<<
>>

Наказ МВС України від 02.02.2015  № 118 "Про затвердження Положення про оперативно-розшуковий відділ органу охорони державного кордону". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2015  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2015 р.
за № 187/26632

Про затвердження Положення про оперативно-розшуковий відділ органу охорони державного кордону

Відповідно до Законів України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про оперативно-розшукову діяльність» та з метою приведення діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у відповідність до Кримінального процесуального кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про оперативно-розшуковий відділ органу охорони державного кордону, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 серпня 2009 року № 611 «Про затвердження Положення про оперативно-розшуковий відділ органу охорони державного кордону», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2009 року за № 927/16943.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Назаренка В.О.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної прикордонної служби України




В.О. Назаренко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
02.02.2015  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2015 р.
за № 187/26632

ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-розшуковий відділ органу охорони державного кордону

1. Оперативно-розшуковий відділ (далі - ОРВ) - це структурний підрозділ органу охорони державного кордону, який здійснює оперативно-службову діяльність з охорони державного кордону на ділянці відповідальності відповідно до Закону України «Про Державну прикордонну службу України» та має право здійснювати оперативно-розшукову діяльність у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України і Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

2. У своїй діяльності ОРВ керується Конституцією України, Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексами України, Законами України «Про Державну прикордонну службу України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про державну таємницю», іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. Основними завданнями ОРВ є:

забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

здійснення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора;

пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

4. ОРВ виконує обов’язки, визначені статтею 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статтею 41 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти розпорядчих актів, планів з метою виконання директив і наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України, наказів регіонального управління, органу охорони державного кордону;

2) здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва органів (орган охорони державного кордону, регіональне управління, Адміністрація Державної прикордонної служби України) з питань, що належать до його безпосередньої компетенції;

3) проводить аналітичні дослідження з метою визначення перспектив та пріоритетів роботи за оперативно-розшуковими справами, визначення тактики та методів подолання злочинності, а також прогноз за видами протиправної діяльності;

4) підтримує в актуальному стані бази даних з метою нагромадження та обробки відомостей і подання пропозицій до рішень керівництва органів (орган охорони державного кордону, регіональне управління, Адміністрація Державної прикордонної служби);

5) забезпечує виконання особовим складом, який виконує завдання кримінального провадження і оперативно-розшукової діяльності, вимог законів та інших нормативно-правових актів, додержання заходів конспірації;

6) готує пропозиції щодо добору кандидатів для проходження військової служби на посадах в оперативних підрозділах, призначення особового складу на посади в цих підрозділах;

7) у встановленому порядку веде окреме секретне та загальне діловодство.

5. ОРВ надаються права, визначені статтею 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статтями 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також право:

1) залучати до виконання окремих доручень у ході проведення оперативно-розшукової діяльності військовослужбовців та працівників інших підрозділів;

2) організовувати та в межах повноважень здійснювати слідчі (розшукові) дії і негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а також координувати оперативно-розшукову діяльність на ділянці органу охорони державного кордону, участь підрозділів органу охорони державного кордону в боротьбі з організованою злочинністю і незаконною міграцією на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів;

3) у встановленому законодавством порядку мати доступ до баз даних інформаційно-телекомунікаційних систем прикордонного контролю «Гарт-1», прикордонної служби «Гарт-3», інформаційно-аналітичного забезпечення «Гарт-5», підсистеми «Ризик» інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт», інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»), інформації, яка міститься в банках даних Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу, тощо;

4) готувати пропозиції з питань комплектування посад працівників, які можуть залучатися до кримінального провадження і оперативно-розшукової діяльності, та планувати роботу з підготовки і перепідготовки особового складу оперативних підрозділів.

6. Загальне керівництво роботою щодо виконання доручень і вказівок прокурора, наданих у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України та оперативно-розшуковою діяльністю в органі охорони державного кордону, здійснює начальник органу охорони державного кордону особисто.

У разі відсутності начальника органу охорони державного кордону його обов’язки в частині керівництва роботою щодо виконання доручень і вказівок прокурора, наданих у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України та оперативно-розшуковою діяльністю, виконує заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник оперативно-розшукового відділу.

7. Структура та штати ОРВ органу охорони державного кордону затверджуються Головою Державної прикордонної служби України.

До складу ОРВ можуть входити структурні підрозділи:

здійснення слідчих (розшукових) дій;

протидії нелегальній міграції;

протидії контрабандній діяльності;

кримінального аналізу;

інформаційно-аналітичного забезпечення;

оперативно-технічних заходів;

прикордонне оперативно-розшукове відділення (з окремим місцем дислокації);

секретного документального забезпечення;

інші підрозділи, передбачені штатним розписом.

8. ОРВ очолює заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник оперативно-розшукового відділу.

Заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник оперативно-розшукового відділу повинен мати вищу освіту та досвід служби (роботи) в оперативних підрозділах.

Заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник оперативно-розшукового відділу відповідає за роботу щодо виконання доручень і вказівок прокурора, наданих у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, організацію та ведення оперативно-розшукової діяльності на ділянці органу охорони державного кордону і здійснює безпосереднє керівництво цією роботою; результати роботи із збирання та узагальнення даних, отриманих відповідно до законодавства в процесі виконання обов’язків із охорони державного кордону; своєчасну і правильну підготовку звітних документів; координацію дій з відповідними правоохоронними органами України під час проведення оперативно-технічних заходів у межах законодавства; дисципліну та власну безпеку особового складу, який залучається до виконання завдань кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності.

9. Заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник оперативно-розшукового відділу виконує обов’язки відповідно до посадової інструкції, затвердженої начальником органу охорони державного кордону, а також повинен:

1) знати Конституцію та законодавство України, які регламентують охорону державного кордону, здійснення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, оперативно-розшукову діяльність органу охорони державного кордону, міжнародні договори та угоди і керуватися ними в повсякденній діяльності;

2) здійснювати безпосереднє керівництво роботою щодо виконання завдань кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності на ділянці органу охорони державного кордону, у межах компетенції визначати завдання керівникам підпорядкованих підрозділів та контролювати виконання поставлених завдань;

3) відповідно до законодавства, яке становить правову основу щодо виконання завдань кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності, організовувати вжиття необхідних заходів щодо попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з порушенням законодавства з питань охорони державного кордону на ділянці органу охорони державного кордону;

4) робити оцінку даних, отриманих відповідно до законодавства в процесі виконання обов’язків із охорони державного кордону на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, та прогноз за видами протиправної діяльності на напрямах зосередження основних зусиль, надавати пропозиції щодо організації охорони державного кордону;

5) організовувати та координувати взаємодію оперативних підрозділів органу охорони державного кордону з правоохоронними органами України, у тому числі з відповідними органами прикордонної охорони іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного розкриття кримінальних правопорушень та викриття винних;

6) здійснювати організацію планування роботи ОРВ, контролювати роботу підпорядкованого особового складу згідно з цими планами, звітувати перед начальником органу охорони державного кордону про проведену роботу за звітний період (тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік), доповідати про плани роботи на наступний період;

7) здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення начальника органу охорони державного кордону стосовно протиправної діяльності злочинних груп та окремих осіб на кордоні, брати участь у опрацюванні рішень начальника органу охорони державного кордону з питань охорони державного кордону;

8) організовувати виконання письмових доручень слідчого, вказівок прокурора та ухвал слідчого судді суду і запитів повноважних державних органів, установ та організацій щодо виконання завдань кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності;

9) відповідно до законодавства організовувати роботу з проведення оперативно-розшукових заходів стосовно затриманих осіб;

10) організовувати та здійснювати навчання посадових осіб, які залучені до виконання завдань кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності з правової і спеціальної підготовки;

11) організовувати та постійно контролювати ведення секретного та загального діловодства в ОРВ, дотримуватись режиму секретності.

10. Заступнику начальника органу охорони державного кордону - начальнику оперативно-розшукового відділу надаються права відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом начальника органу охорони державного кордону, а також право:

1) підписувати документи в обсязі компетенції ОРВ;

2) у межах повноважень давати накази особовому складу органу охорони державного кордону за напрямом діяльності та контролювати їх виконання;

3) готувати пропозиції начальникові органу охорони державного кордону за напрямом діяльності щодо вдосконалення виконання завдань кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності;

4) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів органу охорони державного кордону документи та матеріали, які потрібні для виконання завдань за напрямом діяльності;

5) уносити доповнення та зміни до інструкцій (функціональних обов’язків) посадових осіб ОРВ органу охорони державного кордону та підпорядкованих оперативних підрозділів;

6) заслуховувати з питань виконання завдань кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності особовий склад структурних підрозділів органу охорони державного кордону;

7) брати участь у нарадах керівництва органу охорони державного кордону, надавати висновки з оцінки даних, отриманих відповідно до законодавства в процесі виконання обов’язків із охорони державного кордону, та пропозиції щодо охорони державного кордону;

8) під керівництвом начальника органу охорони державного кордону здійснювати взаємодію з правоохоронними органами України, прикордонної охорони іноземних держав, місцевими органами виконавчої влади з питань кримінального провадження та ведення оперативно-розшукової діяльності в межах своєї компетенції;

9) за наказом начальника органу охорони державного кордону проводити службові розслідування за напрямом діяльності.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства
внутрішніх справ України
полковник міліції





Д.В. Горбась


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.03.2015 — 2015 р., № 19, стор. 114, стаття 533, код акта 75927/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -