<<
>>

НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022

Документ актуальний на 02.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2022  № 273

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 квітня 2022 р.

за № 437/37773

Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України

Відповідно до частини першої статті 53, статті 57-1 Закону України «Про освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою організації внутрішньої академічної мобільності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України, що додається.

2. Директорату професійної освіти (Шумік І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливий період) на строк дії особливого періоду.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр

С.

Шкарлет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

26 березня 2022 року № 273

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 квітня 2022 р.

за № 437/37773

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України

1. Це Положення регламентує діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти України щодо організації внутрішньої академічної мобільності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - здобувачі П(ПТ)О), встановлює загальний порядок організації та виконання програми внутрішньої академічної мобільності здобувачів П(ПТ)О на території України, визнання та зарахування її результатів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

базовий заклад П(ПТ)О - заклад професійної (професійно-технічної) освіти, що бере участь у програмі внутрішньої академічної мобільності на умовах і в порядку, визначеними цим Положенням;

внутрішня академічна мобільність здобувачів П(ПТ)О - це можливість навчання за певною професією/професіями, включаючи професійно-практичну підготовку, зокрема проходження навчальної та/або виробничої практики, здобувачів П(ПТ)О закладу П(ПТ)О в інших закладах П(ПТ)О України протягом певного періоду з можливістю зарахування його результатів та отримання документа про професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до частин першої та четвертої статті 16 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

заклад П(ПТ)О - партнер - заклад П(ПТ)О, що бере участь у програмі внутрішньої академічної мобільності на підставі угоди про співробітництво щодо реалізації програми внутрішньої академічної мобільності здобувачів П(ПТ)О (далі - угода про співробітництво) між закладами П(ПТ)О;

програма академічної мобільності - діяльність базових закладів П(ПТ)О із забезпечення реалізації прав здобувачів П(ПТ)О на освіту протягом визначеного часу на підставі угоди про співробітництво із закладом П(ПТ)О - партнером на умовах і в порядку, визначеними цим Положенням.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та інших нормативно-правових актах.

3. Внутрішня академічна мобільність здобувачів П(ПТ)О здійснюється на підставі укладених угод про співробітництво між базовими закладами П(ПТ)О та закладами П(ПТ)О - партнерами за погодженням з місцевими органами управління освітою, з урахуванням попередньо набутих компетентностей та потреб у засвоєнні нових (зразок примірної угоди про співробітництво наведено у додатку 1 до цього Положення).

4. За здобувачами П(ПТ)О базового закладу П(ПТ)О на період навчання в закладі П(ПТ)О - партнері зберігаються відповідно до укладеної угоди про співробітництво місце навчання, виплата стипендії та всі інші соціальні виплати згідно із законодавством.

5. Здобувачі П(ПТ)О не відраховуються із базового закладу П(ПТ)О на період навчання, обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та отримують документ про професійну (професійно-технічну) освіту у базовому закладі П(ПТ)О.

6. Тривалість, зміст і форма навчання (змішана/дистанційна) у закладах П(ПТ)О - партнерах визначаються навчальними планами та графіками освітнього процесу, затвердженими у закладах П(ПТ)О - партнерах.

7. Кваліфікаційну атестацію здобувачів П(ПТ)О базових закладів П(ПТ)О організовують заклади П(ПТ)О - партнери у разі, якщо вона збігається з часом їх навчання в закладі П(ПТ)О - партнері.

8. Після закінчення навчання здобувачам П(ПТ)О базових закладів П(ПТ)О у закладах П(ПТ)О - партнерах видається академічна довідка у закладі П(ПТ)О - партнері, у якій зазначаються предмети, інші види навчальної діяльності та результати навчання (академічна довідка наведена у додатку 2 до цього Положення).

9. Базовий заклад П(ПТ)О, що направляє здобувачів П(ПТ)О на навчання зобов’язаний:

укласти угоду про співробітництво із закладом П(ПТ)О - партнером, попередньо узгодивши навчальні плани і програми;

видати наказ про направлення здобувачів П(ПТ)О на тимчасове навчання відповідно до укладеної угоди про співробітництво (зразок наказу наведено у додатку 3 до цього Положення);

після завершення навчання у закладі П(ПТ)О - партнері видати наказ про зарахування результатів навчання, отриманих здобувачами П(ПТ)О у закладі П(ПТ)О - партнері, а також про переведення на наступний курс;

для здобувачів П(ПТ)О випускного курсу - сформувати замовлення документів про освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та видати документ про професійну (професійно-технічну) освіту.

10. Заклад П(ПТ)О - партнер, що приймає здобувачів П(ПТ)О на навчання, зобов’язаний:

видати наказ про зарахування здобувачів П(ПТ)О на тимчасове навчання відповідно до укладеної угоди про співробітництво (зразок наказу наведено у додатку 4 до цього Положення);

організувати освітній процес для зарахованих здобувачів П(ПТ)О базового закладу П(ПТ)О, у разі потреби, із застосуванням інструментів дистанційного навчання та/або у змішаній формі;

сприяти здобувачам П(ПТ)О базового закладу П(ПТ)О, у разі потреби, у вирішенні житлових та побутових проблем;

видати наказ про відрахування здобувачів П(ПТ)О базового закладу П(ПТ)О відповідно до укладеної угоди про співробітництво (зразок наказу наведено у додатку 5 до цього Положення);

після завершення навчання направити базовому закладу П(ПТ)О академічну довідку за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

11. Обов’язки базового закладу П(ПТ)О та закладу П(ПТ)О - партнера щодо здобувачів П(ПТ)О мають бути обумовлені в угодах про співробітництво.

12. Здобувачі П(ПТ)О мають право на:

продовження навчання за відповідними професіями у закладах П(ПТ)О - партнерах;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

користування навчальною, виробничою, спортивною базою закладу П(ПТ)О - партнера;

отримання за результатами навчання документа встановленого зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

13. Здобувачі П(ПТ)О зобов’язані:

продовжити здобуття професійної освіти у закладі П(ПТ)О - партнері;

під час навчання дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-правових документів закладу П(ПТ)О - партнера;

виконувати вимоги узгоджених базовим закладом П(ПТ)О і закладом П(ПТ)О - партнером навчальних планів та програм, що додаються до угоди про співробітництво.

Генеральний директор

директорату професійної освіти

І. Шумік


Додаток 1

до Положення про внутрішню

академічну мобільність здобувачів

професійної (професійно-технічної)

освіти, які навчаються у закладах

професійної (професійно-технічної)

освіти України

(пункт 3)

ПРИМІРНА УГОДА

про співробітництво щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності

Додаток 2

до Положення про внутрішню

академічну мобільність здобувачів

професійної (професійно-технічної)

освіти, які навчаються у закладах

професійної (професійно-технічної)

освіти України

(пункт 8)

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА

Додаток 3

до Положення про внутрішню

академічну мобільність здобувачів

професійної (професійно-технічної)

освіти, які навчаються у закладах

професійної (професійно-технічної)

освіти України

(пункт 9)

НАКАЗ

Додаток 4

до Положення про внутрішню

академічну мобільність здобувачів

професійної (професійно-технічної)

освіти, які навчаються у закладах

професійної (професійно-технічної)

освіти України

(пункт 10)

НАКАЗ

Додаток 5

до Положення про внутрішню

академічну мобільність здобувачів

професійної (професійно-технічної)

освіти, які навчаються у закладах

професійної (професійно-технічної)

освіти України

(пункт 10)

НАКАЗ


Документи та файли

Сигнальний документ — f516263n71.docx
Сигнальний документ — f516263n72.docx
Сигнальний документ — f516263n68.docx
Сигнальний документ — f516263n73.docx
Сигнальний документ — f516263n70.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.04.2022 — 2022 р., № 33, стор. 530, стаття 1829, код акта 111012/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 12. до. МОН України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -