<<
>>

до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 16.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

22 лютого 2019 року № 446

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2019 р.

за № 295/33266

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів

1. У Положенні про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 травня 1994 року № 73, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 1994 року за № 146/355:

1) у розділі 1:

у пунктах 1.1, 1.2, 1.5-1.8 слова «лікарі (провізори) - спеціалісти», «лікарі (провізори)» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «провізори-спеціалісти», «провізори» у відповідних відмінках і числах;

у пункті 1.4 слова «практичну клінічну підготовку лікарів (провізорів)» замінити словами «практичну підготовку провізорів»;

абзац другий пункту 1.9 викласти у такій редакції:

«Особи, які не набрали необхідної кількості балів з відповідної провізорської кваліфікаційної категорії, проходять комп’ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката провізора-спеціаліста, що дає право продовжувати обіймати посаду провізора-спеціаліста з певної провізорської спеціальності.»;

2) у розділі 2:

у підпунктах 2.3.2, 2.3.4-2.3.6 пункту 2.3, у пункті 2.5 слова «лікар (провізор)» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словом «провізор» у відповідних відмінках і числах;

пункт 2.4 після слова «відповідної» доповнити словом «провізорської»;

підпункт 2.4.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.4.2-2.4.4 вважати відповідно підпунктами 2.4.1-2.4.3;

у підпунктах 2.4.2 та 2.4.3 слова «лікар (провізор)» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словом «провізор» у відповідних відмінках і числах;

3) у пунктах 3.2-3.4 розділу 3 слова «лікарі (провізори)» в усіх відмінках і числах замінити словом «провізори» у відповідних відмінках і числах;

4) у додатках до Положення:

у додатку 1:

у назві слова «лікарів (провізорів)» замінити словом «провізорів»;

у таблиці:

у позиції 14 слова «нових методів діагностики, лікування,» виключити;

у позиції 17 слова «Заслужений лікар України,» виключити;

у позиції 18 слова «, Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров’я України - нагрудним знаком «Хрест Пантелеймона Цілителя» виключити;

слова «лікарській (провізорській)» замінити словом «провізорській»;

у додатку 2:

преамбулу до Протоколу викласти у такій редакції:

«засідання екзаменаційної комісії

____________________________________________________________________________

(назва закладу, в якому проводиться іспит)

від «___» ________20___ р.

про складання заключного іспиту на передатестаційному циклі зі спеціальності _________________________________________________________ »;

у графі 2 таблиці слова «лікаря (провізора)» замінити словом «провізора».

2. У Положенні про післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року № 166, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 113:

1) у розділі 1:

пункт 1.8 розділу 1 викласти у такій редакції:

«1.8. Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення розробляються інститутами (факультетами) удосконалення лікарів (провізорів) самостійно та затверджуються Вченою радою інституту (факультету).

Навчальні плани і програми курсів інформації і стажування розробляються фахівцями установ, на базах яких проводяться курси, із залученням до роботи головних спеціалістів і затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.»;

2) у розділі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 2.1.1 викласти у такій редакції:

«2.1.1. Спеціалізація - набуття лікарем або провізором спеціальності, передбаченої Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, та Номенклатурою провізорських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.»;

абзац другий підпункту 2.1.2 викласти в такій редакції:

«Порядок підготовки фахівців в інтернатурі визначається Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 грудня 1996 року за № 696/1721.»;

абзац другий підпункту 2.1.5 викласти в такій редакції:

«Атестація проводиться в комісіях, що створюються в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів), які здійснюють підготовку та перепідготовку лікарських і фармацевтичних кадрів згідно з Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 та Положенням про порядок проведення атестації провізорів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240. Лікар (провізор) - спеціаліст одержує сертифікат встановленого зразка на самостійну роботу за фахом.»;

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.4 викласти в такій редакції:

«2.2.4. На тематичне удосконалення провізори направляються за потреби в період між проходженням передатестаційних циклів.»;

підпункт 2.2.5 викласти в такій редакції:

«2.2.5. Передатестаційні цикли для провізорів проводяться в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) згідно з Положенням про порядок проведення атестації провізорів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.»;

3) у пункті 3.1 розділу 3 слова «та передатестаційні цикли» замінити словами «, передатестаційні цикли для провізорів»;

4) у розділі 4:

підпункт 4.3.2 пункту 4.3 після слів «передатестаційних циклах» доповнити словами «для провізорів»;

у підпунктах 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1 слова «Головне управління учбових закладів, кадрів і науки Міністерства охорони здоров’я України» замінити словами «Міністерство охорони здоров’я України»;

5) пункт 5.5 у розділі 5 викласти в такій редакції:

«5.5. Матеріальне забезпечення слухачів циклів підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до законодавства.».

3. У Стандарті надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров’я України з атестації лікарів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2011 року № 986, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 404/20717:

1) у розділі ІІІ:

абзац шостий викласти у такій редакції: «особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку»;

абзаци восьмий, дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом восьмим;

2) у розділі ІV:

у пункті 4.2:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

абзац другий викласти в такій редакції:

«розгляд документів, особистого освітнього портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку;».

4. У Положенні про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до лікарської діяльності, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 1993 року № 48, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 квітня 1993 року за № 19:

пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст» відповідно до підпунктів 2.1 та 2.3 Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446.

5. Лікарю, який успішно пройшов атестацію на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», закладом освіти видається сертифікат встановленого зразка (додаток 3 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446).».

В.о. Генерального директора

Директорату науки, інновацій,

освіти та кадрів

О.І. Ковальчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.04.2019 — 2019 р., № 26, стор. 275, стаття 937, код акта 94042/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.02.2019 № 278 "Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -