<<
>>

НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 18.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2019  № 419

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 березня 2019 р.

за № 279/33250

Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів

Відповідно до пункту 5 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів, що додаються.

2. Генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Голова Державної регуляторної служби України

Л. Гриневич

Л.О. Євдоченко

В.В. Аброськін

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

19 лютого 2019 року № 419

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 березня 2019 р.

за № 279/33250

ПОРЯДОК, УМОВИ ТА СТРОКИ

розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі - здобувач), а також критерії оцінювання результатів.

Дія цього Порядку поширюється на заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі - ЗВО), державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі - Центр тестування при МОЗ) та здобувачів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту», постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та наказі Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2018 року № 1883 «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1486/32938.

2. ЄДКІ складається з тестових компонентів та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі - ОСП(К)І).

Тестовими компонентами ЄДКІ є:

інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі - іспит «КРОК»);

іспит з англійської мови професійного спрямування (до 01 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти);

міжнародний іспит з основ медицини.

3. Організацію та проведення тестових компонентів ЄДКІ забезпечують:

у частині підготовки аудиторій для їх проведення, забезпечення належних та безпечних умов під час їх проведення, отримання здобувачами за потреби невідкладної медичної допомоги - ректор (директор) ЗВО;

у частині здійснення необхідних організаційно-технологічних заходів для їх проведення - директор Центру тестування при МОЗ.

Організацію та проведення ОСП(К)І забезпечують ЗВО.

II. Порядок, умови та строки розроблення ЄДКІ

1. Розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування здійснює Центр тестування при МОЗ.

Основні характеристики іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, на підставі яких здійснюється їхнє розроблення, вносяться до специфікації іспиту.

Специфікація іспиту має містити інформацію щодо мети, структури змісту, мови проведення, форми проведення, формату та кількості завдань, тривалості іспиту тощо. Специфікація іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування розробляється Центром тестування при МОЗ та погоджується Міністерством охорони здоров’я України не пізніше ніж за шість місяців до дати проведення іспиту.

Розроблення ОСП(К)І здійснюють ЗВО за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

Для проведення міжнародного іспиту з основ медицини використовується міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, розроблений іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів (далі - іноземна агенція).

2. До розроблення ЄДКІ (крім міжнародного іспиту з основ медицини) належить первинне розроблення компонентів ЄДКІ, їх оновлення та актуалізація відповідно до стандартів вищої освіти, сучасних наукових знань і практики в галузі охорони здоров’я.

Розроблення ЄДКІ може включати такі види робіт:

визначення та перегляд мети, структури, змісту компонентів ЄДКІ, створення, експертиза, апробація, перегляд екзаменаційних матеріалів (тестових завдань, алгоритмів оцінювання, ситуаційних завдань, станцій ОСП(К)І, симуляційних сценаріїв, протоколів, чек-листів тощо);

розроблення методичних та інформаційних матеріалів для ЄДКІ;

розроблення програмних засобів для ЄДКІ;

розроблення нормативів для ЄДКІ, формування та стандартизація переліку матеріально-технічного забезпечення, обладнання та манекенів для ЄДКІ;

проведення пілотних іспитів, навчання, стажування та тренування авторів, експертів, стандартизованих пацієнтів, екзаменаторів, інших фахівців, залучених до ЄДКІ;

проведення опитувань, аналітичних досліджень для підтримки актуальності та якості ЄДКІ, заходів із встановлення критеріїв складання компонентів ЄДКІ;

проведення робочих зустрічей, нарад, семінарів, конференцій та участь в них, участь у роботі міжнародних організацій, що займаються оцінюванням компетентності та якості освіти в галузі охорони здоров’я, делегування українських фахівців до розробників міжнародних іспитів, зокрема міжнародного іспиту з основ медицини, проведення комунікаційно-інформаційних заходів.

3. Строки розроблення компонентів ЄДКІ передбачають первинне розроблення та оновлення й актуалізацію, яка відбувається не рідше ніж раз на три роки.

Строки розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування залежать від існуючої практики проведення конкретного компонента з урахуванням спеціальності, форми та мови навчання, основного і повторного складання, а також залежно від тривалості іспиту, умов проведення та реєстрації. Строки розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування визначаються Центром тестування при МОЗ.

Строки розроблення міжнародного іспиту з основ медицини визначаються іноземною агенцією.

Строки розроблення ОСП(К)І визначаються відповідним ЗВО з урахуванням спеціальності, форми та мови навчання, основного і повторного складання іспиту здобувачами.

4. Кількість завдань екзаменаційного тесту кожного тестового компонента ЄДКІ не повинна перевищувати 200 тестових завдань.

III. Порядок, умови та строки проведення тестових компонентів ЄДКІ

1. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться на основі технологій стандартизованого тестування у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах (в останньому випадку з дотриманням законодавства із захисту інформації).

Усі тестові компоненти ЄДКІ проводяться за єдиними закритими тестами та за єдиними методичними матеріалами, розробленими Центром тестування при МОЗ для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, а для міжнародного іспиту з основ медицини - іноземною агенцією.

2. Тривалість складання іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів - громадян України та для здобувачів - громадян іноземних держав визначається з розрахунку 2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання іспиту «КРОК» для здобувачів - громадян України визначається з розрахунку 1 хвилина на 1 тестове завдання, для здобувачів - громадян іноземних держав - 1,2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання міжнародного іспиту з основ медицини становить 4 години.

3. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться відповідно до графіка, затвердженого МОЗ. Графік затверджується на календарний рік щороку до 01 вересня попереднього календарного року.

У Графіку зазначаються дати проведення кожного тестового компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та термін (місяць) проведення повторних складань тестових компонентів ЄДКІ з урахуванням, що повторні складання мають відбутися до початку нового навчального року або наступного навчального семестру. Дати повторного складання тестових компонентів ЄДКІ визначаються Центром тестування при МОЗ та оприлюднюються на його офіційному сайті.

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту. Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування при МОЗ.

4. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться на базі ЗВО.

Кожна аудиторія, у якій проводяться тестові компоненти ЄДКІ у письмовій (бланковій) формі, має відповідати таким характеристикам:

відсутність перегородок для повного спостереження за процесом проведення тестування і безперешкодного доступу до всіх здобувачів, які складають тест;

належне освітлення;

наявність столів (парт, стільців зі столиком);

оснащеність годинником, дошкою або іншою поверхнею, на якій можна позначити час початку та закінчення тестування;

обладнаність відеокамерами або системами відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування (отримане зображення має покривати не менше 95 % аудиторії);

достатність місця (усі здобувачі, які складають тест, мають сидіти обличчям в один бік, відстань між ними має бути у два посадкових місця (приблизно 1,2 м) для унеможливлення спілкування один з одним та підглядання у відповіді один одного).

5. У тестових компонентах ЄДКІ беруть участь здобувачі, які зареєстровані на їх складання та стан здоров’я яких на час проведення тестових компонентів ЄДКІ дає змогу проходити тестування.

Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ починається не раніше ніж за 4 місяці і закінчується не пізніше ніж за 2 місяці до встановленої дати проведення тестового компонента ЄДКІ.

Реєстрацію здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснює:

для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування - Центр тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини - Центр тестування при МОЗ, за участі іноземної агенції.

Передання та обробка реєстраційних даних здобувачів, які є персональними даними, за кордон до іноземної агенції, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини, здійснюється з дотриманням законодавства України з питань захисту персональних даних та на підставі надання здобувачем відповідної згоди на обробку персональних даних.

Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснюється на підставі замовлення та комплекту реєстраційних документів від ЗВО на таку реєстрацію за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ та/або іноземною агенцією, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини.

У разі потреби здобувачам, які мають захворювання, що потребують створення особливих умов для складання тестових компонентів ЄДКІ, ЗВО надають Центру тестування при МОЗ під час реєстрації таких здобувачів висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення таких умов.

Інформація про порядок реєстрації здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ та відповідні форми розміщуються на офіційному сайті Центру тестування при МОЗ не пізніше ніж за місяць до початку реєстрації.

Центр тестування при МОЗ має право відмовити ЗВО у реєстрації здобувача на іспити «КРОК» та іспит з англійської мови професійного спрямування у разі неналежного оформлення комплекту реєстраційних документів, невідповідності поданих документів законодавству України та/або подання замовлення пізніше встановленого строку.

У випадку відмови у реєстрації здобувача через неналежне оформлення реєстраційних документів, невідповідність поданих документів законодавству України ЗВО після усунення недоліків у реєстраційних документах має право подати їх повторно.

Для здобувачів, які навчаються за спеціальностями, для яких законодавством передбачено складання двох етапів ЄДКІ, Центр тестування при МОЗ не може здійснювати реєстрацію на складання компонентів другого етапу ЄДКІ без наявності сертифікатів про складання компонентів першого етапу ЄДКІ.

6. Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ, мають право на:

доступ до інформації про графік та порядок проведення тестових компонентів ЄДКІ, час і місце їх проведення, порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів ЄДКІ;

ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення ЄДКІ;

безпечні умови під час проведення ЄДКІ;

отримання невідкладної медичної допомоги під час проведення ЄДКІ;

оскарження процедури проведення ЄДКІ у частині порушення прав здобувачів, визначених цим пунктом, та результатів ЄДКІ (апеляцію).

ЗВО та Центр тестування при МОЗ забезпечують дотримання прав здобувачів, передбачених цим пунктом.

7. Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ, зобов’язані:

ознайомитися з цим Порядком;

своєчасно прибути до місця проведення ЄДКІ з документами, що посвідчують особу, відповідно до пункту 13 цього розділу;

ввічливо ставитися до всіх здобувачів та осіб, залучених до проведення ЄДКІ;

виконувати вказівки та вимоги осіб, залучених до проведення ЄДКІ, пов’язані з процедурою його проведення.

8. Здобувачам забороняється:

приносити до місця проведення ЄДКІ небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

використовувати в місці проведення ЄДКІ та мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації (у тому числі: мобільні телефони, планшети, калькулятори, годинники з будильником, комп’ютером або пам’яттю, пейджери, прилади для запису аудіо- та відеоданих, радіо, плеєри), а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою тестування, портфелі, сумки, верхній одяг, будь-яку їжу або напої;

впродовж часу, відведеного для виконання тестових завдань, заважати іншим здобувачам виконувати тестові завдання;

заважати особам, залученим до проведення ЄДКІ, виконувати свої обов’язки;

спілкуватися в будь-якій формі з іншими здобувачами під час виконання тестових завдань, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні;

копіювати відповіді інших здобувачів;

розголошувати в будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань;

виносити за межі аудиторії робочі матеріали, їх окремі аркуші, бланки відповідей або їх копії;

продовжувати відмічання відповідей або стирання відміток на бланку відповідей після оголошення про закінчення тестування;

псувати майно у місці проведення ЄДКІ.

У разі порушення вимог цього пункту здобувач позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу представника Центру тестування, який адмініструє проведення тестового компонента (далі - проктор), повинен здати бланк відповідей, екзаменаційний збірник тестових завдань і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у відповідному акті. Такий здобувач отримує результат «0».

9. Для забезпечення закритості екзаменаційних збірників тестових завдань їх доставка до ЗВО здійснюється із залученням Державного підприємства спеціального зв’язку. Для доставки екзаменаційні збірники тестових завдань упаковуються Центром тестування при МОЗ у герметичну плівку та контейнери з використанням захисних матеріалів.

Контейнери з екзаменаційними збірниками тестових завдань доставляються до канцелярії ЗВО не раніше ніж за два дні до визначеної дати проведення тестового компонента ЄДКІ, де їх приймає відповідальна особа, призначена наказом з числа керівних працівників адміністрації ЗВО, що фіксується у відповідному акті. Вони зберігаються у спеціально визначеній ректором (директором) ЗВО кімнаті, що опечатується.

У день іспиту відповідальна особа ЗВО особисто разом з усіма прокторами, що прибули у ЗВО для проведення іспиту, перевіряє цілісність контейнерів з екзаменаційними збірниками тестових завдань, що фіксується у відповідному акті, який підписують усі проктори та відповідальна особа ЗВО (може здійснюватися відеозапис цього процесу).

У випадку збереження цілісності упаковки екзаменаційних матеріалів проктори розпочинають проведення тестових компонентів ЄДКІ.

У випадку порушення цілісності упаковки проктор інформує Центр тестування при МОЗ, який у свою чергу інформує Міністерство охорони здоров’я України, яке приймає рішення щодо проведення цього іспиту у ЗВО.

10. Для забезпечення прозорості і публічності проведення ЄДКІ в аудиторіях, у яких проводяться тестові компоненти ЄДКІ, здійснюється відеоспостереження та відеозапис. Відеозапис включає період часу від входу першого здобувача до аудиторії до моменту виходу здобувачів та проктора з аудиторії після завершення проведення тестового компонента ЄДКІ. Проктор залишає аудиторію останнім.

Зроблені копії відеозаписів передаються до Центру тестування при МОЗ, де проводиться їх аналіз. Строк зберігання відеозапису ЗВО становить чотири роки.

Якщо під час аналізу відеозаписів співробітники Центру тестування при МОЗ виявляють факт порушення здобувачем цього Порядку, такий здобувач отримує результат «0».

11. Для забезпечення безпеки та громадського порядку Центр тестування при МОЗ залучає поліцію охорони Національної поліції. Заходи безпеки і охорони порядку визначаються на підставі укладених Центром тестування при МОЗ договорів з поліцією охорони Національної поліції.

12. Під час тестування в аудиторії мають бути постійно присутні проктор/проктори, представник ЗВО.

Представник ЗВО визначається наказом ректора (директора) ЗВО. Під час тестування відповідальний представник ЗВО не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі здобувачами.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться тестування, забороняється.

13. Кожний тестовий компонент ЄДКІ складається здобувачем індивідуально після проходження ним процедури ідентифікації у місці проведення тестових компонентів ЄДКІ.

Процедура ідентифікації здобувача полягає у пред’явленні ним діючого документа, що посвідчує особу, дані якого було вказано ЗВО під час реєстрації здобувача для складання тестових компонентів ЄДКІ (для громадян України - паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ іноземця). Організація проведення процедури ідентифікації здійснюється представником ЗВО за участі проктора.

Здобувачі, які не пройшли процедуру ідентифікації, до іспиту не допускаються, що фіксується у відповідному акті, а здобувач вважається таким, що був відсутній на тестовому компоненті ЄДКІ без поважної причини.

14. Після проведення контролю за наявністю недозволених під час тестування предметів та пристроїв здобувачі входять до аудиторії у присутності прокторів та представників ЗВО відповідно до списку проктора.

Власні речі здобувачів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких відповідає ЗВО.

У випадку запізнення здобувача для складання тестового компонента ЄДКІ не більш як на 15 хвилин здобувач допускається до тестування без надання додаткового часу на тестування.

15. Розсадка здобувачів на робочі місця для виконання тесту здійснюється проктором.

Перед початком тестування проктор проводить інструктаж про регламент проведення тестування. Після інструктажу кожний здобувач отримує екзаменаційний збірник тестових завдань.

Виносити з аудиторії під час тестування екзаменаційні збірники тестових завдань та бланки відповідей здобувачів заборонено.

Здобувач самовільно (без дозволу проктора) не може змінювати своє робоче місце, пересуватися аудиторією або виходити з аудиторії під час проведення тестування. Якщо здобувачу необхідно вийти з аудиторії для годування немовляти, до вбиральні або за медичними показаннями (за наявності підтвердження та за умови попереднього письмового інформування ЗВО Центру тестування при МОЗ), він має повідомити про це проктора та отримати дозвіл.

У випадку раптового погіршення стану здоров’я під час тестування здобувач інформує про це проктора та представника ЗВО, присутнього в аудиторії. За неспроможності продовжувати тестування проктор припиняє тестування для цього здобувача.

У разі припинення тестування за станом здоров’я вихід здобувача та тривалість його відсутності фіксуються у відповідному акті.

Представник Центру тестування при МОЗ забирає екзаменаційний збірник тестових матеріалів та бланк відповідей у будь-якого здобувача, який тимчасово залишає аудиторію, та повертає їх здобувачу після повернення до аудиторії.

Додатковий час на тестування для компенсації часу, проведеного здобувачем поза аудиторією, не надається.

Після повернення здобувача до аудиторії здійснюється повторний контроль на наявність недозволених під час тестування предметів та пристроїв.

Для здобувачів, яким було дозволено вийти з аудиторії під час іспиту, мають бути передбачені додаткові місця в аудиторії.

16. Після закінчення роботи над екзаменаційним збірником тестових завдань здобувач вкладає персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний збірник, здає його проктору та виходить із аудиторії.

Проктор перевіряє комплектність екзаменаційного збірника тестових завдань та наявність персонального бланка відповідей кожного здобувача, їх відповідність один одному у присутності здобувача.

Здобувачі, які закінчили відповідати на тестові завдання до призначеного часу завершення тестування, мають право покинути аудиторію по одному, не пізніше ніж за 10 хвилин до закінчення тестування. Після оголошення попередження про те, що до кінця іспиту залишилось десять хвилин, жоден здобувач не має права виходити з аудиторії.

Після проведення тестування по кожній аудиторії ЗВО складається відповідний акт.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів тестування може застосовуватися процедура оформлення у ЗВО копій бланків відповідей здобувачів. Процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів, їх зберігання та відкриття визначається Центром тестування при МОЗ. Для міжнародного іспиту з основ медицини процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів застосовується за умови погодження із розробником такого іспиту.

17. Здобувачі, які були відсутні під час складання будь-якого тестового компонента ЄДКІ, надають до Центру тестування при МОЗ впродовж 3 днів з дати проведення тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу I-IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад (форма № 095/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974), або копією листка непрацездатності;

смерть рідних по крові або по шлюбу;

стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

18. У випадках, передбачених пунктами 8, 9, 13, 15, 16 цього розділу складаються акти за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ. Акти підписуються особами, присутніми відповідно до пунктів 11, 12 цього розділу в аудиторії під час проведення тестування.

19. У випадку незгоди з результатами іспиту «КРОК», іспиту з англійської мови професійного спрямування здобувач має право на проведення процедури підтвердження тестового бала, про що до Центру тестування при МОЗ впродовж 5 робочих днів з дати отримання ЗВО результату надсилається відповідна апеляційна заява.

Розгляд апеляції щодо результатів міжнародного іспиту з основ медицини здійснюється іноземною агенцією за встановленою нею процедурою.

20. У разі успішного складання кожного тестового компонента ЄДКІ здобувачу видається сертифікат, форма якого встановлюється:

для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування - Центром тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини - іноземною агенцією.

21. Інформація про сертифікати для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

IV. Порядок, умови та строки проведення ОСП(К)І

1. ОСП(К)І є одним із способів проведення контролю набуття випускником ЗВО клінічної компетентності. До ОСП(К)І входять базові клінічні дисципліни. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок випускників. Для проведення ОСП(К)І залучають реальних, стандартизованих або віртуальних пацієнтів, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні завдання.

Підхід до оцінки клінічної компетентності будується на комплексній оцінці з використанням станцій, на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності. Станцією ОСП(К)І є стандартизоване обладнане місце для короткочасної (5-30 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом / клінічною ситуацією під час ОСП(К)І з метою оцінювання компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних.

2. Кількість станцій ОСП(К)І повинна становити не менше 8 та не більше 12. Кожна станція складається в окремому приміщенні. Номер і назва станції зазначаються при вході. Якщо навичка, що оцінюється, не передбачає спілкування, в одній кімнаті може бути розміщено кілька станцій.

Усі учасники ОСП(К)І у відповідному ЗВО проходять однакові випробування з послідовним переходом від станції до станції відповідно до розробленого ЗВО графіка.

Результати виконання завдань на кожній станції оцінюються контрольним листом.

Під час планування проведення ОСП(К)І місце проведення іспиту має бути зображено схематично. На схемі позначаються всі станції і напрями переходу учасників від станції до станції.

Станції розташовуються недалеко одна від одної, а період переходу учасників між станціями має займати не більше 1 хвилини.

3. Екзаменаційні станції під час проведення ОСП(К)І можуть бути таких типів:

клінічні станції - включають взаємодію студентів з реальним або стандартизованим пацієнтом;

практичні станції - включають виконання процедур та маніпуляцій (ін’єкції, запис ЕКГ тощо). На таких станціях можуть залучатися вузькі фахівці (наприклад, анестезіологи).

4. Екзаменаційні кімнати та місця виконання практичних навичок студентів обладнуються камерами відеоспостереження із можливістю відеозапису для забезпечення об’єктивності прийняття рішення екзаменаційною комісією у випадку апеляцій здобувачів.

Для проведення ОСП(К)І зі стандартизованими пацієнтами залучаються тільки підготовлені і навчені стандартизовані пацієнти. Стандартизованим пацієнтом є особа з наявним або відсутнім захворюванням, яка навчена поводити себе як реальний пацієнт для демонстрування певних скарг, симптомів або проблем (клінічної ситуації) однаковим стандартизованим способом для об’єктивізації оцінювання студентів під час ОСП(К)І.

Підготовку для залучення як стандартизованих пацієнтів можуть проходити лікарі-інтерни, практикуючі лікарі, колишні викладачі, актори, волонтери.

Стандартизований пацієнт представляє не історію хвороби, а демонструє прояви захворювання, передає емоційні й особисті характеристики симульованого пацієнта. Симуляція проявів захворювання стандартизується ЗВО.

Реальні пацієнти з гострими захворюваннями не залучаються для ОСП(К)І. Реальні пацієнти з хронічними захворюваннями в стадії ремісії зі стабільними фізичними змінами (аускультативні феномени, зміни на шкірі, деформації тощо) є ефективними для залучення як стандартизовані пацієнти за їх згодою.

Залучення стандартизованих пацієнтів дає змогу контролювати рівень складності екзаменаційної станції та порівнювати результати виконання завдань різних студентів.

Для складання ОСП(К)І здобувачі приходять у медичному одязі та змінному взутті. Використання мобільних телефонів та інших особистих пристроїв під час складання ОСП(К)І забороняється.

5. Перед іспитом кожен здобувач проходить реєстрацію у списку із зазначенням екзаменаційної групи, отримує порядковий номер, за яким його реєструють у контрольному листі кожної станції, пам’ятку (маршрутний лист) та інструктаж про порядок проходження станцій.

Одночасно екзамен може складати 12 здобувачів, які на кожній окремій станції виконують одне й те саме завдання.

Здобувачі між станціями ОСП(К)І рухаються за порядковим номером, не пересікаються і не спілкуються. Початок і кінець виконання станції озвучується сигналом дзвінка. Тривалість виконання кожної станції може відрізнятися залежно від типу завдання і має становити від 5 до 30 хвилин. Якщо за цей час здобувач не впорався із завданням, він перериває роботу і переходить на наступну станцію. Між станціями є перерва на 1 хвилину, під час якої здобувачі переходять з однієї кімнати в іншу (від однієї стації до іншої).

6. Завдання, які здобувач може виконувати під час ОСП(К)І, залежать від типу станції і можуть бути або клінічними, або практичними.

Члени екзаменаційної комісії не втручаються у процес виконання завдання, не спілкуються зі здобувачами, а лише спостерігають за правильністю виконання та виставляють у контрольному листі оцінку за кожну станцію ОСП(К)І.

7. Для підтвердження об’єктивності оцінювання здобувачів під час ОСП(К)І на кожній станції проводиться відеозапис виконання здобувачем клінічного чи практичного завдання. У випадку незгоди здобувача з результатами оцінювання екзаменатором у контрольному листі виконання завдання екзаменаційна комісія у присутності здобувача може переглянути відеозапис та прийняти остаточне рішення.

8. Здобувач має право на оскарження процедури проведення або результатів ОСП(К)І (апеляцію) протягом 7 робочих днів з дати складання іспиту.

Предметом оскарження може бути:

порушення процедури проведення ОСП(К)І, що може вплинути на об’єктивність результатів ОСП(К)І;

результати ОСП(К)І.

Розгляд скарг щодо порушень процедури та щодо результатів здійснює екзаменаційна комісія у строк протягом 15 календарних днів з моменту отримання скарги.

V. Критерії оцінювання результатів компонентів ЄДКІ

1. Успішним складанням ЄДКІ вважається успішне складання кожного компонента ЄДКІ.

Результат іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу.

Результати міжнародного іспиту з основ медицини подаються у кількісній формі, яка визначається розробником такого іспиту.

2. Величини критерію «склав» для кожного тестового компонента ЄДКІ затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

Змістове визначення критеріїв оцінювання результатів тестових компонентів ЄДКІ базується на кількості правильно виконаних тестових завдань.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді. Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

позначено неправильний варіант відповіді;

позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;

не позначено жодного варіанта відповіді.

3. Змістове визначення критеріїв оцінювання ОСП(К)І базується на оцінці роботи здобувача на станції, яка здійснюється за контрольним листом, складеним на основі алгоритму виконання практичної навички, що оцінюється. Максимальна оцінка за виконання завдання на 1 станції становить 5 балів. Кожному пункту алгоритму залежно від вагомості присвоюють певну частину балів. Вага кожного пункту може бути різною залежно від їх кількості, значущості, складності виконання завдання. Після проходження всіх станцій підбивається підсумок балів. Максимально студент може набрати від 40 до 60 балів залежно від кількості станцій. ОСП(К)І вважається складеним, якщо студент після проходження всіх станцій набрав не менше ніж 60 відсотків максимальної кількості балів.

В.о. генерального директора

Директорату науки, інновацій,

освіти та кадрів

О. Ковальчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.04.2019 — 2019 р., № 27, стор. 155, стаття 964, код акта 93955/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 16. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.02.2019 № 278 "Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -