<<
>>

НАКАЗ від 19.12.2019 № 1588 "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти". МОН України. 2019

Документ актуальний на 13.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2019  № 1588


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2020 р.
за № 206/34489

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти» та з метою врегулювання питання виплати одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти, що додається.

2. Директорату вищої освіти та освіти дорослих (Шаров О.) щороку опрацьовувати пропозиції, подані державними закладами вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є заклади вищої освіти, на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 Порядку, та готувати наказ щодо кількості одержувачів одноразової адресної грошової допомоги у закладах вищої освіти.

3. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Ткаченко О.) на підставі наказу щодо кількості одержувачів одноразової адресної грошової допомоги щороку розподіляти (перерозподіляти) бюджетні призначення в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України для виплати одноразової адресної грошової допомоги в державних закладах вищої освіти.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2016 року № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 605/28735.

5.

Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Ткаченко О.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівніЮ. ДжигирР. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
19 грудня 2019 року № 1588

ПОРЯДОК
надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року (далі - допомога), випускникам закладів вищої освіти денної форми навчання (далі - випускники), які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою (далі - договір).

2. Кількість одержувачів допомоги в державних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування затверджується Міністерством освіти і науки України на підставі списків випускників, які до 15 жовтня кожного року подаються закладами вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, а також іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають заклади вищої освіти, після опрацювання таких списків на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку.

У межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України для виплати допомоги, Міністерство освіти і науки України розподіляє бюджетні призначення між державними закладами вищої освіти, що належать до сфери його управління.

Перерозподіл бюджетних призначень для виплати допомоги між Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають заклади вищої освіти, здійснюється у межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України для виплати допомоги.

3. Кількість одержувачів допомоги в комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування затверджується управліннями (департаментами) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням) на підставі списків випускників, які до 15 жовтня кожного року подаються закладами вищої освіти, що належать до сфери їх управління, а також іншими структурними підрозділами обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, після опрацювання таких списків на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку.

У межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті для виплати допомоги, управління (департаменти) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням) розподіляють бюджетні призначення між комунальними закладами вищої освіти, що належать до сфери їх управління.

Перерозподіл бюджетних призначень для виплати допомоги між управліннями (департаментами) освіти і науки та іншими структурними підрозділами обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, здійснюється у межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті для виплати допомоги.

4. Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді - грудні поточного календарного року, уклали відповідно до пункту 1 цього Порядку договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

5. Заклад вищої освіти щороку до 01 серпня інформує випускників закладу освіти про перелік документів та термін їх подання для отримання допомоги у разі укладення договору про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою.

Заклад вищої освіти на підставі доведеної вищестоящим органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває заклад вищої освіти, кількості одержувачів допомоги та документів (заяви про надання допомоги, копії трудової книжки (за наявності), копії договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти), що подаються випускниками до 10 жовтня, здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.

Виплата допомоги випускникам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, які завершили навчання у листопаді - грудні 2018 року і листопаді - грудні наступних років, здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після року, в якому було завершено навчання.

6. До приведення засновниками закладів загальної середньої освіти установчих документів у відповідність до Закону України «Про освіту» випускники, працевлаштовані у навчально-виховних комплексах «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», крім документів, визначених у пункті 5 цього Порядку, подають довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

7. У разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги повертає суму фактично одержаної допомоги до закладу вищої освіти (або його правонаступнику), який здійснював її виплату.

Заклад вищої освіти повертає зазначені кошти до державного (місцевого) бюджету.

8. У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно до вимог, визначених у пункті 1 цього Порядку.

9. До 15 лютого наступного за звітним року заклади вищої освіти, які виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо кількості одержувачів допомоги та її обсягів у попередньому році.

10. До 25 березня наступного за звітним року Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є заклади вищої освіти, управління (департаменти) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київська міська державна адміністрація інформують Міністерство фінансів України щодо кількості одержувачів допомоги та її обсягів у попередньому році.

Генеральний директор
директорату вищої освіти
та освіти дорослихО. Шаров

В.о. директора департаменту
фінансування державних
і загальнодержавних видатківО. Ткаченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.03.2020 — 2020 р., № 19, стор. 49, стаття 751, код акта 98245/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
 13. до. МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2020 № 549 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 18.02.2019 № 221 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 14.02.2019 № 194/331 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -