>>

НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021

Документ актуальний на 27.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2021  № 353

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 квітня 2021 р.

за № 549/36171

Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

На виконання пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15 квітня 2013 року № 306, підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про роботу Конкурсної комісії Міністерства охорони здоров’я України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається.

2. Затвердити форму Державного контракту на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається.

3. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Міністр освіти і науки України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Виконавчий Віцепрезидент

Конфедерації роботодавців України

Р. Іллічов

С. Шкарлет

І. Петрашко

Г. Осовий

О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

26 лютого 2021 року № 353

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 квітня 2021 р.

за № 549/36171

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу Конкурсної комісії Міністерства охорони здоров’я України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1. Конкурсна комісія Міністерства охорони здоров’я України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних, кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі - Конкурсна комісія) створюється з метою розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних, кадрів, підвищення кваліфікації серед закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ, на конкурсних засадах, на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.

2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Конкурсної комісії є:

1) відбір виконавців та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних, кадрів, підвищення кваліфікації серед закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ;

2) розгляд та інформування виконавців державного замовлення щодо попереднього обсягу державного замовлення;

3) прийняття рішення щодо внесення змін до натуральних показників державного замовлення;

4) прийняття рішення щодо відбору виконавців та розміщення державного замовлення без проведення конкурсного відбору в разі:

забезпечення підготовки фахівців за відповідною спеціальністю одним навчальним закладом відповідно до наданої ліцензії;

наявності конкретної угоди про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та замовником кадрів;

5) здійснення контролю за виконанням державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних, кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

4. Конкурсна комісія утворюється щороку наказом МОЗ у складі Голови, заступників Голови, секретаря та членів Конкурсної комісії.

До складу Конкурсної комісії включаються представники:

Міністерства охорони здоров’я України;

Міністерства освіти і науки України;

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Спільного представницького органу сторони роботодавців;

Експертних рад при акредитаційній комісії;

Органів студентського самоврядування.

Членами Конкурсної комісії не можуть бути представники учасника конкурсу.

Секретар Конкурсної комісії є представником структурного підрозділу МОЗ з розміщення та виконання державного замовлення.

5. Конкурсну комісію очолює Голова - заступник Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу функціональних обов’язків. У разі відсутності Голови Конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник Голови.

Голова Конкурсної комісії:

здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Конкурсну комісію завдань;

приймає в межах своєї компетенції рішення та надає доручення, організовує і контролює їх виконання.

6. Засідання Конкурсної комісії проводяться згідно з планом, затвердженим Головою Конкурсної комісії.

У разі необхідності за рішенням Голови Конкурсної комісії можуть проводитися позачергові засідання Конкурсної комісії.

7. Секретар Конкурсної комісії організовує підготовку та публікацію оголошень про проведення відбору виконавців державного замовлення, збір конкурсних документів, веде та оформляє протоколи засідань Конкурсної комісії, забезпечує оперативне інформування членів Конкурсної комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням Голови Конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням Голови Конкурсної комісії виконує інший член Конкурсної комісії.

8. Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Конкурсної комісії.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Конкурсної комісії.

Протоколи засідань Конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами та затверджуються Головою.

У разі виникнення у члена Конкурсної комісії реального чи потенційного конфлікту інтересів, такий член Конкурсної комісії зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Конкурсної комісії. Про конфлікт інтересів членів Конкурсної комісії, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання.

Заява про конфлікт інтересів члена Конкурсної комісії, Голови або інших учасників засідання заноситься до протоколу засідання.

Член Конкурсної комісії, Голова Конкурсної комісії, у якого наявний конфлікт інтересів, не бере участі в обговоренні, голосуванні та прийнятті рішення з питань, щодо яких у відповідних осіб наявний конфлікт інтересів.

9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу розміщуються на офіційному вебсайті МОЗ (www.moz.gov.ua) у п’ятиденний строк після оприлюднення окремого рішення Кабінетом Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік.

10. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

місцезнаходження державного замовника;

обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних, кадрів, підвищення кваліфікації у поточному році;

порядок надання роз’яснень з питань проведення конкурсу;

адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;

вимоги до конкурсних пропозицій;

критерії конкурсного відбору;

строк подання конкурсних пропозицій;

дата і час розгляду конкурсних пропозицій;

прізвище, власне ім’я, посада і контактні телефони уповноваженої особи державного замовника.

11. Заклади вищої (післядипломної) освіти, науково-дослідні установи, що належать до сфери управління МОЗ, подають для розгляду такі конкурсні документи:

1) заявка закладу вищої (післядипломної) освіти, науково-дослідною установою для участі у відборі виконавців державного замовлення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних, кадрів, підвищення кваліфікації (додаток 1);

2) довідка про діяльність учасника конкурсного відбору (додаток 2);

3) копії ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію освітньої програми;

4) копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

5) проектні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням погоджені з регіональними центрами зайнятості, місцевими органами управління освітою, а також структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій (відповідно до місцезнаходження навчального закладу, наукової установи, їх відокремлених структурних підрозділів);

6) копії договорів (угод), що укладені між учасником конкурсного відбору та підприємствами, установами, організаціями.

Строк подання конкурсних пропозицій становить не менше ніж п’ятнадцять робочих днів з дати оприлюднення МОЗ оголошення про проведення Конкурсу.

12. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому або такі, що не відповідають установленим критеріям, повертаються без розгляду.

У разі надання неповного пакету документів, передбаченого пунктом 11 цього Положення, конкурсна пропозиція не розглядається Конкурсною комісією.

Пропозиції виконавців державного замовлення щодо коригування розподіленого обсягу державного замовлення розглядаються на засіданні Конкурсної комісії. За результатами розгляду приймається рішення щодо можливості внесення змін до обсягу державного замовлення, про що складається відповідний протокол.

13. Для відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових, науково-педагогічних, кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів Конкурсна комісія використовує основні критерії, визначені пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, а також такі критерії:

1) конкурс на місця державного замовлення в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів (спеціальностей) підготовки;

2) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем та/або вченим званням.

14. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Конкурсною комісією простою більшістю голосів членів Конкурсної комісії шляхом відкритого голосування, про що складається відповідний протокол.

15. Протокол, підписаний членами Конкурсної комісії, які були присутні при обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для видання наказу МОЗ про результати конкурсного відбору виконавців державного замовлення.

16. Підсумки проведення конкурсу в п’ятиденний строк після видання наказу про результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному вебсайті МОЗ (www.moz.gov.ua).

17. Наказ МОЗ про результати конкурсного відбору є підставою для укладання державного контракту на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних, кадрів, підвищення кваліфікації.

18. Організаційне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює структурний підрозділ МОЗ з розміщення та виконання державного замовлення.

В.о. Генерального директора

Директорату медичних кадрів,

освіти і науки

Т. Орабіна

Додаток 1

до Положення про роботу

Конкурсної комісії

Міністерства охорони здоров’я України

з відбору виконавців державного

замовлення на підготовку фахівців,

наукових, науково-педагогічних кадрів,

підвищення кваліфікації

та перепідготовку кадрів

(пункт 11)

ЗАЯВКА

закладу вищої (післядипломної) освіти, науково-дослідної установи для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Додаток 2

до Положення про роботу

Конкурсної комісії

Міністерства охорони здоров’я України

з відбору виконавців державного

замовлення на підготовку фахівців,

наукових, науково-педагогічних кадрів,

підвищення кваліфікації

та перепідготовку кадрів

(пункт 11)

ДОВІДКА

про діяльність учасника конкурсного відбору


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

26 лютого 2021 року № 353

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ

на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів


Документи та файли

Сигнальний документ — f505858n89.doc
Сигнальний документ — f505858n96.doc
Сигнальний документ — f505858n95.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.05.2021 — 2021 р., № 35, стор. 338, стаття 2126, код акта 104586/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -