<<
>>

НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021

Документ актуальний на 17.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2021  № 251

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 квітня 2021 р.

за № 479/36101

Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»

Відповідно до абзацу другого частини восьмої та частини тринадцятої статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та з метою належного забезпечення конкурсного відбору керівника закладу фахової передвищої освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Типове положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти;

2) Типову форму контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти.

2. Установити, що для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, Типове положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, затверджене пунктом 1 цього наказу, є Положенням про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти.

3. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Міністр

С. Шкарлет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

23 лютого 2021 року № 251

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 квітня 2021 р.

за № 479/36101

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти

I.

Загальні положення

1. Це Типове положення визначає загальні засади проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти.

Засновник (засновники) або уповноважений ними орган (особа) (далі - уповноважений орган управління) закладів фахової передвищої освіти на підставі цього Типового положення розробляють і затверджують власні положення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти.

2. Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) оголошення конкурсу на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти та прийом документів від претендентів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти;

2) висунення претендентів;

3) підготовка рейтингового голосування;

4) рейтингове голосування;

5) проведення наглядовою радою закладу фахової передвищої освіти конкурсного відбору та пропонування уповноваженому органу управління укласти контракт з переможцем конкурсного відбору.

3. Якщо конкурсний відбір проводиться у структурному підрозділі закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, функції наглядової ради здійснюються в порядку, визначеному статутом закладу вищої освіти (іншої юридичної особи).

II. Оголошення конкурсного відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти

1. Уповноважений орган управління оголошує конкурс на заміщення посади керівника закладу фахової передвищої освіти не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду.

У разі дострокового припинення повноважень керівника закладу фахової передвищої освіти конкурсний відбір оголошується протягом місяця з дня утворення вакансії.

У разі оголошення конкурсного відбору таким, що не відбувся, новий конкурсний відбір оголошується протягом місяця з дня оголошення конкурсного відбору таким, що не відбувся, якщо не застосовуються заходи антикризового менеджменту.

2. Оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується на офіційному вебсайті уповноваженого органу управління.

3. Оголошення про проведення конкурсного відбору має містити:

1) повне найменування закладу фахової передвищої освіти;

2) інформацію про строк подання претендентами документів, перелік яких зазначений у пункті 5 цього розділу;

3) адресу, за якою здійснюється прийом документів та кінцевий термін прийому документів;

4) контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти);

5) інформацію про дату проведення рейтингового голосування, яка не повинна припадати на канікулярний період у закладі фахової передвищої освіти.

4. Після розміщення оголошення про конкурсний відбір на зайняття вакантної посади керівника наглядова рада протягом місяця має визначити представника від наглядової ради, який буде відслідковувати хід конкурсного відбору та приймати проєкти стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти від кандидатів. Інформація про цю особу, контактні дані розміщуються на офіційному вебсайті закладу фахової передвищої освіти.

5. Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі на ім’я уповноваженого органу управління, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 × 4 сантиметри;

3) автобіографію та резюме;

4) копії документів про вищу освіту;

5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

6) довідку про наявність або відсутність судимості;

7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8) копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

11) копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

12) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я уповноваженого органу управління, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

13) проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

6. Прийом документів претендентів здійснюється уповноваженим органом управління протягом двох місяців з дня розміщення на офіційному вебсайті оголошення про проведення конкурсного відбору.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Особа, яка перемогла у конкурсному відборі на заміщення посади керівника, надає уповноваженому органу управління для ознайомлення оригінали документів, зазначених у пункті 5 цього розділу, крім оригіналу довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

7. Уповноважений орган управління проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», і протягом десяти календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника (далі - кандидат), які відповідають зазначеним вимогам, до закладу фахової передвищої освіти для рейтингового голосування.

Під час проведення перевірки відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», уповноважений орган управління на підставі копії трудової книжки претендента та наданих ним документів, а також інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до претендента заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади», на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону. Виявлення під час такої перевірки факту належності претендента до осіб, щодо яких застосовується заборона, передбачена частиною третьою статті 1 зазначеного Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1–8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону, є підставою для відмови такому претенденту у подальшій участі у конкурсному відборі.

8. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі в конкурсному відборі, письмово повідомляються уповноваженим органом управління про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання претендентами документів.

9. Протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання претендентами документів уповноважений орган управління вносить кандидатури допущених претендентів до закладу фахової передвищої освіти для рейтингового голосування.

Після внесення кандидатів на посаду керівника, які відповідають зазначеним вимогам, до закладу фахової передвищої освіти для рейтингового голосування, кандидати зобов’язані подати проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти наглядовій раді (визначеній особі, контакти якої розміщенні на офіційному вебсайті закладу фахової передвищої освіти).

10. Кандидат має право:

1) проводити зустрічі з працівниками та здобувачами освіти закладу фахової передвищої освіти;

2) визначати спостерігача за ходом рейтингового голосування;

3) бути присутнім під час рейтингового голосування за місцем його проведення;

4) бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення протоколу про результати рейтингового голосування.

Кандидат може мати інші права, зумовлені його участю у конкурсному відборі.

Усі кандидати мають рівні права.

11. Проєкти стратегій розвитку закладу фахової передвищої освіти обов’язково оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу та підлягають публічному обговоренню перед рейтинговим голосуванням на зустрічах та зборах трудового колективу закладу фахової передвищої освіти.

III. Підготовка проведення рейтингового голосування

1. Керівник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення конкурсного відбору видати наказ про організацію конкурсного відбору, в якому, зокрема, визначається:

персональний склад організаційного комітету з проведення рейтингового голосування (далі - організаційний комітет);

персональний склад виборчої комісії;

кінцевий строк обрання представників для участі у рейтингову голосуванні з числа інших штатних працівників закладу фахової передвищої освіти, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів (курсантів).

2. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до установчих документів закладу фахової передвищої освіти та положень про них, які затверджуються педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації закладу фахової передвищої освіти.

До складу організаційного комітету та виборчої комісії включаються науково-педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти (курсанти) закладу фахової передвищої освіти. Кандидат не може бути членом організаційного комітету чи виборчої комісії. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і виборчої комісії.

Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні обирають із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

Особи, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень можуть звільнятися від основної роботи у закладі фахової передвищої освіти, в якому проводиться рейтингове голосування, із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного договору.

3. Керівник закладу фахової передвищої освіти (або особа, яка тимчасово виконує ці обов’язки) зобов’язаний забезпечити створення належних умов для роботи організаційного комітету та виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також надати організаційному комітетові та виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.

4. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб із посадами, які мають право брати участь у рейтингову голосуванні (далі - список виборців), не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення рейтингового голосування.

5. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться організаційним комітетом до відома виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для рейтингового голосування. Організаційний комітет повинен невідкладно надати уповноваженому органу управління інформацію про зняття кандидатури.

6. Бюлетені для рейтингового голосування виготовляються виборчою комісією не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку рейтингового голосування у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні (далі - виборці) та включені до списку, посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою закладу фахової передвищої освіти у разі її наявності. Бюлетені для рейтингового голосування виготовляються за формою, згідно з додатком 1.

7. Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для рейтингового голосування.

8. Бюлетені для рейтингового голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

9. Скриньки для рейтингового голосування повинні бути прозорі, опломбовані та опечатані печаткою закладу фахової передвищої освіти у разі її наявності.

10. Порядок організації роботи спостерігачів визначається організаційним комітетом.

IV. Проведення рейтингового голосування

1. Рейтингове голосування проводиться таємно. Інформація про дату, час і місце проведення рейтингового голосування підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дати його проведення з використанням інформаційних ресурсів закладу фахової передвищої освіти (дошки оголошень, офіційного вебсайту тощо).

2. Під час рейтингового голосування та підрахунку голосів має право бути присутнім представник уповноваженого органу управління та представник наглядової ради, один спостерігач від кожного кандидата, а також по одному спостерігачу від громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом.

Порядок акредитації громадських спостерігачів визначається організаційним комітетом.

3. Міністерство освіти і науки України може делегувати свого представника (представників) на час проведення рейтингового голосування до закладу фахової передвищої освіти державної або комунальної форми власності незалежно від сфери управління.

4. Приміщення для рейтингового голосування повинне бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного рейтингового голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для рейтингового голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для рейтингового голосування, вхід і вихід із кабін для таємного рейтингового голосування, виборчі скриньки перебували у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для рейтингового голосування. У кабінах для таємного рейтингового голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня рейтингового голосування.

5. Організація проведення рейтингового голосування, підтримання належного порядку у приміщенні для рейтингового голосування та забезпечення таємності рейтингового голосування покладаються на виборчу комісію.

Голова виборчої комісії перед початком рейтингового голосування:

надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;

передає необхідну кількість бюлетенів для рейтингового голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені виборцям;

передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для рейтингового голосування, список виборців. Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.

6. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для рейтингового голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Перелік таких документів затверджується організаційним комітетом. Особа, яка отримує бюлетень для рейтингового голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.

7. Бюлетень для рейтингового голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного рейтингового голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного рейтингового голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для рейтингового голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів.

У бюлетені для рейтингового голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку («+») або іншу, що засвідчує волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати жодного.

Виборець опускає заповнений бюлетень для рейтингового голосування у скриньку. Забороняється фотографувати заповнені бюлетені або розкривати таємність волевиявлення в будь-який інший спосіб.

8. Після завершення рейтингового голосування приміщення для рейтингового голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, представники уповноваженого органу управління, Міністерства освіти і науки України, наглядової ради, кандидати та спостерігачі.

9. Скриньки для рейтингового голосування після перевірки цілісності пломб та печаток відкриваються членами виборчої комісії почергово. Під час відкриття скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

10. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно після закінчення рейтингового голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося рейтингове голосування, без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати рейтингового голосування.

11. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для рейтингового голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для рейтингового голосування. Бюлетені для рейтингового голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робляться таблички з написом «Не підтримую жодного» та «Недійсні». Під час розкладання бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

12. Бюлетень рейтингового голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

позначка у бюлетені проставлена більш як за одного кандидата;

не проставлена жодна позначка;

зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

У разі коли члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів призупиняється.

13. Після розкладення бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати рейтингового голосування.

14. Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

15. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, згідно з додатком 2.

Протокол про результати рейтингового голосування складається виборчою комісією у двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові виборчої комісії, кандидатам та спостерігачам (за їх вимогою).

Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

Перший примірник протоколу про результати рейтингового голосування передається організаційному комітетові з наступною їх передачею уповноваженому органу управління, другий - залишається у закладі фахової передвищої освіти. Копія протоколу про результати рейтингового голосування передається наглядовій раді.

16. Процес рейтингового голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відео-засобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю рейтингового голосування.

17. Рейтингове голосування вважається таким, що відбулося, якщо участь у ньому взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.

18. Переможцем вважається особа, яка під час рейтингового голосування набрала найбільшу кількість голосів, зокрема 60 і більше відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.

V. Проведення наглядовою радою закладу фахової передвищої освіти конкурсного відбору

1. У разі якщо жоден з кандидатів під час рейтингового голосування не набрав більше 60 відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, наглядова рада у двотижневий строк з дня рейтингового голосування проводить процедуру конкурсного відбору кандидатів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти.

2. Після отримання інформації щодо необхідності проведення конкурсного відбору наглядова рада збирається на засідання та визначає дату конкурсного відбору, особливості його проведення (місце, час, форма тощо).

3. При проведенні конкурсного відбору кандидатів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти використовується 100-бальна система оцінювання. Сталими критеріями для 100-бальної системи оцінювання є:

1) результати рейтингового голосування;

2) запропоновані кандидатами проєкти стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

3) рівень кваліфікації кандидата;

4) академічна репутація кандидата;

5) професійний та управлінський досвід кандидата;

6) знання кандидатами законодавства у сфері фахової передвищої освіти.

4. Кандидату, який набрав найбільшу кількість голосів при рейтинговому голосуванні, нараховується 50 балів, іншим кандидатам - пропорційно до набраної кількості голосів з округленням до цілої кількості балів, при цьому 0 балів відповідає 0 відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні. За інші критерії конкурсного відбору може бути нараховано до 50 балів.

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата

результати рейтингового голосування

(до 50 балів)

запропоновані проєкти стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти

(до 10 балів)

рівень кваліфікації

(до 10 балів)

академічна репутація

(до 10 балів)

професійний та управлінський досвід

(до 10 балів)

знання ними законодавства у сфері фахової передвищої освіти

(до 10 балів)

5. За результатами проведення конкурсного відбору наглядова рада приймає одне з двох можливих рішень:

1) визначає переможця конкурсного відбору та пропонує уповноваженому органу управління укласти з ним контракт;

2) пропонує уповноваженому органу управління оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся (у разі неможливості визначення переможця).

6. Голова наглядової ради (або особа, яка його заміщує) підписує відповідний лист (про прийняте рішення) та протягом двох робочих днів направляє його уповноваженому органу управління. Разом з листом наглядова рада передає копію рішення про результати конкурсного відбору (протокол засідання наглядової ради та у разі необхідності - інші документи).

7. Уповноважений орган управління після отримання листа та відповідних документів від наглядової ради має право скасувати результати конкурсного відбору в разі виявлення порушень положення про конкурсний відбір і оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся або визнати переможця конкурсного відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти та укласти з ним контракт, після проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, у строк не пізніше 10 днів після завершення такої перевірки.

8. Документація, пов’язана з проведенням конкурсного відбору, зберігається у закладі фахової передвищої освіти протягом п’яти років.

Генеральний директор

директорату фахової

передвищої, вищої освіти

О. Шаров


Додаток 1

до Типового положення

про конкурсний відбір на посаду

керівника закладу фахової

передвищої освіти

(пункт 6 розділу III)

БЮЛЕТЕНЬ

рейтингового голосування для обрання керівника

Додаток 2

до Типового положення

про конкурсний відбір на посаду

керівника закладу фахової

передвищої освіти

(пункт 15 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

виборчої комісії про результати рейтингового голосування на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

23 лютого 2021 року № 251

ТИПОВА ФОРМА

контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти


Документи та файли

Сигнальний документ — f505533n154.doc
Сигнальний документ — f505533n155.doc
Сигнальний документ — f505533n156.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.04.2021 — 2021 р., № 31, стор. 620, стаття 1840, код акта 104341/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2022 № 66 "Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -