Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 18.06.2021 № 686 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти". МОН України. 2021

Документ актуальний на 26.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2021  № 686

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2021 р.

за № 1092/36714

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти

Відповідно до частин другої, четвертої статті 60 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та з метою вдосконалення організації праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, забезпечення контролю за організацією освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (далі - норми), що додаються;

Переліки видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (далі - переліки), що додаються.

2. Установити, що:

1) з 01 вересня 2021 року:

норми поширюються на заклади фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, що мають статус бюджетної установи або виконують державне (регіональне) замовлення;

переліки поширюються на заклади фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління;

2) перелік видів наукової роботи науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти визначається згідно з законодавством у сфері вищої освіти.

3. Керівникам закладів фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

забезпечити затвердження документів відповідного закладу фахової передвищої освіти стосовно унормування обсягів часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності та оприлюднити їх на офіційному вебсайті такого закладу.

У випадку необхідності запровадження нових і зміни чинних видів педагогічної діяльності та/або обсягів їх часу забезпечувати інформування про такі зміни педагогічних та науково-педагогічних працівників не пізніше ніж до початку навчального року, а також оприлюднення зазначеної інформації на вебсайті закладу фахової передвищої освіти.

4. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Т.в.о. Міністра

А. Вітренко

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

18 червня 2021 року № 686

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2021 р.

за № 1092/36714

НОРМИ ЧАСУ

для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти

Терміни, що вживаються у Нормах часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти:

академічна година - мінімальна облікова одиниця навчального часу, що застосовується для планування та обліку навчальної роботи. Тривалість академічної години становить 45 астрономічних хвилин (тривалість двох поєднаних академічних годин (пари) може становити від 80 до 90 хвилин);

академічна група - офіційно створений відповідно до наказу керівника закладу фахової передвищої освіти осередок, сформований із здобувачів фахової передвищої освіти певного року навчання та форми здобуття освіти в межах одного відділення, але не обов’язково за однією спеціальністю;

індивідуальне завдання - вид навчальної роботи, що полягає у самостійному виконанні здобувачем освіти завдань з окремих дисциплін у вигляді рефератів, розрахункових, графічних, курсових робіт, кваліфікаційних робіт, дипломних проєктів або робіт за консультуванням відповідного викладача. В окремих випадках для декількох здобувачів освіти може бути визначено одне індивідуальне завдання з певної тематики;

індивідуальне заняття - вид навчальної роботи, що проводиться викладачем з одним (кількома) здобувачем(ами) освіти з метою підвищення рівня їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей;

кількість осіб у академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, повинна складати:

першого року навчання на основі базової (повної) загальної середньої освіти - не менше 15 і не більше 34 осіб;

першого та інших років навчання на основі освітнього рівня кваліфікованого робітника - не менше 10;

другого - четвертого років навчання на основі базової загальної середньої освіти, першого та інших років навчання на основі повної загальної середньої освіти, а також у змішаних академічних групах першого та інших років навчання, до яких зараховані здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової (повної загальної середньої освіти) та/або на основі освітнього рівня кваліфікованого робітника - не менше 15 осіб;

кількість осіб в академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами за спеціальностями «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «024 Хореографія», «025 Музичне мистецтво» галузі знань «02 Культура і мистецтво», а також за аналогічними освітньо-професійними програмами галузі знань «Освіта», може бути зменшена вдвічі у порівняні з вищенаведеними;

консультація - вид навчальної роботи, що полягає у надані викладачем роз’яснень певних положень окремої навчальної дисципліни, допомоги у проведенні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні індивідуальних завдань. Проводиться для здобувачів освіти однієї академічної групи або потоку;

лабораторне заняття - вид навчальної роботи під керівництвом викладача, що полягає у проведенні здобувачем освіти особисто експериментів (дослідів) з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуття практичних навичок у роботі з лабораторним устаткуванням, обладнанням, методикою проведення досліджень. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних лабораторіях закладу з однією академічною групою (підгрупою);

лекція - вид навчальної роботи, що полягає у викладі теоретичного матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної дисципліни для потоку (декількох академічних груп). В окремих випадках лекція може проводитися для однієї групи;

потік - декілька академічних груп з однієї або кількох спеціальностей, об’єднаних з метою проведення окремих лекцій або інших навчальних занять;

практична підготовка - вид навчальної роботи, що проводиться на базах практики (структурних підрозділах відповідного або іншого закладу фахової передвищої освіти, підприємствах, закладах, установах, організаціях) з урахуванням специфіки підготовки за певною спеціальністю з метою набуття здобувачем освіти професійних навичок і вмінь під керівництвом педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти та з залученням працівника підприємства, закладу, установи, організації з відповідним фахом;

практичне заняття - вид навчальної роботи під керівництвом викладача, що полягає у виконанні здобувачем освіти індивідуального завдання з метою практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної дисципліни. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або лабораторіях закладу, оснащених необхідними засобами навчання, обчислювальною технікою однією академічною групою (підгрупою);

семінарське заняття - вид навчальної роботи під керівництвом викладача, що полягає у обговоренні попередньо визначених тем, до яких здобувачі освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях з однією академічною групою.

№ з/п

Назва виду навчальної роботи

Норма часу (у астрономічних годинах, якщо не зазначено інше)

Примітка

1

Проведення співбесіди з вступниками

0,25 години кожному членові комісії на одного вступника

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

2

Проведення випускних екзаменів курсів з підготовки до вступу до закладу фахової передвищої освіти або вступних іспитів (фахових випробувань) до закладів фахової передвищої освіти, конкурсу творчих та/або фізичних здібностей вступників:

1) усних

0,25 години кожному членові комісії на одного слухача (вступника)

Кількість членів комісії не більше трьох осіб

2) письмових:

а) з мови та літератури:

- диктант

1 година на групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб та 0,33 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії - не більше двох осіб. Одну роботу перевіряє один член комісії

- переказ

2 години на групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб та 0,5 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії - не більше двох осіб. Одну роботу перевіряє один член комісії

- твір

4 години на групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб та 0,5 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії - не більше двох осіб. Одну роботу перевіряє один член комісії

б) з інших предметів

3 години на групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб та 0,50 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії - не більше двох осіб. Одну роботу перевіряє один член комісії

3) тестових

до 3 годин на групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб. Час для проведення конкурсу творчих та/або фізичних здібностей за спеціальностями «014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)», «014.11 Середня освіта (Фізична культура)», «017 Фізична культура і спорт» «191 Архітектура та містобудування», галузями знань «02 Культура і мистецтво», «25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «26 Цивільна безпека» визначається програмами вступних випробувань, затверджених в установленому порядку

Кількість членів комісії - не більше двох осіб. Одну роботу перевіряє один член комісії

3

Повторна перевірка письмових робіт випускних екзаменів курсів з підготовки до вступу до закладу фахової передвищої освіти та вступних іспитів до закладів фахової передвищої освіти

0,15 години на перевірку однієї роботи

Вибірковій перевірці підлягає до 10 відсотків робіт від їх загальної кількості, крім робіт, які оцінені на «відмінно» та «незадовільно», що перевіряються у обов’язковому порядку

4

Проведення лекцій (уроків за освітніми програмами здобуття повної загальної середньої освіти), інших аудиторних занять, крім лабораторних, семінарських, практичних та індивідуальних

1 година за одну академічну годину

5

Проведення практичних занять

1 година на одну академічну групу за одну академічну годину або на кожну підгрупу академічної групи

Допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю не менше 15 осіб у разі, якщо чисельність здобувачів освіти при проведенні практичних занять з окремих навчальних дисциплін регламентується з огляду на особливості вивчення таких дисциплін або дотримання безпечних і нешкідливих умов навчання.

6

Проведення лабораторних занять

1 година на одну академічну групу за одну академічну годину або на кожну підгрупу академічної групи

Допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю не менше 15 осіб

7

Проведення семінарських занять

1 година на одну академічну групу за одну академічну годину

8

Проведення індивідуальних занять

1 година на одне навчальне заняття за одну академічну годину у випадку реалізації освітніх програм з окремих спеціальностей галузей знань Культура і мистецтво та Освіта, підготовка за якими передбачає проведення індивідуальних занять

Час для проведення індивідуальних занять встановлюється викладачам згідно з графіком проведення навчальних занять, затвердженого в порядку, визначеному закладом фахової передвищої освіти

9

Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом навчального семестру (триместру)

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу:

- 2 відсотків для денної (очної) форми здобуття освіти;

- 6 відсотків для заочної, дистанційної форми здобуття освіти

Для екстернатної форми здобуття освіти обсяг часу на проведення консультацій визначається індивідуальним навчальним планом екстерна, але не повинен перевищувати обсяг часу, що визначений для заочної, дистанційної форми здобуття освіти

10

Проведення консультацій перед випускними екзаменами курсів з підготовки до вступу до закладу фахової передвищої освіти, вступними іспитами, семестровими контрольними заходами, атестацією здобувачів

2 години на одну групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб або академічну групу перед кожним випускним екзаменом, вступним іспитом, семестровим контрольним заходом, а також перед кожною атестацію з навчальної дисципліни, що входить до програми атестації

11

Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час аудиторних занять

0,25 години на одну роботу

Одну роботу перевіряє один викладач

12

Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи

0,33 години на одну роботу

Одну роботу перевіряє один викладач

13

Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом:

- письмових робіт, крім курсових проєктів та курсових робіт ( у тому числі рефератів, перекладів тощо)

0,25 годин на одну роботу

Одну роботу перевіряє один викладач

- розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт

0,50 години на одну роботу

Одну роботу перевіряє і приймає один викладач

- курсових робіт із фахових навчальних дисциплін

3 години на керівництво однією курсовою роботою, 0,33 години кожному з членів комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

- курсових проєктів із загальнотехнічних навчальних дисциплін

3 години на керівництво одним курсовим проектом, 0,33 години кожному з членів комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

- курсових проєктів із фахових навчальних дисциплін

4 години на керівництво одним курсовим проєктом, 0,33 години кожному з членів комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

14

Проведення семестрового заліку

2 години на одну академічну групу

15

Проведення залікового туристського навчально-тренувального походу, військових зборів, передбачених навчальним планом

6 годин на одну академічну групу на кожного викладача, який бере участь у поході, військових зборах

Не більше двох викладачів (фізичної культури, допризовної підготовки) або один викладач (фізичної культури, допризовної підготовки) та керівник фізичного виховання, або не більше двох викладачів, які викладають профільні дисципліни. Проводиться один раз за весь час навчання здобувача фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти

16

Проведення семестрових екзаменів:

- в усній формі

0,33 години на одного здобувача фахової передвищої освіти

- у письмовій формі

до 3 годин на одну академічну групу;

0,50 години на перевірку однієї роботи

17

Керівництво навчальною, виробничою технологічною, іншими видами практик, включаючи приймання звітів з практики

Для безпосередніх керівників від закладу фахової передвищої освіти - 1 година на одного студента на один тиждень*

18

Проведення державної підсумкової атестації в закладі освіти за курс профільної середньої школи

0,5 години на одного здобувача фахової передвищої освіти на кожного члена державної атестаційної комісії

Не більше шести годин на день.

Кількість членів комісії - не більше чотирьох осіб, включаючи голову комісії (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб за вмотивованим рішенням закладу фахової передвищої освіти)

19

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту) для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

до 20 (30) годин на одного здобувача фахової передвищої освіти, у тому числі: по 0,50 години кожному з членів екзаменаційної комісії, до 16 годин - керівнику і консультантам;

до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб, включаючи голову (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб за вмотивованим рішенням закладу фахової передвищої освіти. За одним керівником закріплюється до восьми кваліфікаційних робіт

(дипломних проєктів)

__________

* Застосовується також як норма часу для осіб, які здійснюють безпосереднє керівництво навчальною, виробничою, технологічною, іншими видами практик від підприємств, закладів, установ та організацій.

У позиціях таблиці, де відсутні примітки,- навчальна робота виконується одним викладачем.

На час погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), з метою запровадження гнучкого режиму робочого часу та проведення у цей період дистанційного (змішаного) навчання, поділ академічних груп на підгрупи здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу фахової передвищої освіти та у межах педагогічного навантаження викладача і бюджетних асигнувань на оплату праці, затверджених в установленому порядку.

У цей період та в інший час за рішенням закладу освіти навчальні заняття (крім лабораторних занять) можуть проводитись у форматі змішаного навчання.

Генеральний директор

директорату фахової

передвищої, вищої освіти

О. Шаров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.09.2021 — 2021 р., № 74, стор. 151, стаття 4676, код акта 107189/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -