<<
>>

Наказ МВС України від 02.04.2018 № 265 "Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2018

Документ актуальний на 14.05.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2018  № 265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2018 р.
за № 506/31958

Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 43 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», з метою вдосконалення організації та підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Наукового комітету
Національної ради України
з питань розвитку науки і технологій

Міністр освіти і науки України
А.Г. Білоус

Лілія ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
02.04.2018 № 265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2018 р.
за № 506/31958

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

I.

Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційні засади планування, проведення, координації, забезпечення та контролю наукової і науково-технічної діяльності в  ДСНС.

2. Наукова і науково-технічна діяльність здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів з питань наукової і науково-технічної діяльності.

3. Наукова і науково-технічна діяльність у ДСНС спрямована на одержання нових знань у забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності (далі - цивільний захист) та пошук шляхів їх застосування.

4. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених у Кодексі цивільного захисту України, Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

II. Структура наукової і науково-технічної діяльності у ДСНС

1. Наукову і науково-технічну діяльність у ДСНС забезпечують:

структурний підрозділ апарату ДСНС, до повноважень якого належить організація наукової і науково-технічної діяльності;

суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності;

консультативно-дорадчі органи.

2. ДСНС через структурний підрозділ апарату ДСНС, до повноважень якого належить організація наукової і науково-технічної діяльності:

забезпечує реалізацію науково-технічної політики ДСНС;

спрямовує і контролює діяльність наукових установ (далі - НУ) та закладів вищої освіти цивільного захисту (далі - ЗВО) у питаннях науково-технічного розвитку;

забезпечує координацію при проведенні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку цивільного захисту;

здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3. Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності у ДСНС є наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти і докторанти, вчені, наукові установи та заклади вищої освіти, юридичні особи, які мають відповідні наукові підрозділи, що належать до сфери управління ДСНС.

Зазначені суб’єкти здійснюють наукову і науково-технічну діяльність (фундаментальні та прикладні наукові дослідження) в інтересах розвитку цивільного захисту.

На НУ і ЗВО з урахуванням їх профілю покладаються завдання щодо планування, організації і безпосереднього здійснення наукової і науково-технічної діяльності з визначених проблем цивільного захисту, проблематики цивільного захисту в інших галузях наук на замовлення структурних підрозділів апарату ДСНС.

4. Консультативно-дорадчі органи ДСНС у сфері наукової і науково-технічної діяльності призначені для формування та координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіального розгляду наукових рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

Головним консультативно-дорадчим органом ДСНС із проблем розвитку науки, з питань планування, фінансування та координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіального розгляду наукових рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту є науково-технічна рада ДСНС, основні завдання, склад та порядок організації роботи якої визначаються ДСНС.

Колегіальним органом, який виконує консультативно-дорадчі функції з управління науковою і науково-технічною діяльністю НУ і ЗВО, є вчені (наукові, науково-технічні) ради.

III. Замовники і виконавці наукових досліджень

1. Замовлення наукової продукції у ДСНС формуються на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату ДСНС, НУ та ЗВО, а також інших організацій, установ та підприємств (далі - замовники) у порядку, визначеному чинним законодавством та міжнародними договорами України.

На замовлення структурних підрозділів апарату ДСНС (далі - замовлення ДСНС) виконуються науково-дослідні роботи (далі - НДР), дослідно-конструкторські роботи (далі - ДКР) та проводяться дослідження, спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку цивільного захисту.

На замовлення НУ і ЗВО виконуються НДР (ДКР), послідовність виконання яких затверджується їх керівниками.

2. Формування тематики НДР (ДКР) ДСНС здійснюється відповідно до Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2018 року № 13.

3. На замовника покладаються:

ініціювання проведення досліджень та виконання інших наукових завдань, ініціювання виконання НДР (ДКР) стосовно визначеної проблеми, надання вихідних вимог для розроблення технічного завдання (далі - ТЗ) на НДР (ДКР);

організація за потреби експертизи заявок на виконання НДР (ДКР), розгляд результатів експертизи та визначення головного виконавця;

розгляд і затвердження ТЗ за поданням головного виконавця НДР (ДКР);

організація супроводу і контролю за виконанням НДР (ДКР) на всіх її етапах, перевірка якості наукової продукції;

приймання завершеної НДР (ДКР) у цілому (за  необхідності - її окремих етапів), а також рішення щодо подальшого використання спецустаткування, залишків матеріалів та інших матеріальних цінностей;

впровадження науково-технічних розробок, що є результатом наукових досліджень, надання інформації та пропозицій щодо її подальшого використання.

4. Замовлення ДСНС на створення наукової продукції оформлюється заявкою на виконання НДР (ДКР) згідно з додатком 1 до цього Положення.

Проект заявки готується головним виконавцем разом із замовником, який визначає завдання, показники та характеристики, що мають відповідати результатам НДР (ДКР), висуває вихідні вимоги.

Проекти заявок подаються головним виконавцем до ДСНС для підписання через структурний підрозділ її апарату - замовника НДР (ДКР).

ТЗ на НДР, ТЗ на ДКР розробляються відповідно до нормативних документів у сфері розроблення та поставлення продукції на виробництво та правил виконання науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт.

ТЗ на НДР (ДКР), що виконуються на замовлення структурних підрозділів апарату ДСНС, погоджуються їх керівниками та керівником структурного підрозділу апарату ДСНС, до основних завдань якого належить провадження науково-організаційної діяльності, та затверджуються ДСНС.

5. Для виконання кожної НДР (ДКР) визначаються головний виконавець та (за потреби) співвиконавці.

Діяльність співвиконавців у межах НДР (ДКР) спрямовується і координується головним виконавцем.

6. Головний виконавець НДР (ДКР):

забезпечує належний рівень наукових досліджень,  якість та результати виконаних робіт, надає наукові рекомендації;

надає замовнику підтвердження стосовно здійснення державної реєстрації НДР (ДКР) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 року № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»;

надає ДСНС до 25 грудня поточного року інформацію стосовно здійснення реєстрації технологій та їх складових відповідно до Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472.

7. Наказом керівника НУ (ЗВО), який є головним виконавцем, призначаються науковий керівник, відповідальний виконавець та виконавці кожної НДР (ДКР). Наказом керівника НУ (ЗВО), який є співвиконавцем, призначаються відповідальний виконавець та/або виконавці відповідної складової частини НДР (ДКР).

8. Науковими керівниками НДР (ДКР) призначаються досвідчені вчені (наукові та науково-педагогічні працівники), які мають досвід та наукові результати за тематикою НДР (ДКР).

9. Відповідальними виконавцями НДР (ДКР) призначаються вчені (наукові та науково-педагогічні працівники), які мають досвід з організації і проведення досліджень за науковими напрямами, що є профільними для цих НДР (ДКР).

10. Виконавцями НДР (ДКР) призначаються вчені (наукові та науково-педагогічні працівники), які мають відповідну кваліфікацію. До обов’язків виконавця належить якісне розроблення матеріалів за визначеними питаннями (розділами) НДР (ДКР) і своєчасне подання їх за призначенням згідно з вимогами ТЗ.

IV. Планування наукової і науково-технічної діяльності

1. Планування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється у ДСНС, НУ і ЗВО щороку.

2. Організація планування наукової і науково-технічної діяльності  покладається на структурний підрозділ апарату ДСНС, до основних завдань якого належить провадження науково-організаційної діяльності.

Організацію та координацію наукової і науково-технічної діяльності в НУ та ЗВО здійснюють структурні підрозділи, на які покладено виконання відповідних функцій.

3. Основними вихідними даними для планування є пропозиції  структурних підрозділів апарату ДСНС, її територіальних органів, НУ і ЗВО, рішення науково-технічної ради ДСНС та її секцій за визначеними напрямами діяльності, підсумки виконання поточних планів наукової і науково-технічної діяльності, обсяги фінансування і матеріально-технічного забезпечення, наявний науковий потенціал.

4. План наукової і науково-технічної діяльності ДСНС (далі - план ДСНС) та плани наукової і науково-технічної діяльності НУ (ЗВО) (далі - плани НУ (ЗВО)) розробляються згідно із зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

5. НУ (ЗВО) розробляють пропозиції до проектів тематичних планів НДР (ДКР) на наступний рік та в строк до 01 липня надсилають їх до відповідного структурного підрозділу апарату ДСНС.

6. Проекти планів НУ (ЗВО) на наступний рік розглядаються їх вченою (науковою, науково-технічною) радою та надсилаються до 01 листопада поточного року до ДСНС через структурний підрозділ апарату ДСНС, до основних завдань якого належить організація наукової і науково-технічної діяльності, для формування проекту плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС.

Проекти планів НУ (ЗВО) погоджуються уповноваженим структурним підрозділом апарату ДСНС.

7. Проект плану ДСНС розглядається на засіданні науково-технічної ради ДСНС та подається на затвердження Голові ДСНС.

8. Після затвердження плану ДСНС відповідний структурний підрозділ апарату ДСНС забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті ДСНС.

9. Проекти планів НУ (ЗВО) у разі необхідності доопрацьовуються відповідно до плану ДСНС, затверджуються керівниками НУ та ЗВО і подаються на погодження ДСНС через відповідний структурний підрозділ апарату ДСНС.

10. Усі перехідні НДР (ДКР), включені до плану ДСНС, планів НУ (ЗВО), мають бути зареєстровані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 року № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» та мати словесне найменування (шифр). НДР (ДКР), що виконуються спільно кількома суб’єктами виконання наукових досліджень, повинні мати в планах НУ (ЗВО) усіх співвиконавців однакові назви, визначені головним виконавцем.

11. Можливі зміни до плану ДСНС розглядаються на засіданні науково-технічної ради ДСНС на підставі узгоджених пропозицій головних виконавців і замовників наукових досліджень та оформлюються відповідним рішенням Голови ДСНС.

V. Контроль і звітність

1. Контроль за науковими дослідженнями здійснюється з метою перевірки якості та своєчасності виконання НДР (ДКР), узагальнення і поширення досвіду, виявлення та усунення недоліків.

2. Залежно від пріоритетності і терміну виконання наукових досліджень, завдань тощо матеріали виконання НДР (ДКР) можуть поділятися на робочі матеріали, проміжний звіт, заключний звіт.

Звіти про виконання НДР (ДКР) оформлюються згідно із законодавством у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Робочі матеріали містять концептуальні погляди на проблеми, які досліджуються, результати досліджень за розділами (пунктами) завдання на виконання НДР (ДКР), уточнюють напрями, форми і методи досліджень.

Проміжний звіт містить результати досліджень за етап (етапи) НДР (ДКР) відповідно до завдання.

Заключний звіт містить результати наукових досліджень, рекомендації щодо шляхів їх реалізації, можливі напрями подальших досліджень.

3. Заключний звіт підписується керівником підрозділу головного виконавця НДР (ДКР) або її складової частини, науковим керівником, відповідальним виконавцем, виконавцями за визначеними питаннями (розділами), розглядається вченою (науковою, науково-технічною) радою НУ (ЗВО) та подається для затвердження керівником (заступником керівника з наукової роботи) НУ (ЗВО). Заключний звіт доповідається науковим керівником (відповідальним виконавцем) НДР (ДКР) або керівником підрозділу, до повноважень якого належить виконання (контроль за виконанням) НДР (ДКР), на вчених (наукових, науково-технічних) радах НУ (ЗВО).

З метою об’єктивного розгляду на вченій (науковій, науково-технічній) раді заключного звіту про виконання НДР (ДКР) головний виконавець надсилає його проект на відгук до визначених замовником провідних наукових установ чи закладів вищої освіти за тематикою НДР (ДКР).

4. Замовник здійснює приймання створеної наукової продукції за закінченими НДР (ДКР) та підписує відповідний акт за результатами розгляду матеріалів, наданих головним виконавцем.

Прийняття наукової продукції здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Копію акта приймання НДР (ДКР) головний виконавець надає до ДСНС через структурний підрозділ апарату ДСНС, до основних завдань якого належить провадження науково-організаційної діяльності.

5. Звіти про наукову і науково-технічну діяльність НУ (ЗВО) складаються згідно з додатком 3 до цього Положення, затверджуються їх керівниками та не пізніше 01 лютого наступного за звітним року надсилаються до ДСНС.

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. СкакунДодаток 1
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
в Державній службі України
з надзвичайних ситуацій
(пункт 4 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА
на виконання науково-дослідної роботи
(дослідно-конструкторської роботи)


Додаток 2
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
в Державній службі України
з надзвичайних ситуацій
(пункт 4 розділу IV)

ПЛАН


Додаток 3
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
в Державній службі України
з надзвичайних ситуацій
(пункт 5 розділу V)

ЗВІТ
про наукову і науково-технічну діяльність


Документи та файли

Сигнальний документ — f474794n97.doc
Сигнальний документ — f474794n102.doc
Сигнальний документ — f474794n99.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.05.2018 — 2018 р., № 38, стор. 95, стаття 1348, код акта 90125/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 5. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 6. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 9. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 12. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100 "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 12.03.2019 № 175 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -