеляцій.

VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. Після проведення підсумкової науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців Конкурсу, загальна кількість яких не може перевищувати 25 % від загальної кількості авторів наукових робіт, та нагородження їх дипломами: І ступеня - до 20%, ІІ ступеня - до 30%, ІІІ ступеня -до 50%.

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути переможцем.

2. Наукові роботи переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті базового вищого навчального закладу.

3. Галузеві конкурсні комісії надсилають до ІМЗО звіти про проведення ІІ туру Конкурсу, у тому числі наказ про затвердження конкурсної і апеляційної комісій базового вищого навчального закладу, протокол засідання галузевої конкурсної комісії (додаток 4), статистичну довідку (додаток 5) та копії протоколів рішень апеляційної комісії (за наявності).

У разі надходження до ІМЗО рішень зі списками переможців Конкурсу, загальна кількість яких перевищує 25% за відповідною галуззю знань, спеціальністю (спеціалізацією), ІМЗО повертає ці рішення відповідним галузевим конкурсним комісіям для приведення списку переможців у відповідність до пункту 1 цього розділу. При невиконанні вимог цього пункту Конкурс за відповідною галуззю знань, спеціальністю (спеціалізацією) вважається таким, що не відбувся.

4. Дипломи переможців Конкурсу видають базові вищі навчальні заклади та підписують голови відповідних галузевих конкурсних комісій.

У разі втрати диплом не поновлюється.

5. Наукові керівники студентських робіт, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів, відзначаються подяками галузевої конкурсної комісії.

6. Галузеві конкурсні комісії для заохочення студентів можуть видавати їм сертифікати учасників Конкурсу та відзнаки в окремих номінаціях.

7. Вищі навчальні заклади можуть здійснювати заходи щодо відзначення студентів - переможців Конкурсу та їх наукових керівників.

8. Перелік переможців, відзначених дипломами І-ІІІ ступенів, затверджується наказом МОН.

VII. Фінансування Конкурсу

1. Витрати на проведення І туру Конкурсу та на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів.

2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

3. Витрати на відрядження учасників ІІ туру Конкурсу здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, установ, в яких вони навчаються або працюють.

Т.в.о. директора

департаменту вищої освіти

Г.М. Бойко

Додаток 1

до Положення

про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт

з галузей знань і спеціальностей

(пункт 6 розділу IІІ)

ВІДОМОСТІ

про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи


Додаток 2

до Положення

про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт

з галузей знань і спеціальностей

(пункт 5 розділу ІV)

РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу, представлену на Конкурс


Додаток 3

до Положення

про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт

з галузей знань і спеціальностей

(пункт 4 розділу V)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

апеляційної комісії Конкурсу


Додаток 4

до Положення

про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт

з галузей знань і спеціальностей

(пункт 3 розділу VІ)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

галузевої конкурсної комісії Конкурсу


Додаток 5

до Положення

про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт

з галузей знань і спеціальностей

(пункт 3 розділу VІ)

СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА


Документи та файли

Сигнальний документ — f467311n119.doc
Сигнальний документ — f467311n120.doc
Сигнальний документ — f467311n122.doc
Сигнальний документ — f467311n123.doc
Сигнальний документ — f467311n118.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.06.2017 — 2017 р., № 45, стор. 232, стаття 1418, код акта 86152/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -