<<
>>

Наказ МВС України N 257 від 14.04.98 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення". МВС України. 1998

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 257 від 14.04.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

21 травня 1998 р.

vd980414 vn257 за N 338/2778

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони

підприємств та організацій усіх форм власності

( Рішення про державну реєстрацію Наказу та Інструкції

скасовано на підставі Висновку Міністерства юстиції

N 5/28 ( v5_28323-04 ) від 26.07.2004 )

У відповідності до п.6 постанови Кабінету Міністрів України

від 10.08.93 N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення

охорони державної та інших форм власності" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення контролю за

діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають

послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за

діяльністю служб охорони підприємств та організацій усіх форм

власності (додається). 2. ГУДСБЕЗ (Харламову О.В.), ГУБОЗ (Литвиненку В.І.), ГУАСМ

(Білоконю М.В.) МВС України забезпечити участь працівників

підпорядкованих служб, у межах їх компетенції, у перевірці

діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, які надають

послуги з охорони власності, охорони громадян, а також діяльності

служб охорони підприємств та організацій усіх форм власності.

3. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській

області, УМВС України в областях та м.Севастополі: 3.1. Забезпечити вивчення положень зазначеної Інструкції

особовим складом підрозділів Державної служби охорони, боротьби з

економічною злочинністю, боротьби з організованою злочинністю та

адміністративної служби міліції. 3.2. Організувати роботу відповідних органів та підрозділів

внутрішніх справ щодо здійснення контролю за діяльністю суб'єктів

підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони

власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони

підприємств та організацій усіх форм власності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне

управління Державної служби охорони при МВС України (Шаповала

В.І.). 5. Наказ оголосити особовому складу органів внутрішніх справ.

Міністр

генерал полковник міліції Ю.Кравченко

Затверджено

Наказ МВС України

14.04.98 N 257

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 1998 р.

за N 338/2778

Інструкція про порядок здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони підприємств та організацій

усіх форм власності

1. Загальні положення 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України

"Про підприємництво" ( 698-12 ), Указу Президента України від

03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток

підприємницької діяльності", постанови Кабінету Міністрів України

від 10.08.93 N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення

охорони об'єктів державної та інших форм власності", постанови

Кабінету Міністрів України від 17.05.94 N 316 ( 316-94-п ) "Про

Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності

спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів

діяльності", наказу Державного комітету України з нагляду за

охороною праці від 30.11.93 N 123 ( z0196-93 ) "Про затвердження

Переліку робіт з підвищеною небезпекою" (зареєстровано в

Міністерстві юстиції України 23.12.93 за N 196), спільного наказу

Міністерства охорони здоров'я та Державного комітету України з

нагляду за охороною праці від 23.09.94 N 263/121 ( z0018-95 ) "Про

затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі"

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за

N 18/554). 1.2. Метою розроблення Інструкції є встановлення єдиного

порядку здійснення Державною службою охорони при МВС України

контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які

надають послуги з охорони власності, охорони громадян (далі -

охоронні підприємства), за діяльністю служб охорони підприємств та

організацій усіх форм власності (далі - служби охорони). 1.3. Під контролем за роботою охоронних підприємств та

служб охорони слід розуміти діяльність Державної служби охорони

при МВС України та її регіональних підрозділів щодо перевірки

дотримання вказаними суб'єктами охоронної діяльності

законодавства, законності реагування їх персоналу на факти

виявлених правопорушень, щодо відповідності діяльності

працівників їх функціональному призначенню, організації їх

професійної підготовки, забезпечення безпеки праці, правильності

укладених договорів про надання охоронних послуг та організації

їх обліку, своєчасності надання інформації про відкриття філій

або представництв.

2. Організація здійснення контролю 2.1. Перелік об'єктів, що охороняються охоронними

підприємствами, службами охорони і контролюються, складаються

підрозділами Державної служби охорони за результатами

паспортизації об'єктів власності на відповідних територіях, а

також на підставі відомостей, наданих керівниками охоронних

підприємств. 2.2. На кожний об'єкт, що охороняється охоронним

підприємством або службою охорони, заводиться облікова справа, в

якій концентруються матеріали перевірок (акти, приписи, подання,

відомості про персонал тощо). Матеріали перевірок охоронних

підприємств також накопичуються в облікових справах з питань

ліцензування. 2.3. Перевірки діяльності охоронних підприємств та служб

охорони здійснюються не менше 2 разів на рік за планами,

затвердженими Державною службою охорони, із залученням працівників

служб боротьби з організованою та економічною злочинністю, а також

адміністративної служби міліції. У разі наявності інформації про

порушення відповідним суб'єктом охоронної діяльності або його

персоналом вимог законодавства здійснюються додаткові перевірки

незалежно від затвердженого плану. 2.4. Перевірки провадяться працівниками підрозділів, що

здійснюють контроль за діяльністю охоронних підприємств та служб

охорони. 2.5. Відомості про результати перевірок узагальнюються

територіальними підрозділами Державної служби охорони за місцем

державної реєстрації юридичної особи, місцем знаходження філії.

Управління (відділи) Державної служби охорони при ГУМВС України в

Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях та

м.Севастополі один раз на півріччя подають узагальнені матеріали

перевірок для доповіді керівництву відповідних ГУМВС, УМВС, а

також разом із щоквартальними звітами - до ГУДСО при МВС України.

3. Порядок проведення контрольних перевірок та оформлення їх

результатів 3.1. При підготовці до контрольної перевірки (далі -

перевірка) працівники, які уповноважені їх проводити, зобов'язані

ознайомитися з нормативними документами, що регламентують

діяльність служб охорони та охоронних підприємств, а за потреби,

за згодою керівництва ГУМВС, УМВС, - також з оперативною

інформацією про діяльність конкретних охоронних підприємств або

служб охорони. 3.2. Перевірка проводиться на підставі припису начальника

територіального підрозділу Державної служби охорони із залученням

працівників служб боротьби з організованою та економічною

злочинністю, а також адміністративної служби міліції. 3.3. Працівники, які здійснюють перевірку, в обов'язковому

порядку залучають до участі в ній уповноваженого представника

підприємства або організації, діяльність якого перевіряється. 3.4. У ході перевірки вивчаються особовий склад охоронних

підприємств та служб охорони, організація професійної підготовки

працівників та виконання заходів, спрямованих на забезпечення

безпечних умов їхньої праці, дотримання охоронними підприємствами

законодавства про укладення, облік та виконання договорів. Окремо

перевіряється дотримання обов'язкових вимог, установлених

законодавчими та нормативними актами, щодо комплектування та

організації роботи персоналу суб'єктів охоронної діяльності. 3.5. За результатами перевірки складається акт у двох

примірниках, який підписується особами, що брали участь у

перевірці. Один примірник акта вручається повноважному

представнику охоронного підприємства або власнику об'єкта, служба

охорони якого перевірялася, для вжиття необхідних заходів. Другий

примірник акта перевірки зберігається в обліковій справі.

4. Реалізація висновків інспектування. Контроль за виконанням

заходів щодо усунення недоліків 4.1. У разі виявлення в ході перевірки суттєвих недоліків

начальник підрозділу Державної служби охорони направляє

керівництву об'єкта охорони або охоронного підприємства подання з

пропозиціями про поліпшення стану охорони аж до зміни її виду. 4.2. Якщо внаслідок перевірки виявлені дії, що містять ознаки

злочину, правопорушення або порушення умов та правил здійснення

діяльності, матеріали перевірки передаються до відповідного

правоохоронного органу або органу виконавчої влади.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.06.1998 — 1998 р., № 21, стор. 295, стаття 789, код акта 5395/1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -