<<
>>

Наказ МВС України від 03.11.2015  № 1343 "Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2015  № 1343


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1390/27835

Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 16 від 16.01.2017
№ 1012 від 13.12.2018}

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 988 «Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ», з метою приведення нормативно-правового акта МВС у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Директорам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, територіальних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, керівникам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих підрозділів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 691 «Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1541/21853 (із змінами).

4.

Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС (Федотов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
03.11.2015  № 1343


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1390/27835

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України

1. Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України (далі - Експертна служба МВС) є системою державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ України. Експертна служба МВС безпосередньо підпорядковується Міністру внутрішніх справ України.

Експертна служба МВС складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ) та територіальних підрозділів - науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (далі - НДЕКЦ), перелік яких наведено в додатку до цього Положення.

2. Експертна служба МВС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням.

3. Основні завдання Експертної служби МВС:

1) здійснення судово-експертної діяльності;

2) забезпечення залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування та судового розгляду;

3) у межах компетенції проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про судову експертизу»;

4) проведення сертифікаційних та інших випробувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт у межах своєї компетенції;

5) проведення відповідно до законодавства оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності;

6) забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів;

7) забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;

8) здійснення спеціальних вибухотехнічних робіт з пошуку і знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв, що використовуються в терористичних цілях;

9) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Експертної служби МВС як судових експертів, спеціалістів-криміналістів і спеціалістів-вибухотехніків.

4. Експертна служба МВС відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює організаційно-управлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності, у тому числі розробляє методики проведення судових експертиз, стандарти, технічні регламенти, державні класифікатори, методичні рекомендації, довідкові посібники, програмні продукти;

2) проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженні, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів Експертної служби МВС в слідчих (розшукових) діях;

3) проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про судову експертизу»;

4) проводить оцінку майна, майнових прав та здійснює професійну оціночну діяльність у межах повноважень, визначених законодавством України;

5) виконує інші роботи та надає платні послуги відповідно до законодавства України;

6) веде базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС, передає в установленому порядку інформацію до державного Реєстру атестованих судових експертів;

7) організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з проведення атестації, присвоєння особам та позбавлення осіб кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботу з надання та позбавлення права участі як спеціаліста в проведенні слідчих (розшукових) дій, надання, позбавлення та підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та видає відповідні свідоцтва;

8) здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення, обробку персональних даних, складає статистичну звітність, забезпечує режим доступу до інформації;

9) забезпечує функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів;

10) здійснює наукову та науково-технічну діяльність в галузі судової експертизи;

11) проводить сертифікаційні та інші види випробувань, а також оцінку відповідності продукції, процесів та послуг;

12) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази;

13) здійснює виявлення, експертний огляд, розрядження, транспортування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв, що використовуються в терористичних цілях;

14) організовує розгляд звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» з питань, що належать до її компетенції;

15) взаємодіє з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями з метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до її компетенції;

16) організовує і бере участь у проведенні семінарів, «круглих столів», форумів, інших заходів;

17) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

5. Експертна служба МВС з метою організації своєї діяльності:

1) визначає порядок організації та проведення експертиз та досліджень, оформлення висновків, порядок прийому, обліку, зберігання та повернення ініціаторам об’єктів дослідження;

2) забезпечує замовлення, розподіл, облік бланків документів та звітність щодо їх використання;

3) уносить пропозиції щодо бюджетних асигнувань, необхідних для матеріально-технічного забезпечення діяльності підрозділів Експертної служби МВС;

4) проводить роботу із забезпечення підрозділів Експертної служби МВС витратними матеріалами, сучасними технічними засобами та обладнанням, програмним забезпеченням, упровадження в їх діяльність автоматизованих інформаційно-пошукових систем;

5) розробляє пропозиції щодо норм належності технічних засобів та обладнання для забезпечення діяльності Експертної служби МВС та подає їх для затвердження керівництву МВС;

6) організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та фінансове забезпечення ДНДЕКЦ та НДЕКЦ;

7) у межах своїх повноважень здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку;

8) здійснює інформаційну та видавничу діяльність;

9) контролює дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи і функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів;

10) здійснює у межах повноважень контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

11) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

12) забезпечує в межах повноважень, передбачених законодавством України, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в Експертній службі МВС.

6. Експертна служба МВС для виконання покладених на неї завдань у межах компетенції має право:

1) у межах компетенції виконувати на договірних засадах дослідницькі, навчальні, консультаційні та інші роботи з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про судову експертизу»;

2) отримувати від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, а також за їх згодою натурні зразки або каталоги продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи та проведення судових експертиз;

3) одержувати від судів і органів досудового розслідування знаряддя злочину та інші об’єкти, щодо яких закінчено провадження, для використання в експертній і науковій діяльності;

4) відповідно до чинного законодавства використовувати кошти для проведення наукових розробок, розвитку своєї матеріально-технічної бази, створення інформаційно-довідкових фондів, придбання наукової і спеціальної літератури;

5) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за згодою), у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

6) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

7) установлювати зв’язки з правоохоронними органами, установами судової експертизи та криміналістики тощо інших держав та їх міжнародними об'єднаннями і організаціями, у тому числі у формі членства в цих об'єднаннях і організаціях;

8) за участь у міжнародних організаціях сплачувати членські внески, передбачені їх установчими документами, за наявності відповідних контрактів, двосторонніх або багатосторонніх угод тощо, передбачених законодавством;

9) у межах компетенції користуватися відповідними інформаційними базами даних органів державної влади, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій МВС, іншими технічними засобами та мережами.

7. Експертна служба МВС здійснює свої повноваження через ДНДЕКЦ та НДЕКЦ.

Організаційно-управлінське та науково-методичне керівництво діяльністю Експертної служби МВС покладається на ДНДЕКЦ.

8. ДНДЕКЦ і НДЕКЦ діють на підставі положень, що затверджуються Міністром внутрішніх справ України.

Директори ДНДЕКЦ та НДЕКЦ призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України на підставі укладеного контракту відповідно до чинного законодавства.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1012 від 13.12.2018}

9. Керівником Експертної служби МВС є директор ДНДЕКЦ.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1012 від 13.12.2018}

Першим заступником керівника Експертної служби МВС є перший заступник директора ДНДЕКЦ.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1012 від 13.12.2018}

Заступниками керівника Експертної служби МВС є заступники директора ДНДЕКЦ.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1012 від 13.12.2018}

10. Експертна служба МВС у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та доручень Міністра внутрішніх справ України, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та доручення, здійснює організацію і контроль за їх виконанням. Накази організаційно-розпорядчого характеру та доручення підписує керівник Експертної служби МВС або особа, що виконує його обов’язки.

11. До Експертної служби МВС можуть бути відряджені поліцейські відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».

12. Керівник Експертної служби МВС:

1) очолює Експертну службу МВС, здійснює керівництво її діяльністю;

2) представляє Експертну службу МВС у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

3) контролює та забезпечує виконання Експертною службою МВС Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів та доручень МВС, власних наказів і доручень;

4) звітує перед Міністром внутрішніх справ України про виконання покладених на Експертну службу МВС завдань;

5) уносить пропозиції державному секретарю Міністерства внутрішніх справ України щодо кандидатур для призначення на посади директорів НДЕКЦ;

{Підпункт 5 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1012 від 13.12.2018}

6) вносить керівництву МВС пропозиції щодо зміни структури і штату Експертної служби МВС;

7) вносить Міністру внутрішніх справ України пропозиції щодо граничної чисельності працівників Експертної служби МВС;

8) призначає на посади своїх першого заступника, заступників та працівників ДНДЕКЦ, за поданням директорів НДЕКЦ призначає їх перших заступників та заступників, керівників лабораторій та відділів НДЕКЦ;

{Підпункт 8 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1012 від 13.12.2018}

9) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності директорів НДЕКЦ;

{Підпункт 9 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1012 від 13.12.2018}

10) у межах наданих повноважень заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності працівників Експертної служби МВС, крім зазначених у підпункті 9 цього пункту;

11) забезпечує взаємодію Експертної служби МВС із структурними підрозділами МВС та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України, у порядку, визначеному МВС;

12) підписує накази Експертної служби МВС, дає обов'язкові для виконання працівниками ДНДЕКЦ та НДЕКЦ доручення;

13) скликає та проводить наради Експертної служби МВС;

14) затверджує кошториси підрозділів Експертної служби МВС;

15) здійснює списання матеріальних та інших цінностей ДНДЕКЦ та НДЕКЦ;

16) здійснює розподіл та перерозподіл товарно-матеріальних цінностей між ДНДЕКЦ та НДЕКЦ;

17) представляє Експертну службу МВС в Європейській мережі криміналістичних наукових установ та в межах компетенції інтереси МВС з питань судово-експертної діяльності в органах державної влади, координаційних радах, технічних комітетах, засобах масової інформації і міжнародних організаціях;

18) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Експертної служби МВС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативно-дорадчі органи (комісії, ради, робочі групи тощо).

Рішення про утворення чи ліквідацію консультативно-дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються керівником Експертної служби МВС.

14. Структуру та граничну чисельність працівників Експертної служби МВС затверджує Міністр внутрішніх справ України за поданням керівника Експертної служби МВС, штатний розпис - державний секретар Міністерства внутрішніх справ України.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 16 від 16.01.2017}

15. Емблема (логотип) та інша символіка Експертної служби МВС, а також порядок їх використання встановлюються та затверджуються відповідно до чинного законодавства.

16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення підрозділів Експертної служби МВС здійснюються за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

17. Підрозділи Експертної служби МВС здійснюють зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.

{Положення доповнено новим пунктом 17 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1012 від 13.12.2018}

Начальник Експертної служби
МВС України


О.А. Федотов


Додаток
до Положення про Експертну службу
Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 1)

ПЕРЕЛІК
територіальних підрозділів - науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Експертної служби МВС України

Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Луганський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Херсонський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 16 від 16.01.2017}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.11.2015 — 2015 р., № 92, стор. 342, стаття 3149, код акта 79487/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -