>>

НАКАЗ від 26.01.2022 № 66 "Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2022

Документ актуальний на 04.07.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2022  № 66

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2022 р.

за № 520/37856

Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти

Відповідно до частини третьої статті 49, абзацу двадцять сьомого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», частини другої статті 50, абзацу шістнадцятого частини другої статті 54 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою створення умов для проведення громадської акредитації закладів загальної середньої освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти, що додається.

2. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Єресько О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр

С.

Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби якості освіти України

Перший заступник Міністра  цифрової

трансформації України

О. Кучер

Р.В. Гурак

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

26 січня 20022 року № 66

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2022 р.

за № 520/37856

ПОРЯДОК

акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення акредитації громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, які здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти (далі - заклади освіти) під час громадської акредитації закладів освіти (далі - юридичні особи), а також ведення реєстру таких юридичних осіб.

2. У цьому Порядку терміни вживається в таких значеннях:

акредитація юридичної особи (далі - акредитація) - визнання спроможності юридичної особи здійснювати незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу освіти щодо ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти та забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених державними стандартами освіти та освітніми програмами (далі - незалежне оцінювання закладів освіти) під час громадської акредитації закладів освіти;

експерт - фахівець, який має відповідну кваліфікацію, професійні знання та досвід роботи у сфері загальної середньої освіти не менше трьох років, пройшов відповідне навчання, організоване Державною службою якості освіти України (далі - Служба), і бере участь у незалежному оцінюванні закладу освіти під час громадської акредитації такого закладу;

заявник на здійснення акредитації (далі - заявник) - громадське фахове об’єднання, що створене для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів у сфері освіти, зареєстроване в установленому порядку і має всеукраїнський статус, або інша юридична особа, установчими документами якої передбачена діяльність з незалежного оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти під час громадської акредитації закладів освіти.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

3. Для здійснення акредитації заявник подає до Служби заяву про акредитацію (далі - заява) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

До заяви додаються:

код(и) доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії(й) установчого(их) документа(ів) в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

методика проведення громадської акредитації закладів освіти, розроблена заявником або залученими експертами та затверджена керівником заявника;

перелік експертів, яких заявник залучає до проведення громадської акредитації закладів освіти;

копії документів, що підтверджують згоду експертів на залучення до проведення громадської акредитації, засвідчені в установленому порядку (копії меморандуму про співпрацю, договору (угоди) між експертом та юридичною особою тощо);

зразок сертифіката про громадську акредитацію закладу загальної середньої освіти, який видаватиметься заявником за успішними результатами громадської акредитації закладу освіти.

4. Заява та документи, що додаються до неї, подаються до Служби у паперовій формі (рекомендованим листом або нарочно) або в електронній формі (на адресу електронної пошти, зазначену Службою в оголошенні про порядок прийняття заяви та документів, що додаються до неї, на офіційному вебсайті Служби).

У разі подання заяви та документів, що додаються до неї, у паперовій формі всі копії документів мають бути засвідчені в установленому порядку.

У разі подання заяви та документів, що додаються до неї, в електронній формі надсилаються електронні (скановані) копії відповідних документів, на які накладається кваліфікований електронний підпис відповідальної особи та/або кваліфікована електронна печатка. Електронні копії документів мають бути придатні для сприйняття їх змісту.

5. Заява та документи, що додаються до неї, реєструються Службою в день їх надходження.

Якщо заяву та документи, що додаються до неї, подано без дотримання вимог пунктів 3, 4 цього Порядку, Служба повідомляє про це заявника та встановлює строк для усунення недоліків, що не перевищує 5 робочих днів.

6. Якщо заяву та документи, що додаються до неї, подано з дотриманням вимог цього Порядку, Служба забезпечує їх розгляд і прийняття мотивованого рішення про акредитацію заявника або відмову в акредитації у строк, що не перевищує 25 робочих днів з дня надходження заяви та документів до Служби.

7. Заяву та документи, що додаються до неї, а також сформований Службою витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заявника розглядає Служба.

Служба може вжити заходів для перевірки достовірності копій документів.

Для розгляду поданих заявником заяви та документів, що додаються до неї, Служба може створити постійний або тимчасовий консультативний, дорадчий, інший допоміжний орган, кількісний та персональний склад, положення про який затверджується Головою Служби, а також залучати фахівців у сфері освіти та науки для надання консультативної допомоги.

8. Рішення про акредитацію заявника або відмову в акредитації (із зазначенням причин такої відмови) приймається Головою Служби та затверджується наказом Служби.

Рішення про відмову в акредитації приймається якщо:

документи, які додаються до заяви, подано заявником без дотримання вимог цього Порядку;

у документах, поданих заявником для акредитації, виявлено недостовірну інформацію;

заяву подано без урахування вимог пункту 9 цього Порядку.

Відповідне рішення Служба надсилає заявнику рекомендованим листом упродовж 3 робочих днів з дня його затвердження.

9. У разі відмови в акредитації повторне подання заяви про акредитацію цієї ж юридичної особи можливе за умови усунення причин відмови в акредитації, зазначених у рішенні про відмову в акредитації.

10. Юридична особа, акредитована вперше, вважається акредитованою на 2 роки, у разі повторної та наступних акредитацій - на 5 років.

11. Акредитовані юридичні особи подають:

інформацію про проведення та результати громадської акредитації кожного закладу освіти, проведеної юридичною особою, за формою згідно з додатком 2 (протягом 10 робочих днів з дня видачі сертифіката про громадську акредитацію закладу освіти);

узагальнену інформацію про проведення та результати громадської акредитації закладів освіти за відповідний календарний рік за формою згідно з додатком 3 (не пізніше 20 січня наступного календарного року).

Інформація надсилається юридичною особою до Служби рекомендованим листом або за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання) або доставляється нарочно.

12. Служба позбавляє юридичну особу акредитації у разі:

подання юридичною особою заяви щодо позбавлення її акредитації за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (перебування в стадії припинення);

виявлення (після затвердження рішення про акредитацію) недостовірної інформації в документах, поданих юридичною особою для акредитації;

юридична особа не проводить громадську акредитацію закладів освіти протягом останніх 2 або більше років підряд;

юридична особа не подала до Служби інформацію про проведення та результати громадської акредитації закладу освіти у строки, визначені пунктом 11 цього Порядку, три та більше рази протягом строку, на який її акредитовано;

юридична особа не подала до відповідного Служби узагальнену інформацію про проведення та результати громадської акредитації закладів освіти за відповідний календарний рік у строки, визначені пунктом 11 цього Порядку;

під час інституційного аудиту в позаплановому порядку або позапланової перевірки закладу освіти, який має сертифікат про громадську акредитацію, Службою або її територіальним органом виявлено порушення, які існували під час проведення громадської акредитації і за наявності яких результати громадської акредитації було визнано успішними.

Якщо обставини, що є підставами для позбавлення юридичної особи акредитації, виявлено територіальним органом Служби, він інформує про це Службу та надсилає документи, що підтверджують відповідні обставини.

13. Питання щодо позбавлення юридичної особи акредитації розглядається Службою у строк, що не перевищує 25 робочих днів з дня виявлення обставин що є підставами для позбавлення юридичної особи акредитації.

Рішення про позбавлення юридичної особи акредитації приймається Головою Служби та затверджується наказом Служби.

Інформація щодо позбавлення юридичної особи акредитації оприлюднюється на офіційному вебсайті Служби.

14. Служба забезпечує створення та ведення реєстру акредитованих громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (далі - Реєстр).

Реєстр є інформаційною системою, що забезпечує збирання, накопичення, захист і облік інформації про юридичних осіб, акредитованих на здійснення громадської акредитації закладів освіти.

Реєстр є публічним, оприлюднюється та підтримується в актуальному стані в мережі Інтернет на офіційному вебсайті Служби. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового вільного доступу та копіювання.

15. На підставі рішення про акредитацію юридичної особи Служба вносить до Реєстру інформацію про:

повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, місцезнаходження, контактний номер телефону, адресу електронної пошти та адресу вебсайту (у разі наявності) акредитованої юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) її керівника;

дату і номер наказу Служби, яким затверджено рішення про акредитацію юридичної особи та строк, на який акредитовано юридичну особу;

заклади освіти, в яких юридичною особою проведено громадську акредитацію (із зазначенням дати видання сертифікату про громадську акредитацію).

У разі позбавлення юридичної особи акредитації Служба вносить до Реєстру інформацію про відповідне рішення Служби (дата і номер наказу Служби).

Інформація до Реєстру вноситься протягом 3 робочих днів з дати затвердження відповідного рішення Служби.

16. На основі інформації Реєстру Служба оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік юридичних осіб, акредитованих для здійснення незалежного оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти під час громадської акредитації закладів освіти (з додаванням копій відповідних наказів Служби, якими затверджені рішення про акредитацію юридичних осіб).

Генеральний директор

директорату дошкільної,

шкільної, позашкільної

та інклюзивної освіти

О. Єресько

Додаток 1

до Порядку акредитації та ведення

реєстру громадських фахових

об’єднань, інших юридичних осіб,

що здійснюють незалежне

оцінювання якості освіти

та освітньої діяльності закладів

загальної середньої освіти

(пункт 3)

ЗАЯВА

про акредитацію


Додаток 2

до Порядку акредитації та ведення

реєстру громадських фахових

об’єднань, інших юридичних осіб,

що здійснюють незалежне

оцінювання якості освіти

та освітньої діяльності закладів

загальної середньої освіти

(пункт 11)

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення та результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти

I. Відомості про громадське фахове об’єднання, іншу юридичну особу, яка проводила громадську акредитацію закладу освіти

1

_____________________________________________________________________

(повне найменування громадського фахового об’єднання, іншої юридичної особи)

2

Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

.

3

Поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти, адреса вебсайту/вебсторінки

II. Відомості про проведену громадську акредитацію закладу освіти

№ з/п

Повне найменування закладу освіти, в якому проводилася громадська акредитація; місцезнаходження закладу освіти, код закладу освіти за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Рівень(ні) повної загальної середньої освіти, на яких заклад освіти провадить освітню діяльність

Кількість працівників закладу освіти

Кількість учнів закладу освіти

Період проведення громадської акредитації

Кількість експертів, які брали участь

III. Відомості про експертів, які брали участь в проведенні громадської акредитації закладу освіти

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) експерта

Основне місце роботи (за наявності)

IV. Висновки та рекомендації за результатами громадської акредитації закладу освіти

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

V. Загальний висновок за результатами громадської акредитації закладу освіти

За результатами громадської акредитації

Видати сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти

_______________________________________

(номер і дата видачі сертифіката)

Відмовити у видачі сертифікату про громадську акредитацію закладу освіти

«___» ____________ 20___ року

___________________

підпис керівника

юридичної особи

_____________________

власне ім’я ПРІЗВИЩЕ


Додаток 3

до Порядку акредитації та ведення

реєстру громадських фахових

об’єднань, інших юридичних осіб,

що здійснюють незалежне

оцінювання якості освіти

та освітньої діяльності закладів

загальної середньої освіти

(пункт 11)

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

про проведення та результати громадської акредитації закладів загальної середньої освіти за ________ рік

I. Відомості про громадське фахове об’єднання, іншу юридичну особу, яка проводила громадську акредитацію закладів освіти

1

____________________________________________________________________

(повне найменування громадського фахового об’єднання, іншої юридичної особи)

2

Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

.

3

Поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти, адреса вебсайту/вебсторінки

II. Загальні відомості про проведення та результати громадської акредитації закладів освіти

1

Загальна кількість закладів, у яких було проведено громадську акредитацію

1.1

з них успішно пройшли громадську акредитацію

2

Загальна кількість областей, в яких було проведено громадську акредитацію закладів освіти

3

Кількість закладів освіти, в яких було проведено громадську акредитацію, за областями:

3.1

_____________________________________________________________

(назва області / Автономна Республіка Крим / місто Київ / місто Севастополь

III. Відомості про заклади освіти, в яких проводилася громадська акредитація

№ з/п

Повне найменування закладу загальної середньої освіти, в якому проводилася громадська акредитація; місцезнаходження закладу освіти, код закладу освіти за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Рівень(ні) повної загальної середньої освіти, на яких заклад освіти провадить освітню діяльність

Кількість працівників закладу освіти, кількість учнів закладу освіти

Період проведення громадської акредитації

Кількість експертів, які брали участь

Результати громадської акредитації

IV. Відомості про експертів, які брали участь в проведенні громадської акредитації закладів освіти

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) експерта

Основне місце роботи (за наявності)

«___» ____________ 20___ року

___________________

підпис керівника

юридичної особи

_____________________

власне ім’я ПРІЗВИЩЕ


Додаток 4

до Порядку акредитації та ведення

реєстру громадських фахових

об’єднань, інших юридичних осіб,

що здійснюють незалежне

оцінювання якості освіти

та освітньої діяльності закладів

загальної середньої освіти

(пункт 12)

ЗАЯВА

про позбавлення акредитації


Документи та файли

Сигнальний документ — f516996n115.docx
Сигнальний документ — f516996n116.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.05.2022 — 2022 р., № 41, стор. 109, стаття 2261, код акта 111398/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -