Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ МВС України від 04.08.2021 № 581 "Про затвердження Положення про комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни". МВС України. 2021

Документ актуальний на 28.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2021  № 581

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2021 р.

за № 1096/36718

Про затвердження Положення про комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни

Відповідно до пунктів 1, 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, що додається.

2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр у справах ветеранів України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Ю.

Лапутіна

М. Чечоткін

Г. Осовий

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

04 серпня 2021 року № 581

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2021 р.

за № 1096/36718

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Державної служби України з надзвичайних ситуацій для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.

2. Комісія утворюється в апараті ДСНС для розгляду питань про встановлення статусу учасника війни особам із числа працівників ДСНС та працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДСНС, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів (далі - працівники ДСНС).

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам» та цим Положенням.

II. Основні завдання та права Комісії

1. Основними завданнями Комісії є вивчення документів та прийняття рішення щодо встановлення або відмови у встановленні статусу учасника війни працівникам ДСНС відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. З метою забезпечення виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

заслуховувати в разі потреби пояснення працівників ДСНС, щодо яких подано документи, свідків, представників органів державної влади, громадських організацій, рад ветеранів;

повертати документи з метою подальшого їх доопрацювання в разі виявлення недоліків (помилок), що унеможливлюють прийняття рішення.

Комісія приймає рішення в 10-денний строк із дня надходження документів за наявності передбачених законодавством України підстав. Рішення приймається за формою, наведеною в додатку 1 до Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення України від 30 травня 1996 року № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 1996 року за № 264/1289 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06 серпня 2003 року № 218).

3. Комісія приймає рішення про встановлення статусу учасника війни особам, зазначеним у пункті 2 розділу I цього Положення, на підставі документів, визначених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам».

4. Комісія відмовляє у встановленні статусу учасника війни в разі:

1) відсутності документів, що містять достатні докази, які є підставою для встановлення статусу учасника війни;

2) установлення факту недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

5. Після усунення недоліків, що стали підставою відмови у встановленні статусу учасника війни, Комісія може повторно розглянути доопрацьовані документи.

III. Склад Комісії

1. До складу Комісії входять:

голова Комісії - перший заступник (заступник) Голови ДСНС;

заступники голови Комісії - із числа керівників структурних підрозділів апарату ДСНС;

секретар Комісії - представник структурного підрозділу по роботі з персоналом апарату ДСНС;

члени Комісії - представники структурних підрозділів апарату ДСНС.

2. До складу Комісії можуть також залучатися представники громадських організацій (за їх згодою).

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом ДСНС.

4. Голова Комісії:

очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

головує на засіданнях Комісії;

підписує протокол засідання Комісії;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує один із його заступників.

6. Секретар Комісії:

організовує прийняття заяв, документів щодо встановлення статусу учасника війни;

забезпечує підготовку та розсилку всім членам Комісії повідомлення про час і дату проведення засідання та проєкту порядку денного, веде протокол засідання Комісії, оформлює її рішення;

веде облік осіб, яким установлено статус учасника війни.

IV. Організація роботи Комісії

1. Документи, що надсилаються на розгляд Комісії, оформлюються з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту персональних даних і доступу до публічної інформації та завіряються в установленому законодавством порядку.

2. Документи, розгляд яких не належить до повноважень Комісії чи оформлення яких не відповідає вимогам законодавства України, протягом п’яти робочих днів з дати їх отримання повертаються з відповідними роз’ясненнями.

3. Формою роботи Комісії є засідання, яке вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її загального складу.

4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням та вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (за відсутності голови Комісії - його заступника, який головує на засіданні).

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії може письмово викласти обґрунтування своєї незгоди з прийнятим рішенням, що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід’ємною частиною.

5. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом засідання Комісії, який підписують голова Комісії, його заступники, секретар та інші члени Комісії, що брали участь у засіданні.

6. На підставі протоколу засідання Комісії оформлюється відповідне рішення Комісії, яке підписується головою (його заступником) і секретарем Комісії та скріплюється печаткою.

7. Рішення Комісії може бути оскаржене особою, щодо якої його прийнято, в судовому порядку.

8. Рішення Комісії надсилаються для виконання органам соціального захисту населення за місцем перебування громадян на пенсійному обліку або за місцем їх проживання.

У разі безпосереднього звернення працівника ДСНС або належним чином уповноваженої ним особи до Комісії відповідне рішення Комісії видається під підпис.

9. У разі виявлення в рішенні Комісії помилки (описка, граматична, арифметична чи інша помилка) за відповідною заявою працівника ДСНС, щодо якого прийнято рішення Комісії, проводиться заміна такого рішення.

10. Копії рішень Комісії та матеріали, на підставі яких Комісія прийняла рішення, зберігаються у ДСНС відповідно до законодавства.

Т.в.о. генерального директора

Директорату цивільного

захисту, запобігання

виникненню надзвичайних

ситуацій та ліквідації

їх наслідків Міністерства

внутрішніх справ України

О. Єремєєв


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.09.2021 — 2021 р., № 68, стор. 155, стаття 4313, код акта 106805/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -