Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 29.04.2021 № 485 "Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення". МОН України. 2021

Документ актуальний на 20.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.04.2021  № 485

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 серпня 2021 р.

за № 1049/36671

Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до абзацу десятого частини другої статті 67, частини четвертої статті 69 Закону України «Про освіту», пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту», статей 38, 188-54, 254-257 та 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою дотримання посадовими особами Державної служби якості освіти України та її територіальних органів законодавства при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Директору департаменту правового забезпечення (Костюченко О.) забезпечити подання цього наказу про державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С.

Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби якості освіти України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Р. Гурак

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

29 квітня 2021 року № 485

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 серпня 2021 р.

за № 1049/36671

ПОРЯДОК

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до абзацу десятого частини другої статті 67, частини четвертої статті 69 Закону України «Про освіту», пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту», статей 38, 188-54, 254-257, та 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) з метою визначення процедури оформлення уповноваженими посадовими особами Державної служби якості освіти України та її територіальних органів (далі - посадові особи) і подання разом з матеріалами про адміністративні правопорушення органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачені статтею 188-54 Кодексу.

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. Підставами для складення посадовими особами протоколу про адміністративне правопорушення (далі - протокол) є:

недопущення посадових осіб до проведення інституційного аудиту або здійснення заходів державного нагляду (контролю);

ненадання посадовим особам інформації або надання неправдивої інформації;

вчинення інших дій, що перешкоджають посадовим особам у проведенні інституційного аудиту або здійсненні заходів державного нагляду (контролю);

невиконання законних вимог (приписів, розпоряджень) або інших розпорядчих документів посадових осіб щодо усунення порушень вимог законодавства України у сфері освіти;

вчинення повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення будь-якого з діянь, визначених у цьому пункті.

2. У разі вчинення особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються окремо щодо кожного із вчинених правопорушень.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну особу окремо.

3. Протокол складається державною мовою не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку. Один примірник протоколу залишається в Державної служби якості освіти України (далі - Служба), або її територіального органу, другий під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, від отримання примірника Протоколу в ньому робиться відповідний запис.

4. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 Кодексу. У протоколі зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) посадової особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності за фактом вчинення нею адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-54 Кодексу; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвище, ім’я по батькові (за наявністю), місце проживання свідків і потерпілих, прізвище, ім’я по батькові (за наявності) викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

5. Протокол заповнюється друкованим або рукописним способом (розбірливим почерком). У графах, які не заповнюються під час складення протоколу, проставляється прочерк.

6. Посадові особи можуть здійснювати фіксацію процесу складення протоколу засобами аудіо-, фото- та відеофіксації.

7. При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права, передбачені статтею 63 Конституції України, статтями 256 та 268 Кодексу, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

8. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. При наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

9. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому зазначаються мотиви своєї відмови та робиться запис це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

10. Свідки адміністративного правопорушення (у разі їх наявності) можуть надати свої письмові пояснення, які також додаються до протоколу.

11. У разі, якщо особа відмовляється від отримання протоколу, другий примірник протоколу протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня складення протоколу надсилається такій особі цінним листом з описом вкладення.

III. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та надсилання їх до суду

1. Складені протоколи реєструються в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення за формою, встановленою додатком 4 до цього Порядку.

2. Примірник протоколу та інші документи, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, а також бланк заповненого опису вкладення у цінний лист, яким особі, яка притягується до адміністративної відповідальності надіслано другий примірник протоколу (у разі його надсилання), формуються посадовою особою, яка склала протокол у справу про адміністративне правопорушення за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку. У справі оформлюється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у справі за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, у якому зазначаються порядковий номер, найменування та реквізити документів, кількість аркушів та номери аркушів справи (далі - справа). Опис документів підписується посадовою особою, яка склала протокол із зазначенням дати його складення. Справа про адміністративне правопорушення зберігається в Службі або її територіальному органі протягом трьох років. До неї в подальшому додаються копії судових рішень, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом цієї справи в суді.

3. Оригінал справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом, не пізніше 15 календарних днів з моменту складення протоколу, надсилається до районного, районного в місті, міського чи міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Копія справи протягом трьох років зберігається в апараті Служби або її територіальному органі.

4. Посадова особа, яка склала протокол, одночасно з надісланням його до суду, надсилає засновнику закладу освіти та/або керівникові закладу освіти де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норм закону, які порушено.

5. Супроводження справи в суді здійснюється посадовою особою, яка склала протокол та/або іншими посадовими особами Служби чи її територіального органу.

6. Після отримання Службою або її територіальним органом відомостей про прийняте рішення суду за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, до журналу реєстрацій протоколів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду такої справи.

IV. Контроль за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження

1. Контроль за веденням журналу реєстрації видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3) і реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4) здійснюється Службою та/або її територіальними органами.

2. Контроль за оформленням матеріалів про адміністративне правопорушення та надсиланням їх до суду здійснюється Службою та/або її територіальними органами.

3. Контроль за дотриманням посадовими особами чинного законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення здійснюється Головою Служби.

Директор департаменту

правового забезпечення

О. Костюченко

Додаток 1

до Порядку оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 3 розділу II)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

Додаток 2

до Порядку оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 2 розділу III)

СПРАВА

про адміністративне правопорушення


Додаток 3

до Порядку оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 1 розділу IV)

ЖУРНАЛ

реєстрації видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення Державної служби якості освіти України / управління Державної служби якості освіти України у(в) ________________________ області

Розпочато: «____» __________ 20___ року

Закінчено: «____» __________ 20___ року

№ з/п

Номер протоколу

Дата видачі протоколу

Посада, прізвище, ім’я по батькові

(за наявності) особи, що видала бланк протоколу

Підпис

Посада, прізвище, ім’я, по батькові

(за наявності) особи, що отримала бланк протоколу

Підпис

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 4

до Порядку оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 1 розділу III)

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення Державної служби якості освіти України / управління Державної служби якості освіти України


Документи та файли

Сигнальний документ — f509066n65.doc
Сигнальний документ — f509066n63.doc
Сигнальний документ — f509066n64.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.08.2021 — 2021 р., № 65, стор. 4141, стаття 236, код акта 106609/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -