<<
>>

НАКАЗ від 28.12.2019 № 1641 "Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні". МОН України. 2019

Документ актуальний на 10.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2019  № 1641


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2020 р.
за № 59/34342

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні

Відповідно до абзацу третього пункту 8 Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 1017, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні, що додається.

2. Директорату науки (Чеберкус Д.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Полюховича Ю.Ю.

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр культури, молоді та спорту України

Перший заступник Голови Служби безпеки України

Т.в.о.

президента Національної академії наук України
академік НАН України

Президент Національної академії
мистецтв України,
академік

Президент Національної академії педагогічних
наук України

Президент Національної академії медичних
наук України

Президент Національної академії аграрних
наук України

Перший віце-президент Національної академії
правових наук УкраїниА. Загороднюк

А. Аваков

З. Скалецька

В. Бородянський

В. Бухарєв


А.Г. НаумовецьА.В. Чебикін


В.Г. Кремень


В. Цимбалюк


Я.М. Гадзало


М.П. Кучерявенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
28 грудня 2019 року № 1641


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2020 р.
за № 59/34342

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні

I. Загальні положення

1. Це Положення застосовується під час проведення конкурсного відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні (далі - стипендії).

2. Терміни, використані у цьому Положенні, вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції».

3. Конкурсна комісія з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні (далі - Комісія) утворюється з метою організації та проведення конкурсного відбору претендентів на таку стипендію.

4. Комісія у роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Завдання та повноваження Комісії

1. Завданням Комісії є організація та проведення об’єктивного і прозорого конкурсу з відбору претендентів на здобуття стипендій.

2. Комісія здійснює розгляд документів, що надійшли від закладів вищої освіти, наукових установ, рад молодих вчених при органах виконавчої влади, та забезпечує проведення їх перевірки на відповідність вимогам Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 1017.

III. Порядок формування Комісії

1. Комісія утворюється МОН у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

2. Склад Комісії формується за поданням громадської організації «Родина Героїв «Небесної Сотні», родин Героїв Небесної Сотні (близькі родичі або уповноважені ними особи), чиїми іменами названі номінації стипендій, рад молодих вчених при органах виконавчої влади, ради молодих вчених Національної академії наук України, рад молодих вчених національних галузевих академій наук, закладів вищої освіти, а також із представників МОН.

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом МОН.

4. Голова, заступник голови, секретар Комісії обираються шляхом відкритого голосування під час першого засідання.

IV. Права та обов’язки членів Комісії

1. Члени Комісії мають право:

1) бути ознайомленими з будь-якою інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції Комісії;

2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження, що додаються до протоколу засідання Комісії.

2. Члени Комісії зобов’язані:

1) дотримуватись моральних норм та правил етичної поведінки, доброчесності, сумлінності й об’єктивності під час розгляду матеріалів, поданих до Комісії;

2) бути неупередженими в прийнятті рішень;

3) письмово повідомляти голову Комісії про наявність у члена Комісії потенційного конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» під час розгляду матеріалів, поданих до Комісії. Член Комісії, у якого є потенційний конфлікт інтересів, не бере участі у розгляді документів та за бажанням може бути присутнім на засіданні Комісії під час прийняття рішення без права голосу;

4) дотримуватись вимог цього Положення.

V. Організація роботи Комісії

1. Голова Комісії:

1) формує порядок денний засідань Комісії;

2) веде засідання Комісії, забезпечує неупереджений та об’єктивний розгляд матеріалів, що подаються до Комісії, інших питань порядку денного, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

3) представляє Комісію у відносинах із міністерствами України, Службою безпеки України, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України, до сфери управління яких належать або у віданні яких перебувають заклади вищої освіти, наукові установи, учасниками конкурсу, засобами масової інформації, громадськістю;

4) підписує протоколи засідань.

2. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.

3. Секретар Комісії:

1) здійснює організаційне забезпечення засідань Комісії;

2) готує матеріали, що подаються до Комісії для розгляду на засіданнях;

3) інформує членів Комісії про дату, місце та час проведення засідання;

4) веде й оформлює протоколи засідань та надає інформацію про роботу Комісії структурному підрозділу МОН, на який покладено функції із забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності.

4. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує особа, уповноважена головою Комісії.

5. Секретар Комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення засідання Комісії доводить до відома її членів матеріали, що подаються на розгляд Комісії, інформацію про дату, час і місце проведення та порядок денний засідання.

6. Засідання Комісії вважається таким, що відбулось, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

7. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів. Допускається дистанційна участь члена Комісії у засіданні з використанням засобів зв’язку.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Після закінчення голосування голова Комісії оголошує результати голосування та прийняте рішення.

8. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окрему думку з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.

9. На засіданні Комісії ведеться протокол, який складається протягом одного робочого дня після його проведення та підписується головою і секретарем Комісії.

10. У протоколі зазначаються:

1) дата (день, місяць, рік) та місце проведення засідання;

2) присутні на засіданні члени Комісії;

3) секретар Комісії або особа, яка виконує його обов’язки;

4) питання, внесені до порядку денного засідання;

5) результати обговорення та голосування;

6) прийняті рішення.

11. На підставі рішення Комісії, затвердженого протоколом, МОН видає наказ про призначення стипендій та доводить його до відома керівників закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління міністерств України, Служби безпеки України або перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, претенденти від яких здобули право на отримання стипендії.

12. Наказ МОН, в якому визначено переможців конкурсу, розміщується на офіційному вебсайті МОН.

13. Організаційно-методичне забезпечення проведення засідань Комісії здійснює структурний підрозділ МОН, на який покладено функції із забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності.

Генеральний директор
директорату науки


Д. Чеберкус


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.02.2020 — 2020 р., № 9, стор. 34, стаття 360, код акта 97748/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 18.02.2019 № 221 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369". МОН України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 14.02.2019 № 194/331 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900". МОН України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.03.2019 № 372/404 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів". МОН України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.02.2019 № 179 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 09.01.2019 № 17 "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 239 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -