<<
>>

НАКАЗ від 26.07.2019 № 1709 "Про затвердження Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення". МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 01.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2019  № 1709


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2019 р.
за № 961/33932

Про затвердження Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення, що додається.

2. Установити, що строки, визначені у пункті 1 розділу II Порядку, не застосовуються під час розробки проекту програми державних гарантій медичного обслуговування населення, яка застосовуватиметься у 2020 році.

3. Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра П. Ковтонюка.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної служби здоров’я України

Заступник Міністра фінансів України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людиниО.

Петренко

Ю. Джигир


Л. ДенісоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
26 липня 2019 року № 1709


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2019 р.
за № 961/33932

ПОРЯДОК
розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - Програма) відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою забезпечення універсального охоплення пацієнтів необхідними медичними послугами належної якості, досягнення збалансованості бюджету Програми та стабільності її фінансування.

2. Терміни у цьому Порядку вжито у таких значеннях:

витрати, що призводять до збідніння,- витрати домогосподарства на охорону здоров’я, у разі понесення яких залишок коштів домогосподарства на одну особу є нижчим за прожитковий мінімум, визначений Законом України про Державний бюджет України на 01 січня поточного року;

катастрофічні витрати на охорону здоров’я - обчислені відповідно до методології Всесвітньої організації охорони здоров’я витрати домогосподарства на охорону здоров’я, що становлять більше 40 % сукупних витрат домогосподарства, за вирахуванням стандартизованих витрат на харчування, оренду житла та комунальні послуги домогосподарств, які знаходяться між 25 та 35 перцентилем розподілу за витратами;

пріоритетні напрями розвитку сфери охорони здоров’я (далі - пріоритетні напрями) - затверджений МОЗ перелік заходів у сфері охорони здоров’я, видів медичних послуг (медичної допомоги), а також хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів, які мають найбільш істотне значення для показників здоров’я населення;

універсальне охоплення - забезпечення можливості отримання необхідних медичних послуг та лікарських засобів належної якості особами, на яких поширюються гарантії, передбачені Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», без зазнання катастрофічних витрат або витрат, що призводять до збідніння.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про всеукраїнський перепис населення», інших нормативно-правових актах України.

II. Розробка Програми

1. Не пізніше 01 лютого поточного року МОЗ доводить до відома НСЗУ пріоритетні напрями розвитку сфери охорони здоров’я. Якщо у визначений термін МОЗ не повідомило пріоритетні напрями, НСЗУ використовує пріоритетні напрями, що використовувались у попередньому році.

2. НСЗУ розробляє проект Програми виходячи із пріоритетних напрямів та враховує:

1) спрямованість на досягнення універсального охоплення, в тому числі:

забезпечення основних потреб населення в медичних послугах, лікарських засобах, медичних виробах;

застосування показників результативності та економічної ефективності методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, зокрема результатів оцінки медичних технологій, а також застосування лікарських засобів та медичних виробів;

забезпечення фінансового захисту пацієнтів шляхом попередження катастрофічних витрат на охорону здоров’я та витрат, що призводять до збідніння;

забезпечення рівного доступу пацієнтів до гарантованих державою медичних послуг, лікарських засобів, медичних виробів;

2) необхідність забезпечення збалансованості бюджету Програми та стабільного фінансування медичного обслуговування населення за Програмою;

3) положення галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3. Під час розробки проекту Програми НСЗУ використовує відомості з електронної системи охорони здоров’я, дані епідеміологічного спостереження (поширеність хвороб та захворюваності, причини передчасної смертності, тягар хвороб, поширеність факторів ризику), інформацію Національних рахунків охорони здоров’я України та іншу статистичну інформацію, дані соціальних та інших досліджень, в тому числі дані вибіркових обстежень домогосподарств, дані управлінського обліку, інші дані.

4. Для обговорення питань, пов’язаних із розробкою проекту Програми, НСЗУ може скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції, на всіх етапах розробки проекту Програми.

5. НСЗУ готує проект Програми за формою згідно з додатком до цього Порядку. Перелік медичних послуг у Програмі може відображатись як:

загальний опис медичних послуг, що належать до певного виду медичної допомоги;

перелік груп медичних послуг;

перелік окремих медичних послуг;

перелік медичних послуг, які не підлягають оплаті за рахунок коштів Програми та можуть фінансуватися з інших джерел.

6. НСЗУ передає проект Програми до МОЗ разом з пропозиціями щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів. За потреби МОЗ виносить проект Програми на розгляд робочої групи при МОЗ, до складу якої входять представник Мінфіну, МОЗ та НСЗУ.

7. Проект Програми подається до Мінфіну головним розпорядником бюджетних коштів у встановлені бюджетним процесом строки.

Генеральний директор
Директорату медичних послуг


О. Сухорукова


Додаток
до Порядку розробки програми
державних гарантій
медичного обслуговування населення
(пункт 5 розділу II)

ФОРМА ПРОЕКТУ

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ
державних гарантій медичного обслуговування населення


з/п

Медичні послуги

Тип ставки

Тариф

Заступник Міністра

П. Ковтонюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 340, стаття 2486, код акта 95922/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 14. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 15. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.02.2019 № 278 "Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -